22. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika

Sjednica Gradskog vijeća

22. sjednica Gradskog  vijeća Grada  Dubrovnika održat će se u petak, 31. svibnja  2019., s početkom u 11:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, u Dubrovniku.

 

 

 

          G r a d s k o  v i j e ć e

 

KLASA: 021-05/17-01/01

URBROJ: 2117/01-09-19-22                                                     

Dubrovnik, 22. svibnja 2019.­                                                   

 

 

VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA

GRADA DUBROVNIKA

 

 -  S   V   I   M   A -

 

 

Sazivam  22. sjednicu Gradskog  vijeća  Grada  Dubrovnika          

                za  petak, 31. svibnja  2019., s početkom u 11:00 sati

               ___________________________________________________

 

 

Sjednica će se održati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, u Dubrovniku.

 

Za sjednicu se predlaže

 

D n e v n i  r e d

 

1.    Vijećnička pitanja.

 

2.    Prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta Ombla.

 

3.    Prijedlog zaključka o prihvaćanju teksta Izvansudske nagodbe između Grada Dubrovnika i Grand Hotel Imperial d.d. Dubrovnik.

 

4.    Prijedlog zaključka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za osnivanje prava građenja na dijelu čest. zem. 2333/3 i 2333/4 k.o. Dubrovnik.

 

5.    Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi Rezervat Lokrum na sklapanje Ugovora o kupoprodaji nekretnine, poslovne zgrade „Ex Lučke kapetanije“.

 

6.    Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi Rezervat Lokrum za provedbu postupka javne nabave i zaključenje ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem za izvođenje radova sanacije i adaptacije zgrade „Ex Lučke kapetanije“.

 

7.    Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Agencije za društveno poticanu stanogradnju za 2018. godinu.

8.    Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Boninova d.o.o. za 2018. godinu.

 

9.    Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Čistoće d.o.o. za 2018. godinu.

 

10.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Domouprave Dubrovnik d.o.o. za 2018. godinu.

 

11.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Dubrovačke baštine d.o.o. za 2018. godinu

 

12.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Dubrovačke razvojne agencije d.o.o. za 2018. godinu.

 

13.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Groblja Dubac d.o.o. za 2018. godinu.

 

14.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Hotela Gruž d.d. za 2018. godinu.

 

15.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Libertasa d.o.o. za 2018. godinu.

 

16.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Luke Dubrovnik d.d. za 2018. godinu.

 

17.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Sanitata Dubrovnik d.o.o. za 2018. godinu.

 

18.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju UTD Ragusa d.d. za 2018. godinu

 

19.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Vodovoda Dubrovnik d.o.o. za 2018. godinu.

 

20.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća  o poslovanju Vrtlara d.o.o. za 2018. godinu.

 

21.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Ustanove Dječji vrtići Dubrovnik za 2018. godinu s pripadajućom financijskom dokumentacijom.

 

22.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove Športski objekti Dubrovnik za 2018. godinu s pripadajućom financijskom dokumentacijom.

 

23.  Prijedlog rješenja o imenovanju vršitelja/ice dužnosti ravnatelja Dječjih vrtića Dubrovnik.

 

O možebitnom izostanku, molim, javite na telefon: 351-842 ili 351-823.

 

Materijali za sjednicu bit će vam dostupni na web-stranici Grada Dubrovnika: Gradsko vijeće – Sjednice.        

          

                                                                                                    Predsjednik Gradskog vijeća:

                                                                                                    mr.sc. Marko Potrebica, v. r.