Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 5. - 1. travnja 2021.Objavljeno: 01.04.21.

46. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o reklamiranju na području Grada Dubrovnika

Na temelju članka 104. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18. i 110/18. - Ustavna odluka, 32/20.) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 38. sjednici, održanoj 29. ožujka 2021., donijelo je

 

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Odluke o reklamiranju

 na području Grada Dubrovnika

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o reklamiranju na području Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 15/19., 4/20. 15/20.), (dalje u tekstu: Odluka) članak 10. stavak 4. mijenja se i glasi:

„Troškovi postavljanja i/ili uklanjanja reklamnog natpisa s piktogramom na tipiziranu stratu, u iznosu od 500,00 kuna, po jednom retku, uplaćuju se u korist proračuna Grada Dubrovnika, a snosi ih korisnik reklamnog natpisa.“

 

Članak 2. 

 

U članku 21. Odluke stavak 2. mijenja se i glasi:

„Reklamne ploče na stupovima javne rasvjete mogu se postavljati samo u vremenskom periodu od 1. veljače do 31. listopada tekuće godine.“

 

 

Članak 3.

 

U članku 55.a Odluke dodaje se novi stavak koji glasi:

„Obveznici plaćanja naknade za postavljanje reklama oslobađaju se od obveze plaćanja naknade za mjesece travanj, svibanj, lipanj i srpanj 2021. godine zbog okolnosti uzrokovanih pandemijom virusa COVID-19.“

 

Članak 4.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 363-01/19-09/27

URBROJ: 2117/01-09-21-14

Dubrovnik, 29. ožujka 2021.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------