Službeni glasnik

Službeni glasnik

Objavljeno: 01.04.21.

Službeni glasnik broj 5. - 1. travnja 2021.

Gradsko vijeće

38. Zaključak o ispravci tehničke pogreške u tekstu Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika
39. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika
40. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Gruški akvatorij“
41. Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika
42. Odluka o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika
43. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate i kontrole parkiranja u Gradu Dubrovniku
44. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
45. Odluka o izmjeni Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Dubrovnika
46. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o reklamiranju na području Grada Dubrovnika
47. Odluka o korištenju dijela naplaćenih sredstava komunalnog doprinosa i komunalne naknade za druge namjene različite od namjena propisanih člancima 76. i 91. Zakona o komunalnom gospodarstvu
48. Odluka o odobrenju zajma društvu Čistoća d.o.o.
49. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Dubrovnika „Dubrovački vatrogasci – Dubrovnika“
50. Odluka o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u 2021. godini
51. Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra
52. Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Gradu Dubrovniku
53. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Grada Dubrovnika za 2021. godinu
54. Zaključak o prihvaćanju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Dubrovnika
55. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Grada Dubrovnika u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu
56. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Dubrovnika u 2020. godini
57. Zaključak o prihvaćanju Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom Grada Dubrovnika za razdoblje od 2021. do 2025. godine
58. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata i manifestacija iz područja skrbi o djeci, mladima i obitelji za 2021. godinu
59. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata i manifestacija iz područja skrbi o stradalnicima i sudionicima Domovinskog rata i njihovim obiteljima za 2021.godinu
60. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata i manifestacija iz područja skrbi o udrugama proizašlih iz II svjetskog rata i poratnog razdoblja
61. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje športskih priredbi od značaja za Grad Dubrovnik u 2021. godini