Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 14. - 29. srpnja 2021.Objavljeno: 30.07.21.

107. Izmjene i dopune Plana prijma u službu u upravna tijela Grada Dubrovnika za 2021. godinu

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11., 4/18., 96/18. i 112/19.), te sukladno Proračunu Grada Dubrovnika za 2021. godinu („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 15/20.), Gradonačelnik Grada Dubrovnika donosi

 

 

IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIJMA U SLUŽBU U UPRAVNA TIJELA

GRADA DUBROVNIKA ZA 2021. GODINU

 

 

 

Točka 1.

 

U Planu prijma u službu u upravna tijela Grada Dubrovnika za 2021. godinu KLASA: 112-01/20-01/05,  URBROJ: 2117/01-01-20-06, u članku 4. dodaje se:

 

   2 službenik/ca magistar struke ili stručni specijalist arhitektonske ili građevinske  struke na radno mjesto viši stručni suradnik III u Upravnom odjelu za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja Grada Dubrovnika

   2 službenik/ca magistar struke ili stručni specijalist arhitektonske, građevinske, pravne ili ekonomske struke na radno mjesto viši stručni suradnik III u Upravnom odjelu za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja Grada Dubrovnika

      1 službenik/ca magistar struke ili stručni specijalist arhitektonske ili građevinske struke na radno mjesto viši savjetnik I u Upravnom odjelu za izgradnju i upravljanje projektima Grada Dubrovnika

      2 službenik/ca magistar struke ili stručni specijalist arhitektonske ili građevinske struke na radno mjesto savjetnik I u Upravnom odjelu za izgradnju i upravljanje projektima Grada Dubrovnika

      1 službenik/ca magistar struke ili stručni specijalist pravne struke na radno mjesto voditelj odsjeka u Upravnom odjelu za poslove gradonačelnika, Odsjeku za imovinsko-pravne poslove

      3 službenika/ce magistar struke ili stručni specijalist pravne struke na radno mjesto viši savjetnik I za imovinsko-pravne poslove u Upravnom odjelu za poslove gradonačelnika, Odsjeku za imovinsko-pravne poslove

      3 službenika/ce magistar struke ili stručni specijalist pravne struke na radno mjesto savjetnik I u Upravnom odjelu za poslove gradonačelnika, Odsjeku za imovinsko-pravne poslove.

 

Dodaje se novi članak 5. i sada glasi:

 

„Utvrđuje se potreban broj vježbenika za 2021. godinu:

      1 vježbenik/ca magistar pravne struke ili stručni specijalist javne uprave na radno mjesto viši stručni suradnik I za zaštitu na radu, civilnu zaštitu i zaštitu od požara u Upravnom odjelu za poslove gradonačelnika, Odsjeku za opće poslove

      1 vježbenik/ca magistar struke ili stručni specijalist arhitektonske ili građevinske struke na radno mjesto viši stručni suradnik III u Upravnom odjelu za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja Grada Dubrovnika.“

 

 

Točka 2.

 

Članci 5. i 6. postaju članci 6. i 7.

 

Točka 3.

 

Ove izmjene i dopune Plana prijma objavit će se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“ te na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika.

 

Točka 4.

 

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja.

 

 

KLASA: 112-01/20-01/05

URBROJ: 2117/01-01-21-10

Dubrovnik, 26. srpnja 2021.

 

Gradonačelnik:

Mato Franković, v. r.

---------------------------