Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 14. - 29. srpnja 2021.Objavljeno: 30.07.21.

97. Program javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2021. godinu

Na temelju članka 39. Statuta Grada Dubrovnika (''Službeni glasnik Grada Dubrovnika'', broj­ 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 2. sjednici, održanoj 27. srpnja 2021., donijelo je

 

 

P R O G R A M

javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2021. godinu

 

 

 

1. UVODNA RAZMATRANJA

 

Programom javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2021. godinu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi od značaja za Grad Dubrovnik, kao i za njegovu promociju na svim razinama međugradske, međužupanijske i međunarodne suradnje.

 

Upravni odjel za kulturu i baštinu Grada Dubrovnika sukladno zakonskim propisima proveo je natječaj po Pozivu za predlaganje javnih potreba u kulturi grada Dubrovnika za 2021. godinu. Sve programe koji su u propisanom roku prijavljeni na natječaj ocijenila su kulturna vijeća Grada Dubrovnika, sukladno Pravilniku o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika.

 

Programom javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2021. godinu kao i svake godine financira se:

   redovna djelatnost ustanova u kulturi kojima je Grad Dubrovnik osnivač;

   podupiranje velikog broja aktivnih udruga civilnog društva i umjetničkih organizacija;

   poticanje pojedinaca, društava i drugih organizacija kulture na kreativno stvaralaštvo u glazbenoj djelatnosti, dramskoj i plesnoj umjetnosti te izvedbenim umjetnostima, muzejsko-galerijskoj djelatnosti, likovnoj umjetnosti i zaštiti i očuvanju kulturne baštine, knjižnično-izdavačkoj djelatnosti te audio-vizualnoj djelatnosti i novim medijskim kulturama.

 

Programom javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2021. godinu obuhvaćene su kulturne aktivnosti koje doprinose zadovoljavanju kulturnih potreba građana Dubrovnika, obogaćivanju kulturnoga života i podizanju kulturne ponude Grada, kao i poboljšanju materijalnih uvjeta za razvoj kulture. Također, Program javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2021. godinu ostvaruje se u suradnji javnog i privatnog sektora, u partnerstvu Grada Dubrovnika i gradskih kulturnih ustanova, umjetničkih organizacija, udruga, samostalnih umjetnika, umjetničkih obrta i ostalih kulturnih institucija.

 

Nažalost, uslijed pandemije koronavirusa te svih ekonomskih posljedica prouzrokovanih istom, priljev sredstava u Proračun Grada Dubrovnika nije na razini proteklih godina.

 

Uvažavajući gore spomenute okolnosti, a sve sukladno zakonskim propisima, uredbama i odlukama dubrovačke gradske uprave, Grad Dubrovnik bio je prisiljen smanjiti opseg financiranja Programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2021. godinu.

 

Prioritet u financiranju Programa javnih potreba je  redovna djelatnost ustanova u kulturi kojima je Grad Dubrovnik osnivač. Osim navedenog, kao i svake godine, sufinanciraju se i drugi kulturni programi koji su pozitivno ocijenjeni od strane kulturnih vijeća. Ukupna financijska sredstva planirana (bez iznosa planiranih za kulturne ustanove) za ove programe iznosi 500.000,00 kuna (slovima: petstotinatisuća kuna).

 

U  trenutnim okolnostima smanjenog opsega financiranja Programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika, uvjetovanih ekonomskim posljedicama pandemije koronavirusa, ove godine iznimno su prednost imale sljedeće kulturne aktivnosti:

      kulturni projekti koji se izvode u Dubrovniku i čiji su organizatori prijavitelji koji imaju

      sjedište/prebivalište na području Grada Dubrovnika,

      projekti koji se ostvaruju u suradnji više udruga/ustanova/institucija, s ciljem objedinjavanja proračuna programa, stvaranja partnerskih suradnji te razvijanja nove publike bilo u digitalnom, bilo u fizičkom okruženju,

      projekti koji imaju jasno i detaljno razrađene ciljeve, aktivnosti i proračun,

      dugogodišnji uspješni projekti međunarodne suradnje, kao i umjetnički i edukativni projekti koji imaju snažnu vidljivost u lokalnoj zajednici i izvode se u Dubrovniku, a čiji su organizatori prijavitelji koji nemaju sjedište/prebivalište na području Grada Dubrovnika.

 

Ovako koncipiranim Programom javnih potreba Grad Dubrovnik nastojao je očuvati dubrovačku kulturnu produkciju u ovim kriznim vremenima, omogućiti primjerenu zaštitu umjetničkog nasljeđa i baštine, kao i pružiti podršku tradicionalnim umjetničkim izrazima, ali i suvremenim umjetničkim praksama.

 

 

2. STRATEGIJA RAZVOJA KULTURE GRADA DUBROVNIKA OD 2015. – 2025.

 

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika od 29. prosinca 2014. godine usvojena je Strategija razvoja kulture Grada Dubrovnika od 2015. – 2025. godine.

 

Strategija kulturnog razvoja Grada Dubrovnika bavi se primarno kulturnim i umjetničkim stvaralaštvom i proizvodnjom što uključuje i kreativne industrije i kulturni turizam, zaštitom i očuvanjem kulturnih dobara te upravljanjem kulturnim dobrima.  Posebna važnost pridana je interakciji kulture s drugim područjima (obrazovanje, turizam, poduzetništvo, prostorno uređenje i urbano planiranje, komunalno gospodarstvo itd.), s naglaskom na kontinuitet u budućem održivom korištenju kulturnih resursa kako bi se sačuvale sve vrijednosti koje grad Dubrovnik posjeduje. Na taj način kultura je shvaćena kao jedna od osnovnih poluga njegovog razvoja što proizlazi već iz same činjenice da je njegova povijesna jezgra uvrštena 1979. godine na UNESCO-ov popis svjetske kulturne i prirodne baštine, pa se i razvoj Grada promatra s tog polazišta.

 

Istodobno, naglasak se stavlja na razvoj samog sektora kulture koji se često koristi kao instrument općeg razvoja, zanemarujući potrebu kulturnog razvoja te posebno zanemarujući ulogu kulture u osiguranju kvalitete života svih građana. Ovaj dokument strukturiran je tako da su temeljem analize stanja, prikaza glavnih činjenica i iskazanih ocjena utvrđeni razvojni problemi i potrebe.

 

 

3. TEMELJNI CILJEVI PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI

 

Temeljni ciljevi Programa javnih potreba u kulturi u suglasju su s vizijom razvoja kulture navedenoj u Strategiji i odnose se na:

      održivo upravljanje kulturnom baštinom;

      razvijanje lokalnog kulturnog stvaralaštva i suvremene kulturne produkcije;

      razvijanje publike kroz približavanje kulturnog proizvoda Grada najširem građanstvu;

      oblikovanje kulturne politike Grada kroz podizanje razine kulturne ponude u svim gradskim kulturnim ustanovama i drugim umjetničkim organizacijama, usmjerenih prije svega na usklađivanje repertoarne politike s potrebama građana i posjetitelja Dubrovnika, kao i na kreiranje projekata koji će povećati razinu samofinanciranja.

 

 

4. FINANCIJSKA SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA DUBROVNIKA

 

Na temelju članka 6. Zakona o kulturnim vijećima (“Narodne novine” broj 48/04, 44/09 i 68/13) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika (“Službeni glasnik Grada Dubrovnika   4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13 i 6/13 - pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika, na 8. sjednici održanoj 24. siječnja 2018. godine donijelo je Odluku o osnivanju Kulturnih vijeća Grada Dubrovnika. Vijeće su osnovana radi predlaganja ciljeva kulturne politike i mjera za njeno provođenje, predlaganja programa javnih potreba u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Dubrovnika, ostvarivanja utjecaja kulturnih djelatnika i umjetnika na donošenje odluka važnih za kulturu i umjetnost. Osnovano je pet kulturnih vijeća vijeća Grada Dubrovnika i to za: glazbenu djelatnost, dramsku i plesnu umjetnost te izvedbene umjetnosti, muzejsko-galerijsku djelatnost, likovnu umjetnost i zaštitu i očuvanje kulturne baštine, knjižnično-izdavačku djelatnost te audio-vizualne djelatnosti i nove medijske kulture.

 

Sukladno odredbama Pravilnika o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika, kao i Kriterija Kulturnog vijeća za vrednovanje javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika, programe i projekte koji su pristigli na temelju Poziva za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2021. godinu, stručno su ocijenila  kulturna vijeća Grada Dubrovnika. U ocjenjivanju programa i projekata iz muzejsko-galerijske djelatnosti, likovne umjetnosti te zaštite i očuvanja kulturne baštine, sudjelovala su samo dva člana nadležnog kulturnog vijeća. Budući je jedan od tih članova osobno uključen u realizaciju prijavljenog godišnjeg programa Hrvatskog društva likovnih umjetnika Dubrovnik, sukladno članku 11. Pravilnika o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika u kojem je propisano kako član pojedinog kulturnog vijeća ne može sudjelovati u raspravi i izuzet je od odlučivanja kulturnog vijeća o pitanju koje se odnosi na umjetnički ili kulturni projekt u kojemu sudjeluje, gore navedeni član morao se izuzeti od vrednovanja spomenutog programa. Preostali član Kulturnog vijeća u svojem obrazloženju ocjene godišnjeg programa HDLU Dubrovnik ističe kako je program zadovoljio sve potrebne kriterije za sufinanciranje te predlaže  iznos koji bi bio dostatan za njegovu realizaciju. Budući nadležno kulturno vijeće u ovom prijedlogu nema kvorum, a bilo je potrebno ocijeniti i evaluirati prijavljeni program, Upravni odjel za kulturu i baštinu predložio je njegovo sufinanciranje, dolje navedenim iznosom.

 

Financijska sredstva za ostvarivanje Programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika, osiguravaju se u Proračunu Grada Dubrovnika za 2021. godinu. Raspodjelu financijskih sredstava obavlja Upravni odjel za kulturu i baštinu Grada Dubrovnika, sukladno mišljenju kulturnih vijeća te sukladno Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2021. godinu.

 

Proračun Odjela je u većem dijelu određen zakonskim i pod zakonskim aktima, dok manji dio ostaje za raspodjelu na posebne projekte. Tako Grad Dubrovnik kao osnivač ili suosnivač ustanova u kulturi, ima obvezu financirati plaće i troškove zaposlenih u skladu s Kolektivnim ugovorom za zaposlene u ustanovama u kulturi Grada Dubrovnika, osigurati sredstva za rad ustanova te za održavanje i opremanje prostora koje ustanove koriste. Izdvajanja za ustanove u kulturi i druge manje obvezne redovite rashode zauzimaju oko 90 posto rashoda proračuna za kulturu.

 

Plan raspodjele sredstava za programe javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2021. godinu po korisnicima nalazi se u privitku i čini sastavni dio ovog programa. Grad Dubrovnik sklopit će posebne ugovore o sufinanciranju programske djelatnosti temeljem Programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2021. godinu, sa svim korisnicima Proračuna Grada Dubrovnika, čije financiranje ne podliježe zadanim zakonskim aktima ili već prije ugovorenim obvezama. Odjel gradske uprave za kulturu i baštinu može odobriti prenamjenu sredstava samo iznimno, na temelju pisanog zahtjeva korisnika. O izvršavanju programa i utrošku odobrenih sredstava, korisnik podnosi izvješće Upravnom odjelu za kulturu i baštinu Grada Dubrovnika, koji prati namjensko trošenje odobrenih sredstava. U ugovore o sufinanciranju programske djelatnosti koje će Grad Dubrovnik temeljem ove odluke sklapati s korisnicima unijet će se odredba da se, radi specifičnih okolnosti koje nisu omogućile uobičajeno odvijanje programa u prvoj polovici 2021. godine, razdoblje za koje će se programske aktivnosti za 2021. godinu ostvariti bit će do 31. siječnja 2022. godine.

 

 

5. PROGRAMI JAVNIH USTANOVA U KULTURI GRADA DUBROVNIKA

 

Zavod za obnovu Dubrovnika

 

Zavod za obnovu Dubrovnika kao specijalizirana institucija za organizaciju i koordinaciju poslova na obnovi objekata stradalih od potresa osnovan je 1979. godine. Zbog značaja spomeničkog fonda kao graditeljskog nasljeđa od nacionalne i međunarodne vrijednosti, pretrpljenih šteta, kao i zbog latentne opasnosti od potresa, obnova i sanacija spomeničke baštine  spomeničke cjeline Dubrovnika proglašena je djelatnošću od posebnog društvenog interesa (1982.) odnosno od interesa za Republiku Hrvatsku. Zavod obavlja stručne i druge poslove organiziranja i provođenja programa obnove spomeničke cjeline Dubrovnika, a Zakonom o izmjenama zakona o obnovi ugrožene spomeničke cjeline Dubrovnika definiran je pojam i ciljevi obnove, sadržaj procesa obnove, kao i  prava i obveze nositelja obnove.

