Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 5. - 1. travnja 2021.Objavljeno: 01.04.21.

49. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Dubrovnika „Dubrovački vatrogasci – Dubrovnika“

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 125/19.), članka 7. stavka 1. točke 2. u vezi s člankom 12. stavka 1. i 3. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99 , 35/08 i 127/19) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 38. sjednici, održanoj 29. ožujka 2021., donijelo je

 

 

O D L U K U

o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe

Grada Dubrovnika  "Dubrovački vatrogasci - Dubrovnik"

 

 

Članak 1.

 

U članku 1. Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Dubrovnika "Dubrovački vatrogasci - Dubrovnik", KLASA: 011-01/99-01-20, URBROJ: 2117/01-08-99-1, donesene od strane Gradskog poglavarstva Grada Dubrovnika na dan 28. prosinca 1999. g. (u nastavku teksta: Odluka), mijenjaju se u stavku 2. riječi „( u nastavku teksta: Ustanova )“ na način da sada glase „(u nastavku teksta: javna vatrogasna postrojba)“ te se dodaje stavak 3. koji glasi:„ Javna vatrogasna postrojba DUBROVAČKI VATROGASCI je pravna osoba upisana u sudski registar.“

 

Članak 2.

 

Iznad  članka 2. mijenja se naziv poglavlja na način da sada glasi:

„II.       NAZIV I SJEDIŠTE OSNIVAČA“

te se briše naslov „Naziv i sjedište osnivača Ustanove“ i mijenja članak 2. na način da sada glasi:

„Osnivač Javne vatrogasne postrojbe DUBROVAČKI VATROGASCI je Grad Dubrovnik sa sjedištem na adresi: Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik, OIB: 21712494719 ( u daljnjem tekstu: Osnivač ).“

 

Članak 3.

 

Iznad  članka 3. briše se naslov „Naziv i sjedište Ustanove“ te upisuje novi naziv poglavlja na način da sada glasi:

„III.      NAZIV I SJEDIŠTE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE“

te se mijenja članak 3. na način da sada glasi:

„(1) Naziv javne vatrogasne postrojbe je: Javna vatrogasna postrojba DUBROVAČKI VATROGASCI.

(2) Sjedište javne vatrogasne postrojbe je u Dubrovniku na adresi: Zagrebačka 1, 20000 Dubrovnik.

(3) Skraćeni naziv javne vatrogasne postrojbe je: JVP DUBROVAČKI VATROGASCI.“

 

Članak 4.

 

Iznad  članka 4. upisuje se novi naziv poglavlja na način da sada glasi:

„IV.     DJELATNOSTI  JAVNE VATROGASNE POSTROJBE“

te se mijenja članak 4. na način da sada glasi:

„(1) Javna vatrogasna postrojba DUBROVAČKI VATROGASCI je javna ustanova u vlasništvu Osnivača, koja vatrogasnu djelatnost obavlja kao javnu službu na području Osnivača.

(2) Javna vatrogasna postrojba u obavljanju vatrogasne intervencije ima sljedeće javne ovlasti, a zapovjednik vatrogasne intervencije može zapovjediti njihovo poduzimanje:

      zapovjediti ulazak u dom bez privole stanara, ako se otklanja izravna ozbiljna opasnost za život i zdravlje ljudi ili imovine većeg opsega

      zabraniti promet vozila i pristup nepozvanim osobama u blizini mjesta intervencije do dolaska policije

      poduzimati potrebne mjere radi sprječavanja nastajanja štetnih posljedica

      zapovjediti izmještanje osoba i ukloniti stvari iz susjednih građevina koje su ugrožene nastalim događajem

      zapovjediti prekidanje dovoda električne energije i plina

      zapovjediti djelomično ili potpuno ograničavanje dovoda vode potrošačima u zoni pojave požara ili čitavom naselju, radi osiguranja potrebne količine vode za gašenje požara

      koristiti vodu iz svih izvora, bez obzira kome pripadaju, bez plaćanja naknade

      zapovjediti djelomično ili potpuno rušenje građevina preko kojih bi se požar mogao proširiti, ako se širenje požara ne može spriječiti na drugi način

      zapovjediti privremeno korištenje tuđeg prometnog sredstva radi prijevoza osoba stradalih u događaju u najbližu zdravstvenu ustanovu ili radi prijevoza osoba na mjesto događaja

      zapovjediti izmještanje vozila koja ometaju izvršenje vatrogasne intervencije

      zapovjediti da sve sposobne osobe koje se zateknu u blizini intervencije pomažu vatrogasnoj postrojbi, u skladu s njihovim znanjima i sposobnostima, s vozilima, oruđem i drugim prikladnim sredstvima koja posjeduju.

