6. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika (PRIJENOS UŽIVO)

Sjednica Gradskog vijeća

6. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika održat će se u srijedu, 1. prosinca 2021., s početkom u 10:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, u Dubrovniku.

 

 

 

VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA

GRADA DUBROVNIKA

 

 -  S   V   I   M   A -

 

 

 

 

 

 

Sazivam  6. sjednicu Gradskog  vijeća  Grada  Dubrovnika          

                za srijedu, 1. prosinca 2021., s početkom u 10:00 sati

               ___________________________________________________

 

 

Sjednica će se održati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, u Dubrovniku.

 

Za sjednicu se predlaže

 

D n e v n i  r e d

 

 

1.    Vijećnička pitanja.

 

2.    Prijedlog Proračuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu.

 

3.    Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu.

 

4.    Prijedlog odluke o dopuni Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Gruški akvatorij“.

 

5.    Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja "Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje".

 

6.    Prijedlog odluke dopunama Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju pisanog ugovora.

 

7.    Prijedlog odluke o dopuni Odluke o drugim komunalnim djelatnostima na području Grada Dubrovnika.

 

8.    Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Dubrovnika namijenjenih financiranju političkih stranaka i vijećnika s liste grupe birača Gradskog vijeća Grada Dubrovnika u 2022. godini.

 

9.    Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu.

 

10.  Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini.

 

11.  Prijedlog programa obavljanja drugih komunalnih djelatnosti na području Grada Dubrovnika u 2022. godini.

 

12.  Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanica Dubrovnik u 2022. godini.

 

13.  Prijedlog analize stanja sustava Civilne zaštite na području Grada Dubrovnika za 2021. godinu.

 

14.  Prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Dubrovnika za razdoblje 2021 – 2024.

 

15.  Prijedlog godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.

 

16.  Prijedlog plana djelovanja Grada Dubrovnika u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu.

 

17.  Prijedlog zaključka o postavljanju spomen obilježja 30.-godišnjice pogibije Pava Urbana.

 

18.  Prijedlog zaključka o postavljanju spomen ploče poginulom policajcu Vlahu Škilju.

 

19.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi, za dio nekretnine zemljišnoknjižne  oznake čest. zem. 1247/5 k.o. Mokošica u površini od 67 m2.

 

20.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi, za dio nekretnine zemljišnoknjižne  oznake čest. zem. 1059/4 k.o. Prijevor, u površini od 119 m2.

 

21.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi, za dio nekretnine katastarske oznake čest. zem. 2464/2 k.o. Dubrovnik površine 58,47 m2.

 

22.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi, za dio nekretnine katastarske oznake čest. zem. 1333/1 k.o. Gruž površine 5 m2.

 

23.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi, za dio nekretnine katastarske oznake čest. zem. 1333/1 k.o. Gruž površine 5 m2.

 

24.  Prijedlog zaključka o sklapanju Ugovora o prijenosu prava vlasništva na nekretnini bez naknade, u naravi prizemlje ljetnikovca Bunić – Caboga, s Hrvatskim restauratorskim zavodom.

25.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju teksta Ugovora o ustupanju javnih parkirališnih površina za organizaciju javnih parkirališta u 2022. godini s društvom Sanitat Dubrovnik d.o.o.

 

26.  Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje projekta/programa i manifestacija u području javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2022. godinu.

 

27.  Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za izravnu dodjelu financijskih sredstava.

 

28.  Prijedlog rješenja o imenovanju članova natječajnog povjerenstva za provedbu natječaja za izbor ravnatelja/ice javne ustanove Muzeja Domovinskog rata Dubrovnik.

 

29.  Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Pčelica.

 

30.  Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjih vrtića Dubrovnik.

 

 

 

Prijedlozi akata za 17. i 18. i 28., 29. i 30. točku predloženog dnevnog reda bit će Vam dostavljeni nakon što ih utvrde ovlašteni odbori Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.

 

 

O možebitnom izostanku, molim, javite na telefon: 351-842 ili 351-823.

 

Materijali za sjednicu bit će vam dostupni na web-stranici Grada Dubrovnika: Gradsko vijeće – Sjednice.  