 

Osnivači su Zavoda, s visinom osnivačkih udjela: Grad Dubrovnik - 55%, Republika Hrvatska - 35% i Dubrovačko-neretvanska županija - 10%, te oni u svojim godišnjim proračunima osiguravaju plaće i materijalna sredstva potrebna za rad Zavoda, a sredstva za programe zaštite kulturnih dobara osigurava Grad Dubrovnik. Iz Prijedloga programa obnove spomeničke cjeline Dubrovnika za 2021. mogu se izdvojiti: Aseizmička sanacija blokova, Praćenje seizmičke aktivnosti, Sanacija krova i pročelja kina Sloboda i teatra Bursa, Zgrada na adresi Braće Andrijića 5. i 7., Knežev dvor, Ljetnikovac Gučetić-Lazarević, Ljetnikovac Bozdari Škaprlenda, Orlandov stup - skela, Razvoj djelatnosti – upravljanje dobrom svjetske baštine Grada Dubrovnika, Palača Banac - Umjetnička galerija Dubrovnik, Lokrum – Benediktinski samostan i Maksimilijanov ljetnikovac.

 

Umjetnička galerija Dubrovnik

 

Umjetnička galerija Dubrovnik je, usmjerivši svoj interes na likovnu produkciju realiziranu u vremenu od pojave Vlaha Bukovca do danas, u svom višedesetljetnom trajanju uspjela prikupiti vrijedan fundus od oko dvije i pol tisuće umjetničkih djela: slika, skulptura, grafika, crteža, fotografija, video radova, umjetničkih instalacija i video dokumentacije te se afirmirati kao presudni činitelj likovno-umjetničkog života Dubrovnika i šireg regionalnog okvira. Fundus Galerije sadrži djela sistematizirana u trima različitim zbirkama - regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj. Među sakupljenim i čuvanim umjetninama, djela su gotovo svih najvažnijih dubrovačkih i hrvatskih slikara, kipara i grafičara. Umjetnička galerija Dubrovnik u svom sastavu ima Galeriju Dulčić Masle Pulitika. Na prvom katu zgrade nalazi se stalni postav ove trojice slikara, dok se na drugom katu izmjenjuju izložbe važnih umjetnika, modernih klasika, najčešće iz fundusa Umjetničke galerije Dubrovnik.

 

U 2021. godini Ustanova je prijavila postavljanje izložbi Lovra Artukovića, Ivane Pegan Baće, Denisa Kraškovića, Eugena Varzića, izložbu ''Os svijeta/Stablo'', Nikoline Šimunović, izložbu ''Dubrovački koloristi 1918.-1945.'' te izložbu Else Wieland Schmidt Vučetić. Ustanova planira i sudjelovanje kao partner u katalogu izložbe ''Vidljive'', u suradnji s Muzejom suvremene umjetnosti iz Zagreba, Galerijom umjetnina iz Splita, Muzejom moderne i suvremene umjetnosti iz Rijeke, Muzejom likovnih umjetnosti iz Osijeka. Izdavački program Umjetničke galerije za 2021. godinu uključuje monografiju o dubrovačkom umjetniku Tomu Gusiću, monografiju Dubravke Lošić, kao i predstavljanje monografije Antuna Masle. Edukativna djelatnost u 2021. godini, osim stručnih vođenja kroz izložbu i likovnih radionica, podrazumijeva i nastavak suradnje s Društvom arhitekata Dubrovnik, kao i sa svim obrazovnim ustanovama s područja Dubrovačko – neretvanske županije.

 

Dubrovački simfonijski orkestar

 

Dubrovački simfonijski orkestar je profesionalni glazbeni orkestar grada Dubrovnika i glavni nositelj glazbenih zbivanja u Dubrovniku. Kroz godine, Dubrovački simfonijski orkestar nastavlja dugu i značajnu dubrovačku glazbenu tradiciju, koja se kao takva počela organizirano razvijati još od vremena nekadašnje Dubrovačke Republike. Danas, Dubrovački simfonijski orkestar predstavlja važan dio bogate i raznolike kulturne tradicije Dubrovnika i Hrvatske. U 2021. godini Dubrovački simfonijski orkestar planira zadržati već postojeću programsku koncepciju te ponuditi vrlo atraktivne projekte s najljepšim djelima iz glazbene povijesti. Programska shema DSO-a bazira se na pažljivo odabranim djelima, uz nastupe renomiranih solista, a realizirat će se izvedbom velikog broja koncerata tijekom cijele godine. Strateški cilj djelovanja Dubrovačkog simfonijskog orkestra je razvoj i promocija Orkestra, koji se umjetnički i organizacijski razvija surađujući s kvalitetnim umjetnicima.

 

Uz simfonijske koncerte, Orkestar tijekom godine planira organiziranje koncerata komorne glazbe, recitala, suradnju s ostalim ustanovama u kulturi Grada, upoznavanje domaće i međunarodne javnosti s kvalitetnim dubrovačkim umjetnicima, laureatima međunarodnih glazbenih natjecanja, upoznavanje međunarodne javnosti s vrhunskim hrvatskim interpretima i hrvatskom glazbenom baštinom, suradnju s međunarodno relevantnim glazbenim umjetnicima te promociju Dubrovnika kao međunarodne destinacije kulturnog turizma. Kao i proteklih godina, i u 2021. godini, Dubrovački simfonijski orkestar planira održavanje baroknog ciklusa Dubrovnik pod nazivom ''Orlando furioso'', Međunarodni Festival opernih arija ''Tino Pattiera'' i festival ''Stradun Classic''.

 

Folklorni ansambl "Linđo"

 

Kao ustanova osnovana u svrhu trajnog obavljanja folklorne djelatnosti s ciljem promicanja narodnog glazbenog i plesnog stvaralaštva, Folklorni ansambl ‘''Linđo’'' nastavlja kontinuitet očuvanja narodne umjetnosti, nošnji i glazbala, kao i djelovanje u pravcu buđenja što masovnijeg interesa mladih za bavljenje folklornom djelatnošću. FA ''Linđo'' prezentira hrvatsku kulturnu baštinu putem svojih koncerata u zemlji i inozemstvu. Ustanova tijekom 2021. godine planira bogatu programsku djelatnost.

 

U 2021. godini planiraju izvesti ukupno oko pedeset nastupa. Uz redovne nastupe, planiraju se i nastupi na Dubrovačkim ljetnim igrama, agencijski nastupi, individualni nastupi na zahtjev te nastupi u promidžbene svrhe Grada i Županije. Nastavlja se i započeta suradnja s plesnim školama iz Rusije i zajedničko sudjelovanje na smotri folklora u Trogiru, kao i gostovanje u Moskvi. Planira se i nastavka suradnje s folklornim ansamblima i KUD-ovima u Hrvatskoj i inozemstvu. Uz sve navedeno, planiran je i nastavak suradnje sa Krešimirom Magdićem te izlazak drugog izdanja notne edicije ''Marijanske pjesme za klape i zborove''. Budući se 2020. godine obilježila 55. obljetnica od osnutka Linđa, u mjesecu studenom prošle godine bio je planiran obljetnički koncert, koji bi se trebao održati ove godine u sklopu Dubrovačkih ljetnih igara. Planiran je i rad na monografiji Folklornog ansambla Linđo. Znanstvenom i publicističkom obradom i objavom povijesti Ansambla u svim njegovim sastavnicama, postavit će se temelji novim znanstvenim spoznajama, kao i budućim komparativnim istraživanjima o povijesti i kontekstu folklornog plesa na jugu Hrvatske i utjecaju FA Linđo na očuvanje folklora na širem dubrovačkom području.

 

Dubrovačke knjižnice

 

Dubrovačke knjižnice sastoje se od dvije ustrojbene jedinice: Znanstvene i Narodne knjižnice Grad s ograncima Cavtat, Gruž, Lapad, Montovjerna, Mokošica i Trpanj. Kako je Znanstvena knjižnica akademsko središte kao informacijski, obrazovni, kulturni i komunikacijski centar akademskog osoblja, studenata, ostalih korisnika i posjetitelja, koji za potrebe stručnog, znanstvenog i istraživačkog rada koriste resurse knjižnice, tako je ona usmjerena prema Sveučilištu u Dubrovniku s kojim dijeli uzajamnu suradnju i zajednički razvojni cilj: suradnju s hrvatskim i inozemnim sveučilištima, znanstvenim institucijama, međunarodnim agencijama i udrugama za pomoć razvitku znanosti. 

 

Narodna knjižnica Grad vrši funkciju matične knjižnice za područje Dubrovačko-neretvanske županije. Dubrovačke knjižnice, uz svoju redovitu djelatnost, u 2021. godini planiraju nabavu, obradu i zaštitu knjižnične građe, kao i brojne kulturno-promotivne djelatnosti. Planirane su sljedeće manifestacije: Mjesec hrvatske knjige, Mjesec hrvatskog jezika, Noć knjige, Dani europske baštine. Planiraju se i izložbe (gostujuće i iz vlastitog fundusa), programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u preventivnim, kuratorskim i konzervatorsko-restauratorskim radovima na fondu Znanstvene knjižnice, digitalizacija knjižne građe baštinskih zbirki, koncerti, edukativne radionice, predavanja, književne večeri, čitateljski klubovi za odrasle i mlade, programi za djecu, suradnja sa studentima i profesorima Sveučilišta u Dubrovniku na terenskoj nastavi u knjižnici i istraživačkom radu, kao i sa studentima Sveučilišta u Zagrebu na terenskoj nastavi rukopisne baštine. Planiran je i tisak ''Zbornika latinističkih rukopisa Znanstvene knjižnice Dubrovačkih knjižnica'' (doc.dr.sc. Irena Bratičević i studenti klasične filologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu).

 

Dubrovačke ljetne igre

 

Dubrovačke ljetne igre ustanova je u kulturi koja kroz svoju djelatnost organizira i ostvaruje tradicionalni kazališni i glazbeno-scenski ljetni festival te priređuje glazbene, dramske, operne, baletne, literarne, likovne, filmske i ostale kulturne priredbe i manifestacije od nacionalnog značaja i interesa za Republiku Hrvatsku. Od 1956. godine učlanjena je u Europsku udrugu festivala (EFA - European Festivals Association). Manifestacija Dubrovačke ljetne igre, najstarija je, najveća i najuglednija kulturna manifestacija u Hrvatskoj. Za vrijeme trajanja 72. Dubrovačkih ljetnih igara od 10. srpnja do 25. kolovoza 2021. godine održat će se više od 80 dramskih i glazbeno-scenskih predstava, koncerata, folklornih izvedbi, izložbi i drugih programa uz sudjelovanje brojnih umjetnika iz Hrvatske i svijeta. Ključne odrednice dramskog programa su i dalje jedinstvena dubrovačka ambijentalnost, što podrazumijeva i propitivanje prošlosti te budućnosti ambijentalnosti te njegovanje suodnosa tradicije i modernosti. Javna ustanova u kulturi "Dubrovačke ljetne igre" tijekom čitave godine organizirat će i druge programe od značaja za grad Dubrovnik, poput Zimskog festivala, dočeka Nove godine, kulturnih programa u Kabogi. Dubrovačke ljetne igre sudjeluju u EU projektima: #synergy. Sharpening the capacities of the classsical music Industry in the Western Balkans i Port of Dreamers (Luka sanjara).

 

Kinematografi Dubrovnik

 

Kinematografi Dubrovnik ustanova su u kulturi koja se bavi svim segmentima audiovizualne djelatnosti s posebnim naglaskom na razvoj i očuvanje medijske kulture, te kao takva čini nezaobilazni dio kulturne ponude Grada, kako za lokalno stanovništvo, tako i za njegove goste. U prostorima unutar stare gradske jezgre kojima Ustanova raspolaže nastoji se pomiriti kulturna i komercijalna programska koncepcija. Pored osnovne djelatnosti, zbog zahtjeva tržišta su se posljednjih nekoliko godina razvili i brojni popratni sadržaji, koji su s vremenom postali sastavni dio redovite ponude. Veliku ulogu u godišnjem planu rada imaju i programi edukativnog karaktera. U 2021. godini planirani su sljedeći projekti: Filmski forum mladih, izložba ULIPUD-a ''Sveti Vlaho, Grad i ja'', Oscar revija, Frankofonija 2021., suradnja s Dubrovačkom biskupijom, Ženijalni dani, Dan očeva 2021., EURO 2021., Glazbeno ljeto na Slavici, Rendez vous au cinema, Britanski dani u Dubrovniku, Dubrovački zimski festival – Stanica Sjeverni pol. Desetu godinu zaredom u drugoj polovici listopada, ustanova će organizirati Festival djece i mladih zemalja Mediterana – Duff 2021. Ukoliko okolnosti dozvole planirana je i peta po redu filmska manifestacija ''Tišina molim! Film i Grad se vole''. Program Zagreb film festivala također će i ove godine stići na kino repertoar Kinematografa Dubrovnik. Uz unaprijed planirane posebne programe, u 2021. godini Ustanova će prikazivati najnovije filmske naslove koji se nude na tržištu filmske industrije, a u dvorani Visia već tradicionalno će se prikazivati opere i baleti uživo.

 

Prirodoslovni muzej Dubrovnik

 

Prirodoslovni muzej Dubrovnik otvoren je za javnost 2009. godine kao nasljednik Dubrovačkog domorodnog muzeja osnovanog daleke 1872. godine. Zbirke ovoga muzeja nekoliko su puta selile, zadnji put u vrijeme Domovinskog rata, da bi se 2003. godine iz zagrebačkog Hrvatskoga prirodoslovnog muzeja konačno vratile u Dubrovnik. Predmeti prirodoslovne građe imaju pretežito povijesni značaj, ali velik dio zooloških zbirki je dragocjena dokumentacija sastava faune u okolici Dubrovnika i njenih promjena. U 2021. godini Prirodoslovni muzej Dubrovnik planira aktivnosti skupljanja nove građe, terenskog istraživanja, zaštite i dokumentiranja postojeće muzejske građe, stručne obrade građe, stručnih usavršavanja, izdavačke djelatnosti, kao i bogate izložbene djelatnosti.

