9. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika (PRIJENOS UŽIVO)

Sjednica Gradskog vijeća

9. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika održat će se u utorak, 8. ožujka 2022., s početkom u 10:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, u Dubrovniku.

 

 

 

 

 

VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA

GRADA DUBROVNIKA

 

 -  S   V   I   M   A -

 

 

 

 

 

 

Sazivam  9. sjednicu Gradskog  vijeća  Grada  Dubrovnika          

                za utorak, 8. ožujka 2022., s početkom u 10:00 sati

               ___________________________________________________

 

 

Sjednica će se održati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, u Dubrovniku.

 

Za sjednicu se predlaže

 

D n e v n i  r e d

 

 

1.    Vijećnička pitanja.

 

2.    Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu.

 

3.    Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu.

 

4.    Prijedlog odluke o zaduživanju Grada Dubrovnika

 

5.    Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Zaton Mali I na predjelu Bunica.

 

6.    Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Dubrovnika.

 

7.    Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu javnih površina.

 

8.    Prijedlog odluke o komunalnim djelatnostima i organizacijskim oblicima obavljanja komunalnih djelatnosti.

 

 

9.    Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima te načinu za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Dubrovnika u 2022. godini.

 

10.  Prijedlog odluke  o davanju koncesije  za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Dubrovnika.

 

11.  Prijedlog odluke o kriterijima i  mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u 2022. godini.

 

12.  Prijedlog mjera socijalnog programa Grada Dubrovnika za 2022. godinu.

 

13.  Prijedlog izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu.

 

14.  Prijedlog izmjena i dopuna Plana korištenja javnim površinama u povijesnoj jezgri.

 

15.  Prijedlog zaključka o davanju ovlasti gradonačelniku Grada Dubrovnika za jednostrani raskid ugovora, broj: 01-432/4-1991, od 21. svibnja 1991., zaključen između Grada Dubrovnika kao sljedbenika bivše Općine Dubrovnik, Zavoda za obnovu Dubrovnika, Javne ustanove Rezervat Lokrum i Sveučilišta u Zagrebu.

 

16.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju okoliša Grada Dubrovnika za razdoblje 2016. – 2020. godine.

 

17.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Grada Dubrovnika u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu.

 

18.  Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnih poziva Grada Dubrovnika.

 

19.  Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata i manifestacija iz područja skrbi o djeci, mladima i obitelji za 2022. godinu.

 

20.  Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata i manifestacija iz područja skrbi o udrugama proizašlih iz  II. svjetskog rata i poratnog razdoblja za 2022. godinu.

 

21.  Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata i manifestacija iz područja skrbi o stradalnicima i sudionicima Domovinskog rata i njihovim obiteljima za 2022. godinu.

 

22.  Prijedlog zaključka kojim se utvrđuje prihvatljivost predloženog financiranja troškova izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture-javne pješačke površine u k.o. Lopud te se daje suglasnost na tekst Ugovora.

 

23.  Prijedlog zaključka kojim se daje suglasnost investitorima ŠEST LUKSUZNIH VILA d.o.o. i DUBROVNIK CONSTRUCTION d.o.o. na iskazanu namjeru financiranja, odnosno utvrđuje prihvatljivost predloženog financiranja troškova izgradnje prometnice predviđene UPU-om Babin Kuk (OS 3) II faza.

 

24.  Prijedlog zaključka o sklapanju Dodatka 2 Ugovoru o kupoprodaji nekretnina sklopljenog između Grada Dubrovnika kao prodavatelja i Islamske zajednice u Hrvatskoj kao kupca.

 

25.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi za dio čest. zem. 3778 k.o. Osojnik, u površini od 117 m2.

 

26.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi za dio čest. zem. 1170/11 k.o. Petrovo Selo, u površini od 47 m2.

 

27.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi za dio čest. zem. 1020/4 k.o. Obuljeno, u površini od 4,40 m2.

 

28.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi za dio čest. zem. 2809/1 k.o. Dubrovnik ( s.i.), u površini od 2 m2.

 

29.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta odnosno javnog dobra u općoj uporabi za nekretnine katastarskih oznaka čest.zem. 2110/2 površine 16 m2 i 2110/3 površine 40 m2 te za dio nekretnine katastarske oznake čest.zem. 3178 u površini od 90 m2, sve k.o. Zaton

 

 

 

O možebitnom izostanku, molim, javite na telefon: 351-842 ili 351-823.

 

Materijali za sjednicu bit će vam dostupni na web-stranici Grada Dubrovnika: Gradsko vijeće – Sjednice.  

