Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 5. - 1. travnja 2021.Objavljeno: 01.04.21.

52. Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Gradu Dubrovniku

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21.) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 38. sjednici, održanoj 29. ožujka 2021., donijelo je

 

 

ETIČKI KODEKS

NOSITELJA POLITIČKIH DUŽNOSTI U GRADU DUBROVNIKU

 

 

 

l. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

 

Ovim Etičkim kodeksom utvrđuju se etička načela i standardi u ponašanju predsjednika, potpredsjednika i članova Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, gradonačelnika i zamjenika, Grada Dubrovnika, te predsjednika i članova radnih tijela Gradskog vijeća (u nastavku teksta: nositelji političkih dužnosti) u obavljanju njihovih dužnosti, utemeljena na propisima i široko prihvaćenim dobrim običajima.

Nositelji političkih dužnosti pridržavaju se ovoga Etičkog kodeksa.

 

Ovim Etičkim kodeksom građane Grada Dubrovnika i opću javnost upoznaje se s ponašanjem koje imaju pravo očekivati od nositelja političkih dužnosti, kao javnih osoba.

 

 

Članak 2.

   

U ovome Etičkom kodeksu pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

      diskriminacija je svako postupanje kojim se neka osoba, izravno ili neizravno, stavlja ili bi mogla biti stavljena u nepovoljniji položaj od druge osobe u usporedivoj situaciji, na temelju rase, nacionalnoga ili socijalnog podrijetla, spola, spolnog opredjeljenja, dobi, jezika, vjere, političkoga ili drugog opredjeljenja, bračnog stanja, obiteljskih obveza, imovnog stanja, rođenja, društvenog položaja, članstva ili ne članstva u političkoj stranci ili sindikatu, tjelesnih ili društvenih poteškoća, kao i na temelju privatnih odnosa sa zaposlenikom ili dužnosnikom Grada Dubrovnika;

      kodeks je Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Gradu Dubrovniku;

      sukob interesa je situacija u kojoj su privatni interesi nositelja političkih dužnosti u suprotnosti s javnim interesom ili kad privatni interes utječe ili može utjecati na nepristranost nositelja političke dužnosti u obavljanju njegove dužnosti;

      uznemiravanje je svako neprimjereno ponašanje prema drugoj osobi koja ima za cilj ili koja stvarno predstavlja povredu osobnog dostojanstva, ometa obavljanje poslova, kao i svaki čin pojedinačan ili ponavljan, verbalni, neverbalni ili tjelesni te stvaranje ili pridonošenje stvaranju neugodnih ili neprijateljskih radnih ili drugih okolnosti koje drugu osobu zastrašuju, vrijeđaju ili ponižavaju, kao i pritisak na osobu koja je odbila uznemiravanje ili spolno uznemiravanje ili ga je prijavila, uključujući spolno uznemiravanje.

 

 

Članak 3.

 

Cilj Kodeksa je stvaranje ozračja u kojem nositelji političkih dužnosti svoje poslove obavljaju vodeći se prije svega javnim interesom te zaštitom vjerodostojnosti i dostojanstva povjerene im dužnosti, u skladu s opravdanim očekivanjima građana o ponašanju političkih predstavnika kojima su dali svoje povjerenje, uz zaštitu prava svakog nositelja političke dužnosti na primjenu demokratskih sredstava artikuliranja i promicanja svojih političkih stavova.

 

 

Il. TEMELJNA NAČELA

Članak 4.

   

Nositelji političkih dužnosti se pridržavaju sljedećih temeljnih načela:

      zakonitosti i zaštite javnog interesa;

      odanosti lokalnoj zajednici te dužnosti očuvanja i razvijanja povjerenja građana u nositelje političkih dužnosti i institucije gradske vlasti u kojima djeluju;

      poštovanja integriteta i dostojanstva osobe, zabrane diskriminacije i povlašćivanja te zabrane uznemiravanja;

      čestitosti i poštenja te izuzetosti iz situacije u kojoj postoji mogućnost sukoba interesa;

      zabrane korištenja svoje dužnosti odnosno ovlaštenja koja iz nje proizlazi u svrhu ostvarivanja osobnog interesa ili privatnih interesa drugih osoba, - konstruktivnog pridonošenja rješavanju javnih pitanja;

      javnosti rada i dostupnosti građanima;

      zabrane svjesnog iznošenja neistina;

      pridržavanja pravila rada tijela u koje su izabrani, odnosno imenovani;

      aktivnog sudjelovanja u radu tijela u koje su izabrani, odnosno imenovani;

      prihvaćanja dobrih običaja parlamentarizma te primjerenog komuniciranja, uključujući zabranu uvredljivog govora;

      odnosa prema službenicima i namještenicima gradskih upravnih tijela koji se temelji na propisanim pravima, obvezama i odgovornostima obiju strana, uključujući prava i dužnosti službenika i namještenika utvrđena Etičkim kodeksom Gradske uprave Grada Dubrovnika, isključujući pritom svaki oblik političkog pritiska na upravu koji se u demokratskim društvima smatra neprihvatljivim;

      redovitog puta komuniciranja s gradskim službenicima i namještenicima, što uključuje pribavljanje službenih informacija ili obavljanje službenih poslova, putem njihovih pretpostavljenih;

      osobne odgovornosti za svoje postupke.