 

Prirodoslovni muzej u 2021. godini planira postaviti izložbe ''Tajne mora'', ''Morski akvarel'' i ''Terenski dnevnik''. Međumuzejska suradnja Dubrovačkih muzeja i Prirodoslovnog muzeja Dubrovnik rezultirat će postavljenjem izložbe ''Cvijet u kamenu'' u tvrđavi Revelin. Planira se i edukativna djelatnost Muzeja, radionice i igraonice, kao i suradnja s odgojno-obrazovnim ustanovama s područja grada Dubrovnika. U 2021. godini predviđena je i suorganizacija znanstveno-stručnog skupa ''39. EADSVE Meeting – Eastern Alpine and Dinaric Society for Vegetation Ecology'' u Dubrovniku.

 

Dubrovački muzeji

 

Dubrovački muzeji će i u 2021. godini, kao referentno mjesto interpretacije povijesne i suvremene baštine grada Dubrovnika, kroz svoju djelatnost promicati i aktivno raditi na očuvanju, zaštiti, prezentaciji i interpretaciji lokalnog identiteta, povijesti i kulture Dubrovnika, na dobrobit šire javnosti, a u cilju obrazovanja svih skupina društva i održivog korištenja kulturne baštine. Nastavit će s obavljanjem poslova nabave muzejske građe, istraživanja, stručne i znanstvene obrade te njezine sistematizacije u zbirke, trajne zaštite muzejske građe, muzejske dokumentacije, kao i baštinskih lokaliteta i nalazišta, izdavačke i edukativne djelatnosti, prezentacije i promidžbe, unapređenja stručnog i znanstvenog rada. Sukladno svojoj osnovnoj djelatnosti, Dubrovački muzeji će i u 2021. godini raditi na sakupljanju, preventivnoj zaštiti, restauraciji, dokumentaciji, stručnoj obradi i reviziji muzejske građe, popunjavanju muzejskih postava i prezentiranju muzejskih zbirki putem izložbi, muzejskih i drugih publikacija, kao i poslove u okviru edukativne i marketinške djelatnosti.

 

Zaštita građe nastavljat će se obavljati u 2021. godini i kroz predviđene konzervatorske i restauratorske radove na odabranim predmetima iz muzejskog fundusa, i to u vlastitim radionicama, a dijelom angažiranjem vanjskih suradnika. U 2021. godini planirana je realizacija sljedećih izložbi: ''Cvijet u kamenu'', ''Antički izvor – antičko staklo iz fundusa Arheološkog muzeja u Dubrovniku'' (gostovanje izložbe Arheološkog muzeja DMD-a u Zadru), ''Konavle u 19. i 20. stoljeću na fotografijama iz privatnih zbirki'', ''Biseri južnog mora, Turistička kultura i arhitektura dubrovačke rivijere 20. stoljeća'', ''Napoleonova cesta u Dalmaciji – Doprinos francuske uprave u razvoju cestogradnje u Dalmaciji početkom 19. stoljeća'' (gostovanje izložbe iz Državnog arhiva u Zadru), ''Lloydovi slikopisi'' (gostovanje izložbe Pomorskog muzeja DMD-a u Orebiću). Uz stručna vodstva kroz stalne postave i izložbe te predavanja za sve dobne skupine, planira se i održavanje velikog broja radionica i igraonica, promocija i prezentacija, obilježavanje Noći muzeja, kao i bogata izdavačka djelatnost Muzeja.

 

Dom Marina Držića

 

Ustanova u kulturi Dom Marina Držića ustanovljena 1989. godine, posvećena je životu i djelu ovom velikanu hrvatske komediografije. Stalni postav Doma Marina Držića zamišljen je kao mjesto memorije dubrovačkog renesansnog književnika, koji je bio blizak europskoj kulturnoj baštini, ali je cjelokupno njegovo književno djelo utemeljeno na tradiciji njegova grada-države iz kojeg je ponikao, kao i na poticajima i utjecaju suvremenika, doseljenika u Dubrovnik. Vizija Doma je postati znanstveno istraživački centar za proučavanje lika i djela Marina Držića, ali i mjesto svojevrsnog spomenika ovom najvećem hrvatskom komediografu. Dom Marina Držića u 2021. godini planira nastaviti s prikupljanjem građe otkupom predmeta iz razdoblja kasne Renesanse, prvenstveno onih sa Držićeve zadužnice, u svrhu što bolje ambijentalnosti Držićeve kuće. Također se planiraju poduzimati terenska istraživanja radi prikupljanja materijala za nadopunu muzejske zbirke, redovite aktivnosti u svrhu preventivne zaštite muzejske građe, stručna i znanstvena obrada muzejske građe, sustavna nabava stručne literature i knjižnične građe.

 

U 2021. godini Dom Marina Držića planira izložbu Jasmine Runje ''Za ugodit zlu bremenu…'', na kojoj će se prezentirati radovi započeti u posebnim okolnostima nastalim zbog pandemije COVIDA 19. Planiran je i nastavak projekta DAR.SA (Darujmo i sačuvajmo Držića), on-line program ''Stav'mo pamet na Držića'', on-line likovna radionica papir mašea ''Svijet Držićevih Indija'', likovna radionica ''Držićevi kišobrani'', tematsko vođenje ''Živi teatar Držićevog grada''. U izdavačkoj djelatnosti planira se novi nastavak stripa ''Dundo Maroje'', autora prof. Dubravka Kastrapelija, kao i engleski prijevod komedije Marina Držića ''Novela od Stanca'', u prijevodu Filipa Krenusa.

 

Muzej Domovinskog rata Dubrovnik

 

Muzej Domovinskog rata – Dubrovnik specijalizirani je povijesni muzej. U skladu sa svojim poslanjem, javna ustanova ''Muzej Domovinskog rata Dubrovnik'' bavi se proučavanjem Domovinskog rata na dubrovačkom području te doprinosa dubrovačkih branitelja i građana u procesu obrane i stvaranja samostalne i suverene Republike Hrvatske. Temeljne ciljeve iz Plana i programa rada u 2021. godini Muzej će ostvariti redovitom programskom djelatnošću, koju obavlja stručno muzejsko osoblje, a čine je sljedeći poslovi: skupljanje građe, zaštita građe, izrada muzejske dokumentacije, obogaćivanje stalnog postava, stručni rad, izložbena djelatnost, izdavačka djelatnost, edukativna djelatnost i odnosi s javnošću. U sklopu redovne djelatnosti nastavit će se sustavan rad na sakupljanju  muzejske građe prema stručnim, objektivnim i znanstvenim kriterijima.

 

Nastavit će se promicati muzejska struka suradnjom sa srodnim ustanovama u zemlji i inozemstvu te sa školskim, visokoškolskim, znanstvenim i drugim ustanovama, pravnim osobama i zainteresiranim pojedincima. Stručni djelatnici Muzeja, uz istraživački rad i obradu dokumenata iz muzejskih zbirki, pripremaju stručne povijesne tekstove za tisak monografije ''Dubrovnik u Domovinskom ratu'' – povijesne knjige, autora Varine Jurice Turk i Miša Đuraša, čije se predstavljanje javnosti planira za 6. prosinca 2021. godine, na Dan dubrovačkih branitelja. Nadalje, stručni djelatnici Muzeja nastavit će rad na izradi Projekta realizacije budućeg stalnog postava, kao i daljnjoj izradi i nadopuni koncepcije i scenarija stalnog postava, uz redovan rad na klasifikaciji i inventarizaciji muzejskih predmeta, njihovoj digitalizaciji te obogaćivanju, redizajnu i održavanju stalne izložbe ''Dubrovnik u Domovinskom ratu 1991. – 1995.''. Planira se i tisak kataloga izložbe ''Oluja 1995.-2020.'', kao i održavanje okruglog stola ''Dubrovačke ratne postrojbe, 163. dubrovačka brigada HV-a – 29. obljetnica osnutka'', 5. kolovoza 2021. u tvrđavi Imperijal.

 

Kazalište Marina Držića

 

Kazalište Marina Držića u novoj će sezoni postavljati najbolja djela klasične domaće i svjetske dramske baštine te provoditi programe koji promiču stvaralaštvo hrvatskih autora.  Kazalište Marina Držića jedina je profesionalna kazališna kuća u gradu Dubrovniku i Dubrovačko-neretvanskoj županiji stoga je repertoar profiliran s naglaskom na kvalitetan i raznolik program, vodeći računa o svim dobnim skupinama i afinitetima publike. Jedan od glavnih zadataka Kazališta Marina Držića, kao i dosad, je čuvanje autohtonog dubrovačkog govora i postavljanje komada dramske baštine i suvremenih komada na dubrovačkom narječju. U novoj kazališnoj sezoni uz premijerne naslove, predviđene su i reprizne izvedbe, kao i gostovanja.

U 2021. godini planirane su premijere: ''Južina'', ''Trilogija o ljetovanju'', ''Hamlet: dan ubojstva u priči o Hamletu'', ''Jel' tako Zorane'', ''San ljetne noći'', ''Komedija V.'', ''Trebalo bi prošetati psa''.  Reprizne predstave koje Kazalište planira izvesti u 2021. godini su: ''Kate Kapuralica'', ''Priče iz davnine'', ''Prosidba'', ''Blizanke'', ''Suton'', ''Alkestida'', ''Bajka o baki Mokoš'', ''Tramvaj zvan žudnja''. U popratnom programu planirana je realizacija projekta pod nazivom ''Čarobni frulaš'', u suradnji s Glazbenom radionicom Sorgo, Umjetničkom školom Luke Sorkočevića i KD Kolarin. U planu su i gostovanja predstava ''Hotel Zagorje'', ''Balon'', ''Kabanica'', ''Majstori'', ''Dnevnik Robija K.'', ''Traži se suprug''. Od kazališnih projekata međunarodne suradnje treba izdvojiti djela ''Night Writer'' Jana Fabrea i ''Rita Klaus'' Martina Hansena,

 

 

6. OSTALI PRIJAVLJENI KULTURNI PROGRAMI

 

6.1. GLAZBENA DJELATNOST

 

Dubrovnik Partner d.o.o. - Festival ''Ana u Gradu''

 

Festival ''Ana u Gradu'' održava se već tradicionalno d 18. do 21. lipnja. Riječ je o iznimnom glazbenom projektu, koji je pokrenula vrsna hrvatska čelistica prepoznatljivoga glazbenog stila Ana Rucner. Riječ je o iznimnoj glazbenici koja svojim energičnim nastupima i atraktivnom koreografijom od svojih koncertnih nastupa radi prave glazbene spektakle. Vrhunski glazbeni program, iznimni izvođači i jedinstveni dubrovački ambijent, razlozi su zašto je ovaj program za kratko vrijeme postao jedan od najatraktivnijih hrvatskih glazbenih događanja. Prvi od ovogodišnja tri koncerta planiran je za 19. lipnja. Drugi koncert pod nazivom ''Pozdrav ljetu'', planira se na Srđu, 21. lipnja, dok trećim koncertom uz trio Kalember/Rucner/Duvnjak, Ana Rucner zatvara ovogodišnji festival.

 

Ivan Bonačić – serija koncerata Jazzin' Laz

 

Ivan Bonačić, dubrovački je saksofonist i skladatelj. Jedan je od umjetničkih voditelja i producenata Dubrovnik Jazz Outbreak festivala. Organizira također i glazbene edukativne radionice u suradnji s kolegom Alanom Polzerom, s ciljem kontinuiranog obrazovanja mladih glazbenika u kontekstu jazz glazbe. U 2021. godini planira realizirati glazbeni projekt pod nazivom ''Jazzin' Laz''. Riječ je o seriji koncerata instrumentalne glazbe umjetnika i autora: Ivan Bonačić (saksofon, flauta), Mateo Martinović (klavijature) i Alan Polzer (bubnjevi). Program koncerata baziran je na konceptu produkcije moderne jazz glazbe na dubrovačkoj sceni, prateći trendove iz europskih i američkih kulturnih centara. Planirani koncerti izvest će se na otvorenoj pozornici.

 

KUU Izvor Zaton – godišnji program

 

KUU Izvor Zaton nastoji okupiti što veći broj mladih ljudi, educirati ih i omogućiti da mogu sudjelovati u svim aktivnostima Limene glazbe Zaton. Društvo redovito obilježava blagdane i državne praznike te sudjeluje u poboljšanju turističke ponude svojim nastupima u Dubrovniku, Zatonu i okolici. Posebno se ističe organizacija Zatonskog ljeta, u suradnji s Gradom Dubrovnikom i Turističkom zajednicom Grada Dubrovnika. U 2021. godini planiraju održavati redovite probe, kao i sudjelovanje na što većem broju manifestacija koje se održavaju u Dubrovniku i Zatonu.

 

Festa Dubrovnik – Festa 2021.

 

Udruga Festa Dubrovnik, svake godine u sklopu proslave sv. Vlaha i Dana Grada Dubrovnika organizira višednevnu kulturno-zabavnu manifestaciju sastavljenu od različitih programskih sadržaja. Ove godine obilježavaju jubilarnih 20 godina Feste, s posebnim programom, prilagođenim epidemiološkim mjerama. U prvom dijelu godine organizirana je izložba ''Grad sv. Vlaha'', kao i promocija albuma klape Kaše ''Misa sv. Vlaha'', autora Vicka Dragojevića. U drugom dijelu godine planira se realizacija sljedećih programa: radionica ''Festa od vina'', Festa od klapa, Dubrovačka rock parada, koncert u suradnji s DSO-om ''Dive u sv. Vlahu'', središnji gala koncert ''30 godina Atlantide''.

