Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 14. - 29. srpnja 2021.Objavljeno: 30.07.21.

106. Zaključak o imenovanju Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Pčelica“

Na temelju članka 35.Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), članka 34.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), članka 48. stavka 3. točka 11. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“ broj 2/21), članka 38. i 39.Privremenog Statuta dječjeg vrtića „Pčelica“, članka 10. Odluke o podjeli Dječjih vrtića Dubrovnik („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“ broj 8/19, 11/19), gradonačelnik donosi sljedeći

 

 

Z A K LJ U Č A K

o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Pčelica“

 

 

1.    Za članove Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Pčelica“ imenuju se članovi:

1.    Jelena Dadić Račić

2.    Nikolina Pozniak

3.    Monika Saltarić

 

2.    Zaključak o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Pčelica“ KLASA:013-03/21-03/19, URBROJ:2117-01-01-21-1 od dana 08.srpnja 2021. godine stavlja se van snage.

 

3.    Ovaj zaključak stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika.

 

 

 

KLASA: 013-03/21-03/19

URBROJ: 2117/01-01-21-2

Dubrovnik, 29.srpnja 2021.

 

Gradonačelnik:

Mato Franković, v. r.

---------------------------