16. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika

Sjednica Gradskog vijeća

16. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika održat će se u četvrtak, 1. prosinca 2022., s početkom u 9:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1. 

 

 

KLASA: 021-05/21-01/01

URBROJ: 2117/01-09-22-16                                                     

Dubrovnik, 21. studenog 2022.­                                                   

 

 

VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA

GRADA DUBROVNIKA

 

 -  S   V   I   M   A -

 

 

 

Sazivam  16. sjednicu Gradskog  vijeća  Grada  Dubrovnika          

                za četvrtak, 1. prosinca 2022., s početkom u 9:00 sati

               ___________________________________________________

 

 

Sjednica će se održati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, u Dubrovniku.

 

Za sjednicu se predlaže

 

D n e v n i  r e d

 

 

1.    Vijećnička pitanja.

 

2.    Prijedlog proračuna Grada Dubrovnika za 2023. godinu, s projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

 

3.    Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2023. godinu.

 

4.    Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Grada Dubrovnika.

 

5.    Prijedlog odluke o korištenju dijela naplaćenih sredstava komunalnog doprinosa i komunalne naknade za druge namjene različite od namjena propisanih člancima 76. i 91. Zakona o komunalnom gospodarstvu.

 

6.    Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Orašac 2“.

 

7.    Izvješće o provedenom javnom pozivu za iskazivanje interesa za realizaciju projekta izgradnja nogometnog stadiona s trgovačko-zabavnim i kulturnim sadržajima te podzemnim garažama u Lapadu "Arena Dubrovnik.

 

 

8.    Prijedlog odluke o privremenoj zabrana izvođenja građevinskih radova na području Grada Dubrovnika.

 

9.    Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Dubrovnika namijenjenih financiranju političkih stranaka i vijećnika s liste grupe birača Gradskog vijeća Grada Dubrovnika u 2023. godini.

 

10.  Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Dubrovnika.

 

11.  Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra Grada Dubrovnika za potrebe izgradnje podsustava odvodnje otpadnih voda naselja Komolac i Čajkovica, KS Komolac i KS Čajkovica i vodoopskrbnog cjevovoda Komolac – Gruž.

 

12.  Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini.

 

13.  Prijedlog programa obavljanja drugih komunalnih djelatnosti na području Grada Dubrovnika u 2023. godini

 

14.  Prijedlog programa građenja komunalne infrastrukture za 2023.godinu.

 

15.  Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2022. godinu.

 

16.  Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o visini zakupnine za korištenje javnim površinama Grada Dubrovnika.

 

17.  Prijedlog zaključka o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja-korisnika usluga u cijeni programa predškolskih ustanova Grada Dubrovnika.

 

18.  Prijedlog zaključka o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa obveznika Vjekoslava Čižeka.

 

19.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju teksta Dodatka br. 3 Ugovora o pružanju komunalne usluge i naknade troškova prijevoza putnika u javnom prometu.

 

20.  Prijedlog zaključka o sklapanju ugovora o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom s Općom bolnicom Dubrovnik.

 

21.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju teksta Ugovora o ustupanju javnih parkirališnih površina za organizaciju javnih parkirališta u 2023. godini s društvom Sanitat Dubrovnik d.o.o.

 

22.  Prijedlog zaključka o sklapanju Ugovora o osnivanju prava služnosti postavljanja privremenih geotehničkih sidara za dio nekretnine čest.zem. 1213/1 k.o. Dubrovnik površine 510 m2 na rok od dvije godine s društvom Atlanska plovidba d.d.

 

23.  Prijedlog zaključka o sklapanju Ugovora o osnivanju prava služnosti postavljanja privremenih geotehničkih sidara za dio nekretnine za dio čest.zem. 2446/1 k.o. Dubrovnik površine 124,6 m2 i za dio čest.zem. 2446/2 k.o. Dubrovnik površine 144,7 m2 s društvom Jadranski luksuzni hoteli d.d.

