Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 5. - 1. travnja 2021.Objavljeno: 01.04.21.

42. Odluka o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika

Na temelju članaka 86. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 2/21), po prethodno pribavljenom mišljenju Upravnog odjela za zaštitu okoliša, imovinsko-pravne i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije KLASA: 351-01/21-1/26, URBROJ: 2117/1-09/2-21-02 od 05. ožujka 2021., Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 38. sjednici, održanoj 29. ožujka 2021., donijelo je

 

 

O D L U K U

O IZRADI IZMJENA I DOPUNA GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA

GRADA DUBROVNIKA

 

 

 

I.       OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Donosi se Odluka o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika (u daljnjem tekstu: Odluka).

 

 

II.      PRAVNA OSNOVA za izradu i donošenje IZMJENA I DOPUNA PLANA

 

Članak 2.

 

Izrada i donošenje izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Plana) utemeljeno je na odredbama članaka 77.,  86., 113. i 198. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19, dalje u tekstu: Zakon), Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova („Narodne novine“, br. 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04), u dijelu kojim se propisuju pravna pravila koja se odnose na sadržaj, mjerila kartografskih prikaza, obvezne prostorne pokazatelje i standard elaborata prostornih planova (dalje u tekstu: Pravilnik) te Uredbi o informacijskom sustavu prostornog  uređenja („Narodne novine“, broj: 115/15).

 

Nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana je Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika.

 

 

III.    RAZLOZI DONOŠENJA IZMJENA I DOPUNA PLANA

 

Članak 3.

 

Izradi Izmjena i dopuna Plana pristupit će se radi:

      usklađenja s Prostornim planom Dubrovačko-neretvanske županije

      usklađenja s Prostornim planom uređenja Grada Dubrovnika

      uvrštenja kontaktne (buffer) zone dobra svjetske baštine Starog grada Dubrovnika

      usklađenja sa smjernicama Konzervatorske podloge za kontaktnu zonu dobra svjetske baštine Starog grada Dubrovnika

      usklađenja sa smjernicama Plana upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a „Starim gradom Dubrovnikom“

      usklađenja s važećim zakonskim i podzakonskim propisima iz područja prostornog planiranja, zaštite mora, uređenja i zaštite obalnog, posebno otočkog i zaštićenog područja te drugih srodnih područja koji su stupili na snagu nakon donošenja posljednjih izmjena i dopuna Plana

      ugradnje mjera radi ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama

      realizacije preporuka, mjera i aktivnosti navedenih u Izvješću o stanju u prostoru Grada Dubrovnika za razdoblje 2014-2018.

      usklađenja demografskih, gospodarskih i drugih podataka od utjecaja na prostorno uređenje koji su se izmijenili u razdoblju od donošenja Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnik (u daljnjem tekstu: Plan)

      revizije planskih rješenja infrastrukturne mreže (promet, vodoopskrba, odvodnja, energetika i dr.)

      preispitivanja broja propisanih urbanističkih planova uređenja te, sukladno detaljnijm urbanističkim analizama propisivanja uvjeta provedbe zahvata u prostoru s detaljnošću propisanom za urbanistički plan uređenja

      određivanja zona za koje je potrebno donijeti urbanističke planove urbane preobrazbe i urbane sanacije

      implementiranja zona sanitarnih zaštita izvorišta na području Grada Dubrovnika u prostorno-plansku dokumentaciju

      planiranja sadržaja od interesa za Grad Dubrovnik u cilju stvaranja planskih preduvjeta za realizaciju gradskih projekata

      otklanjanja uočenih nedostataka i neusklađenosti Odredbi za provođenje i njihovo usklađivanje s vrijednostima prostora

      ispravaka grešaka i usklađenja u grafičkom i tekstualnom dijelu Plana uočenih tijekom provedbe Plana

      zahtjeva javnopravnih tijela iz područja njihove nadležnosti, prijedloga građana, mjesnih odbora, gradskih kotara i drugih korisnika prostora

      usklađivanja podloga koordinatnom sustavu HTRS96/TM i kartografskih prikaza digitalnom katastarskom planu

      drugih izmjena i dopuna za koje se utvrdi potreba tijekom postupka izrade Izmjena i dopuna Plana, a koje proizlaze iz prethodno navedenih razloga.

 

 

IV.    OBUHVAT IZRADE IZMJENA I DOPUNA PLANA

 

Članak 4.

 

Obuhvat Izmjena i dopuna Plana istovjetan je obuhvatu Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika i odnosi se na njegov tekstualni i grafički dio.

 

 

V.     SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENA I DOPUNA PLANA

 

Članak 5.

