13. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika (PRIJENOS UŽIVO)

Sjednica Gradskog vijeća

13. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika održat će se u srijedu, 20. srpnja 2022., s početkom u 9:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1.

 

 

 

KLASA: 021-05/21-01/01

URBROJ: 2117/01-09-22-13                                                     

Dubrovnik, 11. srpnja 2022.­                                                   

 

VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA

GRADA DUBROVNIKA

 

 -  S   V   I   M   A -

 

 

 

Sazivam  13. sjednicu Gradskog  vijeća  Grada  Dubrovnika          

                za srijedu, 20. srpnja 2022., s početkom u 9:00 sati

               ___________________________________________________

 

 

Sjednica će se održati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, u Dubrovniku.

 

Za sjednicu se predlaže

 

D n e v n i  r e d

 

 

1.    Vijećnička pitanja.

 

2.    Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2021. godinu.

 

3.    Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021. godinu.

 

4.    Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu.

 

5.    Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu.

 

6.    Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna UPU-a "Gruški akvatorij" te s tim u vezi Izmjena i dopuna PPU-a Grada Dubrovnika i GUP-a Grada Dubrovnika.

 

7.    Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u najam stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji na području Grada Dubrovnika.

 

8.    Prijedlog odluke o povratu dokumentacije zaprimljene na temelju Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji na području Grada Dubrovnika.

 

9.    Prijedlog zaključka o raspisivanju Javnog poziva za iskazivanje interesa za realizaciju projekta izgradnje nogometnog stadiona s trgovačko-zabavnim i kulturnim sadržajima te podzemnim garažama u Lapadu „Arena Dubrovnik“.

 

10.  Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na tekst Aneks 1. Ugovora o kreditu broj 5119900277 između društva UTD Ragusa d.d. i ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.

 

11.  Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu.

 

12.  Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Dubrovnika.

 

13.  Prijedlog odluke o dopuni Odluke o zaustavljanju i parkiranju turističkih autobusa i osobnih automobila kategorije M1 kapaciteta (7+1) i (8+1) u zoni posebnog prometnog režima.

 

14.  Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu javnih površina.

 

15.  Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području grada Dubrovnika.

 

16.  Prijedlog odluke o lokacijama i najvišoj dopuštenoj razini buke tijekom održavanja javnih događanja.

 

17.  Prijedlog odluke o suosnivanju Lokalne akcijske grupe.

 

18.  Prijedlog odluke o usvajanju Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana kao provedbenog akta Strategije razvoja urbanog područja Dubrovnika za financijsko razdoblje od 2021. – 2027. godine.

 

19.  Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa.

 

20.  Prijedlog izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu.

 

21.  Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini.

 

22.  Prijedlog pravilnika o prometovanju ulicom Branitelja Dubrovnika u smjeru kretanja Boninovo – Pile.

 

23.  Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o naknadama za prometovanje prijevoznim sredstvima unutar pješačkih zona na području Grada Dubrovnika.

 

24.  Prijedlog pravilnika o sufinanciranju nabave udžbenika učenicima srednjih škola s područja Grada Dubrovnika.

 

25.  Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o financiranju obrazovnih materijala učenicima osnovnih škola Grada Dubrovnika.

 

26.  Prijedlog izmjena i dopuna Programa dodjele potpora male vrijednosti ženama poduzetnicama na području Grada Dubrovnika.

 

27.  Prijedlog zaključka o utvrđivanju članova Upravnog odbora i imenovanju članova Izvršnog odbora u Upravljačkoj komisiji za provođenje Plana upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a „Starim gradom Dubrovnikom".

 

28.  Prijedlog zaključka o djelomičnom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa obveznika Maria Kovačića.

 

29.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.

 

30.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

 

31.  Prijedlog zaključka o sklapanju Ugovora o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom na određeno vrijeme sa Marijom Trogrančićem.

 

32.  Prijedlog zaključka o sklapanju Ugovora o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom na određeno vrijeme sa Mihaelom Soko.

 

33.  Prijedlog zaključka o ukidanje statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi, za dio nekretnine katastarske oznake čest.zem. 1699 u površini od 58 m2 k.o. Koločep.

 

34.  Prijedlog zaključka o ukidanju status puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi, za dio nekretnine katastarske oznake čest.zem. 601/2 u površini od 2 m2, upisane u z.ul. 314 k.o. Gruž.

 

35.  Prijedlog zaključka o ukidanju status puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi, za dio nekretnine katastarske oznake čest.zem. 525/50 u površini od 5 m2, upisane u z.ul. 1173 k.o. Gruž.

