4. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika (PRIJENOS UŽIVO)

Sjednica Gradskog vijeća

4. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika održat će se u srijedu, 29. rujna 2021., s početkom u 10:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, u Dubrovniku.

 

 

KLASA: 021-05/21-01/01

URBROJ: 2117/01-09-21-04                                                     

Dubrovnik,  20. rujna 2021.­                                                   

 

 

VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA

GRADA DUBROVNIKA

 

 -  S   V   I   M   A -

 

 

Sazivam  4. sjednicu Gradskog  vijeća  Grada  Dubrovnika          

                za srijedu, 29. rujna 2021., s početkom u 10:00 sati

               ___________________________________________________

 

 

Sjednica će se održati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, u Dubrovniku.

 

Za sjednicu se predlaže

 

D n e v n i  r e d

 

 

1.    Vijećnička pitanja.

 

2.    Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Dubrovnika.

 

3.    Prijedlog zaključka o umanjenju ugovorenih iznosa zakupnine za korištenje javnim površinama Grada Dubrovnika u kategorijama ugostiteljski stolovi i stolice, kiosci za pružanje ugostiteljskih usluga i nepokretna vozila za pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga, u razdoblju od 1. studenog 2021. do 1. ožujka 2022. godine.

 

4.    Prijedlog zaključka o smanjenju ugovorenih iznosa zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu i suvlasništvu Grada Dubrovnika od 1. studenog 2021. godine do 1. ožujka 2022. godine.

 

5.    Prijedlog zaključka o sklapanju Ugovora o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom na određeno vrijeme sa  Draganom Čobanskim.

 

6.    Prijedlog zaključka o stavljanju van snage Zaključka Gradskog vijeća Klasa: 372-03/21-01/09, Urbroj: 2117/01-09-21-3 od 29. ožujka 2021. godine.

 

7.    Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi za dio čest. zem. 678/4 k.o. Gruž.

 

8.    Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi za dio nekretnine katastarske oznake čest. zem. 1020/5 k.o. Obuljeno.

 

9.    Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za određivanje imena ulica i trgova u naseljima Grada Dubrovnika.

 

10.  Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za predstavke, pritužbe i prigovore Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.

 

11.  Prijedlog odluke o proglašenju svojstva komunalne infrastrukture kao javnog dobra u općoj uporabi – Gradski stadion Lapad.

 

12.  Prijedlog odluke o suosnivanju lokalne akcijske skupine u ribarstvu.

 

13.  Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o reklamiranju na području Grada Dubrovnika.

 

14.  Prijedlog zaključka o potpunom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa obveznika Svetište Gospe od Milosrđa.

 

15.  Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Pčelica.

 

16.  Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Statuta Dječjeg vrtića Pčelica.

 

17.  Prijedlog rješenja o razrješenju privremene ravnateljice Javne ustanove Dječji vrtić Pčelica.

 

18.  Prijedlog rješenja o imenovanju vršitelja/ice dužnosti ravnatelja Javne ustanove Dječji vrtić Pčelica.

 

19.  Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Dubrovnika za prvo polugodište 2021. godine.

 

20.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2020. godinu.

 

21.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove Športski objekti Dubrovnik za 2020. godinu.

 

22.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Zajednice tehničke kulture za 2020. godinu.

 

23.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o poslovanju Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Dubrovnika  za 2020. godinu.

 

24.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Boninova d.o.o. za 2020. godinu.

25.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Čistoće d.o.o. za 2020. godinu.

 

26.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Domouprave Dubrovnik d.o.o. za 2020. godinu.

 

27.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Dubrovačke baštine d.o.o. za 2020. godinu

 

28.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Dubrovačke razvojne agencije d.o.o. za 2020. godinu.

 

29.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Groblja Dubac d.o.o. za 2020. godinu.

 

30.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Hotela Gruž d.d. za 2020. godinu.

 

31.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Libertasa d.o.o. za 2020. godinu.

 

32.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Luke Dubrovnik d.d. za 2020. godinu.

 

33.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Sanitata Dubrovnik d.o.o. za 2020. godinu.

 

34.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju UTD Ragusa d.d. za 2020. godinu

 

35.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Vodovoda Dubrovnik d.o.o. za 2020. godinu.

 

36.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Vrtlara d.o.o. za 2020. godinu.

 

 

Prijedlozi akata za 9. i 10. točku predloženog dnevnog reda bit će Vam dostavljeni nakon što ih utvrdi ovlašteni odbor Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.

 

 

O možebitnom izostanku, molim, javite na telefon: 351-842 ili 351-823.

 

Materijali za sjednicu bit će vam dostupni na web-stranici Grada Dubrovnika: Gradsko vijeće – Sjednice.  

