Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 14. - 29. srpnja 2021.Objavljeno: 30.07.21.

92. Odluka o naknadama predsjedniku, potpredsjednicima i članovima Gradskog vijeća Grada Dubrovnika

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“,  broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/1798/19, 144/20) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 2. sjednici, održanoj 27. srpnja 2021., donijelo je

 

 

O D L U K U

o naknadama predsjedniku, potpredsjednicima i

članovima Gradskoga vijeća Grada Dubrovnika

 

 

 

Članak 1.

 

Ovom se Odlukom uređuju novčane naknade predsjedniku, potpredsjednicima i članovima Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.

 

 

Članak 2.

 

Članovi Gradskog vijeća za svoj rad u Gradskom vijeću i njegovim radnim tijelima, te za pripravu, praćenje i izvršenje određenih zadaća, imaju pravo na mjesečnu novčanu naknadu u paušalnom mjesečnom iznosu od 1.000,00  kuna.

 

Naknada predsjedniku Gradskog vijeća iznosi 1.500,00 kuna mjesečno.

 

Naknada potpredsjednicima Gradskog vijeća iznosi 1.300,00 kuna mjesečno.

 

Visina naknade određena je u neto iznosu.

 

Vijećniku koji nije bio nazočan na sjednici Gradskog vijeća, novčana naknada se umanjuje za 50%.

 

 

Članak 3.

 

Sredstva za isplatu novčanih naknada iz ove odluke osiguravaju se u Proračunu Grada Dubrovnika.

 

Članak 4.

 

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje vrijediti Odluka o naknadama predsjedniku, zamjenicima predsjednika i članovima Gradskog vijeća Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika”, broj 11/13. i 6/15.).

 

 

Članak 5.

 

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Dubrovnika”.

 

KLASA: 011-01/21-01/03

URBROJ: 2117/01-09-21-03

Dubrovnik, 27. srpnja 2021.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:­

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------