25. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika

Sjednica Gradskog vijeća

25. sjednica Gradskog  vijeća  Grada Dubrovnika održat će se u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, u ponedjeljak, 4. studenoga  2019., s početkom u 11:00 sati.

 

 

KLASA: 021-05/17-01/01

URBROJ: 2117/01-09-19-25                                                      

Dubrovnik, 25. listopada 2019.­                                                    

 

 

VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA

GRADA DUBROVNIKA

 

 -  S   V   I   M   A -

 

 

Sazivam  25. sjednicu Gradskog  vijeća  Grada  Dubrovnika           

                za  ponedjeljak, 4. studenoga  2019., s početkom u 11:00 sati

               ___________________________________________________

 

 

Sjednica će se održati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, u Dubrovniku.

 

Za sjednicu se predlaže

 

D n e v n i  r e d

 

1.    Vijećnička pitanja.

 

2.    Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2019. godinu.

 

3.    Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2019. godinu.

 

4.    Izvješće o radu direktorice Turističke zajednice grada Dubrovnika za 2017. i 2018. godinu.

 

5.    Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na

području Grada Dubrovnika.

 

6.    Prijedlog odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Dubrovnika.

 

7.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge javnih tržnica na malo i Tržni red trgovačkog društva Sanitat Dubrovnik d.o.o.

 

8.    Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra radi izgradnje podsustava odvodnje otpadnih voda naselja Komolac i Čajkovica, CS Komolac i CS Čajkovica i vodoopskrbnog cjevovoda Komolac – Gruž.

 

9.    Prijedlog odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra Grada Dubrovnika.

 

10.  Prijedlog odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Dubrovnika.

 

11.  Prijedlog plana djelovanja Grada Dubrovnika u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu

 

12.  Prijedlog izmjene Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanica Dubrovnik za 2019. godinu.

 

13.  Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini.

 

14.  Prijedlog izmjena i dopuna Programa obavljanja drugih komunalnih djelatnosti na području Grada Dubrovnika u 2019. godini.

 

15.  Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o naknadama za prometovanje prijevoznim sredstvima unutar pješačkih zona na području Grada Dubrovnika.

 

16.  Prijedlog zaključka o potpisivanju Ugovora o darovanju nekretnina zemljišnoknjižne oznake čest. zem. 344/2 površine 663 m2, čest. zem. 344/6 površine 1200 m2 i čest. zem. 345/2 površine 713 m2, sve upisane u zk. ul. br. 279 k.o. Komolac u svrhu izgradnje dječjeg vrtića između Republike Hrvatske, Ministarstva državne imovine, kao darovatelja, i Grada Dubrovnika, kao obdarenika.

 

17.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi za dio nekretnine katastarske oznake čest. zem. 2396 k.o. Dubrovnik površine 165 m2.

 

18.  Prijedlog zaključka o sklapanju Sporazuma o suradnji na razvojnom projektu HEP-a za izgradnju infrastrukture za punjenje elektromotornih vozila.

 

19.  Prijedlog zaključka o sklapanju Ugovora o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom sa Ivom Bušljem.

 

20.  Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje projekata/programa i manifestacija u području javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2020.godinu.

 

21.  Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje projekata/programa i manifestacija u području javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2020. godinu.

 

22.  Prijedlog Zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata i manifestacija iz područja socijalne i zdravstvene skrbi za 2020.godinu.

 

23.  Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata i manifestacija iz područja skrbi o stradalnicima i sudionicima Domovinskog rata i njihovim obiteljima za 2020.godinu.

 

24.  Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata i manifestacija iz područja skrbi o djeci, mladima i obitelji za 2020. godinu.

 

25.  Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata i manifestacija iz područja skrbi o udrugama proizašlih iz II. svjetskog rata i poratnog razdoblja za 2020.godinu.

 

26.  Prijedlog rješenja o razrješenju Pavice Vilać dužnosti ravnateljice Dubrovačkih muzeja Dubrovnik, na osobni zahtjev.

 

27.  Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja/ice Javne ustanove u kulturi Dubrovački muzeji Dubrovnik.

 

28.  Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja/ice Javne ustanove Prirodoslovni muzej Dubrovnik.

 

29.  Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanu članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Dubrovački simfonijski orkestar.

 

30.  Prijedlog rješenja o razrješenju članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Dubrovačke knjižnice Dubrovnik.

 

31.  Prijedlog rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Dubrovačke knjižnice Dubrovnik.

 

32.  Prijedlog kandidata za imenovanje sudaca porotnika za Županijski sud u Dubrovniku.

 

 

Prijedlozi akata za točke od 27. do 32. predloženog dnevnog reda bit će Vam dostavljeni nakon što ih utvrdi ovlašteni odbor Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.

 

 

O možebitnom izostanku, molim, javite na telefon: 351-842 ili 351-823.

 

Materijali za sjednicu bit će vam dostupni na web-stranici Grada Dubrovnika: Gradsko vijeće – Sjednice.    

   

          

                                                                                                    Predsjednik Gradskog vijeća:

                                                                                                    mr.sc. Marko Potrebica, v. r.