Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 5. - 1. travnja 2021.Objavljeno: 01.04.21.

45. Odluka o izmjeni Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Dubrovnika

Na temelju članka 132. Zakona o gradnji („Narodne novine", broj 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 2/21.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 38. sjednici, održanoj 29. ožujka 2021., donijelo je

 

 

O D L U K U

O IZMJENI ODLUKE O PRIVREMENOJ ZABRANI IZVOĐENJA

 GRAĐEVINSKIH RADOVA NA PODRUČJU GRADA DUBROVNIKA

 

Članak 1.

 

U Odluci o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj: 16/20.), (dalje u tekstu: Odluka) članak 3. mijenja se i glasi:

 

„Građevinskim radovima koji se u smislu ove Odluke zabranjuju smatraju se:

-       zemljani radovi (iskop humusa, široki iskop, iskop stepenica, iskop za temelje i građevne jame, iskop rovova za instalacije, iskop kanala i odvodnih jaraka, prijevoz materijala, uređenje temeljnog tla, izrada nasipa, izrada posteljice, izrada klinova uz objekte, deponiranje materijala, utovar, odvoz viška zemlje na gradski deponij, istovar, zatrpavanje građevinske jame nakon izvedbe podruma, zemljom od iskopa i sl.).“

 

 

Članak 2.

 

U Odluci članak 4. mijenja se i glasi:

„Područje privremene zabrane izvođenja građevinskih radova je cijelo područje Grada Dubrovnika.“

 

Članak 3.

 

U Odluci članak 6. mijenja se i glasi:

 „Nedjeljom, blagdanom i neradnim danom zabranjeno je izvođenje svih građevinskih radova.“

 

 

Članak 4.

 

U Odluci članak 7. i 8. – brišu se.

 

Članak 5.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 363-01/20-09/32

URBROJ: 2117/01-09-21-11

Dubrovnik, 29. ožujka 2021.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------