Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 5. - 1. travnja 2021.Objavljeno: 01.04.21.

57. Zaključak o prihvaćanju Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom Grada Dubrovnika za razdoblje od 2021. do 2025. godine

Na temelju članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika”, broj 2/21.) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 38. sjednici, održanoj 29. ožujka 2021. donijelo je

 

Z A K LJ U Č A K

 

 

Članak 1.

 

Prihvaća se Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom Grada Dubrovnika za razdoblje od 2021. do 2025. godine.

 

 

Članak 2.

 

Tekst Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom Grada Dubrovnika za razdoblje od 2021. do 2025. godine čini sastavni dio ovog zaključka i biti će objavljena na mrežnim stranicama Grada Dubrovnika.

 

 

Članak 3.

Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 550-01/21-01/28

URBROJ: 2117/01-09-21-03

Dubrovnik, 29. ožujka 2021.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.