 

 

                                                                                                    Predsjednik Gradskog vijeća:

                                                                                                    mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

Dokumenti uz članak
2.Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o ustrojstvu gradske uprave.pdf
2.Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o ustrojstvu gradske uprave.pdf
2.Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o ustrojstvu gradske uprave.pdf
3.Prijedlog zaklju¦Źka o umanjenju zakupnine za kori+ítenje javnim povr+íinama.pdf
3.Prijedlog zaklju¦Źka o umanjenju zakupnine za kori+ítenje javnim povr+íinama.pdf
3.Prijedlog zaklju¦Źka o umanjenju zakupnine za kori+ítenje javnim povr+íinama.pdf
4.Prijedlog zaklju¦Źka o smanjenju ugovornih iznosa zakupnina za poslovne prostore.pdf
4.Prijedlog zaklju¦Źka o smanjenju ugovornih iznosa zakupnina za poslovne prostore.pdf
4.Prijedlog zaklju¦Źka o smanjenju ugovornih iznosa zakupnina za poslovne prostore.pdf
5.Prijedlog zaklju¦Źka o sklapanju ugovora o najmu stana.pdf
5.Prijedlog zaklju¦Źka o sklapanju ugovora o najmu stana.pdf
5.Prijedlog zaklju¦Źka o sklapanju ugovora o najmu stana.pdf
6.Prijedlog zaklju¦Źka o stavljanju van snagr Zaklju¦Źka od 29.o+żujka 2021.pdf
6.Prijedlog zaklju¦Źka o stavljanju van snagr Zaklju¦Źka od 29.o+żujka 2021.pdf
6.Prijedlog zaklju¦Źka o stavljanju van snagr Zaklju¦Źka od 29.o+żujka 2021.pdf
7.Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanju statusa puta-stadion Lapad.pdf
7.Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanju statusa puta-stadion Lapad.pdf
7.Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanju statusa puta-stadion Lapad.pdf
8.Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanje statusa puta 1025 ko Obuljeno.pdf
8.Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanje statusa puta 1025 ko Obuljeno.pdf
8.Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanje statusa puta 1025 ko Obuljeno.pdf
11.Prijedlog odluke o progal+íenju svojstva komunalne infrastrukture-Stadion Lapad.pdf
11.Prijedlog odluke o progal+íenju svojstva komunalne infrastrukture-Stadion Lapad.pdf
11.Prijedlog odluke o progal+íenju svojstva komunalne infrastrukture-Stadion Lapad.pdf
12.Prijedlog odluke o suosnivanju lokalne akcijske skupine u ribarstvu.pdf
12.Prijedlog odluke o suosnivanju lokalne akcijske skupine u ribarstvu.pdf
12.Prijedlog odluke o suosnivanju lokalne akcijske skupine u ribarstvu.pdf
13.Prijedlog odluke o dopuni Odluke o reklamiranju.pdf
13.Prijedlog odluke o dopuni Odluke o reklamiranju.pdf
13.Prijedlog odluke o dopuni Odluke o reklamiranju.pdf
14.Prijedlog zaklju¦Źka o osloba¦Ĺanju pla¦çanja komunalnog doprinosa-Gospa od Milosr¦Ĺa.pdf
14.Prijedlog zaklju¦Źka o osloba¦Ĺanju pla¦çanja komunalnog doprinosa-Gospa od Milosr¦Ĺa.pdf
14.Prijedlog zaklju¦Źka o osloba¦Ĺanju pla¦çanja komunalnog doprinosa-Gospa od Milosr¦Ĺa.pdf
15.Prijedlog zaklju¦Źka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu DV P¦Źelica.pdf
15.Prijedlog zaklju¦Źka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu DV P¦Źelica.pdf
15.Prijedlog zaklju¦Źka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu DV P¦Źelica.pdf
16.Prijedlog zaklju¦Źka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Statuta DV P¦Źelica.pdf
16.Prijedlog zaklju¦Źka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Statuta DV P¦Źelica.pdf
16.Prijedlog zaklju¦Źka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Statuta DV P¦Źelica.pdf
17.Prijedlog Rje+íenja o razrije+íenju privremene ravnateljice javne ustanove DV P¦Źelica.pdf
17.Prijedlog Rje+íenja o razrije+íenju privremene ravnateljice javne ustanove DV P¦Źelica.pdf
17.Prijedlog Rje+íenja o razrije+íenju privremene ravnateljice javne ustanove DV P¦Źelica.pdf
18.Prijedlog Rje+íenja o imenovanju vr+íitelja-ice du+żnosti ravnatelja DV P¦Źelica.pdf
18.Prijedlog Rje+íenja o imenovanju vr+íitelja-ice du+żnosti ravnatelja DV P¦Źelica.pdf
18.Prijedlog Rje+íenja o imenovanju vr+íitelja-ice du+żnosti ravnatelja DV P¦Źelica.pdf
19.Prijedlog polugodi+ínjeg izvje+ítaja o izvr+íenju prora¦Źuna Grada Dubrovnika - 2021..pdf
19.Prijedlog polugodi+ínjeg izvje+ítaja o izvr+íenju prora¦Źuna Grada Dubrovnika - 2021..pdf
19.Prijedlog polugodi+ínjeg izvje+ítaja o izvr+íenju prora¦Źuna Grada Dubrovnika - 2021..pdf
20.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju Izvje+í¦çe o izvr+íenju programa javnih potreba u +íportu.pdf
