Djelokrug rada upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu

Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu obavlja sljedeće poslove:

  • ugovaranje i nadzor nad provođenjem radova održavanja komunalne infrastrukture, koji obuhvaćaju: održavanje čistoće, održavanje javnih površina (zelenih površina, dječjih igrališta, trgova, parkova, pješačkih staza i pješačkih zona, javnih fontana i javnih zahoda, održavanje javne rasvjete, javnih satova i groblja);
  • održavanje i saniranje ogradnih zidova u vlasništvu Grada Dubrovnika, a koji graniče s javnim površinama
  • ugovaranje i nadzor nad obavljanjem poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada;
  • koordiniranje poslova opskrbe stanovništva i gospodarstva pitkom vodom te koordiniranje poslova odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda;
  • suradnja u održavanju čistoće, prikupljanju, uklanjanju i zbrinjavanju komunalnog i ostalog krutog i tekućeg otpada;
  • suradnja u neškodljivom uklanjanju i zbrinjavanju strvina i otpada životinjskog i biljnog podrijetla;
  • reguliranje rada tržnica;
  • briga o održavanju groblja i prijevozu pokojnika;
  • održavanje javne rasvjete;
  • briga o prigodnom blagdanskom ukrašavanju i osvjetljavanju Grada;
  • briga o opskrbi trgovina i građana unutar povijesne jezgre Grada posebnim vozilima;
  • održavanje spomenika i spomen-obilježja s posebnim naglaskom na Domovinski rat;
  • kontrola sustava vatrogastva;
  • suradnja u održavanju javne hidrantske mreže i vatrogasnih putova;
  • briga o označavanju naselja, ulica, obala, trgova i zgrada;
  • hranjenje gradskih golubova i labudova;
  • izrada općih i drugih akata o komunalnom redu;
  • poslovi komunalnog redarstva i ostali poslovi nadzora;
  • priprema i provođenje planova malih komunalnih akcija;
  • priprema nacrta temeljnih akata gradskih kotareva i mjesnih odbora i praćenje njihove usklađenosti sa zakonom i Statutom Grada;
  • pružanje stručne pomoći i vođenje zapisnika sa sjednica vijeća i zborova građana te dostavljanju donesenih akata;
  • priprema godišnjih programa gradskih kotareva i mjesnih odbora, u suradnji s upravnim tijelima Grada;
  • obavljanje stručnih i administrativnih poslova u provedbi izbora za članove vijeća gradskih kotareva i mjesnih odbora;
  • davanje koncesija i sklapanje pisanih ugovora za obavljanje komunalnih djelatnosti sukladno zakonu;
  • utvrđivanje, naplata i ovrha komunalnog doprinosa, komunalne naknade,  spomeničke rente, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru i vođenje evidencije o donesenim rješenjima o izvedenom stanju i odbijenim zahtjevima;
  • priprema i predlaganje mjera za unapređenje stanja u prometu;
  • vođenje jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama;
  • obavljanje potrebnih radnji sukladno zakonu radi upisa nerazvrstanih cesta u vlasništvo Grada;
  • održavanje nerazvrstanih cesta, te javnih prometnih površina i dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselja na području Grada;
  • održavanje objekata prometa u mirovanju;
  • održavanje oborinske odvodnje;
  • održavanje autobusnih postaja;
  • izdavanje uvjeta i potvrda na projekte iz djelokruga prometa;
  • izdavanje uvjeta i potvrda na projekte iz djelokruga oborinske odvodnje;
  • tehnički pregledi iz djelokruga za koji se izdaju uvjeti i potvrde;
  • provedba postupka izdavanja rješenja i dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza;
  • poslovi prometnog redarstva: nadzor nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, upravljanje prometom te premještanje nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila sukladno zakonu (ovo su navedeni poslovi prometnog redarstva po Zakonu o sigurnosti prometa na cestama); 
  • donošenje prvostupanjskih rješenja u predmetima iz nadležnosti upravnog odjela
  • suradnja s državnim i drugim tijelima, upravnim tijelima Grada te pravnim osobama u obavljanju poslova iz ovog članka
 • obavljanje i drugih poslova određenih posebnim zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća