2. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika (PRIJENOS UŽIVO)

Sjednica Gradskog vijeća

2. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika održat će se u utorak, 27. srpnja 2021., s početkom u 9:30 sati u Velikoj vijećnici. 

 

 

 

KLASA: 021-05/21-01/01

 

URBROJ: 2117/01-09-21-02                                                     

Dubrovnik, 16. srpnja 2021.­                                                   

 

VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA

GRADA DUBROVNIKA

 

 -  S   V   I   M   A -

 

 

 

 

 

Sazivam  2. sjednicu Gradskog  vijeća  Grada  Dubrovnika          

                za utorak, 27. srpnja 2021., s početkom u 9:30 sati

               ___________________________________________________

 

 

Sjednica će se održati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, u Dubrovniku.

 

Za sjednicu se predlaže

 

D n e v n i  r e d

 

 

1.    Vijećnička pitanja.

 

2.    Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu.

 

3.    Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2020. godinu.

 

4.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Libertasu Dubrovnik d.o.o. za sklapanje ugovora o operativnom leasingu za nabavku 3 gradska niskopodna zglobna autobusa Iveco Urbanway na razdoblje od 7 godina.

 

5.    Prijedlog Odluke o suosnivanju lokalne akcijske skupine u ribarstvu (FLAG mreža).

 

6.    Prijedlog Odluke o sastavu urbanog područja Dubrovnik.

 

7.    Prijedlog odluke o osnivanju Odbora za proračun i financije Gradskog vijeća Grada Dubrovnika

 

8.    Prijedlog odluke o osnivanju Odbora za statut i poslovnik Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.

 

9.    Prijedlog odluke o osnivanju Odbora za određivanje naziva ulica i trgova u naseljima Grada Dubrovnika.­ 

 

10.  Prijedlog odluke o osnivanju Odbora za javna priznanja Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.­  

 

11.  Prijedlog odluke o osnivanju Odbora za predstavke, pritužbe i prigovore Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.   

 

12.  Prijedlog odluke o osnivanju Odbora za međunarodnu suradnju Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.­

 

13.  Prijedlog odluke o naknadama predsjedniku, potpredsjednicima i članovima Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.

 

14.  Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije.

 

15.  Prijedlog odluke o imenovanju Tima stručnjaka za usklađivanje Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za područje Grada Dubrovnika.

 

16.  Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika.

 

17.  Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2021. godinu.

 

18.  Prijedlog pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Grada Dubrovnika

 

19.  Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za prijavu projekta "Vatrogasni dom Zaton".

 

20.  Prijedlog zaključka o umanjenju ugovorenih iznosa zakupnine za korištenje javnim površinama Grada Dubrovnika u kategorijama ugostiteljski stolovi i stolice, kiosci za pružanje ugostiteljskih usluga i nepokretna vozila za pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga, u razdoblju od 1. kolovoza do 31. listopada 2021.

 

21.  Prijedlog zaključka o smanjenju ugovorenih iznosa zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu i suvlasništvu Grada Dubrovnika za mjesec kolovoz, rujan i listopad 2021. godine.

 

22.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu.

 

23.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu.

 

24.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju teksta Dodatka II Kolektivnog ugovora za djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja za Grad Dubrovnik.

 

25.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi, za dio nekretnine zemljišnoknjižne oznake čest. zem. 1941 k.o. Orašac, u površini od 29 m2.

 

26.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi, za dio nekretnine zemljišnoknjižne oznake čest. zem. 2360 k.o. Dubrovnik (s.i.), u površini od 4 m2.

 

27.  Pravo zaključka o poništenju Zaključka Gradskog vijeća i potpisivanje Ugovora o osnivanju prava služnosti na dijelu nerazvrstane ceste katastarske oznake čest. zem. 452/9 k.o. Komolac s društvom INA industrija nafte d.d. Zagreb.

 

 

 

Prijedlozi akata za 7. do 12. točku predloženog dnevnog reda bit će Vam dostavljeni nakon što ih utvrdi ovlašteni odbor Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.

 

O možebitnom izostanku, molim, javite na telefon: 351-842 ili 351-823.

 

Materijali za sjednicu bit će vam dostupni na web-stranici Grada Dubrovnika: Gradsko vijeće – Sjednice.  

 

                                                                                                    Predsjednik Gradskog vijeća:

                                                                                                    mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

 

 