 

Gradska glazba Dubrovnik – godišnji program

 

Gradska glazba Dubrovnik osnovana je 1843. godine. Kao jedna od najstarijih udruga ne samo u Hrvatskoj, nego i u Europi, Gradska glazba Dubrovnik okuplja u svom članstvu profesionalne glazbenike i amatere svih naraštaja i zanimanja. U 2021. godini planiraju nastupe prigodom Feste sv. Vlaha, sudjelovanje u programu Dubrovačkog karnevala, koncert povodom Dana Grada Vukovara, nastup na Uskrsni ponedjeljak, obilježavanje Praznika rada, nastup prigodom Dana Državnosti, Dana Domovinske zahvalnosti, blagdana Svih svetih, Dana branitelja grada Dubrovnika. Planiraju i nastup na Badnji dan i Staru godinu (mimohod Stradunom i kolenda ulicama Grada), kao i četiri dodatna nastupa po pozivu Grada Dubrovnika.

 

Dubrovački komorni zbor – godišnji program, projekt: ''Razgovori o glazbi i pjevanju''

 

Od svog osnutka 1994. godine uspješno djeluje kao ambasador kulturnog stvaralaštva Dubrovnika i Hrvatske te surađuje s uglednim orkestrima, dirigentima i solistima. Repertoar Zbora je širok, pa tako izvode djela od Gregorijanskog korala pa do skladbi 20. stoljeća, a posebnu pažnju posvećuju hrvatskoj zborskoj literaturi. DKZ je jedini hrvatski amaterski zbor koji je član ''Europa Cantat'', najvećeg europskog udruženja pjevačkih zborova. U 2021. godini Dubrovački komorni zbor prijavljuje godišnji koncertni program, s ukupno 4 koncerata, raspoređenih od mjeseca rujna do kraja prosinca. Drugi prijavljeni program nosi naziv: Razgovori o glazbi i pjevanju. Riječ je o on-line radionicama, koje će voditi prof. Frano Krasovac, a bit će namijenjene ne samo zborskim pjevačima, već i široj publici.

 

Mješoviti zbor Libertas -  godišnji glazbeni program

 

Mješoviti zbor ''Libertas'' kao nezaobilazni dio dubrovačke kulturne ponude, osnovan je 1980. godine i godinama sudjeluje u svim važnijim kulturnim događanjima u Dubrovniku. U 2021. godini Zbor je prijavio svoj redovni godišnji rad. Zbor će sudjelovati u javnim manifestacijama, proslavama i obilježavanjima značajnih blagdana, organiziranjem nastupa Zbora u Gradu, prigradskim područjima i otocima, gostovanjima diljem Hrvatske te osposobljavanjem pjevača amatera te unapređenjem glazbenog umijeća svojih članova. 

 

KUD "Komolac" – godišnji program

 

Kulturno umjetničko društvo "Komolac", njeguje višedesetljetnu tradiciju kulturnog amaterizma na području Rijeke dubrovačke. KUD Komolac okuplja djecu uzrasta od 9 do 18 godina, s prostora cijele Rijeke dubrovačke i šire. KUD sadrži glazbenu, dramsku, sportsku i sekciju za održavanje kulturne baštine Rijeke dubrovačke. Treba naglasiti i kako je, zbog neriješenog stanja oko osiguranja prostorija za rad Udruge, Gradsko poglavarstvo Grada Dubrovnika donijelo zaključak kojim se obvezuje pokrivati troškove zakupa prostora i režija za potrebe KUD-a Komolac do iznalaženja trajnog rješenja. U  2021. godini KUD Komolac pored redovitih koncertnih aktivnosti, planira i edukaciju novih članova kroz tečajeve edukacije, učenja glazbenih osnova i sviranja glazbenih instrumenata.

 

Dubrovački gudački kvartet - ''Dubrovački  glazbeni salon''

 

Umjetnička organizacija Dubrovački gudački kvartet već dugi niz godina organizira ciklus koncerata ''Dubrovački glazbeni salon'' kroz koji građanima Dubrovnika, kao i njihovim gostima, nudi zanimljive i kvalitetne koncerte klasične glazbe. U 2021. godini prijavili su projekt jednog koncerta, u mjesecu studenom, s ukupno šest izvođača. Termin koncerta odabran je u nastojanju da se proširi kulturna ponuda izvan glavne sezone. Program ''Dubrovački glazbeni salon'' s koncertima klasične glazbe, vrhunskim djelima glazbene literature i dubrovačkim glazbenicima, nesumnjivo pridonosi kulturnom životu grada Dubrovnika.

 

Udruga ''Sve ostalo je glazba'' – ''Renesansni vrt-interpretacija baštine''

 

Djelatnost Udruge „Sve ostalo je glazba“ je autorsko pripremanje i ostvarivanje edukativnih ciklusa glazbeno – scenskih kolaža koji prikazuju različita razdoblja glazbene prošlosti za različite dobne i obrazovne skupine. Za 2021. godinu Udruga prijavljuje projekt pod nazivom ''Renesansni vrt-interpretacija baštine''. Projekt ''Renesansni vrt'' osmišljen je kao ciklus multimedijalnih koncerata uz vodstvo, temeljenih na suvremenoj interpretaciji kulturne baštine. Projekt se izvodi u obnovljenom ljetnikovcu Bunić – Kaboga, a inovativnost u kreiranju izvedbi projekta je korištenje suvremenih izričaja i tehnologija unutar izvedbe koja je naizgled klasična. Glazbeni program temeljen je na bogatoj dubrovačkoj glazbenoj ostavštini.

 

Klavirski trio Dubrovnik – nastupi na ''Lopudskom ljetu''

 

Klavirski trio Dubrovnik umjetnička je organizacija osnovana 2008. godine kao rezultat dugogodišnjeg prijateljstva troje glazbenika, koji se mogu pohvaliti brojnim i raznovrsnim uspjesima u svojim samostalnim karijerama. Trio redovito nastupa na manifestaciji ''Dubrovački glazbeni salon'', kao i na ''Lopudskom ljetu'', izvodeći svake sezone nove programe. U 2021. godini Trio planira program pod nazivom: ''Koncerti klasične glazbe u okviru manifestacije ''Lopudsko ljeto''. U sklopu manifestacije ''Lopudsko ljeto'', već dugi niz godina izvodi se program cjelovečernjih koncerata klasične glazbe u organizaciji Klavirskog trija Dubrovnik. Koncerti se redovito održavaju u Crkvi sv. Nikole na Lopudu, tijekom mjeseci srpnja i kolovoza.

 

KUD Ivo Kuljevan – koncerti tamburaškog sastava

 

KUD Ivo Kuljevan Lopud osnovano je 1950. godine i otad djeluje u kontinuitetu. Osnovna zadaća Društva je njegovanje i obnavljanje kulturne tradicije i baštine otoka Lopuda, osobito dijela koji se odnosi na folklornu i glazbenu tradiciju. U 2021. godini planiraju realizaciju programa pod nazivom ''Koncerti tamburaškog sastava''. Riječ je o projektu kojim se želi obnoviti djelatnost tamburaškog društva na otoku Lopudu. Nakon formiranja tamburaškog sastava od školske djece i zainteresirane mladeži, angažirat će se stručni voditelj za obuku sviranja dva puta tjedno. Prigodni nastupi sastava održavat će se u crkvama, otvorenim prostorima i ljetnim pozornicama.

 

Udruga Dječji zbor ''Dubrovnik'' – program ''Pjevamo za despet''

 

Dječji zbor ''Dubrovnik'' osnovan je 2015. godine. Osnovna ideja kod osnivanja ovog zbora bila je pokretanje kvalitetnog dječjeg zbora na gradskom nivou, koji bi njegovao kultivirano dječje pjevanje uživo, a  capella i uz instrumentalnu pratnju. Repertoar Zbora gradi se na njegovanju tradicionalnih dubrovačkih pjesama i pjesama iz okolice Dubrovnika, pjesama dubrovačkih skladatelja, kao i skladatelja klasike zborskog dječjeg pjevanja. Viktor Lenert umjetnički je voditelj Zbora, Sanja Dražić autorica programa i voditeljica edukativne glazbene radionice za najmlađe, a Paola Dražić Zekić, voditeljica scenske koncepcije u radu radionica te njihove programske koordinacije. Cilj ovog kulturnog projekta je razvijanje kvalitetnog i kreativnog odnosa prema glazbi kod djece najšireg raspona uzrasta. Pored proba i nastupa u Lazaretima, planirani su i nastupi na Stradunu, u dječjim vrtićima, Forumu mladih, s mogućnošću gostovanja na širem gradskom području.

 

 

6.2. DRAMSKA I PLESNA UMJETNOST TE IZVEDBENE UMJETNOSTI

 

Fan Fest – Ragusini u Lazaretima

 

Scensko – glazbeni festival FAN FEST – Ragusini u Lazaretima održat će se tijekom srpnja 2021. godine u Lazaretima. Umjetničke i organizacijske voditeljice Festivala su Mira Muhoberac i Vesna Muhoberac, profesionalne umjetnice i edukatorice koje od 2000. godine u rodnom Dubrovniku autorski osmišljavaju, vode, ostvaruju i održavaju projekt Ragusini, fokusiran na umjetničko istraživanje i scensko, filmsko, glazbeno, plesno i znanstveno propitivanje nekadašnje i sadašnje umjetnosti i kulture u Dubrovniku. Sudionici projekta su mahom mladi ljudi iz Dubrovnika i cijele Hrvatske te inozemstva, najviše iz Dubrovnika i većim dijelom studenti i mladi diplomirani umjetnici, koji u radioničkom i festivalskom okruženju istražuju scensko-glazbene impulse dubrovačkih umjetnika od Renesanse do danas.

 

Studio Stage – godišnji program

 

Studio Stage osnovan je 2015. godine pod nazivom Plesno – edukativna udruga Convivo, a osnovale su ga i vodile afirmirane plesačice koje su svojom plesnom vizijom obogatile dubrovačku plesnu scenu. Godine 2020. udruga je preimenovana u Studio Stage i bavi se plesnom produkcijom i edukacijom. U kratkom razdoblju postojanja realizirali su čak tri plesna događaja: Plesni kamp PlesDUs, izložbu plesnih fotografija ''Jezik duše'' te predstavu ''Gatsby glam & fire'' s prefesionalnom postavom. Godišnji program obuhvaća: redovite treninge i plesnu produkciju, odlaske na natjecanja i festivale, snimanje i fotografiranje koreografija, stage akademiju (za plesače koji se plesom žele ozbiljnije baviti) te izradu web stranice.

 

Studentski teatar Lero – projekt ''Sretna princeza'' i reprizni program

 

Studentski teatar Lero od samog osnutka davne 1968. godine iznova prilagođava svoj teatarski rukopis nastojeći biti drugačiji, ali uvijek jednako svoj i prepoznatljiv. U razdoblju zadnjih petnaestak godina, na suvremen i originalan način, Lero propituje dubrovačku književnu baštinu. U 2021. godini Studentski teatar Lero planira kazališni projekt ''Sretna princeza''. Riječ je o scenskom pripovijedanju Jasne Held, namijenjenom djeci i mladima kojim se želi u Dubrovniku uvesti, do sada, rijetku praksu umijeća i vještina pričanja bajki za djecu, ali i njihove roditelje. Isto tako, ''Lero'' planira realizirat i svoj reprizni program. Riječ je o predstavama ''Vjerenice'', ''Jugo'' i ''Sivo na golubove''.

 

Plesni studio Step'n'Jazz – godišnji program

 

Plesni studio Step'n'Jazz  djeluje već dugi niz godina na području grada Dubrovnika, pružajući plesnu edukaciju dubrovačkoj mladeži, s naglaskom na posebnu plesnu tehniku step. Dubrovnik je kroz dugogodišnji rad plesnog studija Step'n'Jazz postao jedan od centara stepa u Hrvatskoj. U 2021. godini Udruga planira realizirati svoj redovni program koji uključuje: plesni program za predškolsku djecu, plesni program za školsku djecu (rekreativni i natjecateljski), dodatni program za nadarenu djecu, plesni pogram za odrasle, DPAA Musical Theatre radionice u suradnji s ''Husar&Tomčić škola pjevanja'', plesnu predstavu ''Moja godina'', snimanje spota za međunarodni dan stepa, ''Dubrovnik Tap Festival'', nastupe na državnim i svjetskim prvenstvima stepa, završnu i božićnu priredbu. 

 

Brilliant Events d.o.o. - Midsummer Scene 2021.

 

Festival ''Midsummer Scene'' kazališni je projekt nastao 2014. godine u partnerstvu Grada Dubrovnika, Turističke zajednice Grada Dubrovnika, agencije Brilliant Events Dubrovnik i Honey-tongued Theatre Productions Ltd London. Jedinstvenost ovog festivala je što prikazuje kazališne predstave na engleskom jeziku, a koje se premijerno izvode na scenskom prostoru tvrđave Lovrijenac. Riječ je o Festivalu koji na poseban način upotpunjuje dubrovačku kulturnu ponudu, jer jamči vrhunski kazališni ansambl i kvalitetnu programsku politiku, upotpunjenu jedinstvenim dubrovačkim ambijentom. Trajanje ovogodišnjeg izdanja Festivala predviđeno je od 28. kolovoza do 05. rujna.