Zapovjednik vatrogasne intervencije može iznimno odobriti ili zapovjediti punoljetnoj osobi da obavlja pojedine pomoćne i manje složene poslove tijekom vatrogasne intervencije, ako je to prijeko potrebno radi uspješnosti intervencije.

(3)  Javna vatrogasna postrojba djeluje na području Osnivača.

(4) Javna vatrogasna postrojba je nadležno tijelo za provedbu vatrogasne djelatnosti na području Osnivača, s pripadajućim ovlastima utvrđenim Zakonom o vatrogastvu.

(5) Javna vatrogasna postrojba može sudjelovati i u vatrogasnim intervencijama izvan područja Osnivača, sukladno Zakonu o vatrogastvu i drugim važećim propisima, odgovarajućim planovima zaštite od požara, vatrogasnim i provedbenim planovima, vodeći računa da se osigura neprekidna nužna protupožarna zaštita područja Osnivača.

(6) Javna vatrogasna postrojba je dužna sudjelovati u vatrogasnoj intervenciji i izvan područja svog djelovanja na zapovijed nadležnog vatrogasnog zapovjednika.“

 

 

Članak 5.

 

Iznad članka 5. briše se naslov „ Pečat Ustanove“ te se mijenja članak 5. na način da sada glasi:

„(1) Djelatnosti javne vatrogasne postrojbe su:

      sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i tehnološkom eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u ekološkim i inim nesrećama,

      obavljanje poslova održavanje vatrogasnih aparata,

      trgovina vatrogasnom opremom,

      osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom.

(2) Djelatnost javne vatrogasne postrojbe upisuje se u sudski registar.

(3) Pored djelatnosti iz stavka 1. ovog članka, odnosno djelatnosti upisanih u sudski registar, javna vatrogasna postrojba može obavljati i druge djelatnosti, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz upisanu djelatnost.

(4) Djelatnosti koje se ne smatraju vatrogasnom djelatnošću, javna vatrogasna postrojba može obavljati sukladno posebnim propisima, ako se time ne umanjuje intervencijska spremnost vatrogasne postrojbe.

(5) Javna vatrogasna postrojba obavlja vatrogasnu djelatnost kao javnu službu i sukladno pravilima struke, bez obzira čija je imovina odnosno ljudski život ugrožen.

(6) Javna vatrogasna postrojba može promijeniti ili proširiti djelatnost, osim vatrogasne djelatnosti za koju je osnovana.

(7) Odluku o promjeni ili proširenju djelatnosti javne vatrogasne postrojbe donosi Osnivač na prijedlog vatrogasnog vijeća.“

 

Članak 6.

 

Iznad članka 6. briše se naslov „ Djelatnost Ustanove“ te se upisuje novi naziv poglavlja na način da sada glasi:

„V.      USTROJSTVO JAVNE VATROGASNE POSTROJBE, TIJELA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE, UPRAVLJENE USTANOVOM I VOĐENJE NJENIH POSLOVA“

te se mijenja članak 6. na način da sada glasi:

„(1) Unutarnje ustrojstvo javne vatrogasne postrojbe uređuje se statutom javne vatrogasne postrojbe, Zakonom o vatrogastvu i ovom Odlukom.

(2) Javna vatrogasna postrojba se ustrojava u dvije ustrojbene jedinice i to u postaju u sjedištu javne vatrogasne postrojbe i ispostavu u sjedištu Dobrovoljnog vatrogasnog društva ORAŠAC u Orašcu.