 

24.  Prijedlog zaključka kojim se daje suglasnost investitoru ANNA NAVIS d.o.o. na iskazanu namjeru financiranja troškova rekonstrukcije dijela ulice Žrtava s Dakse i parka s javnim parkiralištem i o davanju suglasnosti na tekst Ugovora o načinu financiranja troškova rekonstrukcije.

 

25.  Prijedlog zaključka kojim se daje suglasnost investitoru MONDO TRADE d.o.o. na iskazanu namjeru financiranja troškova izgradnje komunalne infrastrukture,  kolno – pješački priključak Mokošica – priključak na ulicu uz Jadransku cestu i o davanju suglasnosti na tekst Ugovora o načinu financiranja troškova navedenog zahvata.

 

26.  Prijedlog zaključka o razvoju i unapređenju projekta Dubrovačke kartice (Dubrovnik Card).

 

27.  Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za verifikaciju Programa za provedbu urbanističko-arhitektonskog natječaja za idejno rešenje Pastoralnog centra Svete Obitelji – Nova Mokošica.

 

28.  Prijedlog kandidata za imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Dubrovniku.

 

 

 

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću Prijedloga proračuna Grada Dubrovnika za 2023. godinu bit će Vam dostavljeno naknadno.

 

Prijedlog akta za 28. točku predloženog dnevnog reda bit će Vam dostavljen nakon što ga utvrdi ovlašteni odbor Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.

 

 

O možebitnom izostanku, molim, javite na telefon: 351-842 ili 351-823.

 

Materijali za sjednicu bit će vam dostupni na web-stranici Grada Dubrovnika: Gradsko vijeće – Sjednice.  

 

                                                                                                    Predsjednik Gradskog vijeća:

                                                                                                    mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

Dokumenti uz članak
3.Prijedlog odluke o izvr+íavanju prora¦Źuna Grada Dubrovnika za 2023. godinu.pdf
3.Prijedlog odluke o izvr+íavanju prora¦Źuna Grada Dubrovnika za 2023. godinu.pdf
3.Prijedlog odluke o izvr+íavanju prora¦Źuna Grada Dubrovnika za 2023. godinu.pdf
2.Prijedlog prora¦Źuna Grada Dubrovnika za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu.pdf
2.Prijedlog prora¦Źuna Grada Dubrovnika za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu.pdf
2.Prijedlog prora¦Źuna Grada Dubrovnika za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu.pdf
4.Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o lokalnim porezima.pdf
4.Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o lokalnim porezima.pdf
4.Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o lokalnim porezima.pdf
5.Prijedlog odluke o kori+ítenju dijela napla¦çenih sredstava komunalnog doprinosa i komunalne naknade.pdf
5.Prijedlog odluke o kori+ítenju dijela napla¦çenih sredstava komunalnog doprinosa i komunalne naknade.pdf
5.Prijedlog odluke o kori+ítenju dijela napla¦çenih sredstava komunalnog doprinosa i komunalne naknade.pdf
6.Prijedlog odluke o izradi UPU-a Orasac 2.pdf
6.Prijedlog odluke o izradi UPU-a Orasac 2.pdf
6.Prijedlog odluke o izradi UPU-a Orasac 2.pdf
7.Izvje+í¦çe o provedenom javnom pozivu za iskazivanje interes aza realizaciju projeklta izgradnje nogometnog stadiona u Lapadu.pdf
7.Izvje+í¦çe o provedenom javnom pozivu za iskazivanje interes aza realizaciju projeklta izgradnje nogometnog stadiona u Lapadu.pdf
7.Izvje+í¦çe o provedenom javnom pozivu za iskazivanje interes aza realizaciju projeklta izgradnje nogometnog stadiona u Lapadu.pdf
8.Prijedlog odluke o privremenoj zabrani izvo¦Ĺenja gra¦Ĺevinskih radova.pdf
8.Prijedlog odluke o privremenoj zabrani izvo¦Ĺenja gra¦Ĺevinskih radova.pdf
8.Prijedlog odluke o privremenoj zabrani izvo¦Ĺenja gra¦Ĺevinskih radova.pdf
9.Prijedlog odluke o raspore¦Ĺivanju sredstava iz Prora¦Źuna Grada Dubrovnika namijenjenih financiranju politi¦Źkih stranaka i vije¦çnika.pdf
9.Prijedlog odluke o raspore¦Ĺivanju sredstava iz Prora¦Źuna Grada Dubrovnika namijenjenih financiranju politi¦Źkih stranaka i vije¦çnika.pdf
9.Prijedlog odluke o raspore¦Ĺivanju sredstava iz Prora¦Źuna Grada Dubrovnika namijenjenih financiranju politi¦Źkih stranaka i vije¦çnika.pdf
10.Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obra¦Źun pla¦çe slu+żbenika i namje+ítenika.pdf
10.Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obra¦Źun pla¦çe slu+żbenika i namje+ítenika.pdf
10.Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obra¦Źun pla¦çe slu+żbenika i namje+ítenika.pdf
11.Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za posebnu uportebu pomorskog dobra.pdf
11.Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za posebnu uportebu pomorskog dobra.pdf
11.Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za posebnu uportebu pomorskog dobra.pdf
12.Prijedlog programa odr+żavanja komunalne infrastrukture u 2023.pdf
12.Prijedlog programa odr+żavanja komunalne infrastrukture u 2023.pdf
12.Prijedlog programa odr+żavanja komunalne infrastrukture u 2023.pdf
13.Prijedlog programa obavljanja drugih komunalnih djelatnosti u 2023.pdf
13.Prijedlog programa obavljanja drugih komunalnih djelatnosti u 2023.pdf
13.Prijedlog programa obavljanja drugih komunalnih djelatnosti u 2023.pdf
14.Prijedlog programa gra¦Ĺenja komunalne infrastrukture za 2023.godinu.pdf
14.Prijedlog programa gra¦Ĺenja komunalne infrastrukture za 2023.godinu.pdf
14.Prijedlog programa gra¦Ĺenja komunalne infrastrukture za 2023.godinu.pdf
15.Prijedlog programa javnih potreba u kulturi za 2023.pdf
15.Prijedlog programa javnih potreba u kulturi za 2023.pdf
15.Prijedlog programa javnih potreba u kulturi za 2023.pdf
16.Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o visini zakupnine za javne povr+íine.pdf
16.Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o visini zakupnine za javne povr+íine.pdf