 

Bošnjačka zajednica kulture ''Preporod'' – XV. međunarodna smotra folklora, narodnih igara i plesova u Dubrovniku

 

Osnovni sadržaj djelatnosti Bošnjačke zajednice kulture ''Preporod'' je proučavanje i zaštita kulturne baštine Bošnjaka, kao i njezino predstavljanje građanima Dubrovnika, što pridonosi razvoju multietničnosti i multikulturalnosti te iskrenim odnosima etničkih skupina s lokalnom samoupravom. Društvo organizira predavanja, književne i umjetničke večeri, koncerte, izložbe i stručne skupove, humanitarna događanja, tiska knjige te sudjeluje u obilježavanju nacionalnih i vjerskih praznika u Dubrovniku i BiH. Za 2021. godinu Društvo je prijavilo projekt: ''XV. međunarodna smotra folklora, narodnih igara i plesova u Dubrovniku''. Cilj ove tradicionalne smotre folklora je čuvanje i afirmacija nacionalnog i kulturnog identiteta Bošnjaka.

 

Udruga Mažoretkinje Grada Dubrovnika – godišnji program

 

Osnovni sadržaj djelatnosti Udruge je promicanje, razvitak i unapređenje mažoret i plesne kulture kod djece, mladeži i građana, promicanje umjetničkog i kreativnog izražavanja. U 2021. godini Udruga planira realizirati bogat godišnji program. Njegujući i predstavljajući običaje, tradiciju i kulturnu baštinu Grada Dubrovnika, Udruga će predstavljati Grad na raznim kulturno-umjetničkim manifestacijama, protokolarnim događanjima, natjecanjima, proslavama, obilježavanjima gradskih, županijskih i državnih blagdana i svetkovina. Mažoretkinje će aktivno surađivati s Gradskom glazbom Dubrovnik, kao i sa drugim udrugama, organizacijama i institucijama istog ili sličnog interesa.

 

Art radionica Lazareti – Scena Karantena

 

Art radionica Lazareti kao nezavisna umjetnička inicijativa djeluje od 1988. godine te se do danas razvila u stabilnu organizaciju s cjelogodišnjim umjetničkim i edukativnim programima. Jasnom definicijom programa i odlučnošću da se kritički bavi suvremenom umjetnošću i njezinom interakcijom s političkim, socijalnim, globalnim i lokalnim pitanjima, ARL je s godinama postala nezavisni kulturni centar poznat i izvan Dubrovnika. U 2021. godini ARL je prijavila program pod nazivom  ''Scena Karantena'' – godišnji program suvremenih izvedbenih umjetnosti. Program se sastoji od gostovanja suvremenih izvedbenih projekata i predstava (''Vic o Sizifu'', ''Mjesto koje nestaje'', ''Down, by Law'', ''Lolipop'', ''Jama;I.G. Kovačić''), kao i gostovanja suvremenih plesnih predstava projekata i predstava (''Spektakl'', ''Magije'', ''Love Will Tear Us Apart'', ''The Exhibition Project''). 

 

Kulturno društvo ''Aster'' – Mali festival lutkarstva ''Pupica''

 

Udruga ''Aster'' osnovana je kao društvo za poticanje kreativnosti  kroz umjetnost. Pet godina Udruga je organizirala međunarodni ljetni Festival pripovijedanja bajki, koji je osim večernjeg programa, sadržavao i različite kreativne radionice. U 2021. godini Udruga planira realizaciju projekta pod nazivom ''Mali festival lutkarstva Pupica''. Vrijeme održavanja je od 30. kolovoza do 5. rujna, u parku Gradac i kino Slavici. Festival će gostovati i u kući Bukovac u Cavtatu. Riječ je o festivalu namijenjenom prvenstveno djeci, njihovim roditeljima i ostalim zaljubljenicima u lutkarsko kazalište. Uz nove lutkarske predstave, Festival će sadržavati i pripovijedanje bajki i radionice te popratni filmski program. 

 

Kazališna družina Kolarin – program ''Izazovi kazališnog amaterizma u doba pandemije''

 

Osnovni sadržaj djelatnosti Udruge je izvođenje dramskih djela, poglavito dubrovačkih pisaca za odrasle i djecu, razvijanje programa međunarodne suradnje, savjetodavni rad s djecom i mladeži, organiziranje stručnih skupova, javnih potreba, seminara, predavanja, izložbi, revija, koncerata, suradnja sa znanstvenim i kulturnim institucijama. Za 2021. godinu Kazališna družina Kolarin planira godišnji program podnaslova ''Izazovi kazališnog amaterizma u doba pandemije'', koji uključuje novu premijeru, reprizne predstave, gostovanja, dramske radionice, sudjelovanje u različitim kulturnim i humanitarnim manifestacijama.

 

 

6.3. KNJIŽNIČNO-IZDAVAČKA DJELATNOST

 

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Dubrovnik – projekt monografije 

 

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Dubrovnik od samog utemeljenja 1974. godine promiče likovnu produkciju na lokalnoj, državnoj i međunarodnoj kulturnoj sceni. Kao krovna udruga likovnih umjetnika Grada, djeluje od samih početaka u Galeriji Flora. Društvo ima bogato izlagačko iskustvo te okuplja dubrovačke akademske umjetnike, zagovara njihove interese i promiče njihov rad. Za 2021. godinu Društvo prijavljuje projekt ''HDLU Dubrovnik: povijest, djelovanje, značaj''. Dosadašnja arhivska građa svjedoči o zaista bogatoj stvaralačkoj i radnoj prošlosti Društva. Istraženu i sakupljenu građu Društvo želi oblikovati u publikaciju, kako bi cjelokupan rad Društva i doprinos kulturnoj sceni tijekom vremena ostao trajno zabilježen i prezentiran javnosti.

 

Matica hrvatska, Ogranak Dubrovnik – godišnji izdavački  program, projekt ''Čitajmo zajedno''

 

Program Matice Hrvatske Dubrovnik sastoji se od bogate izdavačke djelatnosti vrijednih povijesnih djela, djela živih autora, organizacije predavanja, književnih večeri, predstavljanja, izložbi, obilježavanja obljetnica, skupova te prezentacije dubrovačkog ogranka Matice izvan Dubrovnika. U 2021. godini dubrovački Ogranak planira realizirati izdavački program koji će obuhvaćati tiskanje i promociju četiri broja časopisa Dubrovnik, knjigu ''The Illustrated History of Dubrovnik'' autorice Stanislave Stojan, kao i slikovnice ''Zločesta godina'' i ''Ivan Gundulić'' Stanislave Stojan.

 

Osim izdavačkog programa Matica hrvatska, Ogranak Dubrovnik planira i realizaciju projekta ''Čitajmo zajedno''. Ovim projektom nastoji se afirmirati čitanje kao djelatnost duha, doprinijeti razvoju kulture čitanja u našoj sredini i omogućiti što većem broju naših članova i poštovatelja čitanje sa zadovoljstvom i razumijevanjem. Tijekom deset tjedana svakog ponedjeljka različite književne tekstove i poeziju čitati će profesori, učenici, književnici, glumci i medijski djelatnici.

 

Zavod za povijesne znanosti HAZU – godišnji izdavački program i stručni simpozij

 

Zavod za povijesne znanosti bavi se istraživanjem povijesnih procesa i života u Dubrovniku i objavljivanjem rezultata tih istraživanja, što je osobito značajno za dubrovački školski i sveučilišni obrazovni sustav. U 2021. godini Zavod planira objaviti sljedeća izdanja: Lonza Nella. Ana, Pavo, Grlica: Rekluze i pustinjaci u pobožnosti srednjovjekovnog Dubrovnika, Đurasović Barbara. Prava Crvena Hrvatska i pravaši: hrvatski nacionalizam u Dubrovniku, Libro deli signori Cazamorbi / Knjiga gospode zdravstvenih službenika, prir. Zlata Blažina Tomić, Vesna Blažina, Zdravko Šundrica i Nella Lonza, Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 59 (2021.) s desetak znanstvenih članaka i oko 5 prikaza, Dubrovnik Annals 25 (2021.) s oko pet znanstvenih članaka i oko 4 prikaza, sve na engleskom jeziku.

Drugi prijavljeni program nosi naziv Međunarodni znanstveni skup: Struggle for Sovereignty? Small states and the Diplomacy of the Early Modern Period / Borba za suverenost? Male države i diplomacija u ranom novom vijeku. Skup se organizira u suradnji s prestižnom međunarodnom udrugom znanstvenika posvećenih povijesti diplomacije Premodern Diplomats Network. Skup će se održati 24. i 25. rujna 2021. u Dubrovniku, a sastojat će se od oko 25 znanstvenih izlaganja. Nakon skupa  u zasebnom zborniku na engleskom jeziku bit će objavljeni najkvalitetniji referati, prerađeni u izvorne znanstvene članke.

 

Artur Sebastian Design – nova edicija knjige ''Dubrovnik''

 

Artur Sebastian Design već godinama ima raznoliki kulturni program, kojim nastoji zadovoljiti kulturne potrebe građana Dubrovnika i njihovih gostiju te gostima ponuditi ''sam Grad i njegovo nasljeđe'' pa tako osim bogatog godišnjeg izložbenog programa, sudjeluje i na karnevalskim svečanostima u Gradu. Od samog osnutka dio programske djelatnosti Galerije Artur bio je međunarodna suradnja. U 2021. godini planiraju projekt nove edicije knjige ''Dubrovnik'' na hindu i češkom jeziku, koji će biti tiskani sa ponovljenim hrvatskim i engleskim prijevodima. Nakon sedmogodišnje suradnje s poznatim autorom crtanog filma ''La Linea'', animatorom svjetskog glasa Osvaldom Cavandolijem i prikupljenih 35 crteža na temu Dubrovnika, koje prate 35 priča iz povijesti Republike (autor Tea Batinić), 2003. godine tiskano je prvo izdanje knjige-vodiča ''Dubrovnik'' na tri jezika. Od tada se svake godine radi barem jedan novi prijevod, a potom i nove edicije.

 

Društvo Dubrovčana i prijatelja dubrovačke starine u Zagrebu – tiskanje časopisa ''Dubrovački horizonti''

 

Društvo Dubrovčana i prijatelja dubrovačke starine u Zagrebu djeluje već dugi niz godina i nastoji oplemeniti život Dubrovčanima na privremenom ili stalnom boravku u Zagrebu. Društvo  redovito organizira predavanja, tribine, koncerte i druge aktivnosti, koje za cilj imaju promociju Dubrovnika i njegove bogate kulturno-povijesne baštine. Društvo tiska i časopis ''Dubrovački horizonti''. Riječ je o časopisu koji neprekidno izlazi već više od pola stoljeća. Središnje teme časopisa ''Dubrovački horizonti'' uvijek se odnose na Dubrovnik, njegovu prošlost i sadašnjost, kulturnu baštinu, književnost, kazalište, glazbena i likovna događanja. Svojom koncepcijom, kroz svoje stalne rubrike, ''Dubrovački horizonti'' nastoje biti vjerni kroničari života našeg grada. 2021. godine izlazi 56. broj ovog vrijednog časopisa, u čijem stvaranju sudjeluju eminentna imena dubrovačke i hrvatske književnosti, umjetnosti, kulture i znanstvene misli.

 

Bošnjačka zajednica kulture ''Preporod'' – književne večeri

 

Osnovni sadržaj djelatnosti Bošnjačke zajednice kulture ''Preporod'' je proučavanje i zaštita kulturne baštine Bošnjaka, kao i njezino predstavljanje građanima Dubrovnika, što pridonosi razvoju multietničnosti i multikulturalnosti te iskrenim odnosima etničkih skupina s lokalnom samoupravom. Društvo organizira predavanja, književne i umjetničke večeri, koncerte, izložbe i stručne skupove, humanitarna događanja, tiska knjige te sudjeluje u obilježavanju nacionalnih i vjerskih praznika u Dubrovniku i BiH. Za 2021. godinu Društvo je prijavilo projekt ''Književne večeri poezije i govorne ljepote u Dubrovniku''. Projekt bi obuhvaćao održavanje tribine i književne večeri. Drugi prijavljeni projekt je tribina pod nazivom ''Odnosi Hrvatske i Bosne i Hercegovine – sadašnjost i budućnost''.

 

Ratimir Carević – tiskanje zbirke pjesama

 

Ratimir Carević poezijom se bavi od 1968. godine. Dosad je izdao sedam zbirki pjesama, od kojih su tri haiku poezija i jedna zbirka kratkih priča. U 2021. godini prijavljuje tiskanje zbirke ''Kalvarija plavog neba''. Autora je motivirala Isusova Kalvarija slijedom četrnaest postaja Križnog puta, pri čemu je o svakoj postaji napisao dvije pjesme, lijevu i desnu. Lijevom je iskazao svoj doživljaj Isusove Kalvarije, muke, smrti i uskrsnuća, dok desna govori o kalvariji pjesnikovog života, o gradu Dubrovniku u obrambenom Domovinskom ratu, što je svojevrsna sinegdoha za patnju i pobjedu cijelog hrvatskog naroda.

