Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 5. - 1. travnja 2021.Objavljeno: 01.04.21.

41. Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika

Na temelju članaka 86. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 2/21), po prethodno pribavljenom mišljenju Upravnog odjela za zaštitu okoliša, imovinsko-pravne i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije KLASA: 351-01/21-1/25, URBROJ: 2117/1-09/2-21-02 od 5. ožujka 2021. o potrebi provedbe postupka ocjene, odnosno strateške procjene utjecaja na okoliš, Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 38. sjednici, održanoj 29. ožujka 2021., donijelo je

 

 

O D L U K U

O IZRADI IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA

GRADA DUBROVNIKA

 

 

 

I.       OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Donosi se Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika (u daljnjem tekstu: Odluka).

 

 

II.      PRAVNA OSNOVA za izradu i donošenje IZMJENA I DOPUNA PLANA

 

Članak 2.

 

Izrada i donošenje izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Plana) utemeljeno je na odredbama članaka 75., 86., 113. i 198. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19, dalje u tekstu: Zakon), Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova („Narodne novine“, br. 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04), u dijelu kojim se propisuju pravna pravila koja se odnose na sadržaj, mjerila kartografskih prikaza, obvezne prostorne pokazatelje i standard elaborata prostornih planova (dalje u tekstu: Pravilnik) te Uredbi o informacijskom sustavu prostornog  uređenja („Narodne novine“, broj: 115/15).

 

Nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana je Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika.

 

 

III.           RAZLOZI DONOŠENJA IZMJENA I DOPUNA PLANA

 

Članak 3.

 

Izradi Izmjena i dopuna Plana pristupit će se radi:

      usklađenja s Prostornim planom Dubrovačko-neretvanske županije

      uvrštenja kontaktne (buffer) zone dobra svjetske baštine Starog grada Dubrovnika

      usklađenja sa smjernicama Konzervatorske podloge za kontaktnu zonu dobra svjetske baštine Starog grada Dubrovnika

      usklađenja s važećim zakonskim i podzakonskim propisima iz područja prostornog planiranja, zaštite mora, uređenja i zaštite obalnog, posebno otočkog i zaštićenog područja te drugih srodnih područja koji su stupili na snagu nakon donošenja posljednjih izmjena i dopuna Plana

      ugradnje mjera radi ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama

      realizacije preporuka, mjera i aktivnosti navedenih u Izvješću o stanju u prostoru Grada Dubrovnika za razdoblje 2014-2018

      usklađenja demografskih, gospodarskih i drugih podataka od utjecaja na prostorno uređenje koji su se izmijenili u razdoblju od donošenja Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika (u daljnjem tekstu: Plan)

      revizije planskih rješenja infrastrukturne mreže (promet, vodoopskrba, odvodnja, energetika i dr.)

      preispitivanja i redefiniranja uvjeta i načina gradnje za sve vrste građevina unutar građevinskog područja naselja, izdvojenog građevinskog područja naselja i izvan građevinskog područja naselja

      potrebe redefiniranja građevinskih područja naselja i utvrđivanja stvarnog stanja njihove izgrađenosti i uređenosti građevinskih područja, polazeći od uočenih planskih slabosti, razine komunalnog uređenja i prispjelih prijedloga građana, mjesnih odbora, gradskih kotara i drugih korisnika prostora te izrađenih stručnih podloga i detaljnih urbanističkih analiza

      preispitivanja broja propisanih urbanističkih planova uređenja te, sukladno detaljnijim urbanističkim analizama, propisivanja uvjeta provedbe zahvata u prostoru s detaljnošću propisanom za urbanistički plan uređenja

      implementiranja zona sanitarnih zaštita izvorišta na području Grada Dubrovnika u prostorno-plansku dokumentaciju

      planiranja sadržaja od interesa za Grad Dubrovnik u cilju stvaranja planskih preduvjeta za realizaciju gradskih projekata

