38. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika (PRIJENOS UŽIVO)

Sjednica Gradskog vijeća

38. sjednica Gradskog vijeća Grada  Dubrovnika održat će se u ponedjeljak, 29. ožujka 2021., s početkom u 10:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1.

 

 

KLASA: 021-05/17-01/01

URBROJ: 2117/01-09-21-38                                                      

Dubrovnik,  19. ožujka 2021.­                                                   

 

VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA

GRADA DUBROVNIKA

 

 -  S   V   I   M   A -

 

 

Sazivam  38. sjednicu Gradskog  vijeća  Grada  Dubrovnika          

                za ponedjeljak, 29. ožujka 2021., s početkom u 10:00 sati

               ___________________________________________________

 

 

Sjednica će se održati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, u Dubrovniku.

 

Za sjednicu se predlaže

 

D n e v n i  r e d

 

 1.    Vijećnička pitanja

 

2.    Prijedlog zaključka o ispravci tehničke pogreške u tekstu Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika

 

3.    Prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika

 

4.    Prijedlog odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika

 

5.    Prijedlog odluke o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika

 

6.    Prijedlog odluke o davanju u najam stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika s mogućnošću kupnje, u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji, na području Grada Dubrovnika.

 

7.    Prijedlog odluke o usvajanju Plana upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a  “Starim gradom Dubrovnikom”

 

8.    Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate i kontrole parkiranja u Gradu Dubrovniku

 

9.    Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

 

10.  Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Dubrovnika

 

11.  Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o reklamiranju na području Grada Dubrovnika.

 

12.  Prijedlog odluke o korištenju dijela naplaćenih sredstava komunalnog doprinosa i komunalne naknade za druge namjene različite od namjena propisanih člancima 76. i 91. Zakona o komunalnom gospodarstvu

 

13.  Prijedlog odluke o odobrenju zajma društvu Čistoća d.o.o.

 

14.  Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Dubrovnika „Dubrovački vatrogasci – Dubrovnika“

 

15.  Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u 2021. godini

 

16.  Prijedlog odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra

 

17.  Prijedlog zaključka kojim se poništava zaključak gradskog vijeća Klasa: 363-01/20-06/02, URBROJ: 2117/01-09-21-09, od 26. siječnja 2021.

 

18.  Prijedlog zaključka kojim se daje suglasnost investitorima na iskazanu namjeru financiranja troškova izgradnje dvosmjerne gradske ulice

 

19.  Prijedlog zaključka kojim se daje suglasnost investitorima na iskazanu namjeru financiranja troškova izgradnje prometnice predviđene UPU-om Babin Kuk (OS3) II faza

 

20.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Dubrovnika u 2020. godini

 

21.  Prijedlog godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Dubrovnika za 2021. godinu

 

22.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Dubrovnika

 

23.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o izvršenju Plana djelovanja Grada Dubrovnika u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu

 

24.  Prijedlog zaključka o potpunom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa Župe sv. Obitelji

 

25.  Prijedlog zaključka o djelomičnom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa obveznika Mila Radulovića

 

26.  Prijedlog zaključka o potpunom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa Župe sv. Stjepana

 

27.  Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata i manifestacija iz područja skrbi o djeci, mladima i obitelji za 2021. godinu

 

28.  Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata i manifestacija iz područja skrbi o stradalnicima i sudionicima Domovinskog rata i njihovim obiteljima za 2021. godinu

 

29.  Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata i manifestacija iz područja skrbi o udrugama proizašlih iz II svjetskog rata i poratnog razdoblja

 

30.  Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje športskih priredbi od značaja za Grad Dubrovnik u 2021. godini

 

31.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom Grada Dubrovnika za razdoblje od 2021. do 2025. godine

 

32.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju teksta Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama u kulturi kojima je osnivač Grad Dubrovnik

 

33.  Prijedlog zaključka o potpisivanju Ugovora o zasnivanju prava služnosti u svrhu postavljanja kabelske kanalizacije preko dijela nekretnina  čest. zem.1962,1933, 110 i 115 sve k.o. Orašac sa  društvom Hrvatski Telekom d.d. iz Zagreba.

