Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 14. - 29. srpnja 2021.Objavljeno: 30.07.21.

99. Zaključak o smanjenju ugovorenih iznosa zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu i suvlasništvu Grada Dubrovnika za mjesec kolovoz, rujan i listopad 2021. godine

Na temelju članka 39. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 2/21.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 2. sjednici,  održanoj 27. srpnja 2021., donijelo  je

 

 

Z A K LJ U Č A K

 

 

1.    Grad Dubrovnik oslobađa plaćanja zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu i suvlasništvu Grada Dubrovnika za mjesece kolovoz, rujan i listopad 2021. godine sve udruge i društvene organizacije

 

2.    Grad Dubrovnik odobrava smanjenje ugovornih iznosa zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Dubrovnika za 50 % iznosa za kolovoz, rujan i listopad 2021. godine

 

3.    Od prava na smanjenje zakupnine iz točke 2. ovog zaključka izuzete su sljedeće djelatnosti: trgovine mješovitom prehrambenom robom na užem gradskom i prigradskom području, trgovine pekarskim proizvodima, ljekarne, zdravstvene ustanove i logopedski kabinet, tele operateri, poštanske usluge, državna tijela i državne institucije, popravci i servisiranje motornih vozila, visoko obrazovne ustanove RIT Croatia i Sveučilište u Dubrovniku, knjižare, političke stranke i bankomati

 

4.    Točka 2. ovog zaključka neće se primijeniti za zakupnike kojima je Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske Odlukom o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja u članku 3. stavku 1. podstavku 6. ograničio rad te će isti plaćati zakupninu u iznosu od 1% od ugovorenog iznosa sve dok je na snazi navedena Odluka u razdoblju od kolovoza do listopada 2021. godine te se ovlašćuje gradonačelnik Grada Dubrovnika donijeti pojedinačni akt o istom.

 

5.    Ukoliko, zbog pogoršanja epidemiološke situacije uzrokovane virusom SARS-CoV-2, Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske nakon 01. kolovoza 2021. godine u potpunosti zabrani rad zakupnicima iz točke 2. ovog zaključka, Grad Dubrovnik smanjit će ugovorene iznose zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Dubrovnika za 99 %  iznosa za prvi slijedeći mjesec nakon mjeseca u kojem je zabranjen rad, dok će i nadalje od te mjere biti izuzeti zakupnici iz točke 3. ovog zaključka

 

6.    Zakupnici iz točke 1., 2. i 5. dužni su s Gradom Dubrovnikom zaključiti Dodatak Ugovoru o zakupu poslovnog prostora kojim će se urediti smanjenje odnosno oslobađanje ugovornih iznosa zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Dubrovnika

 

7.    Ovaj zaključak provest će Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Upravni odjel za proračun, financije i naplatu.

 

 

KLASA: 372-01/20-01/10

URBROJ:2117/01-09-21-23

Dubrovnik, 27. srpnja 2021.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:­

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------