      otklanjanja uočenih nedostataka i neusklađenosti Odredbi za provođenje Plana i njihovo usklađivanje s vrijednostima prostora

      ispravaka grešaka i usklađenja u grafičkom i tekstualnom dijelu Plana uočenih tijekom provedbe Plana

      zahtjeva javnopravnih tijela iz područja njihove nadležnosti

      usklađivanja podloga koordinatnom sustavu HTRS96/TM i kartografskih prikaza digitalnom katastarskom planu

      drugih izmjena i dopuna za koje se utvrdi potreba tijekom postupka izrade Izmjena i dopuna Plana, a koje proizlaze iz prethodno navedenih razloga.

 

 

IV.    OBUHVAT IZRADE IZMJENA I DOPUNA PLANA

 

Članak 4.

 

Obuhvat Izmjena i dopuna Plana istovjetan je obuhvatu Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i odnosi se na njegov tekstualni i grafički dio.

 

 

V.     SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENA I DOPUNA PLANA

 

Članak 5.

 

Nakon donošenja Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika 2005. te njegovih izmjena i dopuna koje su uslijedile 2007., 2014., 2018., 2019. i 2021. godine došlo je do potrebe redefiniranja planskih postavki u cilju održivog razvoja Grada Dubrovnika i očuvanja identiteta Grada kroz zaštitu povijesnih, prirodnih i krajobraznih vrijednosti prostora.

 

Geomorfološke značajke prostora Grada Dubrovnika predstavljaju ograničavajući faktor daljnjeg razvoja prometne infrastrukture, posebno u odnosu na mogućnost polaganja trasa, formiranja čvorišta i vezivanja mreže u sustav. Također, visoke cijene nekretnina, posebno u užem  urbanom području, dovode do nemogućnosti osiguranja stambenih prostora brojnim obiteljima.

 

Plan je također potrebno uskladiti i sa Prostornim planom Dubrovačko-neretvanske županije koji se zadnji put mijenjao i dopunjavao 2019. godine.

 

Potvrđivanjem proširene kontaktne zone svjetskog dobra od nadležnih tijela UNESCO-a 2018. uspostavljen je status područja koji podliježe procedurama prema Operativnim smjernicama za provedbu Konvencije o svjetskoj baštini. Time je za znatan dio područja povijesnog urbanog krajolika Dubrovnika, koji nije izravno zaštićen temeljem Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, stvoren dodatni pravni okvir i obveza za ciljano, integralno i interdisciplinarno sagledavanje obuhvaćenog prostora u svrhu usmjeravanja razvoja gradskog područja prema održivom korištenju i načinu upravljanja koje neće ugrožavati cjelovitost i autentičnost svjetskog dobra. U tom cilju, Ministarstvo kulture i medija izradilo je Konzervatorsku podlogu za kontaktnu zonu dobra svjetske baštine Starog grada Dubrovnika i dostavilo je Gradu Dubrovniku krajem prosinca 2020. Radi se o prvom takvom dokumentu u Hrvatskoj koji je podloga za izmjene i dopune prostorno-planske dokumentacije Grada Dubrovnika. Prostorno planska dokumentacija time postaje glavni instrument za provođenje mjera i smjernica za zahvate u prostoru na području kontaktne zone, uz izuzetak područja unutar obuhvata nacionalne zaštite kulturno-povijesne cijeline Dubrovnika gdje se izravno primjenjuje Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

 

Obzirom na klimatske promjene čije posljedice se već uočavaju u prostoru, potrebna je ugradnja mjera radi ublažavanja i prilagodbe istima.

 

Tijekom posljednjih godina, Nositelj izrade kontinuirano zaprima zahtjeve građana i drugih korisnika prostora vezano za građevinska područja naselja, što iziskuje detaljnu urbanističku analizu u cilju uravnotežene izgradnje i očuvanja prostora. Usklađenjem Plana s Zakonom 2015. godine, određeni su neizgrađeni neuređeni dijelovi građevinskih područja naselja za koje je potrebno izraditi veći broj urbanističkih planova uređenja. Navedeno je potrebno preispitati obzirom da brojnost UPU-ova ne predstavlja uvijek preduvjet za zaštitu, sanaciju i/ili preobrazbu te unapređenje stanja u prostoru na prihvatljiv način već često dovodi do opterećenja gradske prometne i ostale infrastrukture.