20.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju Izvje+í¦çe o izvr+íenju programa javnih potreba u +íportu.pdf
20.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju Izvje+í¦çe o izvr+íenju programa javnih potreba u +íportu.pdf
21.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju Izvje+í¦ça o radu +áportskih objekta.pdf
21.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju Izvje+í¦ça o radu +áportskih objekta.pdf
21.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju Izvje+í¦ça o radu +áportskih objekta.pdf
22.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju Izvje+í¦ça o radu Zajednica tehni¦Źke kulture.pdf
22.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju Izvje+í¦ça o radu Zajednica tehni¦Źke kulture.pdf
22.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju Izvje+í¦ça o radu Zajednica tehni¦Źke kulture.pdf
23.Prijedlog zaklju¦Źka o usvajanju izvje+í¦ça Agencije za dru+ítveno poticanu stanogradnju.pdf
23.Prijedlog zaklju¦Źka o usvajanju izvje+í¦ça Agencije za dru+ítveno poticanu stanogradnju.pdf
23.Prijedlog zaklju¦Źka o usvajanju izvje+í¦ça Agencije za dru+ítveno poticanu stanogradnju.pdf
24.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju izvje+í¦ça-Boninovo.pdf
24.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju izvje+í¦ça-Boninovo.pdf
24.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju izvje+í¦ça-Boninovo.pdf
25.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju izvje+í¦ça ¦îistoce.pdf
25.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju izvje+í¦ça ¦îistoce.pdf
25.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju izvje+í¦ça ¦îistoce.pdf
26.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju izvje+í¦ça-Domouprava.pdf
26.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju izvje+í¦ça-Domouprava.pdf
26.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju izvje+í¦ça-Domouprava.pdf
27.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju izvje+í¦ça-Dubrova¦Źka ba+ítina.pdf
27.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju izvje+í¦ça-Dubrova¦Źka ba+ítina.pdf
27.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju izvje+í¦ça-Dubrova¦Źka ba+ítina.pdf
28.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju izvje+í¦ça-Dura.pdf
28.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju izvje+í¦ça-Dura.pdf
28.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju izvje+í¦ça-Dura.pdf
29.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju izvje+í¦çaGroblje Dubac.pdf
29.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju izvje+í¦çaGroblje Dubac.pdf
29.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju izvje+í¦çaGroblje Dubac.pdf
30.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju izvje+í¦ça-Hotel Gru+ż.pdf
30.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju izvje+í¦ça-Hotel Gru+ż.pdf
30.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju izvje+í¦ça-Hotel Gru+ż.pdf
31.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju izvje+í¦ça-Libertas.pdf
31.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju izvje+í¦ça-Libertas.pdf
31.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju izvje+í¦ça-Libertas.pdf
32.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju izvje+í¦ça-Luka Dubrovnik.pdf
32.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju izvje+í¦ça-Luka Dubrovnik.pdf
32.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju izvje+í¦ça-Luka Dubrovnik.pdf
33.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju izvje+í¦ça Sanitata.pdf
33.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju izvje+í¦ça Sanitata.pdf
33.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju izvje+í¦ça Sanitata.pdf
34.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju izvje+í¦ça UTD Raguse.pdf
34.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju izvje+í¦ça UTD Raguse.pdf
34.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju izvje+í¦ça UTD Raguse.pdf
35.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju izvje+í¦ça Vodovoda.pdf
35.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju izvje+í¦ça Vodovoda.pdf
35.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju izvje+í¦ça Vodovoda.pdf
36.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju izvje+í¦ça Vrtlara.pdf
36.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju izvje+í¦ça Vrtlara.pdf
36.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju izvje+í¦ça Vrtlara.pdf
Z A P I S N I K sa 3.sj.pdf
Z A P I S N I K sa 3.sj.pdf
Z A P I S N I K sa 3.sj.pdf