 

Nakon donošenja Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika 2005. te njegovih izmjena i dopuna koje su uslijedile 2007., 2012., 2014., 2018., 2019. i 2021. godine došlo je do potrebe redefiniranja planskih postavki u cilju održivog razvoja Grada Dubrovnika i očuvanja identiteta Grada kroz zaštitu povijesnih, prirodnih i krajobraznih vrijednosti prostora.

 

Geomorfološke značajke prostora Grada Dubrovnika predstavljaju ograničavajući faktor daljnjeg razvoja prometne infrastrukture, posebno u odnosu na mogućnost polaganja trasa, formiranja čvorišta i vezivanja mreže u sustav. Također, visoke cijene nekretnina, posebno u užem  urbanom području, dovode do nemogućnosti osiguranja stambenih prostora brojnim obiteljima.

 

Plan je također potrebno uskladiti i sa Prostornim planom Dubrovačko-neretvanske županije koji se zadnji put mijenjao i dopunjavao 2019. godine te s Prostornim planom uređenja Grada Dubrovnika.

 

Potvrđivanjem proširene kontaktne zone svjetskog dobra od nadležnih tijela UNESCO-a 2018. uspostavljen je status područja koji podliježe procedurama prema Operativnim smjernicama za provedbu Konvencije o svjetskoj baštini. Time je za znatan dio područja povijesnog urbanog krajolika Dubrovnika, koji nije izravno zaštićen temeljem Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, stvoren dodatni pravni okvir i obveza za ciljano, integralno i interdisciplinarno sagledavanje obuhvaćenog prostora u svrhu usmjeravanja razvoja gradskog područja prema održivom korištenju i načinu upravljanja koje neće ugrožavati cjelovitost i autentičnost svjetskog dobra. U tom cilju, Ministarstvo kulture i medija izradilo je Konzervatorsku podlogu za kontaktnu zonu dobra svjetske baštine Starog grada Dubrovnika i dostavilo je Gradu Dubrovniku krajem prosinca 2020. Radi se o prvom takvom dokumentu u Hrvatskoj koji je podloga za izmjene i dopune prostorno-planske dokumentacije Grada Dubrovnika. Prostorno planska dokumentacija time postaje glavni instrument za provođenje mjera i smjernica za zahvate u prostoru na području kontaktne zone, uz izuzetak područja unutar obuhvata nacionalne zaštite kulturno-povijesne cjeline Dubrovnika gdje se izravno primjenjuje Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

 

Obzirom na klimatske promjene čije posljedice se već uočavaju u prostoru, potrebna je ugradnja mjera radi ublažavanja i prilagodbe istima.

 

Tijekom posljednjih godina, Nositelj izrade kontinuirano zaprima zahtjeve i prijedloge građana i drugih korisnika prostora, što iziskuje detaljnu urbanističku analizu u cilju uravnotežene izgradnje i očuvanja prostora, dok je za pojedine zone potrebno planirati izradu planova urbane sanacije i urbane preobrazbe.

 

Donošenjem Uredbe o informacijskom sustavu prostornog uređenja propisana je službena kartografska projekcija (HTRS96/TMI) koordinatnog sustava za izradu, donošenje i dostavu prostornih planova, formati za prikaz, prijenos i pohranjivanje podataka te je potrebno usklađenje Plana s navedenim.

 

Također je 2019. godine izrađeno Izvješće o stanju u prostoru Grada Dubrovnika za razdoblje 2014.-2018. koje je dalo niz preporuka, smjernica i mjera vezano za unapređenje stanja u prostoru, a koje je potrebno ugraditi u Plan.

 

 

VI.    CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA I DOPUNA PLANA

 

Članak 6.

 

Sukladno članku 3. ove Odluke, osnovni cilj ovih Izmjena i dopuna Plana je osigurati održivi razvoj Grada Dubrovnika i očuvanja identiteta Grada kroz zaštitu povijesnih, kulturnih,  prirodnih i krajobraznih vrijednosti prostora.

 

U tom smislu ciljevi i programska polazišta ovih Izmjena i dopuna su:

      usklađenje s Prostornim planom Dubrovačko-neretvanske županije i Prostornim planom uređenja Grada Dubrovnika

      uvrštenje kontaktne (buffer) zone dobra svjetske baštine Starog grada Dubrovnika

      usklađenje sa smjernicama Konzervatorske podloge za kontaktnu zonu dobra svjetske baštine Starog grada Dubrovnika i preporukama navedenih u Izvješću o stanju u prostoru Grada Dubrovnika za razdoblje 2014-2018. te smjernicama Plana upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a „Starim gradom Dubrovnikom“

      usklađenje s važećim zakonskim i podzakonskim propisima te ugradnja mjera radi ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama

      usklađenje demografskih, gospodarskih i drugih podataka od utjecaja na prostorno uređenje koji su se izmijenili u razdoblju do donošenja Plana

      revizija planskih rješenja infrastrukturne mreže (promet, vodoopskrba, odvodnja, energetika i dr.