 

36.  Prijedlog zaključka o ukidanju status puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi za nekretnine zemljišnoknjižnih oznaka čest.zem. 518/6 k.o. Rožat.

 

37.  Prijedlog zaključka o ukidanju status puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi za dio čest. zem. 1247/2 k.o. Mokošica u površini od 79 m2.

 

 

 

O možebitnom izostanku, molim, javite na telefon: 351-842 ili 351-823.

 

Materijali za sjednicu bit će vam dostupni na web-stranici Grada Dubrovnika: Gradsko vijeće – Sjednice.  

 

                                                                                                    Predsjednik Gradskog vijeća:

                                                                                                    mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

Dokumenti uz članak
Poziv za sjednicu.pdf
Poziv za sjednicu.pdf
Poziv za sjednicu.pdf
Dopuna dnevnog reda.pdf
Dopuna dnevnog reda.pdf
Dopuna dnevnog reda.pdf
Z A P I S N I K sa 12.sj.pdf
Z A P I S N I K sa 12.sj.pdf
Z A P I S N I K sa 12.sj.pdf
2.Prijedlog godi+ínjeg izvje+ítaja o izvr+íenju prora¦Źuna Grada Dubrovnika za 2021. godinu.pdf
2.Prijedlog godi+ínjeg izvje+ítaja o izvr+íenju prora¦Źuna Grada Dubrovnika za 2021. godinu.pdf
2.Prijedlog godi+ínjeg izvje+ítaja o izvr+íenju prora¦Źuna Grada Dubrovnika za 2021. godinu.pdf
3.Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021. godinu.pdf
3.Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021. godinu.pdf
3.Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021. godinu.pdf
4.Prijedlog izmjena i dopuna Proracuna Grada Dubrovnika za 2022.pdf
4.Prijedlog izmjena i dopuna Proracuna Grada Dubrovnika za 2022.pdf
4.Prijedlog izmjena i dopuna Proracuna Grada Dubrovnika za 2022.pdf
5.Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izvr+íenju Prora¦Źuna za 2022.pdf
5.Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izvr+íenju Prora¦Źuna za 2022.pdf
5.Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izvr+íenju Prora¦Źuna za 2022.pdf
6.Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna UPU Gruski akvatorij.pdf
6.Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna UPU Gruski akvatorij.pdf
6.Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna UPU Gruski akvatorij.pdf
7.Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u najam stanova u vlasni+ítvu Grada Dubrovnika u svrhu rje+íavanja stambenih pitanja mladih.pdf
7.Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u najam stanova u vlasni+ítvu Grada Dubrovnika u svrhu rje+íavanja stambenih pitanja mladih.pdf
7.Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u najam stanova u vlasni+ítvu Grada Dubrovnika u svrhu rje+íavanja stambenih pitanja mladih.pdf
8.Prijedlog odluke o povratu dokumentacije zaprimljene na temelju Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za davanje u najam stanova.pdf
8.Prijedlog odluke o povratu dokumentacije zaprimljene na temelju Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za davanje u najam stanova.pdf
8.Prijedlog odluke o povratu dokumentacije zaprimljene na temelju Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za davanje u najam stanova.pdf
9.Prijedlog zakljucka o raspisivanju javnog poziva za realizaciju projekta izgradnje nogometnog stadiona.pdf
9.Prijedlog zakljucka o raspisivanju javnog poziva za realizaciju projekta izgradnje nogometnog stadiona.pdf
9.Prijedlog zakljucka o raspisivanju javnog poziva za realizaciju projekta izgradnje nogometnog stadiona.pdf
10.Prijedlog zaklju¦Źka o davanju suglasnosti na tekst Aneks 1 Ugovora o kreditu UTD Ragusa d.d..pdf
10.Prijedlog zaklju¦Źka o davanju suglasnosti na tekst Aneks 1 Ugovora o kreditu UTD Ragusa d.d..pdf
10.Prijedlog zaklju¦Źka o davanju suglasnosti na tekst Aneks 1 Ugovora o kreditu UTD Ragusa d.d..pdf
11.Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu.pdf
11.Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu.pdf
11.Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu.pdf
12.Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o privremenoj zabrani izvo¦Ĺenja gra¦Ĺevinskih radova.pdf
