Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 5. - 1. travnja 2021.Objavljeno: 01.04.21.

40. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Gruški akvatorij“

 

Na temelju članka 109. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 38. sjednici, održanoj 29. ožujka 2021., donijelo je

 

 

ODLUKU O DONOŠENJU

IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

„GRUŠKI AKVATORIJ“

 

 

Članak 1.

 

Donose se Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja „Gruški akvatorij“ (Sl. Gl. Grada Dubrovnika , br 7/11), dalje u tekstu: Izmjene i dopune UPU.

 

 

Članak 2.

 

Izmjene i dopune UPU donose se u cilju stvaranja planskih preduvjeta za omogućavanje:

      Rekonstrukcije postojeće građevine na čest. zgr. 89 k.o. Sustjepan (stara izmjera), odnosno k.čest. 12/3 k.o. Sustjepan (nova izmjera) u svrhu pružanja usluga stambenog zbrinjavanja.

      Realizacije projekta „Rekonstrukcija i proširenje Lapadske obale  II., III. i IV. faza izgradnje“, a vezano za izuzimanje od provođenja javnog arhitektonsko - urbanističkog natječaja za uređenje sustava  gradske šetnice unutar obuhvata sukladno navedenom projektu.

 

Članak 3.

 

Predmet izmjena i dopuna prikazan je na kartografskom prikazu  4.2. Način i uvjeti gradnje – Način gradnje u mj. 1: 2000 i odnosi se na čest. zgr. 89 k.o. Sustjepan (stara izmjera), odnosno k.čest. 12/3 k.o. Sustjepan (nova izmjera).

 

Članak 4.

 

Izmjena i dopuna UPU, sadržana je u elaboratu „Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja „Gruški akvatorij“ a koji sadrži:

 

I           TEKSTUALNI DIO

I.       Obrazloženje

II.      Odredbe za provođenje

II          GRAFIČKI DIO

            4.2. Način i uvjeti gradnje – Način gradnje   1:2000

 

 

ODREDBE ZA PROVOĐENJE

 

Članak 5.

 

U članku 22., u prvoj rečenici između riječi „javna“ i „zelena“ dodaje se riječ „je“.

 

U članku 22. dodaje se druga rečenica i glasi:

“U obuhvatu Z3 – vrtnog perivoja na predjelu „Batahovine“ omogućava se rekonstrukcija postojeće građevine, čest.zgr. 89 k.o. Sustjepan (stara izmjera) uz sanaciju i uređenje kolnog i pješačkog pristupa do k.č. 12/3 k.o. Sustjepan (nova izmjera) na kojoj je zgrada smještena.  Postojeća građevina rekonstruirat će se u svrhu pružanja usluga stambenog zbrinjavanja.”

 

 

Članak 6.

 

U članku 76. dodaje se posljednji, 5. stavak koji glasi:

      “-   omogućava se rekonstrukcija  postojeće građevine, čest.zgr. 89 k.o. Sustjepan (stara izmjera) uz  sanaciju i uređenje interventnog kolnog pristupa minimalne širine 3,0 m do k.č. 12/3 k.o. Sustjepan (nova izmjera) na kojoj je zgrada smještena. Za predmetnu postojeću  građevinu izradit će se projekt adaptacije i unutrašnjeg uređenja radi pružanja usluga stambenog zbrinjavanja.”

 

 

Članak 7.

 

U članku 93. u zadnjoj rečenici  iza  zareza dodaje se tekst koji glasi: izuzev područja rekonstrukcije Lapadske obale obuhvata sukladno projektu „Rekonstrukcija i proširenje Lapadske obale, II., III. i IV faza izgradnje“, u potezu od lučice Batala do Inine pumpe na Orsanu.”

 

Članak 8.

 

U članku 96. u prvom stavku, u posljednoj rečenici nakon zareza dodaje se tekst koji glasi:“ izuzev područja rekonstrukcije Lapadske obale obuhvata sukladno  projektu iz članka 93. ovih odredbi, u potezu od lučice Batala do Inine  pumpe na Orsanu.

 

U članku 96. dodaje se novi 5. stavak koji glasi:

Iz obveze provođenja javnog arhitektonsko urbanističkog natječaja iz prethodnog stavka izuzima se  područje rekonstrukcije Lapadske obale sukladno  projektu iz članka 93. ovih odredbi, u potezu od lučice Batala do Inine pumpe na Orsanu.

 

 

Članak 9.

 

U članku 186. dodaje se novi  stavak 3. koji glasi:

“Iz obveze provođenja javnog arhitektonsko urbanističkog natječaja iz stavka 1. ovog članka izuzima se  područje rekonstrukcije Lapadske obale sukladno  projektu iz  članka 93. ovih odredbi, u potezu od lučice Batala do Inine pumpe na Orsanu.”

 

 

Članak 10.

 

U članku 187. dodaju se stavak 5. koji glasi:

”Iz obveze provođenja javnog arhitektonsko urbanističkog natječaja iz prethodnog stavka izuzima se  područje rekonstrukcije Lapadske obale sukladno  projektu iz članka 93. ovih odredbi, u potezu od lučice Batala do Inine pumpe na Orsanu.

 

 

Članak 11.

 

Iza članka 187.dodaje se članak 187.a koji glasi:

“Sustav gradske šetnice u obuhvatu zahvata u prostoru br. 17, 18, 21 i 23 realizira se sukladno projektu iz članka 93. ovih odredbi,  u potezu od lučice Batala do Inine pumpe na Orsanu, bez obveze provođenja javnog urbanističko arhitektonskog natječaja.”

 

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 12.

 

Stupanjem na snagu ovih Izmjena i dopuna ne primjenjuje se dio kartografskog prikaza 4.2. Način i uvjeti gradnje – Način gradnje u mj. 1:2000 Urbanističkog plana uređenja „Gruški akvatorij“ („Službeni glasnik Grada Dubrovnika broj 7/11) koji je predmet ovih Izmjena i dopuna.

 

Predmet ovih Izmjena i dopuna određen je u članku 3. ove Odluke.

 

 

Članak 13.

 

Elaborat Izmjena i dopuna izrađen je u pet (5) izvornika + CD (pdf, doc, dwg). Izvornici su ovjereni pečatom Gradskog vijeća i potpisom predsjednika Gradskog vijeća.

Elaborat Izmjena i dopuna je sastavni dio ove Odluke.

 

 

Članak 14.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 350-02/20-01/11

URBROJ: 2117/01-09-21-52

Dubrovnik, 29. ožujka 2021.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------