17. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika

Sjednica Gradskog vijeća

17. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika održat će se u petak, 9. studenoga 2018. s početkom u 12:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1.
     G r a d s k o  v i j e ć e
 
KLASA: 021-05/17-01/01
URBROJ: 2117/01-09-18-17                                                     
Dubrovnik, 31. listopada 2018.­                                                   
 
 
VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA
GRADA DUBROVNIKA
 
 -  S   V   I   M   A -
 
 
 
 
 
 
 
 
Sazivam  17. sjednicu Gradskog  vijeća  Grada  Dubrovnika          
                za  petak, 9. studenoga  2018., s početkom u 12:00 sati
               ___________________________________________________
 
 
Sjednica će se održati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, u Dubrovniku.
 
Za sjednicu se predlaže
 
D n e v n i  r e d
 
 

 1. Vijećnička pitanja.

 

 1. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Dubrovnika za prvo polugodište 2018. godine.

 

 1. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2018. godinu.

 

 1. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2018. godinu.

 

 1. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o zaduživanju Grada Dubrovnika.

 

 1. Prijedlog odluke o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Dubrovnika.

 

 1. Prijedlog odluke o vrijednosti boda za obračun visine komunalne naknade.

 

 1. Prijedlog odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Dubrovnika

 

 1. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o trošenju djela sredstava prikupljenih komunalnom naknadom Grada Dubrovnika u 2018. godini.

 

 1. Prijedlog odluke o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva.

 

 1. Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini.

 

 1. Prijedlog izmjena i dopuna Programa obavljanja komunalnih djelatnosti od lokalnog značenja za Grad Dubrovnik u 2018. godini.

 

 1. Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o organizaciji Programa produženog boravka u osnovnim školama Grada Dubrovnika.

 

 1. Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o sufinanciranju nabave udžbenika učenicima srednjih škola.

 

 1. Prijedlog pravilnika o snimanju na javnim površinama i u prostorima kojima gospodari Grad Dubrovnik.

 

 1. Prijedlog pravilnika o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika. 

 

 1. Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnog poziva organizacija civilnog društva iz područja urbanizma i prostornog planiranja na prostoru Grada Dubrovnika za 2019. godinu.

 

 1. Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekta ili manifestacija u sklopu Javnog poziva organizacija civilnog društva iz područja urbanizma i prostornog planiranja na prostoru Grada Dubrovnika za 2019. godinu

 

 1. Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnog poziva organizacija civilnog društva iz područja zaštite okoliša i prirode na prostoru Grada Dubrovnika za 2019. godinu

 

 1. Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekta ili manifestacija u sklopu Javnog poziva organizacija civilnog društva iz područja zaštite okoliša i prirode na prostoru Grada Dubrovnika za 2019. godinu.

 

 1. Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi za dio nekretnine katastarske oznake čest. zem. 1078/1 k.o. Prijevor.

 

 1. Prijedlog zaključka o potpisivanju Ugovora o osnivanju prava služnosti polaganja kabelskog voda na čest. zem. 2415/1 k.o. Dubrovnik.

 

 1. Prijedlog zaključka o potpisivanju Sporazuma o pravu gospodarenja poslovnim prostorom u Dubrovniku, Gundulićeva poljana 2, čest.zgr. 1317 k.o. Dubrovnik s Društvom prijatelja dubrovačke starine.

 

 1. Prijedlog zaključka o sklapanju Dodatka Ugovora o donaciji novčanih sredstava s Društvom prijatelja dubrovačke starine.

 

 1. Prijedlog zaključka o sklapanju II Dodatka Ugovoru o održavanju nerazvrstanih cesta i javnih prometnih površina na području grada Dubrovnika za 2016., 2017., i 2018. godinu.

 

 1. Prijedlog zaključka o usvajanju Cjenika Dubrovačke kartice broj 1/2018.

 

 1. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na tekst Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta javne ustanove Prirodoslovni muzej Dubrovnik.

 

 1. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na tekst Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta javne ustanove Dubrovački muzeji.

 

 1. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na tekst Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta javne ustanove Umjetnička galerija Dubrovnik.

 

 1. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na tekst Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta javne ustanove Muzej Domovinskog rata Dubrovnik.

 

 1. Prijedlog odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra Grada Dubrovnika.

 

 1. Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 2.2. "Sv. Jakov".

 

 1. Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Suđurađ.

 

 1. Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Turističke zone Vrtovi sunca.

 

 1. Prijedlog zaključka o pokretanju postupka za raspisivanje javnog poziva za izbor članova Savjeta mladih Grada Dubrovnika.

 

 1. Prijedlog zaključka o pokretanju postupka za raspisivanje javnog poziva za izbor članova Vijeća civilnog društva Grada Dubrovnika.

 

 1. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za predstavke, pritužbe i prigovore Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.

 

 1. Prijedlog rješenja o imenovanju člana Kulturnog vijeća za dramsku i plesnu umjetnost te izvedbene umjetnosti Grada Dubrovnika

 

 1. Prijedlog rješenje o imenovanju predsjednika Kulturnog vijeća za glazbenu djelatnost

 

 1. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika Kulturnog vijeća za dramsku i plesnu umjetnost te izvedbene umjetnosti.

