Djelokrug rada Upravnog odjela za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša obavlja sljedeće poslove:

 

 • sudjelovanje u izradi nacrta akata kojima se uređuje problematika prostornog uređenja i zaštite okoliša;
 • praćenje stanja u prostoru, priprema i izrada potrebnih izvješća;
 • priprema i izrada godišnjeg izvješća o stanju u prostoru;
 • pokretanje postupka, usklađivanje izrade i provođenje postupka u donošenju izmjena i dopuna postojećih i izradu novih dokumenata o prostornom uređenju sukladno zakonu;
 • pokretanje postupka, usklađivanje izrade i provođenje postupka u donošenju izmjena i dopuna postojećih i izradu novih dokumenata zaštite okoliša i gospodarenja otpadom sukladno zakonu;
 • uvođenje i održavanje informatičke baze podataka (GIS) Grada;
 • osiguravanje uvjeta za izradbu i provedbu programa zaštite okoliša;
 • praćenje stanja u okolišu i mjerenje emisija kada je to gradska obveza;
 • sudjelovanje u provedbi programa održavanja i unapređenja posebno zaštićenih dijelova prirode na području Grada;
 • vođenje neupravnih postupaka iz područja prostornog planiranja i zaštite okoliša;
 • suradnja s organizacijama civilnog društva iz područja zaštite okoliša i prirode te urbanizma i prostornog planiranja;
 • čuvanje dokumentacije o prostornom uređenju i zaštiti okoliša koja je u vlasništvu Grada;
 • sudjelovanje u stručnim povjerenstvima i radnim tijelima kojima je svrha rješavanje pitanja iz područja prostornog uređenja i zaštite okoliša;
 • suradnja s državnim i drugim tijelima, upravnim tijelima Grada te pravnim osobama u obavljanju poslova iz ovog članka;
 • druge poslove određene posebnim zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća;
 • tumačenje i davanje mišljenja o važećim prostornim planovima koji su u nadležnosti Grada Dubrovnika.

 

* Odluka o ustrojstvu gradske uprave Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj: 17/17, 6/20, 18/21, 19/22, 7/23 i 11/23)