(2) Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada javne vatrogasne postrojbe pobliže se uređuje ustrojstvo, radna mjesta i rad javne vatrogasne postrojbe kao javne službe Osnivača.“

 

 

Članak 7.

 

Članak 7. mijenja se na način da sada glasi:

„Tijela javne vatrogasne postrojbe su:

1. Vatrogasno vijeće,

2. Zapovjednik,

3. Stručno vijeće.“

 

Članak 8.

 

Iznad članka 8. briše se naslov „ Upravno vijeće“ te se mijenja članak 8. na način da sada glasi:

„(1) Javnom vatrogasnom postrojbom upravlja vatrogasno vijeće, a čiji članovi se biraju na mandat od pet godina, koji počinje teći danom konstituiranja vatrogasnog vijeća.

(2) Vatrogasno vijeće obavlja poslove utvrđene Zakonom o vatrogastvu, ovim aktom o osnivanju i statutom.

(3) Vatrogasno vijeće javne vatrogasne postrojbe broji pet članova, a čine ga predstavnik Hrvatske vatrogasne zajednice, predstavnik Vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije, predstavnik Vatrogasne zajednice Grada Dubrovnika, predstavnik radnika i predstavnik Osnivača t. j. Grada Dubrovnika, svi s jednakim pravom glasa.

(4) Način rada i odlučivanja vatrogasnog vijeća utvrđuje se statutom.

(5) Članovi vatrogasnih vijeća nemaju pravo na naknadu.

(6) Predstavnika Hrvatske vatrogasne zajednice kao člana vatrogasnog vijeća javne vatrogasne postrojbe imenuje nadležno tijelo Hrvatske vatrogasne zajednice.

(8) Predstavnika vatrogasne zajednice županije kao člana vatrogasnog vijeća javne vatrogasne postrojbe imenuje nadležno tijelo Vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije.

(9) Predstavnika Vatrogasne zajednice Grada Dubrovnika kao člana vatrogasnog vijeća javne vatrogasne postrojbe imenuje nadležno tijelo Vatrogasne zajednice Grada Dubrovnika.

(10) Predstavnika radnika kao člana vatrogasnog vijeća javne vatrogasne postrojbe biraju između sebe radnici zaposleni u javnoj vatrogasnoj postrojbi na slobodnim i neposrednim izborima, tajnim glasovanjem.

(11) Predstavnika Grada Dubrovnika kao člana vatrogasnog vijeća javne vatrogasne postrojbe imenuje nadležno tijelo Grada Dubrovnika.

(12) Predsjednika vatrogasnog vijeća javne vatrogasne postrojbe biraju članovi vatrogasnog vijeća.

(13) Predsjednik i članovi vatrogasnog vijeća mogu se razriješiti, odnosno opozvati i prije isteka mandata na koji su izabrani.“

 

Članak 9.

 

Iznad članka 9. briše se naslov „ Zapovjednik“ te se mijenja članak 9. na način da sada glasi:

„(1) Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe obavlja sljedeće poslove::

      organizira i vodi rad i poslovanje javne vatrogasne postrojbe,

      predstavlja i zastupa javnu vatrogasnu postrojbu te poduzima sve pravne radnje u ime i za račun javne vatrogasne postrojbe,

      odgovara za zakonitost rada javne vatrogasne postrojbe,

      predlaže program i plan rada javne vatrogasne postrojbe,

      provodi odluke vatrogasnog vijeća,

      donosi samostalno odluke glede rada i poslovanja javne vatrogasne postrojbe u pitanjima iz svog djelokruga i nadležnosti,

      donosi odluke u prvom stupnju u predmetima u kojima se odlučuje o pojedinim pravima radnika,

      predlaže rješenja o zasnivanju radnog odnosa za vatrogasce i ostale zaposlenike,

      potpisuje ugovore o radu i druge akte javne vatrogasne postrojbe iz svoje nadležnosti,

      podnosi izvješće vatrogasnom vijeću i drugim nadležnim tijelima o radu i poslovanju javne vatrogasne postrojbe,

      organizira rad i obavlja raspored zaposlenika javne vatrogasne postrojbe,

      samostalno i pojedinačno odlučuje o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i pokretnina u vrijednosti do 30.000,00 kuna,

      obavlja i druge poslove iz svog djelokruga i nadležnosti po nalogu vatrogasnog vijeća, odnosno utvrđene Zakonom o vatrogastvu, drugim važećim propisima, statutom i drugim aktima javne vatrogasne postrojbe.

