Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 14. - 29. srpnja 2021.Objavljeno: 30.07.21.

95. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93, 38/09), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15, 37/21) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika (''Službeni glasnik Grada Dubrovnika'', broj­ 2/21) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 2. sjednici, održanoj 27. srpnja 2021., donijelo je

 

 

P R A V I L N I K

o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku donošenja

Programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika

 

 

 

Članak 1.

 

U Pravilniku o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 23/18) u članku 7. iza stavka 1. dodaju se novi stavci koji glase:

 

„Cjelokupna prijavna dokumentacija može se podnijeti i elektroničkim putem korištenjem elektroničkog sustava prijavljivanja.

 

Podnositelji prijave koja se podnosi na način iz prethodnog stavka na zahtjev davatelja financijskih sredstava su dužni istome na uvid dostaviti svu potrebnu izvornu dokumentaciju i obvezne priloge u izvorniku.“

 

 

Članak 2.

 

U članku 7., u posljednjem stavku iza riječi pečatom, brišu se riječi „te dostavljen u izvorniku“, a dodaje se: „te se na zahtjev davatelja financijskih sredstava dostavlja u izvorniku“

 

 

Članak 3.

 

U članku 13. dodaje se novi stavak koji glasi: „Kriteriji za procjenjivanje programa ili projekata minimalno sadržavaju kriterij odnosa vrijednosti projekta u odnosu na društvenu korist“.

 

 

Članak 4.

 

U članku 17. stavak 1. briše se točka te dodaju riječi: „a mogu se podnijeti i elektroničkim putem korištenjem elektroničkog sustava prijavljivanja.“

 

 

Članak 5.

 

U članku 19. iza stavka 2. dodaje se novi stavak koji glasi:

 

„Izvješće (programsko i financijsko) u odnosu na svaki potpisani ugovor moguće je dostaviti na pregled i elektroničkim putem, a na isti način moguće je dostaviti svu propisanu popratnu dokaznu dokumentaciju i obvezne priloge.“

 

 

Članak 6.

 

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 612-01/18-02/11

URBROJ: 2117/01-09-21-06

Dubrovnik, 27. srpnja 2021.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:­

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------