 

 1. Prijedlog rješenje o imenovanju predsjednika Kulturnog vijeća za muzejsko-galerijsku djelatnost, likovnu umjetnost i zaštitu i očuvanje kulturne baštine.

 

 1. Prijedlog rješenje o imenovanju predsjednika Kulturnog vijeća za knjižnično-izdavačku djelatnost.

 

 1. Prijedlog rješenje o imenovanju predsjednika Kulturnog vijeća za audio-vizualne djelatnosti i nove medijske kulture.

 

 1. Prijedlog kandidata za imenovanje sudaca porotnika u Općinski sud u Dubrovniku .

 
 
 
Materijali za točke od 37. do 44. bit će Vam dostavljeni nakon što ih utvrdi ovlašteni odbor Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.
 
O možebitnom izostanku, molim, javite na tel.: 351-842 i 351-823.
 
Materijali za sjednicu bit će vam dostupni na web-stranici Grada Dubrovnika: Gradsko vijeće – Sjednice.
 
 
                                                                                                    Predsjednik Gradskog vijeća:
                                                                                                    mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

Dokumenti uz članak
2.6._Preraspodjela__-_polugod._2018.doc
2.6._Preraspodjela__-_polugod._2018.doc
2.6._Preraspodjela__-_polugod._2018.doc
3.1._Zaključak_-V_izmjene_proračuna_2018.-1.doc
3.1._Zaključak_-V_izmjene_proračuna_2018.-1.doc
3.1._Zaključak_-V_izmjene_proračuna_2018.-1.doc
3.2._Zaključak__Gradon._V_izmjene_proračun_2018.doc
3.2._Zaključak__Gradon._V_izmjene_proračun_2018.doc
3.2._Zaključak__Gradon._V_izmjene_proračun_2018.doc
3.3._Opći_dio_proračuna_-V_rebalans_.doc
3.3._Opći_dio_proračuna_-V_rebalans_.doc
3.3._Opći_dio_proračuna_-V_rebalans_.doc
3.4._Posebn_dio_proračuna_-_V_rebalans_.doc
3.4._Posebn_dio_proračuna_-_V_rebalans_.doc
3.4._Posebn_dio_proračuna_-_V_rebalans_.doc
3.5._Plan_razvojnih_programa_-_V_rebalans_2018..xls
3.5._Plan_razvojnih_programa_-_V_rebalans_2018..xls
3.5._Plan_razvojnih_programa_-_V_rebalans_2018..xls
3.6._Obrazloženje_V.rebalansa_2018_.doc
3.6._Obrazloženje_V.rebalansa_2018_.doc
3.6._Obrazloženje_V.rebalansa_2018_.doc
4.Odl.izvrša.Prora.18.doc
4.Odl.izvrša.Prora.18.doc
4.Odl.izvrša.Prora.18.doc
5.Odl._o_zaduž._Grada-izmjena.docx
5.Odl._o_zaduž._Grada-izmjena.docx
5.Odl._o_zaduž._Grada-izmjena.docx
6.Odl.dava.konce.dimna.poslo.docx
6.Odl.dava.konce.dimna.poslo.docx
6.Odl.dava.konce.dimna.poslo.docx
7.Odl.vrijednosti_boda_komunalne_naknade.docx
7.Odl.vrijednosti_boda_komunalne_naknade.docx
7.Odl.vrijednosti_boda_komunalne_naknade.docx
8.Odl.zabrana_izvođenja_radova.docx
8.Odl.zabrana_izvođenja_radova.docx
8.Odl.zabrana_izvođenja_radova.docx
9.Odl.troš.sred.kom.naknade.doc
9.Odl.troš.sred.kom.naknade.doc
9.Odl.troš.sred.kom.naknade.doc
10.Odl.fina.proj.udruge_civil.dru.doc
10.Odl.fina.proj.udruge_civil.dru.doc
10.Odl.fina.proj.udruge_civil.dru.doc
11.Pro.održa.komu.infra.-izmjena.doc
11.Pro.održa.komu.infra.-izmjena.doc
11.Pro.održa.komu.infra.-izmjena.doc
12.Pro.obav.kom.dje.-izmjena.doc
12.Pro.obav.kom.dje.-izmjena.doc
12.Pro.obav.kom.dje.-izmjena.doc
13.Pravil.produ.boravak_u_OŠ-izmjena.doc
13.Pravil.produ.boravak_u_OŠ-izmjena.doc