(2) Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe je odgovoran za zakonitost, operativnost i stručnost rada javne vatrogasne postrojbe.

(3) Zapovjednik je naredbodavatelj za izvršenje financijskog plana.“

 

 

Članak 10.

 

Članak 10. mijenja se na način da sada glasi:

„(1) Za zapovjednika i zamjenika zapovjednika javne vatrogasne postrojbe može se imenovati osoba koja ispunjava uvjete utvrđene Zakonom o vatrogastvu, ovim aktom o osnivanju te statutom javne vatrogasne postrojbe.

(2) Zapovjednika javne vatrogasne postrojbe, uz prethodnu suglasnost županijskog vatrogasnog zapovjednika, imenuje i razrješava gradonačelnik Grada Dubrovnika, na mandat od pet godina na temelju javnog natječaja.

(3) Zamjenika i pomoćnike zapovjednika javne vatrogasne postrojbe imenuje i razrješava zapovjednik na razdoblje od pet godina.

(4) Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe može nakon isteka mandata ponovno biti imenovan za zapovjednika javne vatrogasne postrojbe.

(5) Razrješenje zapovjednika prije isteka mandata je moguće ako:

      sam zatraži razrješenje,

      trajno izgubi zdravstvenu sposobnost obavljati dužnost,

      je pravomoćnom presudom osuđen za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17. i 118/18.) odnosno za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08, 57/11., 77/11. i 143/12.),

      povrijedi obvezu čuvanja službene tajne u svezi s obavljanjem dužnosti,

      svojim nesavjesnim radom prouzroči javnoj vatrogasnoj postrojbi veću štetu ili veće smetnje u radu.

(6) Gradonačelnik Grada Dubrovnika donosi rješenje o razrješenju zapovjednika Postrojbe.“

 

 

Članak 11.

 

Članak 11. mijenja se na način da sada glasi:

(1) Stručno vijeće je sastavljeno od zapovjednika javne vatrogasne postrojbe, zamjenika zapovjednika javne vatrogasne postrojbe, zapovjednika postaje i ispostave, zapovjednika smjena javne vatrogasne postrojbe, voditelja smjena javne vatrogasne postrojbe, voditelja opreme i tehnike, voditelja preventive, voditelja zaštite na radu i predstavnik sindikata zapovjednika vatrogasne ispostave javne vatrogasne postrojbe te voditelja preventive.

(2) Stručno vijeće ima voditelja kojeg bira između svojih članova.

(3) Stručno vijeće razmatra i predlaže zapovjedniku i vatrogasnom vijeću stručna rješenja određenih problema, a vezano za rad javne vatrogasne postrojbe.

(4) Rad stručnog vijeća određuje Poslovnik o radu stručnog vijeća.“

 

 

Članak 12.

 

Iznad  članka 12. upisuje se novi naziv poglavlja na način da sada glasi:

„VI.     SREDSTVA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE“

te se mijenja članak 12. na način da sada glasi:

(1) Sredstva za rad koja su pribavljena od Osnivača, stečena pružanjem usluga i prodajom proizvoda, ili su pribavljena iz drugih izvora čine imovinu javne vatrogasne postrojbe.

(2) Imovinu javne vatrogasne postrojbe čine stvari, prava i novac.

(3) Imovinom raspolaže javna vatrogasna postrojba pod uvjetima i na način propisan Zakonom o vatrogastvu, drugim važećim propisima, statutom i drugim aktima javne vatrogasne postrojbe.

(4) Za obveze u pravnom prometu javna vatrogasna postrojba odgovara cjelokupnom imovinom.

(5) Osnivač javne vatrogasne postrojbe solidarno i neograničeno odgovara za obveze javne vatrogasne postrojbe.“

 

Članak 13.

