Djelokrug rada upravnog odjela za poslove gradonačelnika

Upravni odjel za poslove gradonačelnika obavlja sljedeće poslove:

 

 • stručni i organizacijski poslovi za potrebe gradonačelnika i njegovih zamjenika, usklađivanje njihovih obveza prema građanima, trgovačkim društvima, ustanovama, udrugama, organizacijama te državnim i drugim tijelima;
 • stručni i administrativni poslovi za potrebe gradonačelnika, njegovih zamjenika i radnih tijela gradonačelnika;
 • poslovi izrade prijedloga zaključaka i drugih akata koje donosi gradonačelnik, u slučajevima kada pripremanje takvih akata ne spada u nadležnost drugih upravnih tijela;
 • koordiniranje izrade i normativna obrada akata koje upravna tijela predlažu na donošenje gradonačelniku te vođenje evidencije akata gradonačelnika;
 • izvještavanje javnosti o radu gradonačelnika i gradske uprave, medijsko praćenje rada gradske uprave, informiranje javnosti o radu gradske uprave putem internetskog portala i društvenih mreža, priprema i provedba medijskih kampanja i događanja vezanih za rad i program gradske uprave, koordiniranje odnosa s javnošću gradonačelnika i upravnih odjela, analiza medijskih objava;
 • obavljanje poslova protokola prilikom službenih i svečanih susreta gradonačelnika i drugih gradskih dužnosnika s predstavnicima države, županija i gradova, institucija i ustanova, stranih i domaćih uzvanika Grada;
 • organiziranje obilježavanja nacionalnih blagdana i obljetnica Grada;
 • suradnja s trgovačkim društvima, institucijama i ustanovama kojima je Grad vlasnik ili osnivač na području odnosa s javnošću i protokola, te na organizaciji većih javnih događanja;
 • poslovi koji su u funkciji ostvarivanja suradnje upravnih tijela Grada s državnim tijelima, medijima, ustanovama, udrugama i građanima;
 • usklađivanje i unapređivanje komunikacije gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika s pročelnicima upravnih tijela u  cilju bolje informiranosti te pravovremenog i potpunog izvršenja poslova i zadaća;
 • zastupanje Grada po punomoći gradonačelnika u postupcima pred sudovima, javnim bilježnicima te nadležnim upravnim tijelima i tijelima s javnim ovlastima;
 • vođenje evidencije sudskih postupaka;
 • izrada prijedloga općih i pojedinačnih upravnih i drugih akata radno-pravne naravi za sve službenike i namještenike Grada i vođenje brige o svrsishodnom upravljanju ljudskim resursima;
 • vođenje brige i poduzimanje mjera za stručno osposobljavanje službenika  i namještenika, u skladu sa zakonom;
 • poslovi zaštite osobnih podataka;
 • poslovi zaštite od požara i elementarnih nepogoda, civilne zaštite i poslovi opskrbljivanja skloništa, poslovi izrade procjena ugroženosti i zaštite stanovništva;
 • poslovi zaštite na radu te zaštita osoba i imovine;
 • poslovi ekonomata; opskrba upravnih tijela uredskim materijalom, namještajem, stručnom literaturom, drugim potrošnim materijalom i priborom, sitnim inventarom i drugim tehničkim potrepštinama;
 • rukovanje telefonskom centralom te skrb o vratarskoj i čuvarskoj službi;
 • održavanje i vođenje brige o poslovnim prostorima, instalacijama, opremi i uređajima neophodnim za rad gradske uprave;
 • održavanje čistoće u uredskim prostorima Grada;
 • razvijanje socijalnog partnerstva Grada i sindikata koji djeluje u gradskoj upravi;
 • primanje pritužbi i predstavki građana na rad gradskih tijela, vođenje brige o pravovremenom postupanju i njihovom rješavanju;
 • poslovi po propisima o pravu na pristup informacijama;
 • poslovi uredskog poslovanja, otpreme pošte, poslovi arhive te kurirski poslovi;
 • održavanje i vođenje brige o informacijskom sustavu upravnih tijela Grada;
 • izrada i održavanje informatičkih sustava i skrb o integraciji novih informatičkih sustava u jedinstveni sustav Grada;
 • projektiranje, izrada i održavanje informatičkih aplikacija za potrebe Gradske uprave;
 • skrb o sigurnosti cjelokupnog sustava, posebice podataka, ustroja, sigurnosnog spremanja i pohrane;
 • vođenje evidencije o korištenju službenih vozila Grada te evidencije o službenim putovanjima službenika;
 • savjetodavni poslovi iz područja prava, medija i kulture;
 • poslovi kontrole i nadziranja rada trgovačkih društava u vlasništvu Grada te vođenja registra poslovnih udjela Grada u trgovačkim društvima;
 • izrada osvrta na izvještaje o poslovanju trgovačkih društava i prijedloga odluka za skupštine trgovačkih društava;
 • ocjena financijskih izvještaja trgovačkih društava i organiziranosti trgovačkih društava te predlaganje mjera i rješenja u cilju poboljšanja organizacije i uspješnosti poslovanja;
 • prikupljanje prijedloga upravnih tijela, izrada prijedloga plana nabave Grada za tekuću godinu te njegovih izmjena i dopuna, vođenje evidencije o provedenim postupcima i sklopljenim ugovorima za nabavu roba, radova i usluga te izrada godišnjih izvješća za potrebe nadležnih tijela;
 • organiziranje i provođenje postupaka jednostavne i javne nabave roba, radova i usluga za potrebe Grada, sukladno odlukama nadležnih tijela;
 • organiziranje i provođenje postupaka središnje nabave za ustanove i pravne osobe u vlasništvu Grada, sukladno odlukama nadležnih tijela
 • pripremanje očitovanja i drugih akata za potrebe Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave u žalbenim postupcima;
 • vođenje jedinstvenog registra svih ugovora Grada;
 • ustroj i vođenje registra svih nekretnina u vlasništvu i suvlasništvu Grada te s pravom korištenja Grada;
 • ustroj i vođenje registra stvarnih prava;
 • svi imovinskopravni poslovi glede nekretnina u vlasništvu Grada kada god je to potrebno, a posebno radi stjecanja nekretnina u vlasništvo Grada, radi pripreme zemljišta za gradnju i drugo ulaganje;
 • gospodarenje i upravljanje stambenim prostorima u vlasništvu Grada;
 • gospodarenje i upravljanje poslovnim prostorima, skloništima i ostalim prostorom u vlasništvu Grada;
 • gospodarenje i upravljanje zemljištem, koje nije javna površina, u vlasništvu Grada;
 • sudjelovanje u gospodarenju i upravljanju javnim površinama u vlasništvu Grada;
 • priprema nacrta akata kojima se uređuje gospodarenje nekretninama, najam gradskih stanova, zakup poslovnih i ostalih prostora i zakup javnih površina te provođenje postupaka za dodjelu stambenog, poslovnog i ostalog prostora, zemljišta i javnih površina na korištenje u skladu sa zakonom i Statutom te drugim aktima Grada;
 • suradnja s državnim i drugim tijelima, upravnim tijelima Grada te pravnim osobama u obavljanju poslova iz ovog članka;
 • drugi poslovi određeni posebnim zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.