13.Pravil.produ.boravak_u_OŠ-izmjena.doc
14.Pravil.sufinan.naba.udžbe.sre.šk.doc
14.Pravil.sufinan.naba.udžbe.sre.šk.doc
14.Pravil.sufinan.naba.udžbe.sre.šk.doc
15.Pravilnik_o_snimanju.docx
15.Pravilnik_o_snimanju.docx
15.Pravilnik_o_snimanju.docx
16.Pravi.dono.Prog.kultura.doc
16.Pravi.dono.Prog.kultura.doc
16.Pravi.dono.Prog.kultura.doc
17.Zak.Povje.prop.uvje.urbanizam.doc
17.Zak.Povje.prop.uvje.urbanizam.doc
17.Zak.Povje.prop.uvje.urbanizam.doc
18.Zak.Povje.ocje.progra.urbanizam.doc
18.Zak.Povje.ocje.progra.urbanizam.doc
18.Zak.Povje.ocje.progra.urbanizam.doc
19.Zak.Povje.propi.uvje._zaštite_okoliša.doc
19.Zak.Povje.propi.uvje._zaštite_okoliša.doc
19.Zak.Povje.propi.uvje._zaštite_okoliša.doc
20.Zak.Povje.ocj.pro.zaštita_okoliša.doc
20.Zak.Povje.ocj.pro.zaštita_okoliša.doc
20.Zak.Povje.ocj.pro.zaštita_okoliša.doc
21.Zak.ukida.sta.puta.Barišići.doc
21.Zak.ukida.sta.puta.Barišići.doc
21.Zak.ukida.sta.puta.Barišići.doc
22.Zak.ugo.pravo_služno..doc
22.Zak.ugo.pravo_služno..doc
22.Zak.ugo.pravo_služno..doc
23.Zak.gospo.poslo.prostorom-DPDS.doc
23.Zak.gospo.poslo.prostorom-DPDS.doc
23.Zak.gospo.poslo.prostorom-DPDS.doc
24.Zak.dodatak_ugovoru-DPDS.doc
24.Zak.dodatak_ugovoru-DPDS.doc
24.Zak.dodatak_ugovoru-DPDS.doc
25.Zak.Ugo.održ.nerazvr.cesta.docx
25.Zak.Ugo.održ.nerazvr.cesta.docx
25.Zak.Ugo.održ.nerazvr.cesta.docx
26.Zak.Cjenik_Dubrovačke_kartice_1-2018.docx
26.Zak.Cjenik_Dubrovačke_kartice_1-2018.docx
26.Zak.Cjenik_Dubrovačke_kartice_1-2018.docx
27.Zak.izmj.Stauta_Prirodoslovni.doc
27.Zak.izmj.Stauta_Prirodoslovni.doc
27.Zak.izmj.Stauta_Prirodoslovni.doc
28.Zak.Statut_Dubrovački_muzeji.doc
28.Zak.Statut_Dubrovački_muzeji.doc
28.Zak.Statut_Dubrovački_muzeji.doc
28._Izmj.Statuta_DUM.pdf
28._Izmj.Statuta_DUM.pdf
28._Izmj.Statuta_DUM.pdf
29.Odluka_o_prijedlogu_Statuta_UGD.docx
29.Odluka_o_prijedlogu_Statuta_UGD.docx
29.Odluka_o_prijedlogu_Statuta_UGD.docx
30.Zak.izmj._Statuta_MDRD.doc
30.Zak.izmj._Statuta_MDRD.doc
30.Zak.izmj._Statuta_MDRD.doc
31.Odl.ime.povje.konce.pom.dobra.docx
31.Odl.ime.povje.konce.pom.dobra.docx
31.Odl.ime.povje.konce.pom.dobra.docx
32.Odl.o_izradi_UPU_Sv._Jakov.doc
32.Odl.o_izradi_UPU_Sv._Jakov.doc
32.Odl.o_izradi_UPU_Sv._Jakov.doc
33.Odl.o_izradi_UPU_Suđurađ.doc
33.Odl.o_izradi_UPU_Suđurađ.doc
33.Odl.o_izradi_UPU_Suđurađ.doc
34.Odl.o_izradi_UPU_Vrtovi_sunca.doc
34.Odl.o_izradi_UPU_Vrtovi_sunca.doc
34.Odl.o_izradi_UPU_Vrtovi_sunca.doc
35.Zak.javni_poziv-Savjet_mladih.doc
35.Zak.javni_poziv-Savjet_mladih.doc
35.Zak.javni_poziv-Savjet_mladih.doc
36.Zak.Jav.poziv-Vije.civil.dru.doc
36.Zak.Jav.poziv-Vije.civil.dru.doc
36.Zak.Jav.poziv-Vije.civil.dru.doc
2.2._Polugodišnje_izvršenje_2018._-posebni_dio.doc
2.2._Polugodišnje_izvršenje_2018._-posebni_dio.doc
2.2._Polugodišnje_izvršenje_2018._-posebni_dio.doc
2.3._Zaduživanje_-_polugod._2018.doc
2.3._Zaduživanje_-_polugod._2018.doc
2.3._Zaduživanje_-_polugod._2018.doc
2.4.Korišt.prorač.zalihe_-_polugod._2018.doc
2.4.Korišt.prorač.zalihe_-_polugod._2018.doc
2.4.Korišt.prorač.zalihe_-_polugod._2018.doc
2.5._Jamstva_-_polugod._2018.doc
2.5._Jamstva_-_polugod._2018.doc
2.5._Jamstva_-_polugod._2018.doc