 

 

                                                                                                    Predsjednik Gradskog vijeća:

                                                                                                    mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

lijevo
desno
Dokumenti uz članak
Poziv za sjednicu.pdf
Poziv za sjednicu.pdf
Poziv za sjednicu.pdf
2.Prijedlog izmjena i dopuna Prora¦Źuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu.pdf
2.Prijedlog izmjena i dopuna Prora¦Źuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu.pdf
2.Prijedlog izmjena i dopuna Prora¦Źuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu.pdf
3.Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o izvr+íavanju Prora¦Źuna za 2022.pdf
3.Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o izvr+íavanju Prora¦Źuna za 2022.pdf
3.Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o izvr+íavanju Prora¦Źuna za 2022.pdf
4.Prijedlog odluke o zadu+żivanju Grada Dubrovnika.pdf
4.Prijedlog odluke o zadu+żivanju Grada Dubrovnika.pdf
4.Prijedlog odluke o zadu+żivanju Grada Dubrovnika.pdf
5.Prijedlog odluke o izradi UPU-a naselja Zaton Mali I na predjelu Bunica.pdf
5.Prijedlog odluke o izradi UPU-a naselja Zaton Mali I na predjelu Bunica.pdf
5.Prijedlog odluke o izradi UPU-a naselja Zaton Mali I na predjelu Bunica.pdf
6.Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o privremenoj zabrani izvo¦Ĺenja gra¦Ĺevinskih radova.pdf
6.Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o privremenoj zabrani izvo¦Ĺenja gra¦Ĺevinskih radova.pdf
6.Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o privremenoj zabrani izvo¦Ĺenja gra¦Ĺevinskih radova.pdf
7.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu javnih povr+íina.pdf
7.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu javnih povr+íina.pdf
7.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu javnih povr+íina.pdf
8.Prijedlog odluke o komunalnim djelatnostima i organizacijskim oblicima obavljanja komunalnih djelatnosti.pdf
8.Prijedlog odluke o komunalnim djelatnostima i organizacijskim oblicima obavljanja komunalnih djelatnosti.pdf
8.Prijedlog odluke o komunalnim djelatnostima i organizacijskim oblicima obavljanja komunalnih djelatnosti.pdf
9.Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima te na¦Źinu financiranja Javne vatrogasne postrojbe Grada Dubrovnika u 2022. godini.pdf
9.Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima te na¦Źinu financiranja Javne vatrogasne postrojbe Grada Dubrovnika u 2022. godini.pdf
9.Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima te na¦Źinu financiranja Javne vatrogasne postrojbe Grada Dubrovnika u 2022. godini.pdf
10.Prijedlog odluke o davanju koncesije za obavljanje dimnja¦Źarskih poslova na podru¦Źju Grada Dubrovnika.pdf
10.Prijedlog odluke o davanju koncesije za obavljanje dimnja¦Źarskih poslova na podru¦Źju Grada Dubrovnika.pdf
10.Prijedlog odluke o davanju koncesije za obavljanje dimnja¦Źarskih poslova na podru¦Źju Grada Dubrovnika.pdf
11.Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima te na¦Źinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog +íkolstva u 22.pdf
11.Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima te na¦Źinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog +íkolstva u 22.pdf
11.Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima te na¦Źinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog +íkolstva u 22.pdf
12.Prijedlog mjera socijalnog programa za 2022.pdf
12.Prijedlog mjera socijalnog programa za 2022.pdf
12.Prijedlog mjera socijalnog programa za 2022.pdf
13.Prijedlog izmjena i dopuna Programa gra¦Ĺenja komunalne infrastrukture za 2022.g.pdf
13.Prijedlog izmjena i dopuna Programa gra¦Ĺenja komunalne infrastrukture za 2022.g.pdf
13.Prijedlog izmjena i dopuna Programa gra¦Ĺenja komunalne infrastrukture za 2022.g.pdf
14.Prijedlog izmjene Plana kori+ítenja javnim povr+íinama u povijesnoj jezgri.pdf
14.Prijedlog izmjene Plana kori+ítenja javnim povr+íinama u povijesnoj jezgri.pdf
14.Prijedlog izmjene Plana kori+ítenja javnim povr+íinama u povijesnoj jezgri.pdf
15.Prijedlog zaklju¦Źka o davanju ovlasti gradona¦Źelniku za jednostrani raskid ugovora-Lokrum.pdf
15.Prijedlog zaklju¦Źka o davanju ovlasti gradona¦Źelniku za jednostrani raskid ugovora-Lokrum.pdf
15.Prijedlog zaklju¦Źka o davanju ovlasti gradona¦Źelniku za jednostrani raskid ugovora-Lokrum.pdf
16.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju Izvje+í¦ça o stanju okoli+ía 16-20.pdf
16.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju Izvje+í¦ça o stanju okoli+ía 16-20.pdf
16.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju Izvje+í¦ça o stanju okoli+ía 16-20.pdf