 

34.  Prijedlog zaključka o potpisivanju Ugovora o zasnivanju prava služnosti puta na teret  čest. zem. 664/1 k.o. Prijevor, kao poslužne nekretnine, a u korist čest.zem. 664/3, 664/5 i 664/2 sve k.o. Prijevor, kao povlasnih nekretnina, između Grada Dubrovnika i Antuna Matušića iz Prijevora

 

35.  Prijedlog zaključka o potpisivanju Ugovora o zasnivanju prava služnosti između Grada Dubrovnika i društva INA industrija nafte d.d. na dijelu nerazvrstane ceste katastarske oznake čest.zem.452/9 k.o. Komolac

 

36.  Prijedlog zaključka kojim se nudi sklapanje novog ugovora o zakupu poslovne zgrade na adresi Don Frana Bulića 6 u Dubrovniku sa ustanovom RIT CROATIA

 

37.  Prijedlog zaključka o sklapanju Ugovora o zasnivanju prava služnosti u svrhu korištenja osnovne postaje elektroničke komunikacijske mreže  4504A DU Koločep postavljene na dijelu nekretnine čest. zem. 810/1 k.o. Koločep sa društvom A1 Hrvatska d.o.o.

 

38.  Prijedlog zaključka o sklapanju Ugovora o davanju u zakup poslovnog prostora na adresi Maestra Đela Jusića 44 u Dubrovniku sa Domom zdravlja Dubrovnik

 

 

O možebitnom izostanku, molim, javite na telefon: 351-842 ili 351-823.

 

Materijali za sjednicu bit će vam dostupni na web-stranici Grada Dubrovnika: Gradsko vijeće – Sjednice.  

 

                                                                                                    Predsjednik Gradskog vijeća:

                                                                                                    mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

Dokumenti uz članak
Poziv na sjed.pdf
Poziv na sjed.pdf
Poziv na sjed.pdf
2.Prijedlog zaključka o ispravci tehničke pogreške u tekstu Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika
2.Prijedlog zaključka o ispravci tehničke pogreške u tekstu Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika
2.Prijedlog zaključka o ispravci tehničke pogreške u tekstu Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika
3.Prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika.
3.Prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika.
3.Prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika.
0 I+D GUP-a Knjiga.pdf
0 I+D GUP-a Knjiga.pdf
0 I+D GUP-a Knjiga.pdf
I+D GUP-a Dubrovnika - KP ODREDBE za provedbu  17.2..pdf
I+D GUP-a Dubrovnika - KP ODREDBE za provedbu 17.2..pdf
I+D GUP-a Dubrovnika - KP ODREDBE za provedbu  17.2..pdf
I+D GUP-a Dubrovnika - OBRAZLO+ŻENJE.pdf
I+D GUP-a Dubrovnika - OBRAZLO+ŻENJE.pdf
I+D GUP-a Dubrovnika - OBRAZLO+ŻENJE.pdf
4.Prijedlog odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika
4.Prijedlog odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika
4.Prijedlog odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika
5.Prijedlog odluke o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika
5.Prijedlog odluke o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika
5.Prijedlog odluke o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika
 6.Prijedlog odluke o davanju u najam stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika s mogućnošću kupnje, u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji, na području Grada Dubrovnika
6.Prijedlog odluke o davanju u najam stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika s mogućnošću kupnje, u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji, na području Grada Dubrovnika
 6.Prijedlog odluke o davanju u najam stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika s mogućnošću kupnje, u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji, na području Grada Dubrovnika
7.Prijedlog odluke o usvajanju Plana upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a “Starim gradom Dubrovnikom”
7.Prijedlog odluke o usvajanju Plana upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a “Starim gradom Dubrovnikom”
7.Prijedlog odluke o usvajanju Plana upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a “Starim gradom Dubrovnikom”
8.Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate i kontrole parkiranja u Gradu Dubrovniku
8.Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate i kontrole parkiranja u Gradu Dubrovniku
8.Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate i kontrole parkiranja u Gradu Dubrovniku
9.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
9.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
9.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
10.Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Dubrovnika
10.Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Dubrovnika
10.Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Dubrovnika
11.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o reklamiranju na području Grada Dubrovnika
11.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o reklamiranju na području Grada Dubrovnika
11.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o reklamiranju na području Grada Dubrovnika
12.Prijedlog odluke o korištenju dijela naplaćenih sredstava komunalnog doprinosa i komunalne naknade za druge namjene različite od namjena propisanih člancima 76. i 91. Zakona o komunalnom gospodarstvu
12.Prijedlog odluke o korištenju dijela naplaćenih sredstava komunalnog doprinosa i komunalne naknade za druge namjene različite od namjena propisanih člancima 76. i 91. Zakona o komunalnom gospodarstvu
12.Prijedlog odluke o korištenju dijela naplaćenih sredstava komunalnog doprinosa i komunalne naknade za druge namjene različite od namjena propisanih člancima 76. i 91. Zakona o komunalnom gospodarstvu
13.Prijedlog odluke o odobrenju zajma društvu Čistoća d.o.o.
13.Prijedlog odluke o odobrenju zajma društvu Čistoća d.o.o.
13.Prijedlog odluke o odobrenju zajma društvu Čistoća d.o.o.
14.rijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Dubrovnika „Dubrovački vatrogasci – Dubrovnika“
14.rijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Dubrovnika „Dubrovački vatrogasci – Dubrovnika“
14.rijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Dubrovnika „Dubrovački vatrogasci – Dubrovnika“
15.Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u 2021. godini
15.Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u 2021. godini
15.Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u 2021. godini
16.Prijedlog odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra.
16.Prijedlog odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra.
16.Prijedlog odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra.
