Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 5. - 1. travnja 2021.Objavljeno: 01.04.21.

38. Zaključak o ispravci tehničke pogreške u tekstu Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika

Na temelju članka 109. stavak 4. i članka 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 38. sjednici, održanoj 29. ožujka 2021., donijelo je

 

 

Z A K LJ U Č A K

o ispravci pogreške u Odluci o donošenju izmjena i dopuna

Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika

 

 

Članak 1.

 

Ovim Zaključkom ispravlja se pogreška u pisanju utvrđena u tekstualnom dijelu Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21 - u daljnjem tekstu: Odluka o donošenju).

 

 

Članak 2.

 

U članku 6. Odluke o donošenju dodaju se druga i treća rečenica koje glase:

 

„U članku 6., stavku 1., točki 2., podtočki 2.1. broj 13 zamjenjuje se brojem 11.

U članku 6., stavku 1., točki 2., podtočki 2.2. broj 15 zamjenjuje se brojem 13. „

 

 

Članak 3.

 

Ovaj zaključak sastavni je dio Odluke o donošenju.

 

 

Članak 4.

 

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 350-02/19-01/02                                                                             

URBROJ: 2117/01-09-21-132                                                                                            

Dubrovnik, 29. ožujka 2021.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------