Dokumenti uz članak
2.Prijedlog godi+ínjeg izvje+ítaja o izvr+íenju prora¦Źuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu.pdf
2.Prijedlog godi+ínjeg izvje+ítaja o izvr+íenju prora¦Źuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu.pdf
2.Prijedlog godi+ínjeg izvje+ítaja o izvr+íenju prora¦Źuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu.pdf
3.Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2020. godinu.pdf
3.Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2020. godinu.pdf
3.Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2020. godinu.pdf
4.Prijedlog zaklju¦Źka o davanju suglasnosti Libertasu Dubrovnik.pdf
4.Prijedlog zaklju¦Źka o davanju suglasnosti Libertasu Dubrovnik.pdf
4.Prijedlog zaklju¦Źka o davanju suglasnosti Libertasu Dubrovnik.pdf
5.Prijedlog odluke o suosnivanju lokalne akcijske skupine u ribarstvu (FLAG mre+ża).pdf
5.Prijedlog odluke o suosnivanju lokalne akcijske skupine u ribarstvu (FLAG mre+ża).pdf
5.Prijedlog odluke o suosnivanju lokalne akcijske skupine u ribarstvu (FLAG mre+ża).pdf
6.Prijedlog odluke o sastavu urbanog podru¦Źja Dubrovnika.pdf
6.Prijedlog odluke o sastavu urbanog podru¦Źja Dubrovnika.pdf
6.Prijedlog odluke o sastavu urbanog podru¦Źja Dubrovnika.pdf
13.Prijedlog odluke o naknadama predsjediku, potpredsjednicima i ¦Źlanovima Vije¦ça.pdf
13.Prijedlog odluke o naknadama predsjediku, potpredsjednicima i ¦Źlanovima Vije¦ça.pdf
13.Prijedlog odluke o naknadama predsjediku, potpredsjednicima i ¦Źlanovima Vije¦ça.pdf
14.Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog dru+ítva.pdf
14.Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog dru+ítva.pdf
14.Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog dru+ítva.pdf
15.Prijedlog odluke o imenovanju Tima stru¦Źnjaka za uskla¦Ĺivanje procjene ugr.pdf
15.Prijedlog odluke o imenovanju Tima stru¦Źnjaka za uskla¦Ĺivanje procjene ugr.pdf
15.Prijedlog odluke o imenovanju Tima stru¦Źnjaka za uskla¦Ĺivanje procjene ugr.pdf
16.Prijedlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika o postupku dono+íenja programa u kulturi.pdf
16.Prijedlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika o postupku dono+íenja programa u kulturi.pdf
16.Prijedlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika o postupku dono+íenja programa u kulturi.pdf
17.Prijedlog programa javnih potreba u kulturi za 2021.pdf
17.Prijedlog programa javnih potreba u kulturi za 2021.pdf
17.Prijedlog programa javnih potreba u kulturi za 2021.pdf
18.Prijedlog pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom.pdf
18.Prijedlog pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom.pdf
18.Prijedlog pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom.pdf
19.Prijedlog zaklju¦Źka o davanju suglasnosti za prijavu projekta Vatrogasni dom Zaton.pdf
19.Prijedlog zaklju¦Źka o davanju suglasnosti za prijavu projekta Vatrogasni dom Zaton.pdf
19.Prijedlog zaklju¦Źka o davanju suglasnosti za prijavu projekta Vatrogasni dom Zaton.pdf
20.Prijedlog zaklju¦Źka o umanjenju zakupnine za kori+ítenje javnim povr+íinama.pdf
20.Prijedlog zaklju¦Źka o umanjenju zakupnine za kori+ítenje javnim povr+íinama.pdf
20.Prijedlog zaklju¦Źka o umanjenju zakupnine za kori+ítenje javnim povr+íinama.pdf
21.Prijedlog zaklju¦Źka o smanjenju ugovorenih iznosa zakupnine za poslovne prostore.pdf
21.Prijedlog zaklju¦Źka o smanjenju ugovorenih iznosa zakupnine za poslovne prostore.pdf
21.Prijedlog zaklju¦Źka o smanjenju ugovorenih iznosa zakupnine za poslovne prostore.pdf
22.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju Izvje+í¦ça o izvr+íenju Programa odr+żavanja komunalne infrastrukture 20.pdf
22.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju Izvje+í¦ça o izvr+íenju Programa odr+żavanja komunalne infrastrukture 20.pdf
22.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju Izvje+í¦ça o izvr+íenju Programa odr+żavanja komunalne infrastrukture 20.pdf
23.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju Izvje+í¦ça o izvr+íenju Programa gradnje objekata i ure¦Ĺaja komunalne infrastrukture za 2020.godinu.pdf
23.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju Izvje+í¦ça o izvr+íenju Programa gradnje objekata i ure¦Ĺaja komunalne infrastrukture za 2020.godinu.pdf
23.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju Izvje+í¦ça o izvr+íenju Programa gradnje objekata i ure¦Ĺaja komunalne infrastrukture za 2020.godinu.pdf
24.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju II dodatka Kolektivnog ugovora za djelatnost pred+íkolskog odgoja.pdf
24.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju II dodatka Kolektivnog ugovora za djelatnost pred+íkolskog odgoja.pdf
24.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju II dodatka Kolektivnog ugovora za djelatnost pred+íkolskog odgoja.pdf
25.Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanju statusa puta ¦Źest.zem. 1941 Ora+íac.pdf
25.Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanju statusa puta ¦Źest.zem. 1941 Ora+íac.pdf
25.Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanju statusa puta ¦Źest.zem. 1941 Ora+íac.pdf
26.Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanju statusa puta ¦Źest.zem.2360.pdf
26.Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanju statusa puta ¦Źest.zem.2360.pdf
26.Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanju statusa puta ¦Źest.zem.2360.pdf
26.Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanju statusa puta ¦Źest.zem.2360.pdf
26.Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanju statusa puta ¦Źest.zem.2360.pdf
26.Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanju statusa puta ¦Źest.zem.2360.pdf
26.Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanju statusa puta ¦Źest.zem.2360.pdf
26.Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanju statusa puta ¦Źest.zem.2360.pdf
26.Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanju statusa puta ¦Źest.zem.2360.pdf
Poziv za sjednicu.pdf
Poziv za sjednicu.pdf
Poziv za sjednicu.pdf
Z A P I S N I K.pdf
Z A P I S N I K.pdf
Z A P I S N I K.pdf