12.Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o privremenoj zabrani izvo¦Ĺenja gra¦Ĺevinskih radova.pdf
12.Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o privremenoj zabrani izvo¦Ĺenja gra¦Ĺevinskih radova.pdf
13.Prijedlog odluke o dopuni Odluke o zaustavljanju i parkiranju  turisti¦Źkih autobusa.pdf
13.Prijedlog odluke o dopuni Odluke o zaustavljanju i parkiranju turisti¦Źkih autobusa.pdf
13.Prijedlog odluke o dopuni Odluke o zaustavljanju i parkiranju  turisti¦Źkih autobusa.pdf
14.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu javnih povr+íina.pdf
14.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu javnih povr+íina.pdf
14.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu javnih povr+íina.pdf
15.Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti.pdf
15.Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti.pdf
15.Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti.pdf
16.Prijedlog odluke o lokacijama i najvi+íoj dopu+ítenoj razini buke tijekom odr+żavanja javnih doga¦Ĺaja.pdf
16.Prijedlog odluke o lokacijama i najvi+íoj dopu+ítenoj razini buke tijekom odr+żavanja javnih doga¦Ĺaja.pdf
16.Prijedlog odluke o lokacijama i najvi+íoj dopu+ítenoj razini buke tijekom odr+żavanja javnih doga¦Ĺaja.pdf
17.Prijedlog odluke o suosnivanju Lokalne akcijske grupe.pdf
17.Prijedlog odluke o suosnivanju Lokalne akcijske grupe.pdf
17.Prijedlog odluke o suosnivanju Lokalne akcijske grupe.pdf
18.Prijedlog odluke o usvajanju Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana.pdf
18.Prijedlog odluke o usvajanju Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana.pdf
18.Prijedlog odluke o usvajanju Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana.pdf
19.Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o pla¦çi gradona¦Źelnika i zamjenika gradona¦Źelnika iz radnog odnosa.pdf
19.Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o pla¦çi gradona¦Źelnika i zamjenika gradona¦Źelnika iz radnog odnosa.pdf
19.Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o pla¦çi gradona¦Źelnika i zamjenika gradona¦Źelnika iz radnog odnosa.pdf
20.Prijedlog izmjena i dopuna Programa gra¦Ĺenja komunalne infrastrukture za 2022.g.pdf
20.Prijedlog izmjena i dopuna Programa gra¦Ĺenja komunalne infrastrukture za 2022.g.pdf
20.Prijedlog izmjena i dopuna Programa gra¦Ĺenja komunalne infrastrukture za 2022.g.pdf
21.Prijedlog izmjena i dopuna Programa odr+żavanja komunalne infrastrukture.pdf
21.Prijedlog izmjena i dopuna Programa odr+żavanja komunalne infrastrukture.pdf
21.Prijedlog izmjena i dopuna Programa odr+żavanja komunalne infrastrukture.pdf
22.Prijedlog pravilnika o prometovanju ulicom Branitelja Dubrovnika.pdf
22.Prijedlog pravilnika o prometovanju ulicom Branitelja Dubrovnika.pdf
22.Prijedlog pravilnika o prometovanju ulicom Branitelja Dubrovnika.pdf
23.Prijedlog pravilnika o izmjeni Pravilnika o nakandama za prometovanje unutar pje+ía¦Źkih zona.pdf
23.Prijedlog pravilnika o izmjeni Pravilnika o nakandama za prometovanje unutar pje+ía¦Źkih zona.pdf
23.Prijedlog pravilnika o izmjeni Pravilnika o nakandama za prometovanje unutar pje+ía¦Źkih zona.pdf
24.Prijedlog pravilnika o sufinanciranju nabave ud+żbenika u¦Źenicima srednjih +íkola.pdf
24.Prijedlog pravilnika o sufinanciranju nabave ud+żbenika u¦Źenicima srednjih +íkola.pdf
24.Prijedlog pravilnika o sufinanciranju nabave ud+żbenika u¦Źenicima srednjih +íkola.pdf
25.Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o financiranju obrazovnih materijala u¦Źenicima osnovnih +íkola Grada Dubrovnika.pdf
25.Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o financiranju obrazovnih materijala u¦Źenicima osnovnih +íkola Grada Dubrovnika.pdf
25.Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o financiranju obrazovnih materijala u¦Źenicima osnovnih +íkola Grada Dubrovnika.pdf
26.Prijedlog izmjena i dopuna Programa dodjele potpora male vrijednost +żenama poduzetnicama.pdf
26.Prijedlog izmjena i dopuna Programa dodjele potpora male vrijednost +żenama poduzetnicama.pdf
26.Prijedlog izmjena i dopuna Programa dodjele potpora male vrijednost +żenama poduzetnicama.pdf
