PARTICIPACIJA GRAĐANA Sastanci s predstavnicima gradskih kotara i mjesnih odbora u procesu izrade Izmjena i dopuna PPU-a i GUP-a

ppu/gup participacija

U sklopu participativnih aktivnosti pri izradi sveobuhvatnih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja i Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika održani su inicijalni sastanci s predstavnicima gradskih kotara i mjesnih odbora, a sve u cilju aktivnog uključivanja građana u proces izrade prostorno-planske dokumentacije koja će definirati budući urbani razvoj grada.

 

Uz javne rasprave, Grad Dubrovnik otišao je korak dalje te na ovakav način proširio participaciju javnosti te omogućio pravovremeno informiranje, prikupljanje i uvrštavanje stavova i potreba te identificiranje problema u prostoru prepoznatih od stručnih i lokalnih dionika, u prijedloge Izmjena i dopuna PPU-a i GUP-a kroz neposredno sudjelovanje građana.

 

Novi prostorno planski okvir osigurat će skladnost gradnje i poštivanje kulturno-spomeničke baštine Dubrovnika s jedne te s druge strane omogućiti razvoj grada definiranjem novih zona urbanog življenja i stanovanja.

 

Sastanke s predstavnicima gradskih kotara i mjesnih odbora vodio je pročelnik Upravnog odjela za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika Božo Benić sa suradnicima. Na sastanku su predstavljene dosadašnje aktivnosti na Izmjenama i dopunama PPU-a i GUP-a Grada Dubrovnika, planirani nastavak rada, kao i očekivani doprinos mjesnih odbora i gradskih kotara u sklopu plana participacije.

 

Podsjetimo, Grad Dubrovnik je tijekom 2020. i početkom 2021., u jednoj jednostavnijoj proceduri, proveo postupak izmjena i dopuna PPU-a i GUP-a Grada Dubrovnika. Tada je u Odredbe za provođenje ugrađen set mjera i restriktivnijih odredbi koje za cilj imaju doprinijeti unaprjeđenju stanja u prostoru. Odmah potom uslijedio je novi, bitno složeniji postupak sveobuhvatnih izmjena i dopuna. Ugovori za izradu novog PPU-a i GUP-a potpisani su u rujnu 2022. godine.

lijevo
desno