 

Stanko Krnjić – prijevod i objava knjige ''Ratište riječi''

 

Stanko Krnjić suvremeni je hrvatski književnik, koji piše poeziju, poeziju u prozi, kolumne i priče. Član je Društva hrvatskih književnika, Društva hrvatskih književnika Herceg Bosne, Slavenske akademije za književnost i umjetnost (Varna, Bugarska) i Društva dubrovačkih pisaca. Dosad je objavio šest knjiga poezije, a u pripremi su mu još tri knjige poezije i proze. Dobitnik je značajnih književnih nagrada, poput prestižne nagrade Dragutin Tadijanović za knjigu ''Sto i jedna mala pjesma'', koju dodjeljuje HAZU. U 2021. godini autor planira prevesti na makedonski i objaviti u Sjevernoj Makedoniji svoju nagrađivanu knjigu poezije ''Ratište riječi'', u izdanju nakladničke kuće PNV Publikacije iz Skoplja.

 

Družba “Braća hrvatskoga zmaja” – predstavljanje knjige i predavanja

 

Družba ''Braća hrvatskog zmaja'' najstarija je građanska udruga u Hrvatskoj i bavi se prvenstveno očuvanjem kulturne i prirodne baštine hrvatskog naroda. U samom Gradu postavila je i obnovila 15-tak spomen ploča znamenitim Dubrovčanima, organizirala brojne tribine, književne promocije i glazbena događanja. U 2021. godini, Udruga planira sljedeće programe: predstavljanje knjige i predavanje: “Zločin u Katynskoj šumi i hrvatski član katynskog Međunarodnog liječničkog povjerenstva Eduard Luka Miloslavić”. Autor knjige i predstavljač je dr. Mario Jareb. Udruga u 2021. godini planira i program ''Astronomija'' – predavanje i izlaganje uz prezentaciju uglednog hrvatskog astronoma Ante Radonića. Na predavanju i prezentaciji namjerava se upoznati publiku s trenutačno najvažnijim događanjima u istraživanju svemira te odgovoriti na bitna pitanja s područja astrofizike.

 

Društvo dubrovačkih pisaca – godišnji izdavački program

 

Udruga Društvo dubrovačkih pisaca osnovana je 2009. godine. Među osnivačima je tridesetak znanih i manje znanih autora, pisaca književnog i publicističkog stila. U deset godina djelovanja Udruga je objavila 66 knjiga, a svake godine objavljuje zbornik ''Literat''. U 2021. godini Društvo planira realizirati program godišnje izdavačke djelatnosti, što uključuje tiskanje zbornik ''Literat'' i biblioteku ''Mirac''. Objavljivanjem ''Literata'' namjera je postići daljnju afirmaciju pisane riječi u Dubrovniku te omogućiti tiskanje pisanih uradaka znanim dubrovačkim piscima, ali i autorima koji su nepoznati široj javnosti. U sklopu ''Biblioteke Mirac'' objavljuju se autorska djela dubrovačkih pisaca.

 

Hrvatska matica iseljenika – publikacija ''Kartoline i kultura čestitanja''

 

Hrvatska matica iseljenika (HMI) Dubrovnik u svom redovitom djelovanju organizira programe kulturnog sadržaja, poput koncerata, izložbi, promocije knjiga, u cilju povezivanja iseljene i domovinske Hrvatske. U 2021. godini Matica planira publicistički projekt pod nazivom: ''Kartoline i kultura čestitanja''. Riječ je o publikaciji koja je zamišljena kao stručna publikacija kroz koju se tematizira hrvatska tradicijska i građanska kultura čestitanja, čiji su neizostavan dio bogato ilustrirane dopisnice. U prvom dijelu publikacije daje se povijesni pregled nastanka i razvoja dopisnica s posebnim osvrtom na čestitke, razvoj grafičkog oblikovanja i tiska dopisnica, razvoj i tipologija motiva i tema te oblici pisanih čestitarskih poruka. U drugom dijelu publikacije bit će predstavljen katalog od stotinjak čestitki – kartolina, razvrstanih po različitim temama od imendanskih, rođendanskih, blagdanskih i prazničkih. Voditeljica projekta je Maja Mozara, dok je autor teksta Ivica Kipre.

 

Udruga za kreativno-održivi razvoj i konkurentnost (KORAK) – ''Vodič za brucoše''

 

Udruga je osnovana 2018. godine od strane nekoliko entuzijasta koji su se okupili oko zajedničke ideje koja počiva na temeljima ekologije, zaštite okoliša, održivog razvoja i društvenog poduzetništva. Udruga usko surađuje s organizacijom Centar za karijere mladih Dubrovnik, kojoj je partner i suradnik na brojnim projektima i aktivnostima. ''Vodič za brucoše'' nastao je kao inicijativa udruga KORAK, Centar za karijere mladih Dubrovnik te Erasmus Student Network Dubrovnik. Radi se o jedinstvenoj inicijativi koja u dizajniranoj tiskanoj knjižici i pdf formatu nudi sve najvažnije informacije za studente koji su iz Dubrovnika, ali i za one koji su u Dubrovnik tek stigli. U vodiču se nalaze kontakti i informacije o studentskom životu u Dubrovniku, uključujući fotografije i opise svih gradskih kulturnih ustanova, zajedno s QR kodom za pristup internetskim stranicama, kao i popis udruga u kulturi. U Vodiču se nalazi i dio koji se odnosi na povijest Dubrovnika i njegove zanimljivosti, kao i rječnik dubrovačkih riječi s ciljem promicanja lokalnih posebnosti i očuvanja dubrovačkog govora.

 

HKD Napredak Dubrovnik – ''Književni, znanstveni i kulturni susret Nikola Zvonimir Bjelovučić - hrvatski književnik, povjesničar i etnograf''

 

Hrvatsko kulturno društvo Napredak intenzivno radi na razvoju kulturnog i prosvjetnog djelovanja u našem gradu, promicanju hrvatske duhovnosti, jačanju nacionalne svijesti, njegovanju izvornosti hrvatskog jezika, suradnji sa znanstvenim, kulturnim, odgojno-obrazovnim, vjerskim i gospodarskim institucijama, u cilju promicanja etičkih vrjednota hrvatskog naroda u zemlji i inozemstvu. U 2021. godini Društvo planira projekt pod nazivom ''Književni, znanstveni i kulturni susret ''Nikola Zvonimir Bjelovučić (1882.-1952.) - hrvatski književnik, povjesničar i etnograf''. Nikola Zvonimir Bjelovučić svojim likom i djelom intrigirao je svoje suvremenike, ali i mlađe naraštaje istraživača. Autor je mnogih pravnih, arheoloških, povijesnih i etnografskih članaka te novela, pjesama i književnih kritika.

 

Kulturno - prosvjetna udruga Govorimo dubrovački – projekt ''Govorimo dubrovački''

 

Osnovni cilj Udruge je očuvanje i obnova dubrovačkog govora. Programska koncepcija obuhvaća sljedeće aktivnosti: tiskanje prikladne literature za vrtiće, niže razrede osnovne škole te osmišljavanje programa za medije radija i televizije. Zamišljeno je  da se ovaj program dubrovačkog govora odvija u vrtićima i osnovnim školama. Program se planira provoditi četiri puta mjesečno, sukladno trenutnoj epidemiološkoj situaciji.

 

Društvo arhitekata Dubrovnik – tisak časopisa ''Mjera''

 

Društvo arhitekata Dubrovnik djeluje sa svrhom razvijanja i afirmiranja dubrovačke i hrvatske arhitekture, kulture prostora i zaštite čovjekova okoliša, a u skladu sa etikom i uzancama arhitektonskog poziva. Društvo dubrovačkih arhitekata je područno društvo Udruženja hrvatskih arhitekata. U 2021. godini Društvo planira tisak četvrtog broja godišnjeg časopisa Društva arhitekata Dubrovnik ''Mjera''. S ciljem promicanja i popularizacije tema, koje su temeljna svrha i smisao njegovog postojanja, Društvo arhitekata pokreće godišnji strukovni časopis, koji će kontinuirano pratiti aktualne teme s područja arhitekture, urbanizma, kulture stanovanja, estetike prostora, kulturne baštine i njene zaštite te dizajna, likovne i primijenjene umjetnosti u Dubrovniku, Dubrovačko-neretvanskoj županiji, Hrvatskoj i svijetu. 

 

Udruga samostalnih umjetnika Dubrovnik - slikovnica ''Vlahove priče u izolaciji'', ''Pogled na književno djelo''

 

Udruga samostalnih umjetnika Dubrovnik - Ana Bašić organizira i provodi realizaciju festivala, manifestacija i ostalih prigodnih događanja iz područja likovne, glazbene i knjižnično-izdavačke djelatnosti te dizajna. U 2021. godini Udruga planira projekt slikovnice koji nosi naziv ''Vlahove priče u izolaciji''. Riječ je o slikovnici koja prati doživljaje dječaka Vlaha za vrijeme pandemije Covida 19, a napisana je u stihu. Drugi planirani projekt nosi naziv ''Pogled na književno djelo''. Riječ je o on-line programu, koji se odnosi na književne recenzije suvremenih književnih djela. Treći projekt je ''Dubrovački spomenar – četiri godišnja doba''. Riječ je o knjizi u četiri dijela, u kojoj su tekstovi različitih autora, u poeziji i prozi tijekom tekuće godine.

 

Društvo za afirmiranje i promicanje knjige i stripa ''Slagalica'' – godišnji izdavački program

 

Društvo za afirmiranje i promicanje knjiga i stripa ''Slagalica'' osnovano je s ciljem izdavanja književnih djela i stripova; izdavanja stručnih djela iz pedagogije, psihologije, knjižničarstva i drugih područja, izdavanje časopisa Društva, raspisivanja književnih natječaja, poticanja čitanja, populariziranja knjiga, stripa i čitanja putem predstavljanja svojih izdanja, radionica, videa i filmske djelatnosti, izložbi, skupova, predavanja, dramskih predstava, tiskanih materijala. U 2021. godini Udruga planira tiskanje dviju knjiga (ilustriranu knjigu bajki mladih autora, pobjednika Slagaličinog natječaja za najljepšu bajku te priču/strip mladog autora, pobjednika Slagaličinog natječaja za priču kriminalističko-detektivske tematike).

 

 

6.4. AUDIO-VIZUALNE DJELATNOSTI I NOVE MEDIJSKE KULTURE

 

Antoneta Kusijanović – Razvoj scenarija i projekta za dugometražni igrani film „Stane“

 

Autorica Antoneta Alamat Kusijanovic za 2021. godinu prijavila je projekt razvoja scenarij za dugometražni film ''Stane'', Osim same scenaristice i redateljice u projektu će sudjelovati razni mentori i skript doktori, a njezin glavni suradnik je Ivor Martinić, kazališni dramaturg. ''Stane'' je priča koja se tiče velikog broja žena unutar obiteljske strukture u Hrvatskoj, ali i šire. Riječ je o ginekologinji, majci dva sina koja, skupa sa suprugom radi u privatnoj klinici u Dubrovniku, čiji su i vlasnici. lako formalno 'ostvarena', Stane se bori sa osjećajem neravnopravnosti u svom braku. To je brak u kojem je fizičko nasilje nepostojeće, ali psihičko je nasilje svakodnevica. Stane je priča inspirirana istinitim događajima u Dubrovniku u 21. stoljeću, a nazvana je prema praprabaki autorice. 

 

Aster kulturno društvo Dubrovnik i Kinematografi Dubrovnik – Tišina molim! Christmas Special

 

Manifestacija "Tišina molim!", u svom novom izdanju želi se nastaviti baviti prepoznatljivim temama, graditi publiku u novom Covid vremenu i održavati dubrovačku filmsku povijest relevantnom. Peto izdanje ''Tišine molim'' temom neće odstupati od prijašnjih manifestacija, odnosno bavit će se istraživanjem, prezentacijom i popularizacijom dubrovačke filmske baštine; promoviranjem filmske kulture; filmskom edukacijom; te obogaćenjem kulturne ponude grada Dubrovnika. Ideja je ovu filmsku manifestaciju stopiti sa Dubrovačkim zimskim Festivalom i na taj način obogatiti ponudu samog festivala, stvoriti nove suradnje s lokalnim obrtnicima i oplemeniti način gledanja filmova u Gradu. Radnog naziva ''Tišina Molim Christmas Special'', manifestacija bi uzela ruho klasičnih božićnih filmova.

 

Metafizika d.o.o. – ‘’Sjećanje Grada 24 sata" - Godine Covida

 

Program obuhvaća proizvodnju umjetničkog dokumentarnog filma s temom Dubrovnika, te distribuciju filma na svim platformama, a u skladu s epidemiološkim mogućnostima. Ovaj program osmislio je redatelj Hrvoje Juvančić na osnovi kreativnog ogranka njegovog vrlo uspješnog projekta ''Sjećanje Grada" koji se odvija već 14 godina. Osnova ovoga novog programa je dokumentaristički format koji je osmislio Juvančić, a koji se temelji na snimanju života Dubrovnika u rasponu od 24 sata. Zamisao je da najugledniji domaći i strani redatelji na osnovi prve 24 satne snimke Dubrovnika, one nastale u Juvančićevoj produkciji davne 1990. godine, naprave svoju verziju života Dubrovnika u 24 sata. Ciljevi održavanja programa višestruki su: Dubrovnik ostaje mjestom sustavne proizvodnje dokumentarnih filmova s temom Grada, stvara se trajno sjećanje i dokument s događanjima u doba pandemije, a grad se pokazuje kao mjesto otvorene komunikacije s građanima zemlje i svijeta.

