Djelokrug rada upravnog odjela za poslove gradonačelnika

Upravni odjel za poslove gradonačelnika obavlja sljedeće poslove:

 

 • koordinacija rada i delegiranje zadaća pročelnika upravnih tijela u cilju pravovremenog i potpunog izvršenja poslova i zadaća;
 • stručni i organizacijski poslovi za potrebe gradonačelnika i zamjenika/ce, usklađivanje njihovih obveza prema građanima, trgovačkim društvima, ustanovama, udrugama, organizacijama te državnim i drugim tijelima;
 • stručni i administrativni poslovi za potrebe gradonačelnika, zamjenika/ce i radnih tijela gradonačelnika;
 • poslovi izrade prijedloga zaključaka i drugih akata koje donosi gradonačelnik, u slučajevima kada pripremanje takvih akata ne spada u nadležnost drugih upravnih tijela;
 • koordiniranje izrade i normativna obrada akata koje upravna tijela predlažu na donošenje gradonačelniku te vođenje evidencije akata gradonačelnika;
 • izvještavanje javnosti o radu gradonačelnika i gradske uprave, medijsko praćenje rada gradske uprave, informiranje javnosti o radu gradske uprave putem internetskog portala i društvenih mreža, priprema i provedba medijskih kampanja i događanja vezanih za rad i program gradske uprave, koordiniranje odnosa s javnošću gradonačelnika i upravnih odjela, analiza medijskih objava;
 • izrada elektroničkih vizualnih rješenja za promotivne aktivnosti Grada, poslovi koordinacije promotivnih i edukacijskih  aktivnosti Grada, poslovi u vezi s izradom vizualnog identiteta i   razvojem koncepcije brandinga Grada,
 • obavljanje poslova protokola prilikom službenih i svečanih susreta gradonačelnika i drugih gradskih dužnosnika s predstavnicima države, županija i gradova, institucija i ustanova, stranih i domaćih uzvanika Grada;
 • organiziranje obilježavanja nacionalnih blagdana i obljetnica Grada;
 • suradnja s trgovačkim društvima, institucijama i ustanovama kojima je Grad vlasnik ili osnivač na području odnosa s javnošću i protokola, te na organizaciji većih javnih događanja;
 • poslovi koji su u funkciji ostvarivanja suradnje upravnih tijela Grada s državnim tijelima, medijima, ustanovama, udrugama i građanima;
 • poslovi zaštite od požara i elementarnih nepogoda, civilne zaštite 
 • poslovi izrade procjena ugroženosti i zaštite stanovništva;
 • poslovi zaštite na radu 
 • koordiniranje djelovanja operativnih snaga sustava civilne zaštite namijenjenih provođenju mjera civilne zaštite,
 • razvijanje socijalnog partnerstva Grada i sindikata koji djeluje u gradskoj upravi;
 • primanje pritužbi i predstavki građana na rad gradskih tijela, vođenje brige o pravovremenom postupanju i njihovom rješavanju;
 • poslovi po propisima o pravu na pristup informacijama;
 • održavanje i vođenje brige o informacijskom sustavu upravnih tijela Grada 
 • izrada i održavanje informatičkih sustava i skrb o integraciji novih informatičkih sustava u jedinstveni sustav Grada;
 • projektiranje, izrada i održavanje informatičkih aplikacija za potrebe Gradske uprave;
 • skrb o sigurnosti cjelokupnog sustava, posebice podataka, ustroja, sigurnosnog spremanja i pohrane;
 • savjetodavni poslovi iz područja prava, medija i kulture;
 • poslovi kontrole i nadziranja rada trgovačkih društava u vlasništvu Grada te vođenja registra poslovnih udjela Grada u trgovačkim društvima;
 • izrada osvrta na izvještaje o poslovanju trgovačkih društava i prijedloga odluka za skupštine trgovačkih društava;
 • ocjena financijskih izvještaja trgovačkih društava i organiziranosti trgovačkih društava te predlaganje mjera i rješenja u cilju poboljšanja organizacije i uspješnosti poslovanja;
 • vođenje jedinstvenog registra svih ugovora Grada;
 • vođenje evidencije o korištenju službenih vozila Grada 
 • vođenje evidencije o službenim putovanjima službenika;
 • drugi poslovi određeni posebnim zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.