 

Iznad članka 14. Odluke briše se naslov „ Sredstva Ustanove“.

 

Članak 14.

 

Članak 16. mijenja se na način da sada glasi:

(1) Javna vatrogasna postrojba je proračunski korisnik svog osnivača t. j. Grada Dubrovnika.

(2) Sredstva za financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti javne vatrogasne postrojbe osigurava Grad Dubrovnik  iz vlastitog proračuna.

(3) Sredstva za financiranje nabave opreme i sredstava za gašenje požara javne vatrogasne postrojbe osiguravaju se u državnom proračunu, sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku, koji Vlada Republike Hrvatske donosi na temelju članka 12. st. 9. Zakona o zaštiti od požara te Planu intervencija kod velikih požara otvorenog prostora na teritoriju Republike Hrvatske. Vlada Republike Hrvatske, uz prethodno mišljenje Nacionalnog odbora za preventivnu zaštitu i gašenje požara osnovanog prema posebnom propisu i središnjeg tijela državne uprave za vatrogastvo, donosi godišnji program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku.

(4) Sredstva za troškove intervencije javne vatrogasne postrojbe kada intervenira po nalogu županijskog vatrogasnog zapovjednika osiguravaju se u proračunu županije.

(5) Sredstva za troškove intervencije javne vatrogasne postrojbe kada intervenira po nalogu glavnoga vatrogasnog zapovjednika osiguravaju se u državnom proračunu.

(6) Javna vatrogasna postrojba ostvaruje pravo na sredstva iz članka 113. stavaka 1. i 2. Zakona o vatrogastvu prema stupnju svoje opremljenosti, površini šuma i šumskih zemljišta i stupnju ugroženosti od požara za područje nad kojim provodi vatrogasnu djelatnost, koje utvrđuje Vatrogasni Stožer Hrvatske vatrogasne zajednice.

(7) Sredstva koja javna vatrogasna postrojba ostvari vlastitom djelatnošću mogu se koristiti za provedbu vatrogasne djelatnosti i aktivnosti.

(8) Javna vatrogasna postrojba samostalno i slobodno raspolaže sredstvima koja ostvari prilozima pravnih i fizičkih osoba.

(9) Sredstva za financiranje vatrogasne mreže iz članka 116. stavak 1. Zakona o vatrogastvu, koja obuhvaća vatrogasne postrojbe s područja Republike Hrvatske potrebne za obavljanje vatrogasne djelatnosti, osiguravaju se iz namjenske stope poreza na dohodak sukladno važećim propisima i iz sredstava državnog proračuna, dok će Vlada Republike Hrvatske uredbom urediti način i kriterije za financiranje i utvrđivanje vatrogasne mreže iz članka 116. stavak 1. Zakona o vatrogastvu.

(10) Financijska sredstva za osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca osiguravaju Hrvatska vatrogasna zajednica, vatrogasne zajednice županija i Grada Zagreba, vatrogasne zajednice gradova, područja odnosno općina te dobrovoljna vatrogasna društva i javne vatrogasne postrojbe.

(11) Javna vatrogasna postrojba je dužna dostaviti godišnje izvješće o utrošku financijskih sredstava tijelu koje ih financira prema odredbama Zakona o vatrogastvu, a najkasnije u roku od 60 dana od isteka kalendarske godine.

(12) Javna vatrogasna postrojba je dužna voditi poslovne knjige  i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva.“

 

Članak 15.

 

Iznad  članka 17. briše se naslov „Ograničenje glede stjecanja, opterećenja i otuđivanja imovine“ te se upisuje novi naziv poglavlja na način da sada glasi::

„IX.     OGRANIČENJA GLEDE STJECANJA, OPTEREĆIVANJA I OTUĐIVANJA NEKRETNINA I DRUGE IMOVINE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE“

te se mijenja članak 17. na način da sada glasi:

„O stjecanju, opterećivanju i otuđenju nekretnina odlučuje zapovjednik do iznosa od 30.000,00 kuna, vatrogasno vijeće do iznosa od 300.000,00 kuna, a vatrogasno vijeće uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika Grada Dubrovnika preko iznosa od 300.000,00 kuna.“

 

Članak 16.