27.Prijedlog zakljucka o utvrdivanju clanova upravanog odbora  i imenovanju clanova izvrsnog odbora- plan upravljanja.pdf
27.Prijedlog zakljucka o utvrdivanju clanova upravanog odbora i imenovanju clanova izvrsnog odbora- plan upravljanja.pdf
27.Prijedlog zakljucka o utvrdivanju clanova upravanog odbora  i imenovanju clanova izvrsnog odbora- plan upravljanja.pdf
28.Prijedlog zaklju¦Źka o djelomi¦Źnom osloba¦Ĺanju od pla¦çanja komunalnog doprinosa obveznika Maria Kova¦Źi¦ça.pdf
28.Prijedlog zaklju¦Źka o djelomi¦Źnom osloba¦Ĺanju od pla¦çanja komunalnog doprinosa obveznika Maria Kova¦Źi¦ça.pdf
28.Prijedlog zaklju¦Źka o djelomi¦Źnom osloba¦Ĺanju od pla¦çanja komunalnog doprinosa obveznika Maria Kova¦Źi¦ça.pdf
29.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju Izvje+í¦ça o izvr+íenju Programa gra¦Ĺenja komunalne infrastrukture za 2021.g.pdf
29.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju Izvje+í¦ça o izvr+íenju Programa gra¦Ĺenja komunalne infrastrukture za 2021.g.pdf
29.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju Izvje+í¦ça o izvr+íenju Programa gra¦Ĺenja komunalne infrastrukture za 2021.g.pdf
30.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju Izvje+í¦ça o izvr+íenju Programa odr+żavanja komunalne infrastrukture.pdf
30.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju Izvje+í¦ça o izvr+íenju Programa odr+żavanja komunalne infrastrukture.pdf
30.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju Izvje+í¦ça o izvr+íenju Programa odr+żavanja komunalne infrastrukture.pdf
31.Prijedlog zaklju¦Źka o sklapanju Ugovora o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom-M.Trogran¦Źi¦ç.pdf
31.Prijedlog zaklju¦Źka o sklapanju Ugovora o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom-M.Trogran¦Źi¦ç.pdf
31.Prijedlog zaklju¦Źka o sklapanju Ugovora o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom-M.Trogran¦Źi¦ç.pdf
32.Prijedlog zaklju¦Źka o sklapanju Ugovora o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom-M.Soko.pdf
32.Prijedlog zaklju¦Źka o sklapanju Ugovora o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom-M.Soko.pdf
32.Prijedlog zaklju¦Źka o sklapanju Ugovora o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom-M.Soko.pdf
33.Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanju statusa puta za dio nekretnine ¦Źest.zem.1699 ko Kolo¦Źep.pdf
33.Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanju statusa puta za dio nekretnine ¦Źest.zem.1699 ko Kolo¦Źep.pdf
33.Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanju statusa puta za dio nekretnine ¦Źest.zem.1699 ko Kolo¦Źep.pdf
34.Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanju statusa puta 601-2 ko Gru+ż-¦ćimi¦ç.pdf
34.Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanju statusa puta 601-2 ko Gru+ż-¦ćimi¦ç.pdf
34.Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanju statusa puta 601-2 ko Gru+ż-¦ćimi¦ç.pdf
35.Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanju statusa puta 525-50 ko Gru+ż-Zori¦ç.pdf
35.Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanju statusa puta 525-50 ko Gru+ż-Zori¦ç.pdf
35.Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanju statusa puta 525-50 ko Gru+ż-Zori¦ç.pdf
36.Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanju statusa puta 518-6 ko Ro+żat.pdf
36.Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanju statusa puta 518-6 ko Ro+żat.pdf
36.Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanju statusa puta 518-6 ko Ro+żat.pdf
37.Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanju statusa puta 1247-2 ko Moko+íica.pdf
37.Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanju statusa puta 1247-2 ko Moko+íica.pdf
37.Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanju statusa puta 1247-2 ko Moko+íica.pdf
Prijedlog zaklju¦Źka o davanju suglasnosti na tekst Sporazuma izme¦Ĺu Grada Dubrovnika i Laguna Trade doo.pdf
Prijedlog zaklju¦Źka o davanju suglasnosti na tekst Sporazuma izme¦Ĺu Grada Dubrovnika i Laguna Trade doo.pdf
Prijedlog zaklju¦Źka o davanju suglasnosti na tekst Sporazuma izme¦Ĺu Grada Dubrovnika i Laguna Trade doo.pdf