      preispitivanje broja propisanih urbanističkih planova uređenja te, sukladno detaljnijim urbanističkim analizama propisivanja uvjeta provedbe zahvata u prostoru s detaljnošću propisanom za urbanistički plan uređenja

      propisivanje planova urbane sanacije i urbane preobrazbe za pojedine zone

      prostorno-planska zaštita izvorišta uvrštenjem zona sanitarne zaštite na području Grada Dubrovnika

      realizacija sadržaja i projekata od interesa za Grad Dubrovnik

      osiguranje skladnosti gradnje i zaštite prostora otklanjanjem uočenih nedostataka i neusklađenosti Odredbi za provođenje, te ispravka grešaka i usklađenja u grafičkom i tekstualnom dijelu Plana uočenih tijekom provedbe Plana

      usklađenje sa zahtjevima javnopravnih tijela sukladno njihovim nadležnostima

      usklađenje kartografskih prikaza i podloga Plana HTRS/96TM i DKP-u.

 

 

VII.  POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA

 

Članak 7.

 

U postupku izrade Izmjena i dopuna Plana koristit će se svi dostupni podaci iz postojećih strategija, studija i planova koji su izrađeni ili se planiraju izraditi za prostor obuhvata Plana, a koji odgovaraju razlozima i ciljevima izrade izmjena i dopuna Plana, a posebno:

-     Konzervatorska podloga za kontaktnu zonu dobra svjetske baštine Starog grada Dubrovnika, rujan 2020., Ministarstvo kulture i medija,

-     Krajobrazna studija za administrativno područje Grada Dubrovnika (u izradi), naručitelj: Grad Dubrovnik,

-     Plan upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a „Starim gradom Dubrovnikom“ (u izradi), naručitelj: Zavod za obnovu Dubrovnika,

-     Arhitektonsko-urbanistička studija Pobrežje, naručitelj: Grad Dubrovnik,

-     Izvješće o stanju u prostoru Grada Dubrovnika za razdoblje 2014.-2018.

-     Studija procjene utjecaja na dobro svjetske baštine (HIA)

-     Stručne podloge propisane smjernicama Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije,

-     propisane kartografske podloge HOK, ortofoto, DKP i ostale stručne podloge.

 

Ukoliko se tijekom izrade Izmjena i dopuna Plana ukaže potreba za drugim stručnim podlogama od značaja za prostorno – planska rješenja, iste će biti izrađene.

 

Ostali podaci će biti prikupljeni u postupku izrade temeljem podataka, planskih smjernica i propisanih dokumenata koje će dostaviti nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima iz svog djelokruga.

 

 

VIII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA IZMJENA I DOPUNA PLANA

 

Članak 8.

 

Stručno rješenje Izmjena i dopuna Plana, sukladno provedenom postupku javne nabave, izradit će stručni izrađivač ovlašten prema Pravilniku o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja („Narodne novine“, broj 136/15 i 110/19), u suradnji s Nositeljem izrade.

 

IX.    POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI IZMJENA I DOPUNA PLANA

 

Članak 9.

 

U postupku izrade IDPPU-a Grada Dubrovnika tražit će se sudjelovanje i podaci, planske smjernice i drugi propisani dokumenti od slijedećih javnopravnih tijela:

 

-   MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Dubrovniku, Restićeva 7, 20000 Dubrovnik

-   MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE, Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb

-   MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, Ravnateljstvo civilne zaštie, Sektor za inspekcijske poslove, Vladimira Nazora 32, 20 000 Dubrovnik

-   MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, Ravnateljstvo civilne zaštite, Služba civilne zaštite Dubrovnik, Liechtensteinov put 31, 20000 Dubrovnik

-   MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE, Prisavlje 14, 10000 Zagreb

-   DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA, Područni ured za katastar, Ante Starčevića 23, 20000 Dubrovnik

-   ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE, Petilovrijenci 2, 20000  Dubrovnik

-   DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48, 10000 Zagreb

-   HRVATSKE CESTE d.o.o., Vončinina 3, 10000 Zagreb

-   HRVATSKE CESTE d.o.o., Tehnička ispostava Dubrovnik, Vladimira Nazora 8, 20000 Dubrovnik

-   HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA, Iva Vojnovića 24 (Božo Benić), 20000 Dubrovnik

-   ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA DUBROVNIK, Cvijete Zuzorić 3, 20000 Dubrovnik

