Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 5. - 1. travnja 2021.Objavljeno: 01.04.21.

59. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata i manifestacija iz područja skrbi o stradalnicima i sudionicima Domovinskog rata i njihovim obiteljima za 2021.godinu

Na temelju članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva („Narodne novine“, br. 26/15.), članaka 17. i 20. Odluke o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, br. 23/18.,11/19.) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 38. sjednici, održanoj 29. ožujka 2021., donijelo je

 

Z A K L J U Č A K

 

 

 

Članak 1.

 

Ovim Zaključkom imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata i manifestacija iz područja skrbi o stradalnicima i sudionicima Domovinskog rata i njihovim obiteljima za 2021.g.( u nastavku teksta: Povjerenstvo).

 

 

Članak 2.

 

U Povjerenstvo se imenuju:

1.   Ružica Marković 

2.   Mišo Đuraš­­­­­­­­­­­­­­­­­­

3.   Mijo Jerković

4.   Vicko Mihaljević

5.   Eleonora Borozan

 

Članak 3.

 

Zadaće Povjerenstva su:

      razmatranje i ocjenjivanje prijava koje su ispunile propisane uvjete Javnog poziva sukladno kriterijima javnog poziva te Odluke o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, br. 23/18.,11/19.);

      izrada prijedloga odluke o odobravanju, neodobravanju financijskih sredstava za programe, projekte i manifestacije;

      i dr. zadaće propisane poslovnikom povjerenstva.

 

 

Članak 4.

 

Članovi Povjerenstva imenuju se na mandat od 1 (jedne) godine i mogu se ponovno imenovati.

 

 

Članak 5.

 

Administrativno – tehničke poslove za Povjerenstvo obavlja Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo Grada Dubrovnika.

 

 

Članak 6.

 

Ovaj zaključak stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 550-01/21-02/04

URBROJ: 2117/01-09-21-07

Dubrovnik, 29. ožujka 2021.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------