Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 5. - 1. travnja 2021.Objavljeno: 01.04.21.

44. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

Na temelju odredbe članka 104. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 38. sjednici, održanoj 29. ožujka 2021., donijelo je

 

 

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

 

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o komunalnom redu (“Službeni glasnik Grada Dubrovnika”, broj 12/20., 16/20. i 1/21) u članku 26. stavak 2. mijenja se i glasi:

 

"Kiosci i druge građevine gotove konstrukcije tlocrtne površine do 15 m2 mogu se postavljati isključivo na javnim površinama sukladno članku 2. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima.”

 

Članak 2.

 

U članku 34. stavak 1. mijenja se i glasi:

 

“Za postavljanje bankomata potrebno je odobrenje upravnog odjela nadležnog za poslove gradonačelnika, a u slučaju postavljanja bankomata na nekretninama u privatnom vlasništvu potrebno je odobrenje upravnog odjela nadležnog za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje.”

 

 

Članak 3.

 

U članku 165. stavak 2. mijenja se i glasi:

 

“Prometovanje iz članka 164. odobriti će se elektrovučnim prijevoznim sredstvima u Povijesnoj jezgri Grada samo na ulicama: Sv. Dominik, Ribarnica, Ponta, Placa, Poljana Paska Miličevića, Pred Dvorom, Poljana Marina Držića, Zeljarica, i to:

 

      u vremenu od 5:00 do 7:30 sati – 4 elektrovučna vozila s 3 prikolice po koncesionaru,

      u vremenu od 8:00 do 10:00 sati – 4 elektrovučna vozila s 3 prikolice po koncesionaru,

      u vremenu od 10:00 do 17:00 sati – 1 elektrovučno vozilo s 1 prikolicom po koncesionaru

      u vremenu od 17:00 do 19:00 sati – 4 elektrovučna vozila s 3 prikolice po koncesionaru.”

 

Stavak 3. mijenja se i glasi:

 

„Prometovanje iz članka 164. odobrit će se elektrovučnim prijevoznim sredstvima i na ulicama Od Puča, Široka i Božidarevićeva, te iz Bunićeve poljane na Gundulićevu poljanu samo u vremenu od 5:00 do 7:30 sati, te od 8:00 do 9:00 sati.“

 

Stavak 4. mijenja se i glasi:

 

„Prometovanje radi opskrbe mesnica odobrit će se elektrovučnim prijevoznim sredstvima iz Bunićeve poljane na Gundulićevu poljanu utorkom i četvrtkom u vremenu od 17:00 do 19:00 sati.“

 

Članak 4.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Dubrovnika”.

 

KLASA: 363-01/20-09/08                                                     

URBROJ: 2117/01-09-21-20                                                                                              

Dubrovnik, 29. ožujka 2021.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------