 

Iznad članka 18. briše se naslov „Međusobna prava i obveze Osnivača i Ustanove“ te se upisuje novi naziv poglavlja na način da sada glasi:

„VII.    NAČIN RASPOLAGANJA S DOBITI“

te se mijenja članak 18. na način da sada glasi:

Sredstva koja javna vatrogasna postrojba ostvari vlastitom djelatnošću mogu se koristiti za provedbu vatrogasne djelatnosti i aktivnosti.“

 

 

Članak 17.

 

Iznad  članka 19. upisuje se novi naziv poglavlja na način da sada glasi:

„VIII.   POKRIVANJE GUBITKA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE“

te se mijenja članak 19. na način da sada glasi:

„Gubici  u poslovanju  pokrivaju se iz proračunskih sredstava Osnivača, polazeći od zakonske obveze Osnivača da solidarno i neograničeno odgovara za obveze javne vatrogasne postrojbe, sukladno Zakonu o ustanovama.“

 

 

Članak 18.

 

Iznad  članka 20. upisuje se novi naziv poglavlja na način da sada glasi:

„X. MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE OSNIVAČA I JAVNE VATROGASNE POSTROJBE“

te se mijenja članak 20. na način da sada glasi:

„(1) Osnivač davanjem prethodne suglasnosti na statut javne vatrogasne postrojbe, imenovanjem člana vatrogasnog vijeća, imenovanjem zapovjednika, sudjelovanjem u gospodarenju s nekretninama te razmatranjem izvješća o radu javne vatrogasne postrojbe, poduzima odgovarajuće mjere da se osigura zakonito obavljanje djelatnosti javne vatrogasne postrojbe.

(2) Javna vatrogasna postrojba je dužna uredno i neprekidno obavljati svoju djelatnost i racionalno poslovati, a zapovjednik je dužan najmanje jednom godišnje, bez posebnog traženja, Osnivaču podnijeti izvješće o radu javne vatrogasne postrojbe i svom radu.

(3) Javna vatrogasna postrojba ima pravo tražiti od Osnivača da sukladno njegovoj nadležnosti i objektivnim mogućnostima osigura odgovarajuća sredstva i druge uvjete za rad javne vatrogasne postrojbe.“

 

Članak 19.

 

Članak 21. mijenja se na način da sada glasi:

„(1) Broj zaposlenih profesionalnih vatrogasaca u javnoj vatrogasnoj postrojbi, utvrđuje se sukladno Procjeni ugroženosti, Planu zaštite od požara Grada Dubrovnika, vatrogasnom planu i vatrogasnoj mreži.

(2) Osim zaposlenih profesionalnih vatrogasaca iz prethodnog stavka, javna vatrogasna postrojba ima stručno-administrativnu službu, službu održavanja i pomoćnih poslova.

(3) Poslovi osoba iz stavka 1. i 2. ovoga članka, podrobnije se određuju posebnim aktom, koji donosi Vatrogasno vijeće.“

 

Članak 20.

 

Članak 22. mijenja se na način da sada glasi:

Predstavnika Grada Dubrovnika kao člana vatrogasnog vijeća javne vatrogasne postrojbe imenovat će nadležno tijelo Grada Dubrovnika na mandat od pet godina, a sve u skladu sa Zakonom o vatrogastvu i ovom Odlukom.“

 

Članak 21.

 

Ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene.

 

 

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 22.

 

(1) Opći akti javne vatrogasne postrojbe uskladiti će se s odredbama ove Odluke  do 31. prosinca 2020. godine.

(2) Do donošenja akata u smislu stavka 1. ovoga članka, na snazi ostaju postojeći opći akti javne vatrogasne postrojbe.

(3) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave na oglasnoj ploči javne vatrogasne postrojbe te objavom u Službenom oglasniku Grada Dubrovnika.

 

KLASA: 011-01/20-01/07

URBROJ: 2117/01-09-21-10

Dubrovnik, 29. ožujka 2021.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------