 

Donošenjem Uredbe o informacijskom sustavu prostornog uređenja propisana je službena kartografska projekcija (HTRS96/TMI) koordinatnog sustava za izradu, donošenje i dostavu prostornih planova, formati za prikaz, prijenos i pohranjivanje podataka te je potrebno usklađenje Plana s navedenim.

 

Također je 2019. godine izrađeno Izvješće o stanju u prostoru Grada Dubrovnika za razdoblje 2014.-2018. koje je dalo niz preporuka, smjernica i mjera vezano za unapređenje stanja u prostoru, a koje je potrebno ugraditi u Plan.

 

 

VI.    CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA I DOPUNA PLANA

 

Članak 6.

 

Sukladno članku 3. ove Odluke, osnovni cilj ovih Izmjena i dopuna Plana je osigurati održivi razvoj Grada Dubrovnika i očuvanje identiteta Grada kroz zaštitu povijesnih, kulturnih, prirodnih i krajobraznih vrijednosti prostora.

 

U tom smislu ciljevi i programska polazišta ovih Izmjena i dopuna su:

      usklađenje s Prostornim planom Dubrovačko-neretvanske županije

      uvrštenje kontaktne (buffer) zone dobra svjetske baštine Starog grada Dubrovnika

      usklađenje sa smjernicama Konzervatorske podloge za kontaktnu zonu dobra svjetske baštine Starog grada Dubrovnika i preporukama navedenih u Izvješću o stanju u prostoru Grada Dubrovnika za razdoblje 2014-2018.

      usklađenje s važećim zakonskim i podzakonskim propisima te ugradnja mjera radi ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama

      usklađenje demografskih, gospodarskih i drugih podataka od utjecaja na prostorno uređenje koji su se izmijenili u razdoblju do donošenja Plana

      revizija planskih rješenja infrastrukturne mreže (promet, vodoopskrba, odvodnja, energetika i dr.)

      preispitivanja i redefiniranja uvjeta i načina gradnje za sve vrste građevina unutar građevinskog područja naselja, izdvojenog građevinskog područja naselja i izvan građevinskog područja naselja i utvrđivanja stvarnog stanja njihove izgrađenosti i uređenosti građevinskih područja

      preispitivanje broja propisanih urbanističkih planova uređenja te, sukladno detaljnijim urbanističkim analizama propisivanja uvjeta provedbe zahvata u prostoru s detaljnošću propisanom za urbanistički plan uređenja

      prostorno-planska zaštita izvorišta uvrštenjem zona sanitarne zaštite na području Grada Dubrovnika

      realizacija sadržaja i projekata od interesa za Grad Dubrovnik

      osiguranje skladnosti gradnje i zaštite prostora otklanjanjem uočenih nedostataka i neusklađenosti Odredbi za provođenje, te ispravka grešaka i usklađenja u grafičkom i tekstualnom dijelu Plana uočenih tijekom provedbe Plana

      usklađenje sa zahtjevima javnopravnih tijela sukladno njihovim nadležnostima

      usklađenje kartografskih prikaza i podloga Plana HTRS/96TM i DKP-u.

 

 

VII.  POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA

 

Članak 7.