17.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju Izvje+í¦çe o izvr+íenju plana djelovanja Grada Dubrovnika u podru¦Źju prirodnih nepogoda za 2021. godinu.pdf
17.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju Izvje+í¦çe o izvr+íenju plana djelovanja Grada Dubrovnika u podru¦Źju prirodnih nepogoda za 2021. godinu.pdf
17.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju Izvje+í¦çe o izvr+íenju plana djelovanja Grada Dubrovnika u podru¦Źju prirodnih nepogoda za 2021. godinu.pdf
18.Prijedlog zaklju¦Źka o imenovanju Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnih poziva Grada Dubrovnika za 2022.godinu.pdf
18.Prijedlog zaklju¦Źka o imenovanju Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnih poziva Grada Dubrovnika za 2022.godinu.pdf
18.Prijedlog zaklju¦Źka o imenovanju Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnih poziva Grada Dubrovnika za 2022.godinu.pdf
19.Prijedlog zaklju¦Źka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa -skrb o djeci i mladima za 22.pdf
19.Prijedlog zaklju¦Źka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa -skrb o djeci i mladima za 22.pdf
19.Prijedlog zaklju¦Źka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa -skrb o djeci i mladima za 22.pdf
20.Prijedlog zaklju¦Źka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa-udruge iz II svjetskog rata u 22.pdf
20.Prijedlog zaklju¦Źka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa-udruge iz II svjetskog rata u 22.pdf
20.Prijedlog zaklju¦Źka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa-udruge iz II svjetskog rata u 22.pdf
21.Prijedlog zaklju¦Źka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa za udruge iz Domovinskog rata.pdf
21.Prijedlog zaklju¦Źka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa za udruge iz Domovinskog rata.pdf
21.Prijedlog zaklju¦Źka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa za udruge iz Domovinskog rata.pdf
22.Prijedlog zaklju¦Źka kojim se utvr¦Ĺuje prihvatljivost predlo+żenog fin. tro+íkova izgradnje objekata i ure¦Ĺaja kom infrastr-javne pje+ía¦Źke povr+íine u k.o. Lopud.pdf
22.Prijedlog zaklju¦Źka kojim se utvr¦Ĺuje prihvatljivost predlo+żenog fin. tro+íkova izgradnje objekata i ure¦Ĺaja kom infrastr-javne pje+ía¦Źke povr+íine u k.o. Lopud.pdf
22.Prijedlog zaklju¦Źka kojim se utvr¦Ĺuje prihvatljivost predlo+żenog fin. tro+íkova izgradnje objekata i ure¦Ĺaja kom infrastr-javne pje+ía¦Źke povr+íine u k.o. Lopud.pdf
23.Prijedlog zaklju¦Źka kojim se daje suglasnost investitorima na iskazanu namjeru financiranja tro+íkova izgradnje prometnice predvi¦Ĺene UPU-om Babin kuk ( OS 3 ) II faza.pdf
23.Prijedlog zaklju¦Źka kojim se daje suglasnost investitorima na iskazanu namjeru financiranja tro+íkova izgradnje prometnice predvi¦Ĺene UPU-om Babin kuk ( OS 3 ) II faza.pdf
23.Prijedlog zaklju¦Źka kojim se daje suglasnost investitorima na iskazanu namjeru financiranja tro+íkova izgradnje prometnice predvi¦Ĺene UPU-om Babin kuk ( OS 3 ) II faza.pdf
24.Prijedlog zaklju¦Źka o sklapanju Dodatka Ugovoru o kupoprodaji nekretnine-Islamska zajednica Hrvatske.pdf
24.Prijedlog zaklju¦Źka o sklapanju Dodatka Ugovoru o kupoprodaji nekretnine-Islamska zajednica Hrvatske.pdf
24.Prijedlog zaklju¦Źka o sklapanju Dodatka Ugovoru o kupoprodaji nekretnine-Islamska zajednica Hrvatske.pdf
25.Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanju statusa puta ko Osojnik.pdf
25.Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanju statusa puta ko Osojnik.pdf
25.Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanju statusa puta ko Osojnik.pdf
26.Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanju statusa puta ko Petrovo Selo.pdf
26.Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanju statusa puta ko Petrovo Selo.pdf
26.Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanju statusa puta ko Petrovo Selo.pdf
27.Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanju statusa puta ko Obuljeno.pdf
27.Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanju statusa puta ko Obuljeno.pdf
27.Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanju statusa puta ko Obuljeno.pdf
28.Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanju statusa puta ko Dubrovnik.pdf
28.Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanju statusa puta ko Dubrovnik.pdf
28.Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanju statusa puta ko Dubrovnik.pdf
29.Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanju statusa puta ko Zaton.pdf
29.Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanju statusa puta ko Zaton.pdf
29.Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanju statusa puta ko Zaton.pdf
Z A P I S N I K sa 8.sj.pdf
Z A P I S N I K sa 8.sj.pdf
Z A P I S N I K sa 8.sj.pdf