Obavijest o ponovnoj javnoj raspravi o Prijedlogu UPU-a "Komolac" i Strateške studije o utjecaju UPU-a "Komolac" na okoliš

Na temelju članka 96. i članka 104. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj: 153/13, 65/17 i 114/18), a u svezi s odredbom članka 62. stavka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj: 39/19), Odluke o izradbi UPU-a "Komolac" ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 15/17) i sukladno članku 67. stavku 3. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", broj: 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), članku 23. stavku 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš ("Narodne novine", broj: 3/17) i članku 22. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine", broj: 64/08 i 18/13) te Zaključka Gradonačelnika Grada Dubrovnika od 22. rujna 2020. godine, KLASA: 350-01/16-01/06, URBROJ: 2117/01-01-20-126, Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, kao Nositelj izrade, objavljuje:

 

 

PONOVNU JAVNU RASPRAVU

(javni uvid i javno izlaganje)

o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja "Komolac"

i Strateške studije o utjecaju UPU-a "Komolac" na okoliš

 

 

Javni uvid trajat će 10 dana, od 1. do zaključno 10. listopada 2020. godine, svaki dan od 09:00 do 20:00 sati u Luži (ispod zvonika, kraj trgovine Kraš), Luža 1, Dubrovnik, na mrežnim stranicama Grada Dubrovnika (OVDJE) te u informacijskom sustavu prostornog uređenja.

 

Javno izlaganje održat će se u četvrtak, 8. listopada 2020. godine s početkom u 12:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, Dubrovnik, uz primjenu protuepidemijskih mjera propisanih odlukama nadležnog Stožera civilne zaštite te preporukama i nalozima drugih nadležnih tijela.

 

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjeni Prijedlog UPU-a "Komolac" i Strateške studije o utjecaju UPU-a "Komolac" na okoliš mogu se dati na način da sudionici u javnoj raspravi:

> postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje,

> daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,

> svoje prijedloge i primjedbe u pisanom obliku dostave na adresu: Grad Dubrovnik, Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Pred Dvorom 1, 20 000 Dubrovnik, od 1. do zaključno 10. listopada 2020. godine.

 

Sukladno članku 104. stavku 3. Zakona o prostornom uređenju i članku 22. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša, nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjeni Prijedlog Plana i Strateške studije mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima Prijedloga Plana koji su u odnosu na prvi Prijedlog izmijenjeni.

 

Prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisane te moraju sadržavati ime i prezime, adresu i potpis podnositelja. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 

Sve dodatne informacije se mogu dobiti u Upravnom odjelu za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Pred Dvorom 1, Dubrovnik, na telefon +385 (0)20 351 811 ili na e-mail: urbanizam@dubrovnik.hr .