 

U postupku izrade Izmjena i dopuna Plana koristit će se svi dostupni podaci iz postojećih strategija, studija i planova koji su izrađeni ili se planiraju izraditi za prostor obuhvata Plana, a koji odgovaraju razlozima i ciljevima izrade izmjena i dopuna Plana, a posebno:

   Konzervatorska podloga za kontaktnu zonu dobra svjetske baštine Starog grada Dubrovnika, rujan 2020., Ministarstvo kulture i medija,

   Krajobrazna studija za administrativno područje Grada Dubrovnika (u izradi), naručitelj: Grad Dubrovnik,

   Plan upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a „Starim gradom Dubrovnikom“ (u izradi), naručitelj: Zavod za obnovu Dubrovnika,

   Arhitektonsko-urbanistička studija Pobrežje, naručitelj: Grad Dubrovnik,

   Izvješće o stanju u prostoru Grada Dubrovnika za razdoblje 2014.-2018.

   Studija procjene utjecaja na dobro svjetske baštine (HIA)

   Stručne podloge propisane smjernicama Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije,

   propisane kartografske podloge TK, HOK, ortofoto, DKP i ostale stručne podloge.

 

Ukoliko se tijekom izrade Izmjena i dopuna Plana ukaže potreba za drugim stručnim podlogama od značaja za prostorno – planska rješenja, iste će biti izrađene.

 

Ostali podaci će biti prikupljeni u postupku izrade temeljem podataka, planskih smjernica i propisanih dokumenata koje će dostaviti nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima iz svog djelokruga.

 

 

VIII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA IZMJENA I DOPUNA PLANA

 

Članak 8.

 

Stručno rješenje Izmjena i dopuna Plana, sukladno provedenom postupku javne nabave, izradit će stručni izrađivač ovlašten prema Pravilniku o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja („Narodne novine“, broj 136/15 i 110/19), u suradnji s Nositeljem izrade.

 

 

IX.    POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE  ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI IZMJENA I DOPUNA PLANA

 

Članak 9.

 

U postupku izrade IDPPU-a Grada Dubrovnika tražit će se sudjelovanje i podaci, planske smjernice i drugi propisani dokumenti od slijedećih javnopravnih tijela:

 

-   MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Dubrovniku, Restićeva 7, 20000 Dubrovnik

-   MINISTARSTVO OBRANE RH, Trg Kralja Petra Krešimira IV, 10000 Zagreb

-   MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE, Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb

-   MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

-   MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, Ravnateljstvo civilne zaštie, Sektor za inspekcijske poslove, Vladimira Nazora 32, 20 000 Dubrovnik

-   MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, Ravnateljstvo civilne zaštite, Služba civilne zaštite Dubrovnik, Liechtensteinov put 31, 20000 Dubrovnik

-   MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE, Prisavlje 14, 10000 Zagreb

-   MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

-   HRVATSKE ŠUME, UŠP Split, Kralja Zvonimira 35/III, 21 000 Split

-   DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA, Područni ured za katastar, Ante Starčevića 23, 20000 Dubrovnik

-   ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE, Petilovrijenci 2, 20000  Dubrovnik

-   DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48, 10000 Zagreb;

-   HRVATSKE CESTE d.o.o., Vončinina 3, 10000 Zagreb

-   HRVATSKE CESTE d.o.o., Tehnička ispostava Dubrovnik, Vladimira Nazora 8, 20000 Dubrovnik

-   HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o., Širolina 4, 10000 Zagre;

-   HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA, Iva Vojnovića 24 (Božo Benić), 20000 Dubrovnik

-   ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA DUBROVNIK, Cvijete Zuzorić 3, 20000 Dubrovnik

-   LUČKA UPRAVA DUBROVNIK, Obala Pape Ivana Pavla II, br. 1, 20000 Dubrovnik

-   LUKA DUBROVNIK, Obala Pape Ivana Pavla II, br. 1, 20000 Dubrovnik

-   JU REZERVAT LOKRUM, Od Bosanke 4, 20000 Dubrovnik

-   HAKOM - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10 000 Zagreb

-   HEP, DP  "Elektrojug Dubrovnik", Nikole Tesle 3, 20 000 Dubrovnik

-   HOPS, Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Sektor za razvoj, investicije i izgradnja, Kupska 4, 10 000 Zagreb