 

Udruga Artarea / Ivana Đula -  U potrazi za (izgubljenom) pauzom

 

Nakon tri audio rada usko vezana uz prostor Dubrovnika i izvedbenost tišine, udruga Artarea planira projekt pod nazivom ''U potrazi za (izgubljenom) pauzom''. Pauzu se promatra kao kraći odsječak tišine, kao predah, zastoj ili šum. Okosnicu projekta čini kao i dosada audio instalacija koja nastaje od materijala snimanih tijekom cijele godine, a uz koji se izlažu teorijsko - poetsko promišljanje o pauzi. Audio broj realizira se kao i u ranijim radovima u suradnji s Lukom Vrbanićem, dok se popratna knjižica realizira u suradnji s dizajnerskim kolektivom Oaza i lektoricom i urednicom Milicom Sinkauz. Specifičnost ovogodišnje audio instalacije njezina je (ne)ovisnost o prostoru izvedbe: ona je s jedne strane zamišljena kao samodostatna i svoju bi premijeru u tom obliku imala u Galeriji Otok. S druge strane, zajedno s ostalim pauzama, koje bi nastale kao rezultat istraživanja ostalih autora, bila bi smještena u stvarni prostor grada, kao umjetnička intervencija u prostoru.

 

Sve ostalo je glazba -  #therestismusic (The Rest is Music) 2021.

 

Projekt je nastavak projekta realizacije polusatnog audio – vizualnog djela, snimljenog u dokumentarno-reality formi, s ciljem razvoja publike putem novih medijskih kultura. U studenome 2020. godine realizirano je snimanje prvog dijela u ljetnikovcu  Bunić – Kaboga. Video je snimljen na hrvatskom jeziku, uz mogućnost titla na engleski jezik, kako bi bio razumljiv i domaćoj i stranoj publici. Daljnji razvoj projekta u 2021. godini odnosi se na aktivnosti snimanja sadržaja na još dvije planirane lokacije te post-produkciju i distribuciju audio-vizualnog djela. S obzirom na otežane uvjete rada uzrokovane pandemijom virusa Covid-19, ukoliko ne bude moguće prikazivanje audio-vizualnog djela u fizičkom prostoru pred publikom, korisnicima će ono biti distribuirano putem YouTube kanala i društvenih mreža.

 

Škola filma Šipan -  18. ljetna škola filma Šipan

 

''Ljetna škola filma Šipan'' organizira se već osamnaest godina. Škola filma na Šipanu traje 10 dana i odvija se svake godine u kolovozu. Djeca u dobi od 8-15 godina biraju jednu od četiri zanimljive i obrazovne radionice: školu animiranog filma, školu igranog i/ill dokumentarnog filma, školu fotografije iii filmski dječji vrtić (za najmlađe polaznike). Tijekom nastave uče i teorijska znanja, ali ipak većinu vremena provode koristeći ta znanja u praksi — osmišljavajući scenarij filmova i izrađujući ih uz pomoć dostupne opreme i uz nadzor i vodstvo renomiranih voditelja radionice. Projekt je strukturiran kroz provedbu slijedećih aktivnosti: odabir i angažman 5 predavača, osiguranje materijalnih uvjeta za održavanje radionica, promocija Ljetne škole, provedba 3 do 4 radionice tijekom 10 dana u kolovozu, prikazivanje filmova, predstava, koncerata i igrokaza u na otvorenom, prezentacija dječjih uradaka s radionica zadnji dan Ljetne škole, prezentacija filmova na raznim festivalima s posebnim osvrtom na suorganizaciju DUFF-a.

 

Udruga Luža –  Godišnji program

 

Godišnji program radionica je program kontinuiranog obrazovanja u području filma, videa i fotografije, koji se pod raznim nazivima, ali prema sličnom konceptu realizira od 2011. godine. Korisnici programa su primarno mladi (osnovnoškolci i srednjoškolci), no u zadnje vrijeme i osobe srednje i starije životne dobi zainteresirane za cjeloživotno učenje. Metodički, program se bazira na naizmjeničnom teorijsko-­praktičnom pristupu ovladavanja osnovama filmskog i fotografskog zanata. U uvjetima pandemije, filmske se radionice organiziraju virtualno, na platformama (poput Zoom-a) koje omogućuju kvalitetnu online nastavu i razmjenu informacija. U 2021. godini Udruga planira  posebnu pozornost posvetiti edukaciji osoba s invaliditetom.

 

Udruga Luža – DUFF radionice

 

Festival filma djece i mladeži Mediterana (DUFF) održava se krajem listopada svake godine u organizaciji Kinematografa Dubrovnik, Udruge Luža i udruge Škola filma Šipan. Riječ je o godišnjoj smotri filmskih uradaka djece i mladih koji žive, odnosno djeluju u nekoj od zemalja na Sredozemlju. U natjecateljskom dijelu festivala prikazuju se filmovi autora u dvije dobne skupine. U sedam jednosatnih projekcija u natjecateljskoj selekciji prosječno se prikaže sedamdesetak igranih, dokumentarnih i animiranih filmova, kao i filmova koji  pripadaju tzv. slobodnoj formi. Na festivalu se dijeli ukupno 10 nagrada. Prošle je godine na festival pristiglo više od 500 filmskih uradaka mladih autora, od kojih je u natjecateljski dio programa žiri odabrao njih 64. Pored bogatog popratnog programa u kojem ugošćava premijerna izdanja domaćih autora, renomirane filmske kritičare i voditelje masterclass radionica, Festival je prepoznat i kao događaj s iznimno kvalitetnim edukacijskim programom, odnosno filmskim radionicama namijenjenim dubrovačkoj djeci i mladima. U proteklih 6 godina je tijekom održavanja DUFF-a organizirano tridesetak radionica, na kojima je sudjelovalo tristotinjak dubrovačkih osnovnoškolaca i srednjoškolaca.

 

 

6.5. MUZEJSKO - GALERIJSKA DJELATNOST, LIKOVNA UMJETNOST TE ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE

 

Art radionica Lazareti – Galerija Otok

 

Program Galerije Otok, koji u prostoru Lazareta kao jedan od svojih programskih linija vodi Art radionica Lazareti, posvećen je suvremenom vizualnom stvaralaštvu i to kroz razvoj, afirmaciju, produkciju te doprinos distribuciji i razmjeni suvremenih vizualnih i Iikovnih umjetničkih radova, izložbi, projekata, ideja. Program Galerije Otok jedan je od godišnjih  kontinuiranih programa Art radionice Lazareti, a tijekom 2021. realizirat će se putem samostalnih i skupnih izložbi. Planira se postaviti po jedna izložba mjesečno u vremenu od siječnja do prosinca 2021. Izložbeni program nastavit će se na dosad uhodanu programsku dinamiku i koncepciju te će prikazati autore mlađe i srednje generacije (Predrag Pavić, Marija Golub, Nikola Nenadić, Glorija Lizde, Vera Fischer, Vladimir Gudać). Programi će se odvijati  u kontinuitetu tijekom godine u prostoru Galerije Otok i Lade X. Svaku izložbu pratit će izlaganje autora ili kustosa.

 

DEŠA –  Edukativni program “Svilene niti”

 

DEŠA Dubrovnik od svog osnutka promiče nematerijalnu kulturnu baštinu i njezinu revitalizaciju raznim istraživanjima, radionicama, predavanjima i samom obnovom konkretnih izgubljenih običaja i vrijednosti (poput povratka svilarstva u Konavle, revitalizacije mljetskog veza, revitalizacije primorskog veza itd). Ovim projektom nastojat će popularizirati nematerijalna baštinu djeci, mladima i općoj populaciji Grada Dubrovnika te im ukazati na potrebu očuvanja vrijednosti koje baštine od svojih predaka.  Radionice svilarstva će se održavati u OŠ Marina Getaldić i/ili OŠ Ivan Gundulić te u prostorima Udruge. Vrijeme održavanja je travanj, svibanj, Iipanj, listopad, studeni. Održat će se i tri radionice veza (mljetski, primorski i konavoski) na kojima će se pokazati na koji način se veze te ispričati priču o svakom vezu, u svrhu upoznavanja s lokalnom baštinom. Radionice će se odvijati sukladno dogovoru sa školom te mjerama Stožera u razdoblju od rujna do prosinca. Radionice tkanja svilenih pasova će se održati u DEŠA-i na tkalačkim stanovima u Lazaretima. Na radionicama će sudjelovati zainteresirani sugrađani i djeca. Izložba radova nastalih u radionicama veza održat će se u DEŠI, nakon održavanja radionica.

 

Majeutika d.o.o. –  Godišnji izložbeni program Muzej Crvene povijesti

 

Ciklus izložbi u novootvorenom prostoru za povremena izlaganja ''Muzeja crvene povijesti'' te online okruženju istoimene web platforme, ima za cilj valorizaciju i stavljanje naglaska na dizajnersku, arhitektonsku i umjetničku baštinu iz razdoblja socijalizma u Hrvatskoj. Prva planirana izložba tematizira fascinantan fenomen znački analizirajući njihove vizualne elemente, kontekst i značenje. Druga izložba nastavak je projekta i izložbe u javnom prostoru “Tragom socijalističke arhitekture” pod novim nazivom “Tragom modernističke arhitekture”, nastale u suradnji s Društvom arhitekata Dubrovnik. Na prostoru cijelog grada Dubrovnika mapirane su lokacije i u fizičkom prostoru postavljene instalacije s objedinjenim i vrijednim primjercima modernističke arhitekture, tvoreći tako prostorno najširu izložbu na otvorenom na području grada Dubrovnika. Cilj projekta je razvijanje i afirmiranje arhitekture, urbanizma i kulture prostora kroz popularizaciju vrijedne arhitektonske baštine grada Dubrovnika, izgrađene u razdoblju od 1945. do 1990. godine. Treća izložba je pop – up izložba Fanzina u suradnji s dizajnericom Ivanom Puticom koja će održati uz istoimeno predavanje. Osim tri navedene izložbe, Majeutika d.o.o. planira u suradnji s Art radionicom Lazareti organizirati i dvije gostujuće izložbe.

 

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Dubrovnik – godišnji program

 

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Dubrovnik od samog utemeljenja 1974. godine promiče likovnu produkciju na lokalnoj, državnoj i međunarodnoj kulturnoj sceni. Kao krovna udruga likovnih umjetnika Grada, djeluje od samih početaka u Galeriji Flora. Cilj programa u 2021. godini je samostalnim izložbama predstaviti publici mlađu i srednju generaciju suvremenih dubrovačkih, hrvatskih i inozemnih umjetnika. Program se sastoji od 15 izložbi kojima se predstavljaju: Bassem Yousri, Frane Rogić, Tomislav Pavelić i Ivana Smiljanić, Niko Mihaljević, Alen Novoselec te dubrovački umjetnici: Ivana Jelavić, Ivana Dražić Selmani, Dorinda Bulić – Čotić, Ivana Pegan Baće, Pasko Burđelez i Ivona Vlašić. Web stranica Udruge i Galerije Flora je pri kraju izrade i uključivat će nove mogućnosti predstavljanja radova. S obzirom na epidemiološke mjere. Budući da zgrada Florinog doma u kojoj djeluje galerija ima veliki vrt, sva događanja mogu se odvijati u njemu, uvažavajući epidemiološke mjere.

 

DART – Karnevalski program 2021.

 

Dart je udruga koja djeluje od 2006. godine i jedni su od organizatora Dubrovačkog karnevala. Također su jedni od deset partnera u programu „Lazareti kreativna četvrt Dubrovnika“. U svom radu surađuju s nizom akademskih slikara te su osvojili nekoliko nagrada za najbolje maske. Cilj je Udruge je oživljavanje dubrovačkog karnevala, kako bi se poboljšao zabavni život u Gradu. U sklopu programa planiraju sudjelovanje na Karnevalu tijekom veljače, dok tijekom travnja na otoku Lokrum planiraju održati performans i predavanje „Povijest karnevala“. Tijekom ljetnih mjeseci planirana je art radionica na Šipanu te nastup na korčulanskom ljetnom karnevalu.

 

Dubrovačka udruga likovnih umjetnika (DULU) – Izložbe likovnih radova članova Udruge

 

DULU je udruga amaterskih likovnih stvaralaca koji pomažu, organiziraju i prezentiraju likovni rad svojih članova te na taj način sudjeluju u kulturnom životu Grada. Tijekom 2021. godine planirani izložbeni program obuhvatiti će prostor i događanja u Gradu, a cilj je podići svijest o vrijednostima kulturne baštine. Planiraju nekoliko tematskih izložbi u različitim izložbenim prostorima. Izložbe su planirane za mjesece koji nisu dio udarne turističke sezone, a dvije bi se održale za Festu sv. Vlaha i blagdan sv. Nikole.

 

Dorinda Bulić Čotić – umjetnička instalacija ''Novo normalno''

 

Dorinda Bulić Čotić rođena je u Dubrovniku. Srednju školu likovnih umjetnosti završila je u Splitu, a diplomirala je na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu 1984. godine. Bavila se grafičkim dizajnom i pedagoškim radom. Predsjednica je HDLU Dubrovnik od 2014. godine. ''Novo normalno'' je autorski rad zamišljen u formi instalacije koja se sastoji od nosive konstrukcije i niza elemenata koji uključuju papir, fotografiju, paus papir, neonska svjetla, žicu, plastificiranu žičanu mrežu, u cijelosti autorske izrade. Ovim radom autorica pojašnjava paradigme suvremenog pristupa novim kontekstima, a teme rada su odnos institucija prema čovjeku, međusobna otuđenost, uznemirenost, neizvjesni pogled u budućnost.

