23. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika

Sjednica Gradskog vijeća

23. sjednica Gradskog  vijeća Grada Dubrovnika održat će se u četvrtak, 27. lipnja  2019., s početkom u 11:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, u Dubrovniku.

 

KLASA: 021-05/17-01/01

URBROJ: 2117/01-09-19-23                                                     

Dubrovnik, 18. lipnja 2019.­                                                   

 

 

VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA

GRADA DUBROVNIKA

 

 -  S   V   I   M   A -

 

 

Sazivam  23. sjednicu Gradskog  vijeća  Grada  Dubrovnika          

                za  četvrtak, 27. lipnja  2019., s početkom u 11:00 sati

               ___________________________________________________

 

 

Sjednica će se održati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, u Dubrovniku.

 

Za sjednicu se predlaže

 

D n e v n i  r e d

 

 

1.    Vijećnička pitanja.

 

2.    Prijedlog odluke o raspodjeli financijskog rezultata – prenesenog viška iz 2018. godine.

 

3.    Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2019. godinu.

 

4.    Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2019. godinu.

 

5.    Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu.

 

6.    Prijedlog odluke o ostvarivanju prava na dar za novorođeno dijete u Gradu Dubrovniku.

 

7.    Prijedlog odluke o podjeli Dječjih vrtića Dubrovnik.

 

8.    Prijedlog zaključka o sklapanju Ugovora o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom.

 

9.    Prijedlog zaključka o sklapanju Sporazuma o utvrđivanju vlasništva posebnih dijelova nekretnine za k.č. 22 k.o. Sustjepan, u naravi Ljetnikovac Caboga.

 

10.  Prijedlog zaključka o sklapanju Ugovora o najmu stana na adresi Stjepana Cvijića 18, Dubrovnik, sa slobodno ugovorenom najamninom sa Dječjim domom Maslina.

 

11.  Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Statuta javne ustanove Dubrovačke knjižnice.

 

12.  Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.

 

13.  Prijedlog izmjena i dopuna  Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini.

 

14.  Prijedlog izmjena i dopuna Programa obavljanja drugih komunalnih djelatnosti na području Grada Dubrovnika u 2019. godini.

 

15.  Prijedlog rješenja o imenovanju Dijane Brkić Hadžikadunić za privremenu ravnateljicu Dječjeg vrtića Pčelica.

 

16.  Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju naziva ulica i trgova u naseljima Grada Dubrovnika.

 

 

Prijedlog akta za 16. točku predloženog dnevnog reda bit će Vam dostavljen nakon što ga utvrdi ovlašteni odbor Gradskog vijeća.

 

 

O možebitnom izostanku, molim, javite na telefon: 351-842 ili 351-823.

 

Materijali za sjednicu bit će vam dostupni na web-stranici Grada Dubrovnika: Gradsko vijeće – Sjednice.        

          

                                                                                                    Predsjednik Gradskog vijeća:

                                                                                                    mr.sc. Marko Potrebica, v. r.