Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 14. - 29. srpnja 2021.Objavljeno: 30.07.21.

90. Odluka o osnivanju Odbora za predstavke, pritužbe i prigovore Gradskog vijeća Grada Dubrovnika

Na temelju članaka 39. i 47. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 2. sjednici, održanoj 27. srpnja 2021., donijelo je ­

 

 

O D L U K U

o osnivanju Odbora za predstavke, pritužbe i prigovore­

Gradskog vijeća Grada Dubrovnika­

­

 

Članak 1.­

 ­                                                                           

Osniva se Odbor za predstavke, pritužbe i prigovore Gradskog vijeća Grada Dubrovnika (u daljnjem tekstu: Odbor).­                                                                                                

    

Članak 2.­

 ­                                                                                

Odbor razmatra predstavke, pritužbe i prigovore građana na rad upravnih tijela, kao i na nepravilan odnos radnika kad im se obraća radi ostvarivanja svojih prava.­ 

                                        

Odbor ispituje, putem odgovarajućih tijela, osnovanost predstavka, pritužba i prigovora, te ukazuje ovlaštenim tijelima na potrebitost zakonitog postupanja.­      

                                     

Odbor razmatra i prigovore na donesene akte kada je općim aktima određeno da Gradsko vijeće odlučuje po prigovorima građana.­                                                                   

 ­                                                                         

 

Članak 3.­

 ­                                                                                

Odbor ima predsjednika, potpredsjednika i tri člana, koji se biraju iz redova članova Gradskog vijeća.­                                                                                     ­                 

 

 

Članak 4.­

 ­                                                                           

U Odbor za predstavke, pritužbe i prigovore izabiru se:­ 

  1. Blaž Pezo – predsjednik
  2. Zlatko Begušić – potpredsjednik
  3. Andro Vlahušić – član
  4. Olga Muratti – član
  5. Nikša Selmani – član

 

 

Članak 5.­

 ­                                                                              

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“. ­                              

          ­                                                             

            

Članak 6.­

 ­                                                                                

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje vrijediti Odluka o osnivanju Odbora za predstavke, pritužbe i prigovore Gradskog vijeća Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“,  broj 10/18., 23/18., 3/19. i 2/21.)­                                                              

 ­

 

KLASA: 013-03/21-03/25

URBROJ: 2117/01-09-21-1

Dubrovnik, 27. srpnja 2021.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:­

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------