-   HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, 21 000 Split

-   HRVATSKE VODE, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv "Dubrovačko primorje, Vodnogospodarska ispostava Dubrovnik, Put Republike 28, 20 000 Dubrovnik

-   VODOVOD DUBROVNIK d.o.o., Odjel za vodoopskrbu i komunalnu hidrotehniku, Vladimira Nazora 19, 20 000 Dubrovnik

-   VODOVOD DUBROVNIK d.o.o., Odjel odvodnje, Vladimira Nazora 19, 20 000 Dubrovnik

-   JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE NA PODRUČJU DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE, Branitelja Dubrovnika 41, 20000 Dubrovnik

-   ČISTOĆA d.o.o., Put od Republike 14, 20000 Dubrovnik

-   SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU, Branitelja Dubrovnika 29, 20000 Dubrovnik

-   DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za zaštitu okoliša, imovinsko-pravne i komunalne poslove, Vukovarska 16, 20000 Dubrovnik

-   DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za društvene djelatnosti, ovdje

-   DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za gospodarstvo i more, ovdje

-   GRAD DUBROVNIK, Upravni odjel za promet, ovdje

-   GRAD DUBROVNIK, Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima, ovdje

-   GRAD DUBROVNIK, Upravni odjel za poslove gradonačelnika, ovdje

-   GRAD DUBROVNIK, Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, ovdje

-   GRAD DUBROVNIK, Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo, ovdje

-   GRAD DUBROVNIK, Upravni odjel za kulturu, ovdje

-   GRAD DUBROVNIK, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu, ovdje

-   Gradski kotarevi i mjesni odbori-putem Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu, ovdje

 

Ako se tijekom izrade Izmjena i dopuna Plana ukaže potreba, u postupak izrade mogu se uključiti i drugi sudionici.

 

 

X.     PLANIRANI ROK ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA

 

Članak 10.

 

Rokovi za izradbu pojedinih faza Izmjena i dopuna Plana sukladni su odredbama Zakona te se usklađuju i s postupkom strateške procjene utjecaja na okoliš prema posebnim propisima.

 

Rok za pribavljanje zahtjeva javnopravnih tijela i drugih korisnika prostora koji daju svoje zahtjeve za izradu Izmjena i dopuna Plana je najviše 30 dana od dana primitka poziva.

 

Za izradu Izmjena i dopuna Plana određuje se okvirni rok izrade od 24 mjeseca od dana usvajanja Odluke na Gradskom vijeću, a ukoliko se navedeni rok iz objektivnih razloga produži, to se produljenje ne smatra protivnim ovoj Odluci.

 

 

XI.    IZVORI FINANCIRANJA

 

Članak 11.

 

Sredstva za izradu Izmjena i dopuna Plana osigurana su Proračunom Grada Dubrovnika.

 

 

XII.  DRUGA PITANJA ZNAČAJNA ZA IZRADU NACRTA IZMJENA I DOPUNA PLANA

 

Članak 12.

 

U svrhu donošenje ove Odluke, sukladno odredbi članka 66. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj: 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) u svezi odredbe članka 86. stavka 3. Zakona, pribavljeno je mišljenje Upravnog odjela za zaštitu okoliša, imovinsko-pravne i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije KLASA: 351-01/21-1/25, URBROJ: 2117/1-09/2-21-02 od 05. ožujka 2021. o potrebi provedbe postupka ocjene, odnosno strateške procjene utjecaja na okoliš prema kojem je za Izmjene i dopune Plana obvezna provedba postupka strateške procjene utjecaja na okoliš. U navedenom mišljenju se također navodi kako je prije započinjanja postupka strateške procjene, sukladno članku 48. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj: 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19)  potrebno podnijeti zahtjev za prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

 

 

XIII.    ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 13.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika".

 

 

KLASA: 350-02/21-01/01

URBROJ: 2117/01-09-21-03

Dubrovnik, 29. ožujka 2021.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------