Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 5. - 1. travnja 2021.Objavljeno: 01.04.21.

48. Odluka o odobrenju zajma društvu Čistoća d.o.o.

Na temelju odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 38. sjednici održanoj 29. ožujka 2021., donijelo je

 

O D L U K U

o odobrenju zajma društvu  ČISTOĆA d.o.o.

 

 

Članak 1.

 

Odobrava se zajam (kratkoročna pozajmica) društvu  ČISTOĆA d.o.o., sa sjedištem u Dubrovniku, Put od Republike 14, OIB: 16912997621 (u daljnjem tekstu: Društvo), u iznosu od 7.000.000,00 kuna.

 

Članak 2.

 

Društvu ČISTOĆA d.o.o – Dubrovnik odobrit će se pozajmica u iznosu osiguranih sredstava iz članka 1. ove Odluke, uz slijedeće uvjete:

      rok vraćanja pozajmljenih novčanih sredstava: 31.12.2021.

      kamatna stopa: 1,2% godišnje,

      obaveza dostave bjanko zadužnica kao instrumenata osiguranja plaćanja.

 

Za možebitno zakašnjenje obračunavat će se zatezna kamata od dana dospijeća vraćanja sredstava do dana vraćanja u visini propisanoj zakonom.

 

Sredstva iz članka 1. ove Odluke već se nalaze na računu društva ČISTOĆA d.o.o – Dubrovnik, obzirom da ih isti prikuplja za račun Grada Dubrovnika prilikom naplate cijene javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada, temeljem Odluke od dana 23.02.2001. godine (knjiga odluka trgovačkog društva ČISTOĆA d.o.o. str. 6/01).

 

 

Članak 3.

 

Sredstva iz članka 1. ove Odluke dodjeljuju se u svrhu osiguranja sredstava za održavanje likvidnosti i osiguranje kontinuiteta poslovne aktivnosti, ispunjavanja obveza i implementacije nove opreme sukladno zakonskim obvezama.

 

 

Članak 4.

 

Daje se suglasnost na tekst Ugovora o zajmu.

 

Tekst Ugovora o zajmu prilaže se ovoj Odluci i čini njen sastavni dio.

 

 

Članak 5.

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Dubrovnika za potpisivanje Ugovora iz Članka 4. ove Odluke.

 

Članak 6.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada Dubrovnika".

 

KLASA: 301-01/21-04/03                                         

URBROJ: 2117/01-09-21-05                                                                                              

Dubrovnik, 29. ožujka 2021.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------