17. Prijedlog zaključka kojim se poništava zaključak gradskog vijeća Klasa: 363-01/20-06/02, URBROJ: 2117/01-09-21-09, od 26. siječnja 2021.
17. Prijedlog zaključka kojim se poništava zaključak gradskog vijeća Klasa: 363-01/20-06/02, URBROJ: 2117/01-09-21-09, od 26. siječnja 2021.
17. Prijedlog zaključka kojim se poništava zaključak gradskog vijeća Klasa: 363-01/20-06/02, URBROJ: 2117/01-09-21-09, od 26. siječnja 2021.
18.Prijedlog zaključka kojim se daje suglasnost investitorima na iskazanu namjeru financiranja troškova izgradnje dvosmjerne gradske ulice
18.Prijedlog zaključka kojim se daje suglasnost investitorima na iskazanu namjeru financiranja troškova izgradnje dvosmjerne gradske ulice
18.Prijedlog zaključka kojim se daje suglasnost investitorima na iskazanu namjeru financiranja troškova izgradnje dvosmjerne gradske ulice
19.Prijedlog zaključka kojim se daje suglasnost investitorima na iskazanu namjeru financiranja troškova izgradnje prometnice predviđene UPU-om Babin Kuk (OS3) II faza
19.Prijedlog zaključka kojim se daje suglasnost investitorima na iskazanu namjeru financiranja troškova izgradnje prometnice predviđene UPU-om Babin Kuk (OS3) II faza
19.Prijedlog zaključka kojim se daje suglasnost investitorima na iskazanu namjeru financiranja troškova izgradnje prometnice predviđene UPU-om Babin Kuk (OS3) II faza
20.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Dubrovnika u 2020. godini
20.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Dubrovnika u 2020. godini
20.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Dubrovnika u 2020. godini
21.Prijedlog godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Dubrovnika za 2021. godinu
21.Prijedlog godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Dubrovnika za 2021. godinu
21.Prijedlog godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Dubrovnika za 2021. godinu
22.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Dubrovnika
22.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Dubrovnika
22.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Dubrovnika
22.1.PROCJENA RIZIKA OD VELIKIH NESRECA ZA GRAD DUBROVNIK.pdf
22.1.PROCJENA RIZIKA OD VELIKIH NESRECA ZA GRAD DUBROVNIK.pdf
22.1.PROCJENA RIZIKA OD VELIKIH NESRECA ZA GRAD DUBROVNIK.pdf
23.Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o izvršenju Plana djelovanja Grada Dubrovnika u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu
23.Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o izvršenju Plana djelovanja Grada Dubrovnika u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu
23.Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o izvršenju Plana djelovanja Grada Dubrovnika u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu
24.Prijedlog zaključka o potpunom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa Župe sv. Obitelji
24.Prijedlog zaključka o potpunom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa Župe sv. Obitelji
24.Prijedlog zaključka o potpunom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa Župe sv. Obitelji
25.Prijedlog zaključka o djelomičnom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa obveznika Mila Radulovića
25.Prijedlog zaključka o djelomičnom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa obveznika Mila Radulovića
25.Prijedlog zaključka o djelomičnom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa obveznika Mila Radulovića
26.Prijedlog zaključka o potpunom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa Župe sv. Stjepana
26.Prijedlog zaključka o potpunom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa Župe sv. Stjepana
26.Prijedlog zaključka o potpunom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa Župe sv. Stjepana
27.Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata i manifestacija iz područja skrbi o djeci, mladima i obitelji za 2021. godinu
27.Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata i manifestacija iz područja skrbi o djeci, mladima i obitelji za 2021. godinu
27.Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata i manifestacija iz područja skrbi o djeci, mladima i obitelji za 2021. godinu
28.Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata i manifestacija iz područja skrbi o stradalnicima i sudionicima Domovinskog rata i njihovim obiteljima za 2021.godinu
28.Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata i manifestacija iz područja skrbi o stradalnicima i sudionicima Domovinskog rata i njihovim obiteljima za 2021.godinu
28.Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata i manifestacija iz područja skrbi o stradalnicima i sudionicima Domovinskog rata i njihovim obiteljima za 2021.godinu
29.Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata i manifestacija iz područja skrbi o udrugama proizašlih iz II svjetskog rata i poratnog razdoblja
29.Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata i manifestacija iz područja skrbi o udrugama proizašlih iz II svjetskog rata i poratnog razdoblja
29.Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata i manifestacija iz područja skrbi o udrugama proizašlih iz II svjetskog rata i poratnog razdoblja
