Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 14. - 29. srpnja 2021.Objavljeno: 30.07.21.

86. Odluka o osnivanju Odbora za proračun i financije Gradskog vijeća Grada Dubrovnika

Na temelju članaka 39. i 47. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 2. sjednici, održanoj 27. srpnja 2021., donijelo je ­  

 ­                                              

                              

O D L U K U­

o osnivanju Odbora za proračun i financije­

Gradskog vijeća Grada Dubrovnika­                                                                          

 ­                                                                    

    

 

Članak 1.­

­                                                                         

Osniva se Odbor za proračun i financije Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.­                                                                 

 ­                                                                         

 ­                                                                           

Članak 2.­

 ­                                                                            

Odbor za proračun i financije Gradskog vijeća utvrđuje Prijedlog proračuna Grada i prijedloge drugih financijskih akata Grada.­                                                                       

 ­                                                      

                     

Članak 3.­ ­  

                                                                         

U Odbor za proračun i financije Gradskog vijeća izabiru se vijećnici:­

 

  1. Ivan Maslać – predsjednik
  2. Katarina Doršner – potpredsjednica
  3. Željko Raguž – član
  4. Pero Vićan – član
  5. Đuro Capor – član
  6. Ivan Tropan – član
  7. Marko Potrebica – član.

 

 

Članak 4.­

 ­                                                                          

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.­                                               

 

 

Članak 5.­     

                                                                   

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje vrijediti Odluka o osnivanju Odbora za proračun i financije („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 10/18. i 3/19.)­                                                                                                  

­

 

KLASA: 013-03/21-03/21

URBROJ: 2117/01-09-21-1

Dubrovnik, 27. srpnja 2021.

 ­                                                                             

Predsjednik Gradskog vijeća:­

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.