11. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika (PRIJENOS UŽIVO)

Sjednica Gradskog vijeća

 

11. sjednica Gradskog vijeća Grada  Dubrovnika održat će se u ponedjeljak, 9. svibnja 2022., s početkom u 9:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika.

 

 

KLASA: 021-05/21-01/01

URBROJ: 2117/01-09-22-11                                                     

Dubrovnik, 29. travnja 2022.­                                                   

 

 

VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA

GRADA DUBROVNIKA

 

 -  S   V   I   M   A -

 

 

 

 

Sazivam  11. sjednicu Gradskog  vijeća  Grada  Dubrovnika          

                za ponedjeljak, 9. svibnja 2022., s početkom u 9:00 sati

               ___________________________________________________

 

Sjednica će se održati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, u Dubrovniku.

 

Za sjednicu se predlaže

 

D n e v n i  r e d

 

1.    Vijećnička pitanja.

 

2.    Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Dubrovnika u razdoblju od 1. srpnja 2021. do 31. prosinca 2021. godine.

 

3.    Prijedlog odluke o korištenju dijela naplaćenih sredstava komunalnog doprinosa i komunalne naknade za druge namjene različite od namjena propisanih člankom 76. i 91. Zakona o komunalnom gospodarstvu.

 

4.    Prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja stambenog naselja za branitelje na Nuncijati.

 

5.    Prijedlog odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gruški akvatorij te s tim u vezi izmjena i dopuna PPU-a Grada Dubrovnika i izmjena i dopuna GUP-a Grada Dubrovnika.

 

6.    Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje“.

 

7.    Prijedlog odluke o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje te s tim u vezi izmjena i dopuna PPU-a Grada Dubrovnika i GUP-a Grada Dubrovnika.

8.    Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o izmjenama i dopunama PPU-a Grada Dubrovnika i GUP-a Grada Dubrovnika te stavljanja izvan snage dijela UPU-a Radeljević-Libertas.

 

9.    Prijedlog odluke o izradi izmjena i dopuna UPU-a Radeljević-Libertas te s tim u vezi izmjena i dopuna PPU-a Grada Dubrovnika i GUP-a Grada Dubrovnika.

 

10.  Prijedlog odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Dubrovnika.

 

11.  Prijedlog odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvu Grada Dubrovnika – park Gradac.

 

12.  Prijedlog odluke o osnivanju Doma za starije osobe Ragusa.

 

13.  Prijedlog odluke  o ostvarivanju prava na subvenciju troškova najma stana samcima i obiteljima slabijeg materijalnog statusa.

 

14.  Prijedlog odluke  o koeficijentu za obračun plaća ravnatelja/ica javnih ustanova dječjih vrtića Grada Dubrovnika.

 

15.  Prijedlog odluke o načinu ostvarivanja prednosti upisa djece u javne ustanove dječjih vrtića Grada Dubrovnika.

 

16.  Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o sufinanciranju i subvencioniranju privatnih dječjih vrtića i djelatnosti dadilja na području Grada Dubrovnika.

 

17.  Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda.

 

18.  Prijedlog odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za davanje koncesije za  posebnu upotrebu pomorskog dobra Grada Dubrovnika radi izgradnje crpne stanice na čest. zem. 1875/16 k.o. Dubrovnik.

 

19.  Prijedlog etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Gradu Dubrovniku.

 

20.  Prijedlog izmjena i dopuna Plana korištenja javnim površinama u povijesnoj jezgri.

 

21.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Dubrovnika u 2021. godini.

 

22.  Prijedlog godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Dubrovnika u 2022. godini.

 

23.  Prijedlog zaključka o izmjenama i dopunama Zaključka o unapređenju projekta Dubrovačke kartice (Dubrovnik Card).

 

24.  Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Statuta Dječjih vrtića Dubrovnik.

 

25.  Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Pravilnika o upisu djece u Dječje vrtiće Dubrovnik.

 

26.  Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Pčelica.

 

27.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi, za nekretninu katastarske oznake čest. zem. 1509 k.o. Trsteno,  površine 173 m2.

 

28.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi, za dio čest. zem. 1253/2 k.o. Gruž ( s.i.) , u površini od 45 m2.

 

29.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi, za dio čest. zem. 169/5 u površini od 6 m2, 169/7 u površini 17 m2 i  174/12 u površini od 26 m2, sve k.o. Obuljeno.

 

30.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi, za dio nekretnine katastarske oznake čest.zem. 2835 u površini od 5 m2, upisane u z.ul. 477 k.o. Luka Šipan.