 

 

Predsjednik Gradskog vijeća:

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

Dokumenti uz članak
2.Prijedlog prora¦Źuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu.pdf
2.Prijedlog prora¦Źuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu.pdf
2.Prijedlog prora¦Źuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu.pdf
3.Prijedlog odluke o izvr+íavanju prora¦Źuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu.pdf
3.Prijedlog odluke o izvr+íavanju prora¦Źuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu.pdf
3.Prijedlog odluke o izvr+íavanju prora¦Źuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu.pdf
4.Prijedlog odluke o dopuni odluke o dono+íenju UPU Gru+íki akvatorij.pdf
4.Prijedlog odluke o dopuni odluke o dono+íenju UPU Gru+íki akvatorij.pdf
4.Prijedlog odluke o dopuni odluke o dono+íenju UPU Gru+íki akvatorij.pdf
5.Prijedlog odluke o izradi IDDPU Gospino polje.pdf
5.Prijedlog odluke o izradi IDDPU Gospino polje.pdf
5.Prijedlog odluke o izradi IDDPU Gospino polje.pdf
6.Prijedlog odluke o dopunama Odluke o odre¦Ĺivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju pisanog ugovora.pdf
6.Prijedlog odluke o dopunama Odluke o odre¦Ĺivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju pisanog ugovora.pdf
6.Prijedlog odluke o dopunama Odluke o odre¦Ĺivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju pisanog ugovora.pdf
7.Prijedlog odluke o dopuni Odluke o drugim komunalnim djelatnostima na podru¦Źju Grada Dubrovnika.pdf
7.Prijedlog odluke o dopuni Odluke o drugim komunalnim djelatnostima na podru¦Źju Grada Dubrovnika.pdf
7.Prijedlog odluke o dopuni Odluke o drugim komunalnim djelatnostima na podru¦Źju Grada Dubrovnika.pdf
8.Prijedlog odluke o raspore¦Ĺivanju sredstava za rad politi¦Źkih stranaka i vije¦çnika s liste grupe bira¦Źa.pdf
8.Prijedlog odluke o raspore¦Ĺivanju sredstava za rad politi¦Źkih stranaka i vije¦çnika s liste grupe bira¦Źa.pdf
8.Prijedlog odluke o raspore¦Ĺivanju sredstava za rad politi¦Źkih stranaka i vije¦çnika s liste grupe bira¦Źa.pdf
9.Prijedlog programa gra¦Ĺenja komunalne infrastrukture za 2022.godinu.pdf
9.Prijedlog programa gra¦Ĺenja komunalne infrastrukture za 2022.godinu.pdf
9.Prijedlog programa gra¦Ĺenja komunalne infrastrukture za 2022.godinu.pdf
10.Prijedlog programa odr+żavanja komunalne infrastrukture u 2022.pdf
10.Prijedlog programa odr+żavanja komunalne infrastrukture u 2022.pdf
10.Prijedlog programa odr+żavanja komunalne infrastrukture u 2022.pdf
11.Prijedlog programa obavljanja drugih komunalnih djelatnosti u 2022.pdf
11.Prijedlog programa obavljanja drugih komunalnih djelatnosti u 2022.pdf
11.Prijedlog programa obavljanja drugih komunalnih djelatnosti u 2022.pdf
12.Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti HGSS-Stanica Dubrovnik u 2022.g..pdf
12.Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti HGSS-Stanica Dubrovnik u 2022.g..pdf
12.Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti HGSS-Stanica Dubrovnik u 2022.g..pdf
13.Prijedlog analize stanja sustava civilne za+ítite na podru¦Źju Grada Dubrovnika za 2021.g..pdf
13.Prijedlog analize stanja sustava civilne za+ítite na podru¦Źju Grada Dubrovnika za 2021.g..pdf
13.Prijedlog analize stanja sustava civilne za+ítite na podru¦Źju Grada Dubrovnika za 2021.g..pdf
14.Prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne za+ítite na podru¦Źju Grada Dubrovnika za razdoblje od 2021. do 2024.g..pdf
14.Prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne za+ítite na podru¦Źju Grada Dubrovnika za razdoblje od 2021. do 2024.g..pdf
14.Prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne za+ítite na podru¦Źju Grada Dubrovnika za razdoblje od 2021. do 2024.g..pdf
15.Prijedlog godi+ínjeg plana razvoja sustava civilne za+ítite s financijskim u¦Źincima za trogodi+ínje razdoblje.pdf
15.Prijedlog godi+ínjeg plana razvoja sustava civilne za+ítite s financijskim u¦Źincima za trogodi+ínje razdoblje.pdf