 

Stefanie Hudspeth – Izložbeni program ''Pozornica'' i ''Hrvatske bajke''

 

Stefanie Hudspeth se školovala na Rochester Institute of Techonology u Americi. Za vrijeme studija pobliže se upoznala sa tradicijskim i klasičnim hrvatskim pristupom umjetnosti te je njezina ljubav za klasičnim aktovima, naročito ženskim, postajala sve intenzivnija. Izložba ''Pozornica'' predstavlja 20 radova, s konceptom bikova kao simbola samouvjerene, neiscrpne snage te konstantnog opiranja životnim barijerama. Izložba ''Hrvatske bajke'' na šaljiv i apstraktan način prikazuje motive iz hrvatskih bajki, legendi i priča, među kojima i onih dubrovačkih.

 

Robert Kralj – Izložba slika na temu šipaka

 

Iako je tijekom školovanja pohađao sate pripreme za likovnu akademiju kod prof. Josipa Trostmana, Robert Kralj je zbog ratnih okolnosti prekinuo studij i dragovoljno pristupio Domovinskom ratu. Godine 2008. upisao je studij restauracije u Dubrovniku, gdje je i diplomirao. Već dulje vrijeme u svom slikarskom radu privlači ga tematika šipaka. S obzirom da ima veliki broj dovršenih slika na spomenutu temu, planira postaviti izložbu u galerijskom prostoru Narodne knjižnice Dubrovnik.

 

Dubravka Lošić – Dva filma umjetničkih instalacija u prostoru

 

Dubravka Lošić rođena je u Dubrovniku, a diplomirala je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Izlaže od 1983. godine na samostalnim i grupnim izložbama u Hrvatskoj i inozemstvu, a uz slikarstvo, instalacije i objekte, bavi se i scenografijom te kostimografijom.

Motivacija za prijavljenu programsku koncepciju i realizaciju dva filma u trajanju od šest do osam minuta, neposredno je izazvana situacijom pandemije koja je poništila mogućnost fizičke komunikacije umjetnika s publikom. Riječ je o dva filma od kojih svaki predstavlja jedan umjetnički ciklus kroz rakurs filmskog medija i ambijentalni postav na jednoj ili više lokacija.

 

Iva Laterza – Umjetnička izložba

 

Iva Laterza je sveučilišni prvostupnik umjetnosti, arhitekture i sociologije na Svaučilištu Nebrasca – Lincoln u SAD – a, gdje je ujedno imala i prve izložbe. Produkcija radova za izložbu planiranu u Dubrovniku započela je već prošle godine. U svojim radovima autorica posebnu pažnju posvećuje razvoju i procesu vlastitog poimanja apstrakcije u slikarstvu u formi dinamičnijeg, no istovremeno slobodnog i oslobađajućeg pristupa tijekom samog procesa stvaranja.

 

Umjetnička organizacija Genijator – Program Lena Kramarić 2021.

 

Umjetnička organizacija Genijator osnovana je 2016. godine i bavi se kulturnim programima.  Lena Kramarić već dugi niz godina radi kao samostalna umjetnica, a uz likovno stvaralaštvo, kreirala je i vodila brojne likovne radionice, radila kao profesorica povijesti umjetnosti, bavila se grafičkim dizajnom, izradom ilustracija, dizajnom interijera te pedagoškim radom. Ovogodišnji program, uz izložbu u Dubrovniku, uključuje i gostovanje autorice izvan Grada, u Hrvatskoj i inozemstvu.

 

Nikolina Šimunović – Samostalna izložba

 

Nikolina Šimunović diplomirala je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, smjer slikarstvo. Osim slikarstva aktivno stvara u nizu ostalih likovnih područja, tehnika i medija, kao i na području ilustracija, interijera i likovnog oblikovanja raznih predmeta. Njena ovogodišnja planirana izložba održat će se u Dubrovniku, ali i u Zagrebu, u sklopu predstavljanja dubrovačkih slikara kolorista. Koncept umjetničkih radova je dnevničkog karaktera, a autorica u radovima formulira vlastiti idejni, vizualni, autoreflektivni i subjektivistički svijet, rastvarajući nepregledne prostore svojih unutarnjih stanja.

 

Zoran Filipović – Monografija ''Dubrovačka Republika'' – Druga faza fotografskog snimanja

 

Zoran Filipović je fotograf i pisac, a posljednjih se godina sve više bavi grafičkim i produkt dizajnom. Do danas je objavio više autorskih knjiga u zemlji i inozemstvu, a u kojima često kombinira svoje fotografsko i književno umijeće. Također je koautor na više skupnih knjiga. Za svoj je rad više puta nagrađivan u zemlji i inozemstvu. Na projektu monografije surađivao je pok. povjesničarom Ivom Bancem. Kroz navedenu monografiju čitatelje se planira povesti na mentalno putovanje kroz vrijeme, u doba Dubrovačke Republike. Ovo vremensko putovanje dogodit će se putem tri medija: velike divot monografije, fotografske izložbe te popularnog komprimiranog izdanja knjige – vodiča, namijenjenog široj čitateljskoj publici.

 

Berta Miloš – Samostalna izložba ''Serafsko cvijeće''

 

Berta Miloš diplomirala je na Tekstilno – tehnološkom fakultetu u Zagrebu, a nakon studija vraća se u rodni Dubrovnik gdje nastavlja djelovati na polju umjetnosti. Do danas je imala 17 samostalnih i 18 skupnih izložbi. Članica je HDLU Dubrovnik. Naziv izložbe ''Serafsko cvijeće'' u tijesnoj je vezi s porijeklom autorice i njezinom ljubavlju prema rodnom gradu i moru. Navedena izložba predstavlja ciklus od oko 30 tapiserija, a naziv je dobila po molitveniku franjevačkog svjetovnog reda, prvenstveno zbog topline koje tapiserije predstavljaju, poput molitve sv. Franje, ali i zbog materijala za izradu radova kojeg je lako naći na našem području, poput  školjki, drva, stakla i keramike.

 

 

PRILOG 1: Pregled financiranja programske djelatnosti ustanova u kulturi za 2021. godinu

 

 

Ustanova

Financiranje programa ustanova

iz sredstava

Grada Dubrovnika

Ukupno financiranje programske djelatnosti ustanova

1

Prirodoslovni muzej

100.000

115.000

2

Dubrovačke knjižnice

410.000

761.500

3

Dubrovačke ljetne igre

1.440.000

9.088.700

4

Dubrovački muzeji

400.000

758.100

5

Dubrovački simfonijski orkestar

800.000

1.253.400

6

Kazalište Marina Držića

800.000

1.302.000

7

Kinematografi Dubrovnik

414.000

984.000

8

Folklorni ansambl Linđo

374.100

754.100

9

Umjetnička galerija Dubrovnik

164.400

467.300

10

Dom Marina Držića

250.000

270.000

11

Muzej domovinskog rata

200.000

200.000

12

Zavod za obnovu Dubrovnika

2.525.900

2.545.900

 

 

Ukupno

 

7.878.400

 

18.500.000

 

 

PRILOG 2: Pregled financiranja programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika u 2021. godine izvan djelatnosti ustanova

PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2021. GODINU

500.000

GLAZBENA  DJELATNOST                                                       

130.000

Dubrovnik Partner d.o.o. - Festival ''Ana u Gradu''

5.000

Ivan Bonačić – serija koncerata Jazzin' Laz

5.000

KUU Izvor Zaton – godišnji program

20.000

Festa Dubrovnik – Festa 2021.

8.000

Gradska glazba Dubrovnik – godišnji program

20.000

Dubrovački komorni zbor – godišnji program, projekt: Razgovori o glazbi i pjevanju

10.000

Mješoviti zbor Libertas -  godišnji glazbeni program

10.000

KUD "Komolac" – godišnji program

30.000

Dubrovački gudački kvartet - ''Dubrovački  glazbeni salon''

3.000

Udruga ''Sve ostalo je glazba'' – ''Renesansni vrt-interpretacija baštine''

3.000

Klavirski trio Dubrovnik – nastupi na ''Lopudskom ljetu''

4.000

KUD Ivo Kuljevan – koncerti tamburaškog sastava

2.000

Udruga Dječji zbor ''Dubrovnik'' – program ''Pjevamo za despet''

10.000

DRAMSKA I PLESNA DJELATNOST

100.000

FAN FEST – Ragusini u Lazaretima

8.000

Studio Stage – godišnji program

10.000

Studentski teatar Lero – projekt ''Sretna princeza'' i reprizni program

15.000

Plesni studio Step'n'Jazz – godišnji program

10.000

Brilliant Events d.o.o. - Midsummer Scene 2021.

10.000

Bošnjačka zajednica kulture ''Preporod'' – XV. međunarodna smotra folklora, narodnih igara i plesova u Dubrovniku

2.000

Udruga Mažoretkinje Grada Dubrovnika – godišnji program

15.000

Art radionica Lazareti – Scena Karantena

15.000

Kulturno društvo ''Aster'' – Mali festival lutkarstva ''Pupica''

8.000

Kazališna družina Kolarin – program ''Izazovi kazališnog amaterizma u doba pandemije''

7.000

KNJIŽNIČNO – IZDAVAČKA DJELATNOST 

100.000

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Dubrovnik – projekt monografije 

2.000

Matica hrvatska, Ogranak Dubrovnik – godišnji izdavački  program, projekt ''Čitajmo zajedno''

33.000

Zavod za povijesne znanosti HAZU – godišnji izdavački program i stručni simpozij

20.000

Artur Sebastian Design – nova edicija knjige ''Dubrovnik''

1.000

Društvo Dubrovčana i prijatelja dubrovačke starine u Zagrebu – tiskanje časopisa ''Dubrovački horizonti''

11.000

Bošnjačka zajednica kulture ''Preporod'' – književne večeri

2.000

Ratimir Carević – tiskanje zbirke pjesama

1.000

Stanko Krnjić – prijevod knjige ''Ratište riječi''

1.000

Družba “Braća hrvatskoga zmaja” – predstavljanje knjige i predavanja

2.000

Društvo dubrovačkih pisaca – godišnji izdavački program

13.000

Hrvatska matica iseljenika – publikacija ''Kartoline i kultura čestitanja''

2.000

Udruga za kreativno-održivi razvoj i konkurentnost (KORAK) – ''Vodič za brucoše''

1.000

HKD Napredak Dubrovnik – Književni, znanstveni i kulturni susret ''Nikola Zvonimir Bjelovučić - hrvatski književnik, povjesničar i etnograf''

2.000

Kulturno - prosvjetna udruga Govorimo dubrovački – projekt ''Govorimo dubrovački''

1.000

Društvo arhitekata Dubrovnik – tisak časopisa ''Mjera''

4.000

Udruga samostalnih umjetnika Dubrovnik - slikovnica ''Vlahove priče u izolaciji'', ''Pogled na književno djelo'',

2.000

Društvo za afirmiranje i promicanje knjige i stripa ''Slagalica'' – godišnji izdavački program

2.000

 

AUDIO-VIZUALNE DJELATNOSTI I NOVE MEDIJSKE KULTURE

 

50.000

Antoneta Alamat Kusijanović – Razvoj scenarija i projekta za dugometražni igrani film „Stane“

9.000

Aster kulturno društvo - TIŠINA MOLIM! 2021. Christmas Special

4.000

Metafizika d.o.o. - Sjećanje Grada / 24 sata (Godine Covida)

7.000

Škola filma Šipan - 18. Ljetna škola filma Šipan

9.000

Udruga Artarea / Ivana Đula - U potrazi za (izgubljenom) pauzom

4.000

Udruga Luža, Godišnji program rada udruge

4.000

Udruga Luža - DUFF radionice

9.000

Udruga „Sve ostalo je glazba“ - The Rest is Music 2021.

4.000

 

MUZEJSKO GALERIJSKA DJELATNOST, LIKOVNA UMJETNOST I ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA

 

120.000

Art radionica Lazareti - Godišnji izložbeni program Galerija Otok

35.000

Udruga Deša - Edukativni program „Svilene niti”

10.000

Majeutika d. o. o. - Godišnji izložbeni program Muzej Crvene povijesti

13.400

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Dubrovnik - godišnji program

40.000

Dubrovačka udruga likovnih umjetnika – godišnji izložbeni program

5.000

DART – godišnji karnevalski program

2.000

Umjetnička organizacija GENIJATOR – program Lena Kramarić 2021.

2.000

Dorinda Bulić Čotić – umjetnička instalacija “Novo normalno”

2.000

Iva Laterza – umjetnička izložba

2.000

Stefanie Hudspeth – izložbeni program “Pozornica” i “Hrvatske bajke”

1.000

Nikolina Šimunović – samostalna izložba

2.000

Dubravka Lošić – produkcija umjetničkih instalacija

2.000

Robert Kralj – izložba slika na temu šipaka

2.000

Berta Miloš – samostalna izložba “Serafsko cvijeće”

600

Zoran Filipović – Monografija “Dubrovačka republika”, 2. faza fotografskog snimanja

1.000

 

KLASA: 612-01/21-02/04

URBROJ: 2117/01-09-21-03

Dubrovnik, 27. srpnja 2021.

Predsjednik Gradskog vijeća:­

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------