32. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika (PRIJENOS UŽIVO)

Sjednica Gradskog vijeća

32. sjednica Gradskog  vijeća  Grada  Dubrovnika održat će se u ponedjeljak, 14. rujna  2020., s početkom u 9:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika. 

 

 

 

KLASA: 021-05/17-01/01

URBROJ: 2117/01-09-20-32                                                     

Dubrovnik,  4. rujna 2020.­                                                   

 

 

VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA

GRADA DUBROVNIKA

 

 -  S   V   I   M   A -

 

 

 

Sazivam  32. sjednicu Gradskog  vijeća  Grada  Dubrovnika          

                za ponedjeljak, 14. rujna  2020., s početkom u 9:00 sati

               ___________________________________________________

 

 

Sjednica će se održati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, u Dubrovniku.

 

Za sjednicu se predlaže

 

D n e v n i  r e d

 

 

 

0.    Prezentacija aktivnosti Turističke zajednice Grada Dubrovnika tijekom 2020. godine.

 

1.    Vijećnička pitanja.

 

2.    Prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.

 

3.    Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika.

 

4.    Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika.

 

5.    Prijedlog odluke o komunalnom redu.

 

6.    Prijedlog odluke o proglašenju svojstva komunalne infrastrukture kao javnog dobra u općoj uporabi – Park i javni sportski i rekreacijski prostor na području Babina Kuka.

 

7.    Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za izravnu dodjelu financijskih sredstava.

 

8.    Prijedlog odluke o izgledu službene odore, izgledu i sadržaju službene iskaznice komunalnog redara.

 

9.    Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra radi izgradnje crpne stanice Čajkovica preko čest.zem.422/1.

 

10.  Prijedlog odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra.

 

11.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Dom Marina Držića za 2019. godinu.

 

12.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Dubrovačke knjižnice Dubrovnik za 2019. godinu.

 

13.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Dubrovačke ljetne igre za 2019. godinu.

 

14.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Dubrovački muzeji Dubrovnik za 2019. godinu.

 

15.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Dubrovački simfonijski orkestar za 2019. godinu.

 

16.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Folklorni ansambl „Linđo“ za 2019. godinu.

 

17.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Gradsko kazalište Marina Držića za 2019.  godinu.

 

18.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Kinematografi Dubrovnik za 2019. godinu.

 

19.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove Muzej Domovinskog rata Dubrovnik za 2019. godinu.

 

20.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Prirodoslovni muzej Dubrovnik 2019. godinu.

 

21.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Umjetnička galerija Dubrovnik za 2019. godinu.

 

22.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Zavoda za obnovu Dubrovnika za 2019.  godinu.

 

23.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove Športski objekti Dubrovnik za 2019. godinu s pripadajućom financijskom dokumentacijom.

 

24.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Ustanove Dječji vrtići Dubrovnik za 2019. godinu s pripadajućom financijskom dokumentacijom.

 

25.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Agencije za društveno poticanu stanogradnju za 2019. godinu.

 

26.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Boninova d.o.o. za 2019. godinu.

 

27.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Čistoće d.o.o. za 2019. godinu.

 

28.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Domouprave Dubrovnik d.o.o. za 2019. godinu.

 

29.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Dubrovačke baštine d.o.o. za 2019. godinu

 

30.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Dubrovačke razvojne agencije d.o.o. za 2019. godinu.

 

31.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Groblja Dubac d.o.o. za 2019. godinu.

 

32.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Hotela Gruž d.d. za 2019. godinu.

 

33.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Libertasa d.o.o. za 2019. godinu.

 

34.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Luke Dubrovnik d.d. za 2019. godinu.

 

35.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Sanitata Dubrovnik d.o.o. za 2019. godinu.

 

36.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju UTD Ragusa d.d. za 2019. godinu

 

37.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Vodovoda Dubrovnik d.o.o. za 2019. godinu.

 

38.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Vrtlara d.o.o. za 2019. godinu.

 

 

 

Materijali za 2. točku predloženog dnevnog reda bit će Vam dostavljeni naknadno.

 

 

O možebitnom izostanku, molim, javite na telefon: 351-842 ili 351-823.

 

Materijali za sjednicu bit će vam dostupni na web-stranici Grada Dubrovnika: Gradsko vijeće – Sjednice.        

          

                                                                                                    Predsjednik Gradskog vijeća:

                                                                                                    mr.sc. M

 

lijevo
desno