33. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika (VIDEO PRIJENOS)

Sjednica Gradskog vijeća

33. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika održat će se u ponedjeljak, 5. listopada  2020. s početkom u 10:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika. 

 

 

KLASA: 021-05/17-01/01

URBROJ: 2117/01-09-20-33                                                     

Dubrovnik,  25. rujna 2020.­                                                   

 

 

VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA

GRADA DUBROVNIKA

 

 -  S   V   I   M   A -

 

 

Sazivam  33. sjednicu Gradskog  vijeća  Grada  Dubrovnika          

                za ponedjeljak, 5. listopada  2020., s početkom u 10:00 sati

               ___________________________________________________

 

 

Sjednica će se održati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, u Dubrovniku.

 

Za sjednicu se predlaže

 

D n e v n i  r e d

 

 

1.    Vijećnička pitanja.

 

2.    Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Dubrovnika za prvo polugodište 2020. godine.

 

3.    Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu.

 

4.    Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu.

 

5.    Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o raspodjeli financijskog rezultata – prenesenog viška iz 2019. godine.

 

6.    Prijedlog odluke o korištenju dijela naplaćenih sredstava komunalnog doprinosa i komunalne naknade.

 

7.    Prijedlog odluke o zaduživanju Grada Dubrovnika.

 

8.    Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Gruški akvatorij“.

 

9.    Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 1.24 „Jakljan“.

 

10.  Prijedlog odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području grada Dubrovnika.

 

11.  Prijedlog odluke o imenovanju članova Vijeća za prevenciju kriminaliteta i narušavanja javnog reda i mira na području Grada Dubrovnika.

 

12.  Prijedlog odluke o izmjenama  i dopunama Odluke o sufinanciranju i subvencioniranju privatnih dječjih vrtića i djelatnosti dadilja na području Grada Dubrovnika.

 

13.  Prijedlog odluke o organizaciji rada predškolskih ustanova i osnovnih škola za vrijeme trajanja epidemije bolesti Covid – 19 uzrokovane SARS-CoV-2.

 

14.  Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu.

 

15.  Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini.

 

16.  Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Ugovor o kupoprodaji zemljišta za potrebe izgradnje groblja Dubac

 

17.  Prijedlog zaključka o potpisivanju Ugovora o osnivanju prava služnosti polaganja priključnog kabelskog voda za transformatorsku stanicu TS 10 ( 20)/ 4 kV Orašac 3-Čerjan.

 

18.  Prijedlog zaključka o potpisivanju Ugovora o osnivanju prava služnosti polaganja priključnog kabelskog voda za transformatorsku stanicu TS 10 ( 20)/ 4 kV Orašac 4-Doline.

 

19.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi, za  nekretninu katastarske  oznake čest. zem. 1338 k.o. Gruž  u površini 258 m2.

 

20.  Prijedlog zaključka o ukidanje statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi, za nekretnine katastarske oznake čest. zem 1616/10 i 1616/13 k.o. Dubrovnik.

 

21.  Prijedlog zaključka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju stana u vlasništvu Grada Dubrovnika u Mokošici, na adresi Od izvora 51.

 

22.  Rasprava o Nacrtu odluke o davanju u najam stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika s mogućnošću kupnje u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji na području Grada Dubrovnika i Izvješće o provedenoj javnoj raspravi.

 

 

O možebitnom izostanku, molim, javite na telefon: 351-842 ili 351-823.

 

Materijali za sjednicu bit će vam dostupni na web-stranici Grada Dubrovnika: Gradsko vijeće – Sjednice.        

          

Predsjednik Gradskog vijeća:

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.