Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 14. - 29. srpnja 2021.Objavljeno: 30.07.21.

84. Odluka o suosnivanju lokalne akcijske skupine u ribarstvu (FLAG mreža)

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst 137/15,123/17, 98/19 i 144/20),  Pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu („Narodne novine“, broj 27/19) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 2. sjednici, održanoj 27. srpnja 2021., donijelo je 

 

 

O D L U K U

o suosnivanju lokalne akcijske skupine u ribarstvu (FLAG mreža)

                     

 

  Članak 1.

 

Ovom Odlukom Grad Dubrovnik je suglasan sudjelovati u formiranju partnerstva predstavnika gospodarskog, civilnog i javnog sektora u svrhu osnivanja i djelovanja lokalne akcijske skupine u ribarstvu (FLAG mreža) kao jedan od suosnivača.

 

 

                                                      Članak 2.

 

U sastav lokalne akcijske skupine u ribarstvu (FLAG mreža) ulaze sljedeće jedinice lokalne samouprave:

        Grad Dubrovnik

        Općina Župa dubrovačka

        Općina Konavle

        Općina Mljet

        Općina Vela Luka,

        Općina Lastovo

        Općina Lumbarda.

 

 

                                                      Članak 3.

 

Grad Dubrovnik će u skupštini lokalne akcijske skupine u ribarstvu (FLAG mreža) predstavljati gradonačelnik Mato Franković. U slučaju spriječenosti imenovanog, Grad Dubrovnik će predstavljati pročelnica Upravnog odjela za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju Grada Dubrovnika Zrinka Raguž.

 

 

                                                      Članak 4.

 

Gradsko vijeće ovlašćuje predstavnike navedene u članku 3. na donošenje odluka u ime Grada Dubrovnika kao člana skupštine lokalne akcijske skupine u ribarstvu (FLAG mreža).

 

 

Članak 5.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 320-01/21-01/02

URBROJ: 2117-01-09-21-3

Dubrovnik, 27. srpnja 2021.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:­

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------