JAVNO SAVJETOVANJE - Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu

Zatvorena savjetovanja s javnošću

Odredbom članka 78. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj: 68/18, 110/18, 32/20) propisano je da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o komunalnom doprinosu kojom se, između ostalog, određuju jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po pojedinim zonama te opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa.

Odredbom članka 7. stavka 2. Odluke o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj: 25/18, 12/20 i 16/20) propisana je jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po pojedinim zonama u kunama.

Kako se od 1. siječnja 2023. godine u aktima i rješenjima o komunalnom doprinosu iznos za plaćanje iskazuje u eurima, predloženim izmjenama želi se promijeniti valutu u kojoj je iskazana jedinična vrijednost. Pritom stvarni iznos ostaje isti po fiksnom tečaju konverzije, a promjena je samo u iskazivanju.

Odredbom članka 9. stavka 2. Odluke o komunalnom doprinosu propisano je da će Gradsko vijeće Grada Dubrovnika potpuno ili djelomično osloboditi od plaćanja komunalnog doprinosa članove obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i članove obitelji zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i HRVI iz Domovinskog rata od I. do X. skupine koji su ostvarili pravo na stambeno zbrinjavanje dodjelom stambenog kredita od strane ministarstva nadležnog za prava hrvatskih branitelja, o čemu je obveznik uz zahtjev dužan dostaviti potvrdu upravnom odjelu nadležnom za komunalno gospodarstvo.

Kako su kriteriji i obuhvat ovakvog oslobađanja propisani Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj: 121/17, 98/19 i 84/21), cilj predloženih izmjena je da upravni odjel nadležan za poslove komunalnog gospodarstva rješava o zahtjevima za oslobađanje kao sastavnom dijelu utvrđivanja obveze plaćanja komunalnog doprinosa.

Odredbom članka 10. Odluke o komunalnom doprinosu propisano je da će Gradonačelnik Grada Dubrovnika od plaćanja komunalnog doprinosa osloboditi fizičku osobu koja je obveznik plaćanja komunalnog doprinosa, a ujedno je i:

  vlasnik građevine koja je predmet oslobađanja odnosno građevne čestice na kojoj se građevina nalazi ili gradi, ili

    osoba koja ima pravo nadogradnje,

koja prvi put rješava vlastito stambeno pitanje prilikom gradnje, rekonstrukcije (dogradnje ili nadogradnje) ili ozakonjenja stambene jedinice sa ili bez prostora pomoćne namjene koji se nalaze unutar iste zgrade (npr.: spremište, ostava, sprema, drvarnica i sl.), i to:

      do 300 m3 stambene građevine: potpuno oslobađanje,

      od 300 do 400 m3 istoga stambenog objekta: 50-postotno oslobađanje.

Cilj predloženih izmjena je da upravni odjel nadležan za poslove komunalnog gospodarstva rješava o navedenim zahtjevima za oslobađanje kao sastavnom dijelu utvrđivanja obveze plaćanja komunalnog doprinosa, pri čemu kriteriji i obuhvat samog oslobađanja ostaju nepromijenjeni.

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno od 7. kolovoza 2023. godine do 5. rujna 2023. godine, do kada svi zainteresirani mogu dati svoje prijedloge i sugestije na tekst Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu na e-mail adresu:  komunalno@dubrovnik.hr s naznakom „javno savjetovanje – Odluka o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu“. Istekom roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanje i pisati komentare na ovu temu.

Na sudjelovanje u otvorenom internetskom savjetovanju pozivaju se svi građani, kao i poduzetnici koji obavljaju gospodarsku djelatnost. Svi prijedlozi i komentari biti će uzeti u obzir i razmotreni te će se po završetku Savjetovanja objaviti Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim prijedlozima odnosno razlozima eventualnog neprihvaćanja.