Poziv na sudjelovanje u participativnim aktivnostima u procesu izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika (PPU) i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika (GUP)

ppu/gup participacija

U skladu s ciljevima prostornog uređenja (članak 6.) i načelima prostornog uređenja (članak 7.) te ostalim načelima Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), posebice načelom javnosti i slobodnog pristupa podacima i dokumentima značajnim za prostorno uređenje (članak 14.), ovim putem Grad Dubrovnik obavještava i poziva javnost na uključivanje u proces participacije pri izradi izmjena i dopuna PPU-a i GUP-a Grada Dubrovnika.

 

Participacija javnosti zbog svoje važnosti u složenom procesu izrade prostornih planova Grada Dubrovnika osmišljena je kao proširenje zakonski određenih elemenata (poput javne rasprave), odnosno kao proces prikupljanja relevantnih podataka za naručitelja i izrađivača izmjena i dopuna, te Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika kao glavnog koordinatora procesa.

 

Cilj participacije javnosti jest pravovremeno informiranje, prikupljanje i uvrštavanje stavova i potreba te identificiranje problema u prostoru prepoznatih od stručnih i lokalnih dionika, u prijedloge izmjena i dopuna PPU-a i GUP-a Grada Dubrovnika.

 

Proširene participativne aktivnosti sastoje se od:

a) prikupljanja stavova stručnjaka iz različitih relevantnih znanstvenih disciplina i s iskustvom rada na određenim prostornim aspektima relevantnim za Grad Dubrovnik (primjerice konzervatorskih, demografskih, geografskih, prometnih i urbanističkih) na nacionalnoj i lokalnoj razini,

b) prikupljanja stavova organizacija civilnog društva i lokalne samouprave (gradski kotari i mjesni odbori),

c) prikupljanja stavova opće zainteresirane lokalne javnosti.

 

Navedene aktivnosti provodit će se tijekom travnja i svibnja 2023. godine različitim istraživačkim metodama, od intervjua i fokus grupa (stručnjaci, civilni akteri i lokalna samouprava) do metode ankete za najširu lokalnu javnost, a svi pozivi i kratka izvješća o provedenima aktivnostima bit će dostupna na mrežnim stranicama Upravnog odjela za urbanizam prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika pod rubrikom PPU/GUP PARTICIPACIJA.

 

Participacija je dio sociološke studije koju izrađuje Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu u svrhu prikupljanja relevantnih informacija za izrađivača u što ranijim fazama izrade izmjena i dopuna PPU-a i GUP-a Grada Dubrovnika te će njeni rezultati biti javno predstavljeni i dostupni na službenim stranicama Grada Dubrovnika.

 

Ovim putem pozivamo sve da se uključe i odazovu pozivima koji će uskoro biti upućeni te unaprijed zahvaljujemo na suradnji!