 

31.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi, za dio nekretnine katastarske oznake čest.zem. 1042/1 u površini od 55 m2, upisane u z.ul. 12 k.o. Prijevor.

 

32.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi, za dio nekretnine katastarske oznake čest.zem. 1060 u površini od 32 m2, upisane u z.ul. 302 k.o. Prijevor.

 

33.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi, za nekretninu katastarske oznake čest.zem. 1186/2 u površini od 21 m2, upisanu u z.ul. 197 k.o. Gruž.

 

34.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi, za dio nekretnine zemljišnoknjižne  oznake  čest. zem. 1319 k.o. Gruž ( s.i.), u površini od 3 m2.

 

35.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi, za dio nekretnine katastarske oznake čest.zem. 2834 u površini od 27 m2, k.o. Luka Šipan.

 

36.  Prijedlog zaključka o potpisivanju Ugovora o zasnivanju prava služnosti sa društvom Hrvatski Telekom d.d. iz Zagreba na dijelu nekretnine čest.zem. 643 k.o. Obuljeno,  u površini 78,50 m2

 

37.  Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja/ice Javne ustanove u kulturi Folklorni ansambl „Linđo“.

 

 

Materijali za 5., 6., 7., 8. i 9. točku predloženog dnevnog reda bit će Vam dostavljeni naknadno.

 

Prijedlog akta za 37. točku predloženog dnevnog reda bit će Vam dostavljen nakon što ga utvrdi ovlašteni odbor Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.

 

O možebitnom izostanku, molim, javite na telefon: 351-842 ili 351-823.

 

Materijali za sjednicu bit će vam dostupni na web-stranici Grada Dubrovnika: Gradsko vijeće – Sjednice.  

 

 

Predsjednik Gradskog vijeća:

