Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 5. - 1. travnja 2021.Objavljeno: 01.04.21.

56. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Dubrovnika u 2020. godini

Na temelju članka 13. stavka 8. Zakona o zaštiti od požara (“Narodne novine”, broj 92/10.) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika (Službeni glasnik Grada Dubrovnika”, broj 2/21.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 38. sjednici, održanoj 29. ožujka 2021., donijelo je

 

 

Z A K L J U Č A K

 

1.    Prihvaća se Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Dubrovnika u 2020. godini. 

 

2.    Akt iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog.

 

3.    Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 214-02/21-01/01

URBROJ: 2117/01-09-21-03

Dubrovnik, 29. ožujka 2021.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------