Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 5. - 1. travnja 2021.Objavljeno: 01.04.21.

51. Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra

Temeljem članka 24.  Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru („Narodne novine“, broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12, 10/17 dalje: Uredba), članka  16. Zakona o koncesijama („Narodne novine“, broj 69/17) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 38. sjednici, održanoj 29. ožujka 2021., donijelo je

 

 

O D L U K U
o  imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije za posebnu upotrebu

pomorskog dobra  Grada Dubrovnika

 

 

 

Članak 1.

 

Osniva se Stručno povjerenstvo za koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra  Grada Dubrovnika (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) radi pregleda i ocjene zahtjeva za dodjelu Koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra radi izgradnje komunalne vodne građevine, spoja „CS Ploče – CS Stari grad“ preko  čest.zem. 2450, 709/3, 1667/1 (n.i. 1667/9 i 1667/10), 2638 (n.i. 2638/1 k.o. Dubrovnik, a  koje se vode kao pomorsko dobro. 

 

 

Članak 2.

 

U Povjerenstvo iz članka 1. ove Odluke imenuju se:

1.     Jelena Dadić, predsjednik Povjerenstva

2.     Božidar Mitrović, član

3.     Maro Kristić, član  

 

    Članak 3.

 

Rad Povjerenstva iz članka 1. Odluke definiran je člankom 16. Zakona o koncesijama.

 

   Članak 4.

 

Tehničke, stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Upravni odjel za  turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika.

 

   Članak 5.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: UP/I-342-01/21-02/69                                 

URBROJ: 2117/01-09-21-06                                                                                               

Dubrovnik, 29. ožujka 2021.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------