Djelokrug rada upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu

Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu obavlja sljedeće poslove:

 • ugovaranje i nadzor nad provođenjem radova održavanja komunalne infrastrukture, koji obuhvaćaju: održavanje čistoće, održavanje javnih površina (zelenih površina, dječjih igrališta, trgova, parkova, pješačkih staza i pješačkih zona, javnih fontana i javnih zahoda, održavanje javne rasvjete, javnih satova i groblja; 
 • ugovaranje i nadzor nad obavljanjem poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada; 
 • koordiniranje poslova opskrbe stanovništva i gospodarstva pitkom vodom te koordiniranje poslova odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda; 
 • suradnja u održavanju čistoće, prikupljanju, uklanjanju i zbrinjavanju komunalnog i ostalog krutog i tekućeg otpada; 
 • suradnja u neškodljivom uklanjanju i zbrinjavanju strvina i otpada životinjskog i biljnog podrijetla; 
 • reguliranje rada tržnica; 
 • briga o održavanju groblja i prijevozu pokojnika; 
 • održavanje javne rasvjete; 
 • briga o prigodnom blagdanskom ukrašavanju i osvjetljavanju Grada; 
 • briga o opskrbi trgovina i građana unutar povijesne jezgre Grada posebnim vozilima; 
 • održavanje spomenika i spomen-obilježja s posebnim naglaskom na Domovinski rat; 
 • kontrola sustava vatrogastva; 
 • suradnja u održavanju javne hidrantske mreže i vatrogasnih putova; 
 • briga o označavanju naselja, ulica, obala, trgova i zgrada; 
 • hranjenje gradskih golubova i labudova; 
 • izrada općih i drugih akata o komunalnom redu; 
 • poslovi komunalnog redarstva i ostali poslovi nadzora; 
 • priprema i provođenje planova malih komunalnih akcija; 
 • priprema nacrta temeljnih akata gradskih kotareva i mjesnih odbora i praćenje njihove usklađenosti sa zakonom i Statutom Grada; 
 • pružanje stručne pomoći i vođenje zapisnika sa sjednica vijeća i zborova građana te dostavljanju donesenih akata; 
 • priprema godišnjih programa gradskih kotareva i mjesnih odbora, u suradnji s upravnim tijelima Grada; 
 • obavljanje stručnih i administrativnih poslova u provedbi izbora za članove vijeća gradskih kotareva i mjesnih odbora; 
 • davanje koncesija i sklapanje pisanih ugovora za obavljanje komunalnih djelatnosti sukladno zakonu; 
 • utvrđivanje, naplata i ovrha komunalnog doprinosa, komunalne naknade, spomeničke rente, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru i vođenje evidencije o donesenim rješenjima o izvedenom stanju i odbijenim zahtjevima; 
 • donošenje prvostupanjskih rješenja u predmetima iz nadležnosti upravnog odjela; 
 • suradnja s državnim i drugim tijelima, upravnim tijelima Grada te pravnim osobama u obavljanju poslova iz ovog članka; 
 • obavljanje i drugih poslova određenih posebnim zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.