Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 5. - 1. travnja 2021.Objavljeno: 01.04.21.

43. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate i kontrole parkiranja u Gradu Dubrovniku

Na temelju članka 5. stavak 1. točke 6. i stavka 11. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (“Narodne novine”, broj 67/08., 48/10., 80/13., 158/13., 92/14., 64/15., 108/17, 70/19) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika (“Službeni glasnik Grada Dubrovnika”, broj 2/21), uz prethodno rješenje Ministarstva unutarnjih poslova Broj: 511-03-03/2-798/1-21 od 25. ožujka 2021., Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 38. sjednici, održanoj 29. ožujka 2021., donijelo je

 

 

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji

i načinu naplate i kontrole parkiranja u Gradu Dubrovniku

 

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o organizaciji i načinu naplate i kontrole parkiranja u Gradu Dubrovniku (“Službeni glasnik Grada Dubrovnika”, broj 11/15, 15/17, 16/17, 2/18, 14/18, 1/19, 6/19, 6/20 i 16/20 dalje u tekstu - Odluka) u članku 24. stavak 2. mijenja se i glasi:

 

„Iznimno od stavka 1. ovoga članka u razdoblju od 1. svibnja 2021.g. do 30.rujna 2021.g. za

-       zonu 0 utvrđuje se cijena u iznosu od 50,00 kn

-       zona 2 (osim ulično parkiralište iz članka 5. stavak 6. Odluke, Žičara -gornji plato, Tenis -Tabor i Kolorina)  utvrđuje se cijena u iznosu od 30,00 kn“

 

 

Članak 2.

 

U članku 25. Odluke stavak 2. mijenja se i glasi:

 

Iznimno od stavka 1. ovoga članka u razdoblju od 1. svibnja 2021.g. do 30. rujna 2021.godine za:

-       zonu 0 utvrđuje se cijena u iznosu od 1000,00 kn

-       zonu 2 utvrđuje se cijena u iznosu od 600,00 kn

-       zonu 4 utvrđuje se cijena u iznosu od 600,00 kn“

 

 

Članak 3.

 

U članku 25.a. stavku 1. Odluke u tablici pod zona 2. ulica Vlaha Bukovca pod mjesecima:

 

-       siječanj, veljača, ožujak, studeni i prosinac briše se cijena u iznosu od 400,00 kn i dodaje se cijena u iznosu od 200,00 kn,

-       travanj i listopad briše se cijena u iznosu od 600,00 kn i dodaje se cijena u iznosu od 400,00 kn,

 

U članku 25.a. Odluke stavak 2. mijenja se i glasi:

„Iznimno od stavka 1. ovoga članka u razdoblju od 1. svibnja 2021.g. do 30. rujna 2021. godine  za:

-       zona 0 utvrđuje se cijena u iznosu od 1000,00 kn

-       zona 2 (Vlaha Bukovca) utvrđuje se cijena u iznosu od 600,00 kn“

 

 

Članak 4.

 

U članku 25.b. dodaje se stavak 2. i glasi:

 

„Iznimno od stavka 1. ovoga članka u razdoblju od 1. svibnja 2021.g. do 30. rujna 2021. godine za:

-       zonu 2 (Vlaha Bukovca) utvrđuje se cijena u iznosu od 900,00 kn“

 

 

Članak 5.

 

U članku 25.c. dodaje se stavak 2. i glasi:

 

Iznimno od stavka 1. ovoga članka u razdoblju od 1. svibnja 2021.g. do 30. rujna 2021.godine za:

-       zonu 2 (Vlaha Bukovca) utvrđuje se cijena u iznosu od 2.400,00 kn“

 

 

Članak 6.

 

Članak 26. Odluke mijenja se glasi:

 

„Pravo na korištenje parkirališne karte po povoljnim uvjetima u pogledu cijene i korištenja (javnih parkirališta) imaju:

-       osobe s prebivalištem na području grada Dubrovnika odnosno boravištem dužim od 6. mjeseci neprekidno,

-       fizičke osobe s prebivalištem na području općina: Konavle, Župa dubrovačka, Dubrovačko primorje, Ston, Janjina, Trpanj i Mljet,

-       pravne osobe koje imaju sjedište na području grada Dubrovnika ,

-       invalidi Domovinskog rata koji imaju prebivalište na području grada Dubrovniku i na području općina: Konavle, Župa dubrovačka, Dubrovačko primorje, Ston, Janjina, Trpanj i Mljet,

-       muškarci koji su dobrovoljni darovatelji krvi  sa preko 35 (trideset pet) puta darovanom krvi i žene koji su dobrovoljni darovatelji krvi  sa preko 25 (dvadeset pet) puta darovanom krvi a koji imaju prebivalište na području grada Dubrovnika i na području općina Konavle, Župa dubrovačka, Dubrovačko primorje, Ston, Janjina, Trpanj i Mljet,

-       invalidne osobe sukladno uvjetima propisanim člankom 40. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, a koji imaju prebivalište na području grada Dubrovnika i na području općina Konavle, Župa dubrovačka, Dubrovačko primorje, Ston, Janjina, Trpanj i Mljet.

 

Članak 7.

 

U članku 28 stavku 4  alineja 1 iza riječi: „ima prebivalište na području grada Dubrovnika, „ dodaje se:  „općine Konavle, Župa dubrovačka, Dubrovačko primorje, Ston, Janjina, Trpanj i Mljet“.

 

Članak 8.

 

Ostale odredbe Odluke ostaju neizmijenjene.

 

 

Članak 9.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Dubrovnika”.

 

KLASA: 340-01/18-01/51                              

URBROJ: 2117/01-09-21-56                                                                                              

Dubrovnik, 29. ožujka 2021.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------