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

Dokumenti uz članak
Poziv za sjednicu.pdf
Poziv za sjednicu.pdf
Poziv za sjednicu.pdf
Z A P I S N I K sa 10.sj.pdf
Z A P I S N I K sa 10.sj.pdf
Z A P I S N I K sa 10.sj.pdf
2.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju Izvje+í¦ça gradona¦Źelnika  od 1.srpnja do 31.prosinca 2021..pdf
2.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju Izvje+í¦ça gradona¦Źelnika od 1.srpnja do 31.prosinca 2021..pdf
2.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju Izvje+í¦ça gradona¦Źelnika  od 1.srpnja do 31.prosinca 2021..pdf
3.Prijedlog odluke o kori+ítenju dijela napla¦çenih sredstavakomunalnog doprinosa.pdf
3.Prijedlog odluke o kori+ítenju dijela napla¦çenih sredstavakomunalnog doprinosa.pdf
3.Prijedlog odluke o kori+ítenju dijela napla¦çenih sredstavakomunalnog doprinosa.pdf
4.Prijedlog odluke o dono+íenju UPU stambenog naselja za branitelje na Nuncijati.pdf
4.Prijedlog odluke o dono+íenju UPU stambenog naselja za branitelje na Nuncijati.pdf
4.Prijedlog odluke o dono+íenju UPU stambenog naselja za branitelje na Nuncijati.pdf
6.Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o izradi DPU Gospino polje.pdf
6.Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o izradi DPU Gospino polje.pdf
6.Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o izradi DPU Gospino polje.pdf
7.Prijedlog odluke o izradi izmjena i dopuna DPU +áportsko-rekreacijski park Gospino polje.pdf
7.Prijedlog odluke o izradi izmjena i dopuna DPU +áportsko-rekreacijski park Gospino polje.pdf
7.Prijedlog odluke o izradi izmjena i dopuna DPU +áportsko-rekreacijski park Gospino polje.pdf
8.Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke UPU Radeljevi¦ç Libertas.pdf
8.Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke UPU Radeljevi¦ç Libertas.pdf
8.Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke UPU Radeljevi¦ç Libertas.pdf
9.Prijedlog odluke o izradi izmjena i dopuna UPU Radeljevic-Libertas.pdf
9.Prijedlog odluke o izradi izmjena i dopuna UPU Radeljevic-Libertas.pdf
9.Prijedlog odluke o izradi izmjena i dopuna UPU Radeljevic-Libertas.pdf
10.Prijedlog odluke o gospodarenju nekretninama u vlasni+ítvu Grada Dubrovnika.pdf
10.Prijedlog odluke o gospodarenju nekretninama u vlasni+ítvu Grada Dubrovnika.pdf
10.Prijedlog odluke o gospodarenju nekretninama u vlasni+ítvu Grada Dubrovnika.pdf
11.Prijedlog odluke o progla+íenju komunalne infrastrukture javnim dobrom-park Gradac.pdf
11.Prijedlog odluke o progla+íenju komunalne infrastrukture javnim dobrom-park Gradac.pdf
11.Prijedlog odluke o progla+íenju komunalne infrastrukture javnim dobrom-park Gradac.pdf
12.Prijedlog odluke o osnivanju Doma za starije osobe Ragusa.pdf
12.Prijedlog odluke o osnivanju Doma za starije osobe Ragusa.pdf
12.Prijedlog odluke o osnivanju Doma za starije osobe Ragusa.pdf
13.Prijedlog odluke o ostvarivanju prava na subvenciju tro+íkova najma stana samcima i obiteljima slabijeg materijalnog statusa.pdf
13.Prijedlog odluke o ostvarivanju prava na subvenciju tro+íkova najma stana samcima i obiteljima slabijeg materijalnog statusa.pdf
13.Prijedlog odluke o ostvarivanju prava na subvenciju tro+íkova najma stana samcima i obiteljima slabijeg materijalnog statusa.pdf
14.Prijedlog odluke o koeficijentu za obra¦Źun pla¦ça ravnatelja dje¦Źjih vrti¦ça Grada Dubrovnika.pdf
14.Prijedlog odluke o koeficijentu za obra¦Źun pla¦ça ravnatelja dje¦Źjih vrti¦ça Grada Dubrovnika.pdf
14.Prijedlog odluke o koeficijentu za obra¦Źun pla¦ça ravnatelja dje¦Źjih vrti¦ça Grada Dubrovnika.pdf
15.Prijedlog odluke o na¦Źinu ostvarivanja prednosti upisa djece u dje¦Źje vrti¦çe Grada Dubrovnika.pdf
15.Prijedlog odluke o na¦Źinu ostvarivanja prednosti upisa djece u dje¦Źje vrti¦çe Grada Dubrovnika.pdf
15.Prijedlog odluke o na¦Źinu ostvarivanja prednosti upisa djece u dje¦Źje vrti¦çe Grada Dubrovnika.pdf
16.Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o sufinanciranju i subvencioniranju privatnih dje¦Źjih vrti¦ça i djelatnosti dadilja.pdf
16.Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o sufinanciranju i subvencioniranju privatnih dje¦Źjih vrti¦ça i djelatnosti dadilja.pdf
16.Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o sufinanciranju i subvencioniranju privatnih dje¦Źjih vrti¦ça i djelatnosti dadilja.pdf
17.Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju ¦Źlanova Gradskog povjerenstva za procjenu +íteta od prirodnih nepogoda.pdf
17.Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju ¦Źlanova Gradskog povjerenstva za procjenu +íteta od prirodnih nepogoda.pdf
17.Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju ¦Źlanova Gradskog povjerenstva za procjenu +íteta od prirodnih nepogoda.pdf
18.Prijedlog odluke o imenovanju Stru¦Źnog povjerenstva za davanje koncesije za posebnu uporabu pomorskog dobra.pdf
18.Prijedlog odluke o imenovanju Stru¦Źnog povjerenstva za davanje koncesije za posebnu uporabu pomorskog dobra.pdf
18.Prijedlog odluke o imenovanju Stru¦Źnog povjerenstva za davanje koncesije za posebnu uporabu pomorskog dobra.pdf
19.Prijedlog Eti¦Źkog kodeksa nositelja politi¦Źkih du+żnosti.pdf
19.Prijedlog Eti¦Źkog kodeksa nositelja politi¦Źkih du+żnosti.pdf
19.Prijedlog Eti¦Źkog kodeksa nositelja politi¦Źkih du+żnosti.pdf
20.Prijedlog izmjena i dopuna Plana kori+ítenja javnim povr+íinama u povijesnoj jezgri.pdf
