26. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika

Sjednica Gradskog vijeća

 

26. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika održat će se utorak, 10. prosinca  2019., s početkom u 9:00 sati. Sjednica će se održati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1. 

 

 

KLASA: 021-05/17-01/01

URBROJ: 2117/01-09-19-26                                                      

Dubrovnik, 2. prosinca 2019.­                                                    

 

 

VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA

GRADA DUBROVNIKA

 

 -  S   V   I   M   A -

 

26. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika održat će se utorak, 10. prosinca  2019., s početkom u 9:00

 

 

Sazivam  26. sjednicu Gradskog  vijeća  Grada  Dubrovnika           

                za  utorak, 10. prosinca  2019., s početkom u 9:00 sati

               ___________________________________________________

 

 

Sjednica će se održati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, u Dubrovniku.

 

Za sjednicu se predlaže

 

D n e v n i  r e d

 

 1. Vijećnička pitanja.

 

 1. Prijedlog Proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu.

 

 1. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu.

 

 1. Prijedlog odluke o lokalnim porezima Grada Dubrovnika.

 

 1. Prijedlog odluke i izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika.

 

 1. Prijedlog odluke o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika.

 

 1. Prijedlog odluke o reklamiranju na području Grada Dubrovnika.

 

 1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Libertas Dubrovnik d.o.o. za sklapanje ugovora o operativnom leasingu za nabavku 5 novih solo prigradskih autobusa.

 

 1. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Dubrovnika namijenjenih financiranju političkih stranaka i vijećnika s liste grupe birača Gradskog vijeća Grada Dubrovnika u 2020. godini.

 

 1. Prijedlog odluke o podjeli Osnovne škole Lapad.

 

 1. Prijedlog odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra Grada Dubrovnika.

 

 1. Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.

 

 1. Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu.

 

 1. Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini.

 

 1. Prijedlog programa obavljanja drugih komunalnih djelatnosti na području grada Dubrovnika u 2020. godini.

 

 1. Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o visini zakupnine za korištenje javnim površinama Grada Dubrovnika.

 

 1. Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o naknadama za prometovanje prijevoznim sredstvima unutar pješačkih zona na području Grada Dubrovnika.

 

 1. Prijedlog zaključka o potpisivanju Ugovora o ustupanju dijela nekretnine zemljišno-knjižnih oznaka čest.zem.1219/22 i 834 sve k.o. Gruž sa društvom Vodovod Dubrovnik d.o.o.

 

 1. Prijedlog zaključka o sklapanju Ugovora o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom.

 

 1. Prijedlog zaključka kojim se daje suglasnost investitorima, koje predstavlja društvo TRICIKL d.o.o. Dubrovnik, za izgradnju i financiranje troškova izgradnje prometnice predviđene UPU-om Babin Kuk (OS 3) I faza, i na tekst Ugovora o načinu ugovaranja financiranja troškova izgradnje  prometnice predviđene UPU-om Babin Kuk (OS 3) I faza.

 

 1. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi Rezervat Lokrum za sklapanje Ugovora za usluge popravka i održavanja m/b Skala i m/b Zrinski.

 

 1. Prijedlog odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite Grada Dubrovnika.

 

 1. Prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Dubrovnika.

 

 1. Prijedlog analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Dubrovnika za 2019. godinu.

 

 1. Prijedlog godišnjeg plana razvoja civilne zaštite na području Grada Dubrovnika s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.

 

 1. Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnih poziva Grada Dubrovnika za 2020. godinu.

 

 1. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst privremenog Statuta Dječjeg vrtića Pčelica.

 

 1. Prijedlog rješenja o imenovanju privremene ravnateljice Osnovne škole Montovjerna.

 

 

Cjelovite materijale za točku 8. predloženog dnevnog reda možete dobiti na uvid u Službi Gradskog vijeća svaki dan u uredovno radno vrijeme.

 

O možebitnom izostanku, molim, javite na telefon: 351-842 ili 351-823.

 

Materijali za sjednicu bit će vam dostupni na web-stranici Grada Dubrovnika: Gradsko vijeće – Sjednice.    

              

 

                                                                                                    Predsjednik Gradskog vijeća:

 

                                                                                                    mr.sc. Marko Potrebica, v. r.