15.Prijedlog godi+ínjeg plana razvoja sustava civilne za+ítite s financijskim u¦Źincima za trogodi+ínje razdoblje.pdf
16.Prijedlog plana djelovanja Grada Dubrovnika u podru¦Źju prirodnih nepogoda za 2022.g..pdf
16.Prijedlog plana djelovanja Grada Dubrovnika u podru¦Źju prirodnih nepogoda za 2022.g..pdf
16.Prijedlog plana djelovanja Grada Dubrovnika u podru¦Źju prirodnih nepogoda za 2022.g..pdf
17.Prijedlog zaklju¦Źka o postavljanju spomen obilje+żja 30.godi+ínjice pogiblje Pava Urbana..pdf
17.Prijedlog zaklju¦Źka o postavljanju spomen obilje+żja 30.godi+ínjice pogiblje Pava Urbana..pdf
17.Prijedlog zaklju¦Źka o postavljanju spomen obilje+żja 30.godi+ínjice pogiblje Pava Urbana..pdf
19.Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanju statusa puta ko Moko+íica-Vuleti¦ç.pdf
19.Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanju statusa puta ko Moko+íica-Vuleti¦ç.pdf
19.Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanju statusa puta ko Moko+íica-Vuleti¦ç.pdf
20.Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanju statusa puta ko Prijevor-Brnada.pdf
20.Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanju statusa puta ko Prijevor-Brnada.pdf
20.Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanju statusa puta ko Prijevor-Brnada.pdf
21.Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanju statusa puta ko Dubrovnik-Ud+żenija i Kristovi¦ç .pdf
21.Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanju statusa puta ko Dubrovnik-Ud+żenija i Kristovi¦ç .pdf
21.Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanju statusa puta ko Dubrovnik-Ud+żenija i Kristovi¦ç .pdf
22.Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanju statusa puta ko Gru+ż-Ak+íam.pdf
22.Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanju statusa puta ko Gru+ż-Ak+íam.pdf
22.Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanju statusa puta ko Gru+ż-Ak+íam.pdf
23.Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanju statusa puta ko Gru+ż-Ribi¦Źi¦ç.pdf
23.Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanju statusa puta ko Gru+ż-Ribi¦Źi¦ç.pdf
23.Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanju statusa puta ko Gru+ż-Ribi¦Źi¦ç.pdf
24.Prijedlog zaklju¦Źka o sklapanju Ugovora o prijenosu prava vlasni+ítva na nekretnini bez nakande sa Hrvatskim restauratorskim zavodom.pdf
24.Prijedlog zaklju¦Źka o sklapanju Ugovora o prijenosu prava vlasni+ítva na nekretnini bez nakande sa Hrvatskim restauratorskim zavodom.pdf
24.Prijedlog zaklju¦Źka o sklapanju Ugovora o prijenosu prava vlasni+ítva na nekretnini bez nakande sa Hrvatskim restauratorskim zavodom.pdf
25.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju teksta Ugovora o ustupanju javnih parkirali+ínih mjesta sa Sanitatom Dubrovnik d.o.o.pdf
25.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju teksta Ugovora o ustupanju javnih parkirali+ínih mjesta sa Sanitatom Dubrovnik d.o.o.pdf
25.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju teksta Ugovora o ustupanju javnih parkirali+ínih mjesta sa Sanitatom Dubrovnik d.o.o.pdf
26.Prijedlog zaklju¦Źka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje projekata u podru¦Źju javnih potreba u +íportu.pdf
26.Prijedlog zaklju¦Źka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje projekata u podru¦Źju javnih potreba u +íportu.pdf
26.Prijedlog zaklju¦Źka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje projekata u podru¦Źju javnih potreba u +íportu.pdf
27.Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za izravnu dodjelu financijskih sredstava.pdf
27.Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za izravnu dodjelu financijskih sredstava.pdf
27.Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za izravnu dodjelu financijskih sredstava.pdf
Z A P I S N I K sa 5.sjednice.pdf
Z A P I S N I K sa 5.sjednice.pdf
Z A P I S N I K sa 5.sjednice.pdf
Poziv za sjednicu.pdf
Poziv za sjednicu.pdf
Poziv za sjednicu.pdf