Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 14. - 29. srpnja 2021.Objavljeno: 30.07.21.

94. Odluka o imenovanju Tima stručnjaka za usklađivanje Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za područje Grada Dubrovnika

Na temelju članka 13. Zakona o zaštiti od požara (“Narodne novine“, broj 92/10), članka 8. i 9. Pravilnika o izradi Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (“Narodne novine“, broj 35/94, 110/05 i 28/10)  i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika (“Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 2. sjednici, održanoj 27. srpnja 2021., donijelo je

 

 

O D L U K U

o imenovanju Tima stručnjaka za usklađivanje procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za područje Grada Dubrovnika

 

 

 

       Članak 1.

 

Imenuje se Tim stručnjaka za usklađivanje Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za područje Grada Dubrovnika u sastavu:

 

1.    Branko Šimara, dipl. ing. elektrotehnike, predsjednik

  1. Stijepko Krilanović, dipl. ing. sigurnosti, član
  2. Srđan Todorovski, mag. ing. aedif., član
  3. Nikša Ivančević, dipl. ing. sigurnosti, član
  4. Zdravko Kovačić, dipl. ing. sigurnosti, član.

 

 

Članak 2.  

 

Zadatak Tima iz članka 1. ove odluke je uskladiti procjenu ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za područje Grada Dubrovnika s novonastalim uvjetima.

 

 

Članak 3.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 810-01/21-02/11

URBROJ: 2117/01-09-21-03

Dubrovnik, 27. srpnja 2021.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:­

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------