-   LUČKA UPRAVA DUBROVNIK, Obala Pape Ivana Pavla II, br. 1, 20000 Dubrovnik

-   LUKA DUBROVNIK, Obala Pape Ivana Pavla II, br. 1, 20000 Dubrovnik

-   JU REZERVAT LOKRUM, Od Bosanke 4, 20000 Dubrovnik

-   HAKOM - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10 000 Zagreb

-   HEP, DP  "Elektrojug Dubrovnik", Nikole Tesle 3, 20 000 Dubrovnik

-   HOPS, Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Sektor za razvoj, investicije i izgradnja, Kupska 4, 10 000 Zagreb

-   HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, 21 000 Split

-   HRVATSKE VODE, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv "Dubrovačko primorje, Vodnogospodarska ispostava Dubrovnik, Put Republike 28, 20 000 Dubrovnik

-   VODOVOD DUBROVNIK d.o.o., Odjel za vodoopskrbu i komunalnu hidrotehniku, Vladimira Nazora 19, 20 000 Dubrovnik

-   VODOVOD DUBROVNIK d.o.o., Odjel odvodnje, Vladimira Nazora 19, 20 000 Dubrovnik

-   JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE NA PODRUČJU DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE, Branitelja Dubrovnika 41, 20000 Dubrovnik

-   ČISTOĆA d.o.o., Put od Republike 14, 20000 Dubrovnik

-   JVP „DUBROVAČKI VATROGASCI“, Zagrebačka 1, 20000 Dubrovnik

-   SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU, Branitelja Dubrovnika 29, 20000 Dubrovnik

-   DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za zaštitu okoliša, imovinsko-pravne i komunalne poslove, Vukovarska 16, 20000 Dubrovnik

-   DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za društvene djelatnosti, ovdje

-   DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za gospodarstvo i more, ovdje

-   GRAD DUBROVNIK, Upravni odjel za promet, ovdje

-   GRAD DUBROVNIK, Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima, ovdje

-   GRAD DUBROVNIK, Upravni odjel za poslove gradonačelnika, ovdje

-   GRAD DUBROVNIK, Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, ovdje

-   GRAD DUBROVNIK, Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo, ovdje

-   GRAD DUBROVNIK, Upravni odjel za kulturu, ovdje

-   GRAD DUBROVNIK, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu, ovdje

-   Gradski kotarevi i mjesni odbori-putem Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu, ovdje

 

Ako se tijekom izrade Izmjena i dopuna Plana ukaže potreba, u postupak izrade mogu se uključiti i drugi sudionici.

 

 

X.     PLANIRANI ROK ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA

 

Članak 10.

 

Rokovi za izradbu pojedinih faza Izmjena i dopuna Plana sukladni su odredbama Zakona te se usklađuju i s postupkom strateške procjene utjecaja na okoliš prema posebnim propisima.

 

Rok za pribavljanje zahtjeva javnopravnih tijela i drugih korisnika prostora koji daju svoje zahtjeve za izradu Izmjena i dopuna Plana je najviše 30 dana od dana primitka poziva.

 

Za izradu Izmjena i dopuna Plana određuje se okvirni rok izrade od 24 mjeseca od dana usvajanja Odluke na Gradskom vijeću, a ukoliko se navedeni rok iz objektivnih razloga produži, to se produljenje ne smatra protivnim ovoj Odluci.

 

 

XI.    IZVORI FINANCIRANJA

 

Članak 11.

 

Sredstva za izradu Izmjena i dopuna Plana osigurana su Proračunom Grada Dubrovnika.

 

 

XII.  DRUGA PITANJA ZNAČAJNA ZA IZRADU NACRTA IZMJENA I DOPUNA PLANA

 

Članak 12.

 

U svrhu donošenje ove Odluke, sukladno odredbi članka 66. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj: 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) u svezi odredbe članka 86. stavka 3. Zakona, pribavljeno je mišljenje Upravnog odjela za zaštitu okoliša, imovinsko-pravne i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije KLASA: 351-01/21-1/26, URBROJ: 2117/1-09/2-21-02 od 05. ožujka 2021. o potrebi provedbe postupka ocjene, odnosno strateške procjene utjecaja na okoliš prema kojem je za Izmjene i dopune Plana obvezna provedba postupka strateške procjene utjecaja na okoliš. U navedenom mišljenju se također navodi kako je prije započinjanja postupka strateške procjene, sukladno članku 48. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj: 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19)  potrebno podnijeti zahtjev za prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

 

 

XIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika".

 

KLASA: 350-02/21-01/02

URBROJ: 2117/01-09-21-03

Dubrovnik, 29. ožujka 2021.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------