Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 14. - 29. srpnja 2021.Objavljeno: 30.07.21.

83. Odluka o davanju suglasnosti Libertasu Dubrovnik d.o.o. za sklapanje ugovora o operativnom leasingu za nabavku 3 gradska niskopodna zglobna autobusa Iveco Urbanway na razdoblje od 7 godina

Na temelju članka 90. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08, 136/12, 15/15), i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika (“Službeni glasnik Grada Dubrovnika”, broj 2/21.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 2. sjednici, održanoj 27. srpnja 2021., donijelo je

 

 

O D L U K U

o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o operativnom leasing

za nabavu tri gradska niskopodna zglobna autobusa Iveco Urbanway

Libertasu Dubrovnik d.o.o.

 

 

 

  1. Daje se suglasnosti Libertasu Dubrovnik d.o.o. za sklapanje ugovora o operativnom leasingu za nabavku tri (3) gradska niskopodna zglobna autobusa Iveco Urbanway na razdoblje od 7 godina.

 

 

  1. Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada Dubrovnika”.

 

 

KLASA: 301-01/19-01/15

URBROJ: 2117/01-09-21-06

Dubrovnik, 27. srpnja 2021.               

 

Predsjednik Gradskog vijeća:­

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------