 

     

Članak 5.

 

U svim slučajevima nastupanja sukoba interesa ili nespojivosti dužnosti, nositelji političkih dužnosti se obvezuju, bez odgode, prijaviti takav slučaj i poduzeti sve potrebne radnje kako bi sukob interesa ili nespojivost dužnosti prestao.

 

Uz zakonsku obavezu, nositelji političkih dužnosti imaju i moralnu obavezu da se suzdrže od raspravljanja i odlučivanja u onim stvarima u kojima imaju osobni interes te da o tome obavijeste tijelo koje o tome odlučuje.

    

Nositelji političkih dužnosti na čelnim položajima u tijelima gradske vlasti angažirani su na osiguranju provedbe Kodeksa u dodatnoj mjeri, u skladu s posebnom odgovornošću koju imaju.

 

                            

IlI. NADZOR POŠTOVANJA  ETIČKOG KODEKSA

    

Članak 6.

 

Poštovanje Kodeksa nadzire Etički odbor.

 

Etički odbor čine predsjednik i dva člana, koja imenuje i razrješuje Gradsko vijeće.

      

Predsjednik Etičkog odbora imenuje se iz reda osoba nedvojbenoga javnog ugleda u lokalnoj zajednici. Nedvojbeni javni ugled u lokalnoj zajednici imaju osobe koje nisu pravomoćnom presudom proglašene krivom za počinjenje bilo kojeg kaznenog djela.

    

Predsjednik Etičkog odbora ne može biti nositelj političke dužnosti, niti član političke stranke, odnosno kandidat nezavisne liste zastupljene u Gradskom vijeću.

     

Članovi Etičkog odbora imenuju se iz reda vijećnika Gradskog vijeća, po jedan član iz vlasti i oporbe.

    

Administrativnu potporu radu Etičkog odbora pruža upravno tijelo Gradske uprave nadležno za stručnu pomoć radu Gradskog vijeća.

   

Članak 7.

     

Etički odbor izdaje mišljenja, preporuke i upozorenja, povodom pritužbe ili na zahtjev građana, nositelja političkih dužnosti, Gradskog vijeća, Gradonačelnika, zamjenika ili njihovih radnih tijela, kao i na vlastitu inicijativu.

 

O pritužbi na ponašanje koje podnositelj smatra protivnim Kodeksu Etički odbor obavještava nositelja na kojeg se pritužba odnosi, dajući mu mogućnost da se o pritužbi očituje u roku od 15 dana od dostave pritužbe.

 

Tijela gradske vlasti te gradska upravna tijela dužni su surađivati s Etičkim odborom u prikupljanju informacija potrebnih za njegovo odlučivanje.

 

Etički odbor odlučuje većinom glasova, u roku od 60 dana od zaprimanja pritužbe ili zahtjeva. Mišljenja, preporuke i upozorenja Etičkog povjerenstva dostavljaju se Gradskom vijeću, podnositelju pritužbe ili zahtjeva i nositelju političke dužnosti na kojeg se pritužba odnosi te se objavljuju na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika.

 

Kada je potrebno odlučiti o postupanju člana Etičkog odbora, taj član ne sudjeluje u odlučivanju.

  

Članak 8.

 

Etički odbor podnosi Gradskom vijeću godišnje izvješće o svom radu, najkasnije do kraja ožujka za prethodnu godinu- prihvaćeno godišnje izvješće objavljuje se na web stranici Grada.

    

 

Članak 9.

 

Postupanje Etičkog odbora ne priječi provedbu mjera iz nadležnosti drugih ovlaštenih tijela i osoba u vezi s odgovornošću nositelja političke dužnosti kada su pojedinim ponašanjem ispunjene propisane pretpostavke za provedbu tih mjera.

 

 

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 10.

      

Ovaj etički kodeks stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika.

 

Kodeks se objavljuje i na web stranici Grada Dubrovnika.

 

 

KLASA: 030-02/21-01/03

URBROJ: 2117/01-09-21-02

Dubrovnik, 29. ožujka 2021.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------