20.Prijedlog izmjena i dopuna Plana kori+ítenja javnim povr+íinama u povijesnoj jezgri.pdf
20.Prijedlog izmjena i dopuna Plana kori+ítenja javnim povr+íinama u povijesnoj jezgri.pdf
21.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju Izvje+í¦ça o stanju za+ítite od po+żara i stanju provedbe godi+ínjeg provedbenog plana unapre¦Ĺenja za+ítite od po+żara.pdf
21.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju Izvje+í¦ça o stanju za+ítite od po+żara i stanju provedbe godi+ínjeg provedbenog plana unapre¦Ĺenja za+ítite od po+żara.pdf
21.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju Izvje+í¦ça o stanju za+ítite od po+żara i stanju provedbe godi+ínjeg provedbenog plana unapre¦Ĺenja za+ítite od po+żara.pdf
22.Prijedlog godi+ínjeg provedbenog plana unapre¦Ĺenja za+ítite od po+żara na podru¦Źju Grada Dubrovnika za 2022. godinu.pdf
22.Prijedlog godi+ínjeg provedbenog plana unapre¦Ĺenja za+ítite od po+żara na podru¦Źju Grada Dubrovnika za 2022. godinu.pdf
22.Prijedlog godi+ínjeg provedbenog plana unapre¦Ĺenja za+ítite od po+żara na podru¦Źju Grada Dubrovnika za 2022. godinu.pdf
23.Prijedlog zaklju¦Źka o izmjeni Zaklju¦Źka o razvoju iunapre¦Ĺenju projekta Dubrova¦Źka kartica.pdf
23.Prijedlog zaklju¦Źka o izmjeni Zaklju¦Źka o razvoju iunapre¦Ĺenju projekta Dubrova¦Źka kartica.pdf
23.Prijedlog zaklju¦Źka o izmjeni Zaklju¦Źka o razvoju iunapre¦Ĺenju projekta Dubrova¦Źka kartica.pdf
24.Prijedlog zaklju¦Źka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Statuta Dje¦Źjih vrti¦ça Dubrovnik.pdf
24.Prijedlog zaklju¦Źka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Statuta Dje¦Źjih vrti¦ça Dubrovnik.pdf
24.Prijedlog zaklju¦Źka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Statuta Dje¦Źjih vrti¦ça Dubrovnik.pdf
25.Prijedlog zaklju¦Źka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o upisu djece u Dje¦Źje vrti¦çe Dubrovnik.pdf
25.Prijedlog zaklju¦Źka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o upisu djece u Dje¦Źje vrti¦çe Dubrovnik.pdf
25.Prijedlog zaklju¦Źka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o upisu djece u Dje¦Źje vrti¦çe Dubrovnik.pdf
26.Prijedlog zaklju¦Źka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o upisu djece u Dje¦Źji vrti¦ç P¦Źelica.pdf
26.Prijedlog zaklju¦Źka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o upisu djece u Dje¦Źji vrti¦ç P¦Źelica.pdf
26.Prijedlog zaklju¦Źka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o upisu djece u Dje¦Źji vrti¦ç P¦Źelica.pdf
27.Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanju statusa puta 1509 ko Trsteno.pdf
27.Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanju statusa puta 1509 ko Trsteno.pdf
27.Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanju statusa puta 1509 ko Trsteno.pdf
28.Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanju statusa puta 1253 ko Gru+ż.pdf
28.Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanju statusa puta 1253 ko Gru+ż.pdf
28.Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanju statusa puta 1253 ko Gru+ż.pdf
29.Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanju statusa puta 169 ko Obuljeno.pdf
29.Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanju statusa puta 169 ko Obuljeno.pdf
29.Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanju statusa puta 169 ko Obuljeno.pdf
30.Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanju satatusa puta 2835 ko Luka +áipan.pdf
30.Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanju satatusa puta 2835 ko Luka +áipan.pdf
30.Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanju satatusa puta 2835 ko Luka +áipan.pdf
31.Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanju statusa puta 1042 ko Prijevor.pdf
31.Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanju statusa puta 1042 ko Prijevor.pdf
31.Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanju statusa puta 1042 ko Prijevor.pdf
32.Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanju statusa puta 1060 ko Prijevor.pdf
32.Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanju statusa puta 1060 ko Prijevor.pdf
32.Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanju statusa puta 1060 ko Prijevor.pdf
33.Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanju statusa puta 1186 ko Gru+ż.pdf
33.Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanju statusa puta 1186 ko Gru+ż.pdf
33.Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanju statusa puta 1186 ko Gru+ż.pdf
34.Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanju statusa puta 1319 ko Gru+ż.pdf
34.Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanju statusa puta 1319 ko Gru+ż.pdf
34.Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanju statusa puta 1319 ko Gru+ż.pdf
35.Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanju statusa puta 2834 ko Luka +áipan.pdf
35.Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanju statusa puta 2834 ko Luka +áipan.pdf
35.Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanju statusa puta 2834 ko Luka +áipan.pdf
36.Prijedlog zaklju¦Źka o potpisivanju Ugovora o zasnivanju prava slu+żnosti-HT.pdf
36.Prijedlog zaklju¦Źka o potpisivanju Ugovora o zasnivanju prava slu+żnosti-HT.pdf
36.Prijedlog zaklju¦Źka o potpisivanju Ugovora o zasnivanju prava slu+żnosti-HT.pdf