30.Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje športskih priredbi od značaja za Grad Dubrovnik u 2021. godini
30.Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje športskih priredbi od značaja za Grad Dubrovnik u 2021. godini
30.Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje športskih priredbi od značaja za Grad Dubrovnik u 2021. godini
31.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom Grada Dubrovnika za razdoblje od 2021. do 2025. godine
31.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom Grada Dubrovnika za razdoblje od 2021. do 2025. godine
31.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom Grada Dubrovnika za razdoblje od 2021. do 2025. godine
32. Prijedlog zaključka o prihvaćanju teksta Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama u kulturi kojima je osnivač Grad Dubrovnik
32. Prijedlog zaključka o prihvaćanju teksta Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama u kulturi kojima je osnivač Grad Dubrovnik
32. Prijedlog zaključka o prihvaćanju teksta Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama u kulturi kojima je osnivač Grad Dubrovnik
33.Prijedlog zaključka o potpisivanju Ugovora o zasnivanju prava služnosti u svrhu postavljanja kabelske kanalizacije preko dijela nekretnina čest. zem.1962,1933, 110 i 115 sve k.o. Orašac sa društvom Hrvatski Telekom d.d. iz Zagreba
33.Prijedlog zaključka o potpisivanju Ugovora o zasnivanju prava služnosti u svrhu postavljanja kabelske kanalizacije preko dijela nekretnina čest. zem.1962,1933, 110 i 115 sve k.o. Orašac sa društvom Hrvatski Telekom d.d. iz Zagreba
33.Prijedlog zaključka o potpisivanju Ugovora o zasnivanju prava služnosti u svrhu postavljanja kabelske kanalizacije preko dijela nekretnina čest. zem.1962,1933, 110 i 115 sve k.o. Orašac sa društvom Hrvatski Telekom d.d. iz Zagreba
34.Prijedlog zaključka o potpisivanju Ugovora o zasnivanju prava služnosti puta na teret čest. zem. 664/1 k.o. Prijevor, kao poslužne nekretnine, a u korist čest.zem. 664/3, 664/5 i 664/2 sve k.o. Prijevor, kao povlasnih nekretnina, između Grada Dubrovnika i Antuna Matušića iz Prijevora
34.Prijedlog zaključka o potpisivanju Ugovora o zasnivanju prava služnosti puta na teret čest. zem. 664/1 k.o. Prijevor, kao poslužne nekretnine, a u korist čest.zem. 664/3, 664/5 i 664/2 sve k.o. Prijevor, kao povlasnih nekretnina, između Grada Dubrovnika i Antuna Matušića iz Prijevora
34.Prijedlog zaključka o potpisivanju Ugovora o zasnivanju prava služnosti puta na teret čest. zem. 664/1 k.o. Prijevor, kao poslužne nekretnine, a u korist čest.zem. 664/3, 664/5 i 664/2 sve k.o. Prijevor, kao povlasnih nekretnina, između Grada Dubrovnika i Antuna Matušića iz Prijevora
35.Prijedlog zaključka o potpisivanju Ugovora o zasnivanju prava služnosti između Grada Dubrovnika i društva INA industrija nafte d.d. na dijelu nerazvrstane ceste katastarske oznake čest.zem.452/9 k.o. Komolac
35.Prijedlog zaključka o potpisivanju Ugovora o zasnivanju prava služnosti između Grada Dubrovnika i društva INA industrija nafte d.d. na dijelu nerazvrstane ceste katastarske oznake čest.zem.452/9 k.o. Komolac
35.Prijedlog zaključka o potpisivanju Ugovora o zasnivanju prava služnosti između Grada Dubrovnika i društva INA industrija nafte d.d. na dijelu nerazvrstane ceste katastarske oznake čest.zem.452/9 k.o. Komolac
36.Prijedlog zaključka kojim se nudi sklapanje novog ugovora o zakupu poslovne zgrade na adresi Don Frana Bulića 6 u Dubrovniku sa ustanovom RIT CROATIA
36.Prijedlog zaključka kojim se nudi sklapanje novog ugovora o zakupu poslovne zgrade na adresi Don Frana Bulića 6 u Dubrovniku sa ustanovom RIT CROATIA
36.Prijedlog zaključka kojim se nudi sklapanje novog ugovora o zakupu poslovne zgrade na adresi Don Frana Bulića 6 u Dubrovniku sa ustanovom RIT CROATIA
37.Prijedlog zaključka o sklapanju Ugovora o zasnivanju prava služnosti u svrhu korištenja osnovne postaje elektroničke komunikacijske mreže 4504A DU Koločep postavljene na dijelu nekretnine čest. zem. 810/1 k.o. Koločep sa društvom A1 Hrvatska d.o.o.
37.Prijedlog zaključka o sklapanju Ugovora o zasnivanju prava služnosti u svrhu korištenja osnovne postaje elektroničke komunikacijske mreže 4504A DU Koločep postavljene na dijelu nekretnine čest. zem. 810/1 k.o. Koločep sa društvom A1 Hrvatska d.o.o.
37.Prijedlog zaključka o sklapanju Ugovora o zasnivanju prava služnosti u svrhu korištenja osnovne postaje elektroničke komunikacijske mreže 4504A DU Koločep postavljene na dijelu nekretnine čest. zem. 810/1 k.o. Koločep sa društvom A1 Hrvatska d.o.o.
38.Prijedlog zaključka o sklapanju Ugovora o davanju u zakup poslovnog prostora na adresi Maestra Đela Jusića 44 u Dubrovniku sa Domom zdravlja Dubrovnik
38.Prijedlog zaključka o sklapanju Ugovora o davanju u zakup poslovnog prostora na adresi Maestra Đela Jusića 44 u Dubrovniku sa Domom zdravlja Dubrovnik
38.Prijedlog zaključka o sklapanju Ugovora o davanju u zakup poslovnog prostora na adresi Maestra Đela Jusića 44 u Dubrovniku sa Domom zdravlja Dubrovnik
Z A P I S N I K sa 37.sj.pdf
Z A P I S N I K sa 37.sj.pdf
Z A P I S N I K sa 37.sj.pdf