Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 5. - 1. travnja 2021.Objavljeno: 01.04.21.

55. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Grada Dubrovnika u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu

Na temelju članka 39. Statuta Grada Dubrovnika (Službeni glasnik Grada Dubrovnika”, broj 2/21.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 38. sjednici, održanoj 29. ožujka 2021., donijelo je

 

Z A K L J U Č A K

 

 

1.    Prihvaća se Izvješće o izvršenju Plana djelovanja Grada Dubrovnika u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu. 

 

2.    Tekst Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Grada Dubrovnika u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu čini sastavni dio ovog zaključka.

 

 

KLASA: 810-01/21-01/04

URBROJ: 2117/01-09-21-03

Dubrovnik, 29. ožujka 2021.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------