16.Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o visini zakupnine za javne povr+íine.pdf
17.Prijedlog zaklju¦Źka o na¦Źinu i uvjetima sudjelovanja roditelja u cijeni programa pred+íkolskih ustanova.pdf
17.Prijedlog zaklju¦Źka o na¦Źinu i uvjetima sudjelovanja roditelja u cijeni programa pred+íkolskih ustanova.pdf
17.Prijedlog zaklju¦Źka o na¦Źinu i uvjetima sudjelovanja roditelja u cijeni programa pred+íkolskih ustanova.pdf
18.Prijedlog zaklju¦Źka o osloba¦Ĺanju od pla¦çanja komunalnog doprinosa obveznika Vjekoslava ¦îi+żeka.pdf
18.Prijedlog zaklju¦Źka o osloba¦Ĺanju od pla¦çanja komunalnog doprinosa obveznika Vjekoslava ¦îi+żeka.pdf
18.Prijedlog zaklju¦Źka o osloba¦Ĺanju od pla¦çanja komunalnog doprinosa obveznika Vjekoslava ¦îi+żeka.pdf
19.Prijedlog zaklju¦Źka prihva¦çanju Dodatka br.3 Ugovora o pru+żanju komunalne usluge i naknade tro+íkova prijevoza putnika.pdf
19.Prijedlog zaklju¦Źka prihva¦çanju Dodatka br.3 Ugovora o pru+żanju komunalne usluge i naknade tro+íkova prijevoza putnika.pdf
19.Prijedlog zaklju¦Źka prihva¦çanju Dodatka br.3 Ugovora o pru+żanju komunalne usluge i naknade tro+íkova prijevoza putnika.pdf
20.Prijedlog zaklju¦Źka o sklapanju Ugovora o namjmu stana s Op¦çom bolnicom Dubrovnik.pdf
20.Prijedlog zaklju¦Źka o sklapanju Ugovora o namjmu stana s Op¦çom bolnicom Dubrovnik.pdf
20.Prijedlog zaklju¦Źka o sklapanju Ugovora o namjmu stana s Op¦çom bolnicom Dubrovnik.pdf
21.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju teksta Ugovora o ustupanju javnih parkirali+ínih povr+íina s dru+ítvom Sanitat.pdf
21.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju teksta Ugovora o ustupanju javnih parkirali+ínih povr+íina s dru+ítvom Sanitat.pdf
21.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju teksta Ugovora o ustupanju javnih parkirali+ínih povr+íina s dru+ítvom Sanitat.pdf
22.Prijedlog zaklju¦Źka o sklapanju ugovora o osnivanju praa sluznosti Atlanska plovidba.pdf
22.Prijedlog zaklju¦Źka o sklapanju ugovora o osnivanju praa sluznosti Atlanska plovidba.pdf
22.Prijedlog zaklju¦Źka o sklapanju ugovora o osnivanju praa sluznosti Atlanska plovidba.pdf
23.Prijedlog zaklju¦Źka o sklapanju ugovora o osnivanju praa sluznosti Jadranski luksuzni hoteli.pdf
23.Prijedlog zaklju¦Źka o sklapanju ugovora o osnivanju praa sluznosti Jadranski luksuzni hoteli.pdf
23.Prijedlog zaklju¦Źka o sklapanju ugovora o osnivanju praa sluznosti Jadranski luksuzni hoteli.pdf
24.Prijedlog zaklju¦Źka o davanju suglasnosti investitorima na financiranje tro+íkova rekonstrukcija dijela  ulice +Żrtava s Dakse i parka s javnim parkirali+ítem.pdf
24.Prijedlog zaklju¦Źka o davanju suglasnosti investitorima na financiranje tro+íkova rekonstrukcija dijela ulice +Żrtava s Dakse i parka s javnim parkirali+ítem.pdf
24.Prijedlog zaklju¦Źka o davanju suglasnosti investitorima na financiranje tro+íkova rekonstrukcija dijela  ulice +Żrtava s Dakse i parka s javnim parkirali+ítem.pdf
25.Prijedlog zaklju¦Źka o davanju suglasnost investitoru financiranja kolno-pje+ía¦Źkog priklju¦Źka Moko+íica.pdf
25.Prijedlog zaklju¦Źka o davanju suglasnost investitoru financiranja kolno-pje+ía¦Źkog priklju¦Źka Moko+íica.pdf
25.Prijedlog zaklju¦Źka o davanju suglasnost investitoru financiranja kolno-pje+ía¦Źkog priklju¦Źka Moko+íica.pdf
26.Prijedlog zaklju¦Źka o razvoju i unapre¦Ĺenju projekta Dubrova¦Źke kartice (Dubrovnik Card).pdf
26.Prijedlog zaklju¦Źka o razvoju i unapre¦Ĺenju projekta Dubrova¦Źke kartice (Dubrovnik Card).pdf
26.Prijedlog zaklju¦Źka o razvoju i unapre¦Ĺenju projekta Dubrova¦Źke kartice (Dubrovnik Card).pdf
27.Prijedlog zaklju¦Źka o imenovanju Povjerenstva za verifikaciju Programa za idejno rje+íenje Pastoralnog centra sv. Obitelji u Moko+íici.pdf
27.Prijedlog zaklju¦Źka o imenovanju Povjerenstva za verifikaciju Programa za idejno rje+íenje Pastoralnog centra sv. Obitelji u Moko+íici.pdf
27.Prijedlog zaklju¦Źka o imenovanju Povjerenstva za verifikaciju Programa za idejno rje+íenje Pastoralnog centra sv. Obitelji u Moko+íici.pdf
Poziv za sjednicu.pdf
Poziv za sjednicu.pdf
Poziv za sjednicu.pdf
Z A P I S N I K sa 15.sj.pdf
Z A P I S N I K sa 15.sj.pdf
Z A P I S N I K sa 15.sj.pdf